РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

                                      

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1081

 

гр. Пловдив, 16 май 2019 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, XXI състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесетата година, в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ЯВОР КОЛЕВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ:   1. ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                           2. ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и с участието на прокурора ГИНКА ЛАЗАРОВА, като разгледа  докладваното от съдията Георгиева КАНД № 779 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по реда на чл.63 ал.1 предл. ІІ-ро от ЗАНН във връзка с чл. 208 от АПК и с чл. 348 от НПК.

            Постъпила е жалба от С.Т.Т., ЕГН **********,***, против решение № 95/17.01.2019 г., постановено по АНД № 5967/2018 г. на III н.с. при Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 18-1030-003632 от 21.05.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание, глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.

         В жалбата се изтъкват доводи за неправилност на постановеното решение. Според жалбоподателя направените правни изводи са в противоречие със събраните по делото доказателства, както и не са взети предвид доводите на същия по фактите, които счита за изопачени и в негов ущърб, както и непосочени детайли в нужната задълбоченост. Претендира отмяна на постановеното решение и отмяна на издаденото наказателно постановление.

Ответникът по жалбата сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пловдив- редовно призован, не изпраща представител и не  взема становище по нея.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив е на становище за неоснователност на жалбата и като такава моли съда да я остави без уважение.

За да потвърди НП, районният съд е приел,че нарушението е извършено, установен е неговия извършител в лицето на жалбоподателя, водач на МПС, както и неговата вина. Приел е, че правилно е квалифицирано нарушението, както и основанието за ангажиране на отговорността. Посочено е, че административнонаказателно отговорни са и водачите на МПС, които управляват такива, без да има за тях сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Спазени са процесуалните срокове и не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Спазени са изискванията на чл.42 и чл.57 относно задължителните реквизити на АУАН и НП – нарушението е пълно, ясно и изчерпателно описано, включително времето и мястото на извършването му.

Фактическата обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства.

Настоящата касационна инстанция намира за установено следното от фактическа и правна страна.

Установено е, че на 27.04.2018 г., около 01.00 часа, касаторът управлявал л.а. „Мазда 323“ с рег. № ***, собственост на *** в град Пловдив. Като достигнал до кръстовището на бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“, същият предизвикал ПТП с участието и на други МПС. В хода на извършената проверка било установено, че касаторът управлява МПС, за което не е имало дейставаща застраховка „Гражданска отговорност“. За така констатираното нарушение на водача бил съставен АУАН, а въз основа на него е било издадено обжалваното НП, с което същият е бил санкциониран с „глоба” в размер на 400 лева за нарушение на чл.638, ал.3 Кодекс за застраховането.

В хода на административноказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и правилно е приложен  материалния закон.

Първоинстанционният съд правилно е заключил, че жалбоподателят е управлявал на процесното място и време МПС, без да е имал сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Нарушението е извършено. 

Правната квалификация на същото е по чл.638, ал.3 от КЗ, действащ към момента на извършване на нарушението. В случая е ангажирана административнонаказателната отговорност на дееца съобразно закона, който е нарушил по време на извършване на деянието съобразно и нормата на чл.6 от ЗАНН.

Относно ангажиране на отговорността и правилното наказание като вид /глоба на физическо лице/ и съответно размер, съдът правилно е счел, че в случая АНО правилно е приложил закона

Субект на нарушението по чл. 638, ал.3 от КЗ Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.

В този смисъл и предвид гореизложеното съдът намира, че за жалбоподателя е съществувало нормативно задължение да управлява  автомобила, само след като се е убедил, че по отношение на него съществува сключен и валиден договор за застраховка „гражданска отговорност”, защото към момента на проверката именно той е управлявал същия.

Всъщност, фактическите констатации не се оспорват от жалбоподателя – той е подписал АУАН без възражения.

Съдът не споделя изложените в жалбата възражения за допуснати съществени нарушения. Прочее такива конкретни възражения не са изтъкнати нито пред настоящата касационна инстанция, нито пред районния съд в жалбата.

При това положение съдът намира, че решението на въззивната инстанция е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното, Административен съд – Пловдив, XXI състав,

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

         ОСТАВЯ  в сила решение № 95/17.01.2019 г., постановено по АНД № 5967/2018 г. на III н.с. при Районен съд – Пловдив

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

 

                                                                                              2.