О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

07.01.2009 г., гр.Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на петнадесети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Л.Н.                  

При секретаря  К.К.

Като разгледа докладваното АХД № 520 по описа за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията /изм. доп. ДВ, бр.65 от 2003г/.

         Образувано е по жалба на ЕТ “ Г. Строй – И.Г. със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Цар Симеон” № 4б, представляван от И.А.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г. на Кмета на Община Първомай, с която  на основание  чл. 129, ал.2 във вр. с § 8, ал. 1, ал. 2 т.3  от ЗУТ и Решение № Х от Протокол №38 от 12.12.2007 г. на ОЕСУТ при Община Първомай е одобрено изменението на дворищната регулация между парцели /УПИ/ ХVІІІ-45 и ХХVІ -52 в кв. 7 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдивска, по зелените надписи, зачерквания, линии и защрихования на приложената към заповедта скица № 967 от 29.11.2007 г. 

         Жалбата е депозирана  чрез административния орган до Административен съд - Пловдив в предвидения  14-дневен преклузивен срок, видно от датите: 11.02.2008 г. /съобщение за известяване, л.9/ и жалба, депозирана чрез  Община Първомай с вх. № 68-00-16 от 25.02.2008 г.

        В жалбата се инвокират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваната заповед. Твърди се, че не са налице предпоставките на пар. 8 ал.1 и 2 от ПЗР на ЗУТ, защото никъде в молбата за изменение на регулацията не се сочат данни за изтекли срокове по ЗУТ, за придаваеми места, за липса на заплащане, приложен е единствено Нотариален акт за закупуване на УПИ ХVІІІ-45. Според жалбоподателя административният орган си е позволил да промени основанието, визирано в молбата на собственика на УПИ ХVІІІ-45, като е подменил волята му, търсейки начин да я уважи на всяка цена. Заповедта е незаконосъобразна и на друго основание, според жалбоподателя, обявена е в качеството му на съсед на имота, а собствения му имот с УПИ ХІХ-46 е посочен като граничещ с поземлените имоти, чийто граници се изменят, а самият той е носител на правото на собственост върху имот, пряко засегнат от проектирането. Претендира се отмяната на атакувания административен акт и присъждане на съдебните разноски по делото.

        Ответникът - Община Първомай, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за недопустима, респективно за неоснователна, като не излага подробни съображения в тази насока.

         Заинтересованата  страна – Х.С.Х., чрез процесуалния си представител, намира жалбата за  недопустима и респективно за неоснователна. В писмени бележки изразява подробни съображения. Твърди, че заповедите по пар. 8, ал.4, изр. последно от ЗУТ се обявяват само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти от предвижданията на дворищно-регулационните планове. ЕТ “Г. Строй-И.Г.” не е страна в административното правоотношение по издаването на Заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г. на Кмета на Община Първомай. От нея се вижда, че това са собствениците на УПИ ХVІІІ-45 и на УПИ ХХVІ-52  в кв. 7, а жалбоподателят е собственик на УПИ ХІХ-46 в кв. 7. Въпреки твърденията му, че с процесната заповед се придава част от собствения му имот към УПИ ХVІІІ-45, то от представените по делото документи и експертното заключение, се установява, че такова придаване няма. Всъщност с процесната заповед се одобрява заличаване от “придаване”, а не се прави предвиждане за ново такова, както твърди жалбоподателя. Още се посочва, че според чл. 15 от АПК страни в административния процес могат да бъдат всички граждани или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт. Според чл. 147 ат АПК право да оспорят административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. ЕТ “Г. Строй-И.Г.” не е, нито би могъл да бъде засегнат от Заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г. на Кмета на Община Първомай, затова той не може да бъде страна в административния процес и няма правен интерес да оспорва посочената заповед. Иска се Съдът да приеме, че жалбата е недопустима и присъждане на разноски по делото в полза на заинтересованата страна. Заинтересованите страни: Т.Д.Д. и З.А.Д. не изразяват становище по жалбата.

       Процесната заповед е постановена на осн. пар. 8, ал.1, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ. Според пар. 8 ал. 4 от ПР на ЗУТ изменението на дворищнорегулационния план по ал. 2, т. 3 от същата правна норма, се одобрява със заповед на кмета на общината. Кметът на общината издава заповед за отказ по исканото изменение на плана, когато не са изтекли сроковете по § 6, ал. 2 или 4, налице са хипотезите на ал. 6 или 7 или ако изменението предвижда образуване на урегулирани поземлени имоти без изход по чл. 14, ал. 4. Заповедите по изречение първо и второ се обявяват само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти, а жалбите срещу тях не спират изпълнението им. Съгласно чл. 131 ал.1 от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) заинтересувани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Според ал.2 на същата правна норма непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са: имотите - предмет на самия план; съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване; съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана; имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно- защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване. С оглед тази разпоредба, за да се произнесе по допустимостта на жалбата, е необходимо Съдът да  изследва обстоятелството, свързано с непосредственото засягане на имота на жалбоподателя от процесната заповед, а именно УПИ ХІХ-46 кв. 7 по плана на гр. Първомай, собственост на ЕТ “ Г. Строй – И.Г., засегнат ли е от изменението на дворищната регулация между парцели /УПИ/ ХVІІІ-45 и ХХVІ-52 в кв. 7 по плана на гр. Първомай по зелените надписи, зачерквания, линии и защрихования на приложената към процесната заповед Скица № 967 от 29.11.2007 г.

          По делото е приета СТЕ, изпълнена от инж. В.Г., която не е оспорена от страните и която Съдът кредитира изцяло като компетентно, обективно и безпристрастно изготвена. Според СТЕ в Регулационния план /РП/ на гр. Първомай, одобрен със Заповед № РД 15-666/03.08.1994 г. на Кмета на Община Първомай и Заповед № РД 15-675/27.10.1995 г. на Кмета на Община Първомай се предвижда част от имот с пл.№ 45 да се придаде по регулация към УПИ ХХVІ-52, кв.7, като в скица №1, изготвена от експерта, с черен цвят са изчертани кадастралните граници на имот пл. № 45 по букви а,б,в,г,д,е,ж,з; регулацията с червен и син цвят. Придаваемата част е означена с букви: г,д,е,ж. Видно от скица № 1 по РП от 1994 г. се предвижда предаване на част от имот № 46, кв.7 към УПИ ХХVІ-52, кв.7 по букви в,г,д,и,к. Не се предвижда придаване от имот с пл. № 45 към УПИ ХVІІІ-45, кв.7, както и от имот пл. № 2669 към УПИ ХVІІІ-45, кв.7. Още  се сочи, че с процесната заповед вътрешнорегулационните линии на УПИ ХVІІІ-45, кв.7 са прокарани в съответствие с имотните граници от действащия план, одобрен със № РД 15-666/03.08.1994 г. на Кмета на Община Първомай и Заповед № РД 15-675/27.10.1995 г. на Кмета на Община Първомай и с процесното изменение на регулацията, практически отпада придаваемата част от имот с пл. № 45 по букви г,д,е,ж /скица №2/ и тя влиза в границите на отредения за имота УПИ ХVІІІ-45, кв.7, чиито граници са щриховани в зелено и означени с букви а,б,в,г,д,е,ж,з. Според СТЕ изменението на РП с процесната заповед не засяга имот с пл. № 46-имотът на жалбоподателя. В Скица № 1 с в.л. е показало границите на имот с пл. № 46 по букви а,б,г,д,и,к,л,м,б по плана от 1994 г. и изменението в кадастъра, одобрено със Заповед№ РД 15-675/27.10.1995 г. на Кмета на Община Първомай, с което е извършено попълване на кадастралния план с нов номер 2669 по букви а,б,н,о. Съгласно Нотариален акт № 163/08.11.1995 г. ЕТ “Г. Строй-И.Г.” купува дворно място от 890 кв.м, съставляващо имот пл. № 46 и пл. № 2669. Общата площ на имоти с пл. № 46 и пл. № 2669, по графични данни, е 890 кв.м. Площта на УПИ ХІХ – 46, кв. 7 по графични данни е 580 кв.м без придаваемата част от имот пл. № 46 към УПИ ХХVІ-52, кв.7. Площта на придаваемата част от имот с пл. № 46 към УПИ ХХVІ-52, кв. 7 по букви г,д,и,к,в,г е 310 кв.м.

     От приетата СТЕ и от събраните по делото писмени доказателства Съдът намира, че имотът на жалбоподателя - УПИ ХІХ – 46, кв. 7  по  плана на гр. Първомай не попада в посочените хипотези на чл. 131 ал.2 от ЗУТ. УПИ ХІХ – 46, кв. 7, не е предмет на процесното регулационно изменение, поради което ЕТ “ Г. Строй – И.Г.  не е активно легитимиран да подава жалба срещу заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г на Кмета на Община Първомай. Следователно  изпълнена е хипотезата на чл. 159 т.4 от АПК,  защото от гореизложеното се установи, че оспорващият няма правен интерес от оспорването.

         Във връзка с гореизложеното следва на осн. чл. 253 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК да бъде отменено определението, с което е даден ход на делото по същество, като същото бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата.

         С оглед изхода на делото, своевременно направените искания от процесуалния представител на заинтересованата страна Х.С.Х. за присъждане на разноските по делото Съдът намира, че  жалбоподателят  следва да заплати в полза на Х.С.Х. деловодни разноски в  общ размер от 500 лв., представляващи разноски за вещо лице в размер от 250 лв. и изплатено адвокатско възнаграждение в размер от 250 лв.  

         Воден от горепосоченото и на основание чл. 159 т.4 и чл. 160 ал.1  от АПК  Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ  протоколно определение от 15.12.2008 г., с което е даден ход на разрешаване на делото по същество.

 

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “ Г. Строй – И.Г. със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Цар Симеон” № 4б, представляван от И.А.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г. на Кмета на Община Първомай, с която  на основание  чл. 129, ал.2 във вр. с § 8, ал. 1, ал. 2 т.3  от ЗУТ и Решение № Х от Протокол №38 от 12.12.2007 г. на ОЕСУТ при Община Първомай е одобрено изменението на дворищната регулация между парцели /УПИ/ ХVІІІ-45 и ХХVІ -52 в кв. 7 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдивска, по зелените надписи, зачерквания, линии и защрихования на приложената към заповедта скица № 967 от 29.11.2007 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 520 по описа за 2008 г. на Административен съд – Пловдив.

 

ОСЪЖДА ЕТ “ Г. Строй – И.Г. със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Цар Симеон” № 4б, представляван от И.А.Г., ЕГН ********** ***  да заплати сумата в размер от 500 лв. /петстотин лв./ в полза на Х.С.Х., ЕГН ********** ***.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок  от  получаване на съобщението.

 

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: