Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                           Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                                                  № 868/17.04.2019 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

Председател : Здравка Диева

Членове : Недялко Бекиров

А. Митрев

 

при секретаря Р.Агаларева и с участието на прокурор М.Тодорова, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 763 от 2019г., взе предвид следното :

Касационно производство по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1 ЗАНН.

А.Г.П.,*** с пълномощник адв.Л.М. обжалва Решение № 153 от 25.01.2019г. постановено по АНД № 6210 / 2018г. на Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено НП № 1199/03.09.2018г. на Зам.Кмет „Транспорт” в Община Пловдив за наложено на лицето административно наказание – глоба в размер на 50 лв., за нарушение по чл.4 ал.4 т.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив /наредбата/, на основание чл.43 ал.3 от наредбата.

Решението на ПРС се счита за незаконосъобразно : Оспорен е изводът на ПРС за установено паркиране от страна на касатора на пътен участък в ремонт, тъй като същият е живущ в района, където е извършено нарушението, при което е „бил запознат със започнатия ремонт на ул.”Отец Паисий” от 01.02.2018г”. Поддържа се заявеното в жалбата против НП за продължил ремонт на улицата повече от 5 месеца при необозначеност със знаци. Твърди се, че приетата по делото схема на временна организация по безопасност на движението не означава, че на място е имало поставени такива знаци. С позоваване на т.9 и т.10 от Заповед № 18ОА290/01.03.2018г. е заявено, че за приемане и премахване на временната организация е назначена комисия и за тези действия комисията следва да изготви протокол, какъвто не е представен. Поради това се считат за недоказани предпоставките за налагане на санкция. Алтернативно се поддържа маловажност на случая – денят, в който се твърди да е извършено нарушението, е неделя – почивен ден, в който не би следвало да се извършват СМР.  Поискана е отмяна на съдебното решение и с произнасяне по същество – отмяна на НП.

Ответникът Община Пловдив с процесуален представител гл.юрисконсулт Д.А. оспорва касационната жалба в писмен отговор. Счита решението на ПРС за обосновано във вр. с приети доказателства, установяващи безспорно, че към дата на извършване на нарушението – 17 юни 2018г., ул.”Отец Паисий” /конкретно срещу № 31а/, действително е била в ремонт, като за организиране и обозначаване на СМР е била въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ чрез поставена вертикална и хоризонтална пътна маркировка и сигнализацията е била надлежно съгласувана по предвидения ред.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Тодорова счита касационната жалба за неоснователна.

Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно съдебно решение.

Административният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

1. НП е издадено от орган, административнонаказателната компетентност на който произтича от упълномощаване със Заповед № 18ОА418/06.03.2018г. на Кмета на Община Пловдив, цитирана в НП и приложена в адм.нак.преписка. АУАН № 37972 от 08.08.2018г. e съставен от Н.Матев на длъжност ст.полицай към Сектор „Общинска полиция” - Пловдив, която е структурно звено на ОД МВР-Пловдив, служителите при което са определени за длъжностни лица за съставяне на АУАН и издаване на фишове по Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив – със Заповед № 15ОА1328/20.05.2015г. на Кмета на Община Пловдив - част от адм.нак.преписка. Правомощията на актосъставителя и на административно-наказващия орган са предоставени в съответствие с чл. 40 от цитираната наредба : „(1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на Кмет на Община Пловдив. (2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила. (3) (Изм. и доп. с Р. № 99, пр. № 5 от 15.03.2012.г) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или определен от него, с нарочна писмена заповед Заместник-кмет. (4) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”.

Според обстоятелствената част на АУАН и НП : На 17.06.2018г. в гр.Пловдив на ул.”Отец Паисий” срещу № 31а, около 11:30ч., Ал.П. е извършил нарушение, изразяващо се в : „паркира лек автомобил марка „Мерцедес” с рег.№ *** на ул.”Отец Паисий”, срещу № 31а, в участък от пътя, който е в ремонт, за което му е наложена глоба с Фиш № 0002217738/17.06.2018г. в отсъствие на водач в размер на 50 лв.”. Наложената глоба е обжалвана пред РС – Пловдив и с разпореждане № 13975/10.07.2018г. по АНД № 4336/2018г. жалбата е оставена без разглеждане.

Описания факт мотивирал контролните органи да приемат, че е нарушен чл.4 ал.4 т.5 от наредбата : Освен в случаите на ал. 3 паркирането е забранено и: 5. На пътни участъци в ремонт.”. Актосъставителят заявил пред ПРС, че г-н П. обитава жилище в района на ул.”Отец Паидий” № 31 и притежава пропуск за преференциално паркиране /приложен по делото, л.39/, която улица при съставяне на фиш за налагане на глоба, била затворена за движение и паркиране, поради извършвани ремонтни дейности. Посочено е, че към конкретния момент е било забранено паркиране и движение по улицата на частни автомобили и е имало сигнализация за участък в ремонт. Поддържано е, че на посочената дата във фиша – 17.06., през цялото време на ремонта е имало движение на строителна механизация. Контролните органи съблюдавали указанията по табелите и имало пътен знак А 23, поставен по всички улици в обхвата на ремонта. Знаците важат целогодишно, независимо дали е събота или неделя. Когато пътят е в ремонт, преференциалният пропуск за синя зона не създава право за паркиране на път в ремонт.

По отношение извършваните СМР на конкретното място и дата, ПРС е събрал писмени доказателства, според които ремонтните дейности по ул.”Отец Паисий” са изпълнявани по договор между община Пловдив и Драгиев и Ко ООД, като е било налице поетапно затваряне на улицата и изготвен от изпълнителя Проект за временна организация по безопасност на движението с показани обходни маршрути за достъп до засегнатите имоти. Проектът бил съгласуван с ОД МВР – Пловдив и за същия била издадена заповед с подписан протокол за въвеждането му от 01.02.2018г. Затварянето на улиците било обявено и публично в медиите. Временна организация по безопасност на движение /ВОБД/ е въведена със Заповед на Кмета на община Пловдив от 29.01.2018г.  със спиране на движението по ул.Отец Паисий от кръстовището с ул.Криволак и ул.Съборна до кръстовището с ул.Станислав Доспевски, за времето от 01.02.2018г. до 31.03.2018г. С цитираната заповед /л.22/ е наредено определена комисия да изготви протокол за приемане на ВОБД и нейното премахване /чл.81 ал.1 от Наредба № 3 от 2010г. на МРРБ/. Същият обхват на СМР е с удължен срок от 06.03.2018г. до 30.04.2018г. /заповед от 01.03.2018г., л.26/ и впоследствие от 16.04.2018г. до 16.06.2018г. /заповед от 13.04.2018г., л.30/. Според приложена по делото проектна документация /обяснителна записка, част Временна организация на движението /л.33/, са предвидени пътни знаци, табели, вкл. свеотлоотразяващи при намалена видимост – части от технически проект /л.34 и сл./. Със заповед от 27.04.2018г. срокът на въведената временна организация в същия обхват е удължен до 30.07.2018г., л.28.

ПРС се позовал на приетите по делото доказателства, като отхвърлил доказателствено искане за прилагане на протокол по т.10 на комисията по т.9 от заповедта от 01.03.2018г. /л.26/, заявено от пълномощника на жалбоподателя. Извършена е служебна проверка на основание чл.313 и чл.314 НПК вр. с чл.84 ЗАНН, прие която е прието съставяне на АУАН и издаване на НП от компетентни органи и без допуснати съществени процесуални нарушения. РС – Пловдив правилно е съобразил, че датата на извършване на нарушението – 17.06.2018г., неделя, не преодолява фактическата установеност, обосноваваща извод за осъществено административно нарушение на посочената в АУАН и НП разпоредба с прилагане на съответстващата й санкция. Съдът е счел, че след като жалбоподателя е живущ в района на извършваните СМР, същият е запознат с действията по ремонта на ул.Отец Паисий, започнали от 01.02.2018г. и съответно – с наличието на указателни знаци за въведената временна организация на движение на МПС и забраната за спиране и паркиране в зоната около мястото на ремонта.

2. Касационната жалба не е основателна. Изводите на ПРС като резултат съответстват на събраните по делото доказателства, при процесуална дейност на съда в съответствие с чл.13 НПК. В случая нарушението се изразява в нарушаване на забраната за паркиране на пътни участъци в ремонт. Нарушената разпоредба на чл.4 ал.4 т.5 от наредбата, посочена в АУАН и в НП , е идентична с отразената във фиша от 17.06.2018г. Фактът сам по себе си не е в полза на поддържаната от жалбоподателя теза, а потвърждава единна фактическа обстановка, възприета за установена от контролните органи, както и от адм.нак.орган. Съдържанието на АУАН и обстоятелствената част на НП не са опровергани и е установено посоченото обстоятелство – паркиране на лек автомобил в участък на пътя, който е в ремонт. Жалбоподателят не е отричал осъщественото от него паркиране на посоченото място в акта и в НП и на съответната дата. Освен това в жалбата против НП е заявено като общоизвестно обстоятелството на извършван „по това време” ремонт на ул.”Отец Паисий”. На следващо място се съобразява пропускът за преференциално паркиране, издаден именно за същата улица.

Според съдържанието на описаните по-горе заповеди, периодът на ремонта е удължаван до 30.07.2018г. и липсва отграничаване на почивните дни, като времеви порядък, в който действието на създадената ВОБД не действа. В тази вр. се отбелязва правилно отхвърляне на доказателственото искане пред ПРС, доколкото същото е касаело част от периода на ремонта, който на практика не е бил относим към нарушението. СМР са продължили до 30.07.2018г. според заповедта от 27.04.2018г., а дали е имало протокол на комисията за приемане на ВОБД и нейното премахване, не е от значение за спора. Твърдението за липса на обозначение за ВОБД би било подържано и при наличие на протокол, доколкото всички приети по делото писмени доказателства потвърждават документално факта на извършван ремонт на посоченото в акта и НП време и място. Доводът на жалбоподателя е отричал наличието на указателни знаци на място – тоест, касаел е фактически осъществена ВОБД, а не нейната документална обоснованост. Изявленията в тази насока обаче не са потвърдени с убедителни доказателства, като се има предвид, че в жалбата е посочено извършвано активно движение на 17.06.2018г. с паркиране на място и събиране на такси за паркиране. Твърдяните факти за това е можело да бъдат подкрепени с необходимите за установяването им доказателства – доказателствено искане за представяне на документи за събирани такси за паркиране на 17.08.2018г., не е заявено. В този см., поддържаната от актосъставителя фактическа установеност не следва да се приеме за опровергана или разколебана, и в тази вр., правилно ПРС е приел, че е установен фактът на паркиране от жалбоподателя на МПС на пътен участък в ремонт, при наличие на обозначаването му.

По отношение нормата на чл.40 ал.2 от наредбата, съответстваща на чл.189 ал.2 ЗДв.П следва да се има предвид, че презумптивната доказателствена сила на АУАН се преценява във всеки конкретен случай – за да бъде обоснован актът, е необходимо твърдяното нарушение да е описано в пълнота с относимите за квалификацията му факти и обстоятелства. При наличие на доказателства за участък в ремонт, в обхвата на който не е оспорено паркирането на МПС, следва извод за това, че е била налице предпоставката за налагане на приложената санкция.

Мотивиран с изложеното, АС – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

Оставя в сила Решение № 153 от 25.01.2019г., постановено по а.н.д.№ 6210 по описа за 2018г. на Пловдивски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател :

 

 

        Членове :