РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

 

930

 

гр. Пловдив, 23. 04. 2019 год.

 

 

    В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХVІ състав в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

        ЧЛЕНОВЕ :  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ПЕТЪР КАСАБОВ  

                              

при секретаря Д. Й. и участието на прокурора ДИМИТЪР БЕЛИЧЕВ, като разгледа докладваното от член – съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА  КАНД №  770 описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от Л.С.Ч., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** против Решение №  178 от 29.01.2019 г. на Районен съд гр.Пловдив, XXII н.с., постановено по АНД № 7176 по описа на същия съд за 2018 г., потвърждаващо Наказателно постановление /НП/ № 18-0333-000459 от 07.09.2018г. на Началник РУП към ОД на МВР – Пловдив, РУ Стамболийски, с което на основание чл.638, ал.1, т.1, вр.чл.461, т.1 от КЗ, на касатора е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 250 лева за извършено административно нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

Поддържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Иска решението да бъде отменено.

3. Ответникът по касационната жалба  - РПУ Стамболийски, не взема конкретно становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив излага становище, че решението е правилно и законосъобразно, а жалбата неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА. 

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от Л.С.Ч., ЕГН ********** против Наказателно постановление № 18-0333-000459 от 07.09.2018г. издадено от Началник РУП към ОД на МВР – Пловдив, РУ Стамболийски.

НП е постановено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ №  Д121518/02.09.2018г. съставен от  Т.М., на длъжност младши автоконтрольор към Областна дирекция на МВР, РУ Стамболийски.

Обективираните в актовете на административнонаказателното производство фактически констатации, се свеждат до следното:

На 02.09.2018г. около 11:50 часа в гр. К.на бул.Тракия - № 10, като водач на лек автомобил – Сузуки Гранд Витара 2.0 ТД с рег***, държава България, управлява лек автомобил, лична собственост като няма активна застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите, като МПС, е регистрирано на територията на Р България и не е спряно от движение към датата на проверката.

Така описаното деяние е квалифицирано в АУАН, като административно нарушение по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ, за което мл. автоконтрольор Т.М. съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бланков № Д121518/02.09.2018г.

Процесното  административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета в пълнота от административнонаказващия орган и възпроизведена и в спорното наказателно постановление.

7. В хода на първоинстанционното производство е разпитан съставителя на АУАН Т.М., който е потвърдил фактическите констатации в АУАН.

8. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, първоинстанционният съд е потвърдил процесното наказателно постановление. За да постанови посочения резултат районният съд е приел, въз основа на събраните по делото и писмени и гласни доказателства, че от страна на касатора е осъществен състава на визираното в АУАН и НП административно нарушение по чл.483, ал.1, т.1 от КЗ. Съдът е приел също така, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. Направен е извод, че както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, като са спазени и предвидените в закона срокове за тяхното съставяне и издаване.

Счел е за неоснователно възражението, че деянието е несъставомерно поради невиновно поведение, тъй като същият е действал със съзнанието, че подписва застрахователна полица на ДЗИ, а не на ЗД „Олимпик”. Обсъдено е и възражението относно незнанието за прекратяване действието на договора, тъй като Л.Ч. не бил узнал, че ЗД „Олимпик” АД е обявено в несъстоятелност, като в тази връзка в съдът е посочил, че е ноторно известно, че ЗД „Олимпик” АД със седалище Р Кипър /членка на ЕС/ е било обявено в несъстоятелност, считано от 17.08.2018г., чрез публикация в Държавен вестник на Р Кипър, като този факт е обявен и от Комисията по финансов надзор в Р България, вкл. и чрез ДВ и е тиражирано в множество медии в страната.

По отношение на наказанието е посочено, че същото е в законоустановения фиксиран размер от 250 лв. съобразно приложимата санкционна норма.

IV. За правото :

9. Решението е правилно. Като е стигнал до изводи за законосъобразност на наказателното постановление районният съд е постановил правилен – обоснован и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно законосъобразността на наказателното постановление. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота, както писмените, така и събраните гласни доказателства по делото.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени законосъобразни изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне.

10. В случая изводите на административнонаказващия орган и на първоинстанционния съд, че касаторът е осъществил състава на  визираното  в АУАН и НП административно нарушение, са обосновани и законосъобразни, като същите изцяло съответстват на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона. Нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение съгласно чл. 42 - 44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното наказателно постановление, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

Наложеното от административнонаказващия орган административно наказание е  във фиксирания размер, предвиден за процесното административно нарушение в санкционната норма на чл. 638, ал.1 т.1 от КЗ, която е приложена правилно при определяне на администраивното наказание.

11. Във връзка с оплакванията на касатора, следва да се отбележи, че „Застрахователна компания Олимпик“ АД, извършва дейност в България при условията на право на установяване чрез клон. В тази връзка и в изпълнение на изискванията на европейското законодателство  Комисията за финансов надзор е взела решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“ КЧТ, с която се налага забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и за забрана свободното разпореждане с активи на клона на територията на Република България.

Видно от официална информация публикувана на интернет страницата на Комисията за финансов надзор ***, ЗК “Олимпик“ към която по делото няма спор, че касаторът е имал валидно сключена задължителна застраховка „ГО“, е изпаднал в неплатежоспособност и считано от 10.08.2018 г. е назначен предварителен ликвидатор от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Пак там е посочено, че съгласно законодателството на Република Кипър, действащите договори по общо застраховане, сключени със ЗК“Олимпик“ ще бъдат автоматично прекратени без да са необходими допълнителни действия от застраховащия или от застрахованите лица. Това означава, че от 00.01 ч. на 18.08.2018 г. ще могат да бъдат сключвани нови застраховки „ГО“, като е указано, че всеки засегнат собственик на МПС трябва незабавно да сключи нова застраховка с друг застраховател. Дадени са и указания относно връщането на заплатените премии по неизтеклата част на застрахователните договори.

Както правилно е посочил и първоинстанционния съд спирането на действието на сключените застраховки е тиражирано в множество медии в Република България и този факт е оповестен в достатъчна степен.

Отделно от това, Министерство на вътрешните работи публикува прессъобщение, че на водачи, които са били застраховани към ЗК“Олимпик“ е даден гратисен период, в който да могат да сключат договор със друг застраховател, като този гратисен период е изтекъл на 22.08.2018 г., а в настоящия случай нарушението е установено на 02.09.2018г., т.е. десет дни след изтичане на гратисния период.

12. В случая доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи, не са ангажирани нито в първоинстанционното, нито в настоящото съдебно производство.

13. Изложеното до тук налага да се приеме, че касационната жалба е неоснователна на посочените в нея основания, а обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и същото като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХХVI – ти касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 29.01.2019 г. на Районен съд гр.Пловдив, XXII н.с., постановено по АНД № 7176 по описа на същия съд за 2018 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                            2.