Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

   1211/07.06.2019                                           година                         град Пловдив

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд - Пловдив, XXIV състав, в публично съдебно  заседание на осми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ  

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                           ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

при секретар К.Р. 

и с участието на прокурор Мария Тодорова

като разгледа докладваното от съдия Д. Матеева КАНД № 935 по описа  за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Р.Г.А. – законен представител на „Ранди Автоекспрес“ ЕООД, с *******, срещу Решение № 2231/21.12.2018 г., постановено по АНД № 4982/2018 г., по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІ н.с., с което е потвърден Електронен фиш Серия К № 1968425 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който на касационния жалбоподател на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН. Според касатора решението е незаконосъобразно, поради което моли за неговата отмяна и отмяна на потвърдения с него електронен фиш.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР - Пловдив, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изразява становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Пловдив се е развило по жалба на Р.Г.А. – законен представител на „Ранди Автоекспрес“ ЕООД, с адрес ****, против Електронен фиш Серия К № 1968425 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който на А., на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 08.03.2018 г. в 21:29 ч., в гр. Пловдив на бул. “Санкт Петербург“ срещу № 73, при въведено ограничение на скоростта 50 км/ч, е заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1-М № 648, движението на МПС ХОНДА ЦР В, с рег. № РВ **** РМ, със скорост от 94 км/ч при разрешена 50 км/ч. При това положение е констатирано превишение на скоростта с 44 км/ч, при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. Въз основа на заснемането е издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано лицето Р.Г.А. – като законен представител на „Ранди Автоекспрес“ ЕООД, на чието име е регистрирано процесното МПС – на основание чл. 188, ал. 2 от ЗДвП.

С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Районен съд – Пловдив е потвърдил издадения електронен фиш. Приел е, че съдържа всички изискуеми реквизити, като не са констатирани нарушения при неговото издаване. По съществото на спора, след преценка на събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка съдът е приел, че извършеното с въпросния лек автомобил нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е доказано по безспорен и несъмнен начин, като законосъобразно А. е санкциониран с налагане на предвиденото в закона по вид и размер административно наказание за това нарушение с издаването на електронен фиш.

Решението на Районен съд - Пловдив е правилно.

Въззивният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствата. Фактите са установени в пълнота и правилно от районния съд, като при тяхната съвкупна преценка е изведен правният извод относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон, като е формирано правилно вътрешно убеждение.

Доводите, наведени в касационната жалбата, са идентични с тези, наведени и пред районния съд, който в мотивите на решението си ги е обсъдил подробно. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от първостепенния съд, се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

За пълнота на изложеното, следва да бъде посочено, че съобразно правилата, възведени в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП - при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

На следващо място, според § 1 от ДР на ЗАНН „електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Следователно, електронният фиш, по силата на закона, представлява не изявление на определен орган, а електронно такова, записано върху съответния носител, за формалната законосъобразност на което е достатъчно да е изготвено чрез въведени по съответния ред автоматизирани технически средства или системи.

От цитираните разпоредби следва несъмненият извод, че с въвеждане на института на електронния фиш, законодателят регламентира изцяло нов и качествено различен от общия по ЗАНН ред за ангажиране на административнонаказателна отговорност на едно лице за точно определени административни нарушения  /само за посочените в закон/. Отнася се до специфични по своя характер нарушения, при които с въвеждане възможността за тях отговорността на лицето да се ангажира по специалния ред, законодателят цели защита на особено важни обществени отношения, в случая – животът и здравето на участниците в движението по пътищата. Наред с това се избягва в максимална степен субективизмът от страна на контролните органи.

Електронният фиш, каза се, по силата на самия закон представлява не волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но на база административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Доводите относно евентуалната възможност за оказване на въздействие върху процеса на установяване и заснемане на нарушението, са неоснователни и недоказани - процесното нарушение е заснето с автоматизирано техническо средство, за което е установено, че отговаря на установените технически изисквания и е преминало съответната проверка. Доказателства, които да подложат на съмнение тези изводи, не са представени.

Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства от кръга на подлежащите на доказване, Административен съд - Пловдив приема, че доводите на касационния жалбоподател не се подкрепят от доказателствата по делото и релевираните в жалбата отменителни основания, не са налице.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2231/21.12.2018 г., постановено по АНД № 4982/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІ н.с.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                    2.