ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 град ПЛОВДИВ, 02.06.2008 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 02.06.2008 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИН КУМАНОВ

сложи за разглеждане административно дело № 296 по описа за 2008 година, докладвано от председателя.

Производството по делото е образувано по жалба на Р.Г. ***, против Ревизионен акт № 2600-819/03.10.2007 г. на ТД на НАП-Хасково.

На 26.05.2008 г. В 11,04 ч. по делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя с вх.№ 3082, с която последният заявява, че с настоящата прави отказ от жалбата по горепосоченото дело. В тази връзка моли делото да бъде прекратено.

Пловдивският административен съд намира, че така подадената молба отговаря на изискванията, възведени в разпоредбата на чл.155, ал.1 и ал.З от АПК. Поради това производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8, предл.2 от АПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г. ***, против Ревизионен акт № 2600-819/03.10.2007 г. на ТД на НАП-Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 296 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:К.К.