РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Описание: logo

РЕШЕНИЕ

№ 1278

град Пловдив,12.06.2019 год.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на тринадесети май  през две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

                                    Председател:  Милена Несторова - Дичева 

                                           Членове:  Мариана Михайлова

                                                             Татяна Петрова 

 

при секретаря Р. П. и прокурора Костадин Паскалев, като разгледа   докладваното от съдия  Дичева КНАД № 937 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

         Образувано е по касационна жалба, подадена от ТД“Тракийска“ на Агенция Митници, чрез ст.юрисконсулт К., против Решение № 197/01.02.2019 г. на ПРС по АНД № 5739/2018 г.

         Твърди се неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение  и се иска отмяната му, съответно потвърждаване на отмененото с него НП.    

         В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.       Представя писмено становище.

         Ответникът по касация, М.Л.К., оспорва касационната жалба и представя писмени бележки по съществото на спора.

         Представителят на Окръжна Прокуратура - Пловдив изразява становище за основателност на касационната жалба.

         Жалбата е  подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна.

         Предмет на настоящото касационно оспорване е Решение № 197 от 01.02.2019 г. по АНД № 5739 по описа за 2018 г. на ПРС, с което е отменено НП № 392/2018 г. от 27.08.2018 г., издадено от Началник Митница Пловдив, с което на М.Л.К. с ЕГН **********, с адрес ***, е наложено наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.123 б ал.2 от ЗАДС и глоба в размер на 1000 лева на основание чл.126 ал.1 т.1 от ЗАДС.

         При извършената служебна проверка на решението съдът констатира, че в мотивите на същото е посочено, че жалбата е „частично основателна“, а с диспозитива е отменено  НП по отношение и на двете наложени наказания.

         На следващо място се констатира, че в първата част от мотивите е посочено, че „В хода на административнонаказателното производство при съставянето на АУАН не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство по налагане на наказание на жалбоподателя, нито са ограничени правата му.“, а във втората част от мотивите се излагат съображения за допуснато СПН, изразяващо се в неправилно издаване на АУАН при условията на чл.40 ал.4 от ЗАНН.

         Тези две противоречия, както и липсата на конкретни мотиви по отношение на нарушението, нарушителя и неговата вина, налагат отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда. 

         Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН във вр. с  чл. 222, ал.2, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Решение № 197 от 01.02.2019 г. по АНД № 5739 по описа за 2018 г. на ПРС.

         ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

         Решението е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ: