Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер    1333           Година  2019, 18.06. Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 27.05.2019 година

 

 в публичното заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря СТАНКА ЖУРНАЛОВА и при присъствието на прокурора ТОДОР ПАВЛОВ, като разгледа доклад­ва­ното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к. адм. де­ло но­­­мер 776 по описа за 2019 годи­на и като обсъди :

            

             Производство по чл.208 и сл. АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от П.П.П. с адрес ***, партер срещу постановеното по АНД № 8333/2018г. по опи­са на Районен Съд – Пловдив, XVIII-ти н. състав съдебно решение №204 от 04.02.19г., с което е потвърде­но издаденото от Заместник – кмет „Транспорт” в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 18ОА418/ 06.03.2018г. на Кмета на Община Пловдив наказателно постановление №1638 от 30.11.2018г., с което на П.П.П. за нарушение на чл.4, ал.1, т.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Пловдив(приета с Решение №14, взето с Протокол №1 от 19.01.2012г.; Изм. и доп. с Р.№415, Пр. №19 от 12.11.2018г.) /НРСППППСТГП/, на осн. чл.43, ал.5 от НРСППППСТГП е наложено адми­нистра­тивно наказание – ГЛОБА в размер на 50 лева.

В касационната жалба е посочено, че постановеното решение е непра­вилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на производствените правила и необоснованост. Според жалбоподателя в съдеб­ния акт липсвало обоснованост за дефиниция „зона на кръстовище“. Изло­же­ни са подробни съображения, че към момента на извършване на нару­ше­нието в Наредбата е бил предвиден по-малък размер на глобата за извър­шеното нарушение. Моли се за отмяна на решението и решаване на спора по същество, алтернативно в случай, че са налице съществени нарушения на съдо­производствените правила се иска връщане на делото за ново разглеж­дане.

В отговор на касационната жалба, процесуалният представител на ответникът – ОБЩИНА ПЛОВДИВ, гл. юриск. Т. излага подробни съоб­раже­ния за неоснователност на касационната жалба. В постъпила по де­лото писмена молба поддържа депозирания отговор на касационната жалба.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва стано­ви­ще за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесет и първи състав, след като разгледа по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основания, намира за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за законосъобразност на така из­да­де­ното НП Районният съд е счел, че не е допуснат съществен порок на адми­нистративнонаказателния процес. По отношение на издадения АУАН е посо­чил, че е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоя­телст­вата, при които е извършено то, както и че АУАН е съставен от компе­тентно лице упълномощено да съставя актове и фишове със Заповед № 15ОА1328/20.05.2015г. и в същия е дадена правна квалификация на устано­веното нарушение. По отношение на НП Районният съд е счел, че е издадено от компетентен орган, упълномощен да издава НП във връзка с констатирани нарушения със Заповед № 18ОА-418/06.03.2018г., в кръга на неговата компе­тентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материално­правните и процесуални разпоредби. Формиран е извод за неоснователност на възражението по отношение на понятието „зона на кръстовище” и как се изчис­ля­вало разстоянието, като е посочено, че в случая описаното в обстоятелст­вената част на АУАН и НП неправомерно поведение на П. е достатъчно обемно, точно и конкретизирано, така че да изпълни състава на нормата, под която е подведено нарушението.

По отношение на размера на глобата е направен извод, че санкцион­ната разпоредба е приложена правилно, тъй като съгласно разпоредбата на чл.43, ал.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни пре­возни средства на територията на гр.Пловдив/както към датата на извършеното деяние, впоследствие, така и към момента, след соченото най-ново изменение с Решение №145, Пр №19 от 12.11.2018г./ за процесното нарушение е предви­дено административно наказание – глоба в размер на 50 лева.

Решението е неправилно.

Що се отнася до дефиницията „зона на кръстовище“, следва да се посо­чи, че такава е дадена в § 6 т.8 от ЗДвП, съгласно която "кръстовище" е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво, аналогично е и понятието дадено в т.15 от § 1 от ДР на Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, който сочи, че  "кръстовище" е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво. В случая е безспорно установено, че П. е паркирала в зо­ната на кръстовището на  ул. „**“ и ул. „**”. В този смисъл касационна инстанция споделя изводите на Районния съд, че описаното в обстоятелствената част на АУАН и НП неправомерно поведение на П. е дос­татъчно обемно, точно и конкретизирано, и изпълни състава на нормата, под която е подведено нарушението,а именно чл.4 ал.1, т.5 от НРСППППСТГП.

Настоящия съдебен състав изцяло споделя възражението на каса­ционния жалбоподател, че към момента на извършване на нарушението в Наредбата е бил предвиден по-малък размер на глобата за извършеното нару­шение.

С касационната жалба е представена извадка на Решение №369 взето с Протокол от 26.10.2017г. от интернет страницата на Община Пловдив, с което решение Общински съвет – Пловдив е приел Наредба за изменение и до­пълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Пловдив, както чл.43 ал.4 е про­менен както следва: На водач, нарушил разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 5, чл. 4а и чл. 4б от нас­тоящата Наредба, се налага глоба в размер на 20 (двадесет) лв.

В тази връзка настоящия съдебен състав извърши служебна справка в интернет страницата на Община Пловдив и констатира, че в действителност с представеното от касатора Решение №369 взето с Протокол от 26.10.2017г. на Общински съвет Пловдив административно наказание за извършеното в случая нарушение на чл.4 ал.1, т.5 от Наредбата е предвидено в чл.43 ал.4 от същата, чийто размер на глобата е 20 лева.

В казуса нарушението е извършено на 02.10.2018г., като с Решение № 415, взето с Протокол №19 от 12.11.2018г. Общински съвет Пловдив е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, както е изменил чл. 43, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата, като същият добил следния вид: Чл. 43 ал.4 На водач, нарушил разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.6 и т. 7 и чл.4, ал.2, т.1, т.2 и т.5, чл.4а и чл.4б от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 20/двадесет/ лв., а ал.5 На водач, нарушил разпо­ред­бата на чл.4, ал.1, т.4 и т.5, чл.4, ал.2, т.З от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 50 /петдесет/ лв. Т.е. след изменението от 12.11. 2018г. (преди издаване на НП – 30.11.2018г.) санкционната разпоредба вече е в ал.5 на чл.43 от Наредбата и предвижда по-висок размер на глобата, а именно 50 лв.

Следва да бъде взето предвид от настоящата инстанция нормата на чл.3 ал.2 от ЗАНН, която предвижда императивно, ако до влизане в сила на наказа­телното постановление последват различни нормативни разпоредби, да се при­лага онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Константно съдеб­ната практика приема, че по - благоприятен закон е този, който предвижда за на­рушителя по-леки административнонаказателни последици. В настоящият слу­чай със действалата към момента на извършване на нарушението разпо­ред­ба е предвиден по-нисък размер на глобата, поради което следва че това именно е по-благоприятен закон.

В този смисъл, атакуваното решение следва да бъде отменено, а по съ­щество издаденото наказателно постановление следва да се измени, като се намали размерът на наложено наказание глоба от 50 лева на 20 лева.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Решение № 204/04.02.2019г., постановеното по АНД №8333/ 2018г. по описа на Районен Съд – Пловдив, XVIII-ти н. състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1638 от 30.11.2018г. на Замест­ник– кмет „Транспорт” в Община Пловдив, с което на П.П.П. за нару­шение на чл.4, ал.1, т.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркира­не на пътни превозни средства на територията на гр.Пловдив, на основание чл.43 ал.5 от НРСППППСТГП е наложено административно наказание – ГЛОБА в раз­мер на 50/петдесет/ лева, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 20/двадесет/лева на основание чл.43 ал.4 НРСППППСТГП/по-благоприятен закон към 02.10.2018г./.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

     

     

                                                                                              2.