РЕШЕНИЕ

№ 1177

гр. Пловдив, 03.06.2019 год.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на осми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЛАДИМИР В.

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАТЕЕВА

ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

при секретаря К.Р.и участието на прокурора Мария Тодорова, като разгледа докладваното от съдия В. КАНД №932 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Ж.С.В., ЕГН**********, живущ на адрес ***, подадена чрез адв.С.Я. срещу Решение №302 от 18.02.2019 г., постановено по АНД № 6036/2018г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, IХ– ти наказателен състав, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1798991, издаден от ОДМВР- Пловдив, с който на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.3 т.3 от Закона за движение по пътищата /съкратено ЗДвП/ му е наложено административно наказание „глоба в размер на 150.00 лева“ за административно нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.    

Касаторът в подадената жалба счита, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Твърди се, че районният съд не е съобразил правилно събраните доказателства и не е изяснил в пълнота обективната истина относно авторството. Същевременно е изложил и съответните мотиви, с които счита, че се касае за съществено нарушение на проведения административно- наказателен процес по издаване на електронен фиш, даващи основание за отмяна на атакувания административен акт. Претендира се отмяна на обжалваното съдебно решение и на потвърдения с него електронен фиш. Редовно призован, същият не се явява в съдебно заседание, не се представлява и не представя допълнително становище в подкрепа на незаконосъобразността на обжалвания акт.  

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР Пловдив, сектор „Пътна полиция“ не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата. Редовно призован, не изпраща представител и не взима отношение по съществото на спора.

Контролиращата страна чрез участвалият по делото прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и предлага оспореният съдебен акт да бъде оставен в сила.

Касационната съдебна инстанция, като се запозна със становищата на страните и обжалваното съдебно решение, обсъди наведените касационни основания, при което намира за установено  следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Районният съд е бил сезиран с жалба, подадена от Ж.С.В. срещу Електронен фиш серия К № 1997064, издаден от ОД на МВР- Пловдив. Съгласно обстоятелствата, изложени по установеното административно нарушение на 08.01.2017г., в 09.51 часа в гр.Пловдив, на бул.“Санкт Петербург“ срещу №13 при максимално разрешена скорост на движение в населено място 50 км/ч и отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, е установено, че касатора при управление на МПС- лек автомобил „Киа Рио“ с ДК № ***, собственост на М.М.Б., е осъществено нарушение на скоростта – установена е стойност на скоростта 73км/ч, съставляващо превишение от 23 км/ч. над максимално разрешената скорост, което е нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M №648. По делото са представени като доказателства Електронен фиш със снимков материал, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, Декларация по чл.186 ал.5 от ЗДвП от собственика М.М.Б., СУМПС на името на Ж.В., Протокол от проверка на мобилна радарна система за видеоконтрол „TFR1 –M, доказателства за обозначаване на мястото с пътен знак Е24. При така събраните доказателства и възприета за безспорно установена фактическа обстановка, районният съд е приел, че обжалваният Електронен фиш е законосъобразен и следва да бъде потвърден.

Решението на съда е правилно.

Първоинстанционният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като на същите е правена съвкупна преценка, въз основа на които са дадени законосъобразни правни изводи за наличие на обективни и субективни признаци за съставомерност за извършено административно нарушение от конкретното административнонаказано лице. В дадения случай, по отношение на направените изводи за установяване на нарушението, автора на административно нарушение, неговото виновно поведение и приложимостта на санкционните разпоредби, изводите на първоинстационния съд са законосъобразни. Те са направени на база събраните по делото доказателства и са съответни на установената съдебна практика. За да потвърди атакувания електронен фиш, районният съд законосъобразно е приел, че по преписката и по делото са събрани необходимите доказателства относно механизма на извършване на нарушението, което е довело до законосъобразно изпълнение на административно – производствените правила. Съобразно правилата възведени с разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката начините за доброволното є заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Спазена е процедурата по издаване на атакувания електронен фиш. В този смисъл касационната инстанция изцяло споделя мотивите на първоинстанционният съд, като няма смисъл същите да бъдат преповтаряни, а съобразно възможностите на чл.221 ал.2 изр.2 от АПК съдебният състав изцяло препраща към тях. Ето защо, фактическите констатации и правните изводи на  районния съд, се споделят и от настоящата съдебна инстанция, като не е необходимо тяхното преповтаряне. Наведените в касационната жалба оплаквания, се явяват неоснователни. Във  връзка с възраженията на касатора, поддържани пред настоящата инстанция, следва в случая да се посочи, че същите са идентични с тези направени в първоинстанционното производство, по които решаващият съд е дал законосъобразен отговор, като при правилна преценка на събраните гласни и писмени доказателства по делото и при правилно приложение на материалния закон, е достигнал до обосновани изводи относно незаконосъобразността на електронния фиш, като е формирал правилно вътрешно убеждение. С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

Предвид на изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Съдът

РЕШИ :

 ОСТАВЯ В СИЛА   Решение №302 от 18.02.2019 год., постановено по АНД № 6036/2018 година по опис на Районен съд – Пловдив- ІХ н.с.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.                                       2.