ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Пловдив, 05 юни 2008 г.

                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VШ-ми състав, в закрито заседание на пети юни, две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  Н.Б.,

като разгледа адм.д. №705 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.197 и следващите от Административнопроцесу-алния кодекс (АПК).

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза с наи­менование "Американски университет в България", със седалище и адрес на управле­ние: гр. Благоевград, ул. "Георги Измирлиев- Македончето" №1, представлявано от адвокат П.Б.П.- пълномощник, обжалва Заповед №РД-08-266 от 14.03.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с която е спряно произ­водството за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот, представля­ващ дворно място, находящо се в гр. Пловдив, с площ от 3072,5 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот (УПИ), парцел П-610, кв.165 по плана на гр. Пловдив-ЦГЧ.

По делото не са ангажирани доказателства за датата на съобщаване на акта на жалбоподателя, поради което съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Административното производство е започнало по молба от жалбоподателя, представляван от адвокат Андрей Делчев- пълномощник с Вх.№94006-13697 от 22.02.2008г. (листи 17-18). Към молбата са приложени пълномощно (листи 19-21), удостоверение за актуално състояние (УАС) на сдружението (листи 22-23), скица №199 от 05.02.2008г. (лист 24), нотариален акт №199, том 5, н.дело №974 от 2007г. (лист 25) и акт за държавна собственост №521/5560 от 28.11.1951г. (листи 26-27). Освен това, без да има посочен входящ номер, към преписката са приобщени молба от сдружението, датирана с 04.02.2008г. (лист 28), протокол за обявяване на саморъчно завещание от 24.08.2006г. (лист 30) и саморъчно завещание от Анна Крум Чапрашикова (листи 31-35). Поисканото удостоверение за идентичност на недвижимия имот представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.З от АПК, а за да постанови акта си за спиране на административното производство, административният орган се е позовал на извършвана проверка по прокурорска преписка №2213 по описа на Районна прокуратура- Пловдив за 2008г., което обстоятелство, според кмета на Община Плов­див - Район "Централен", сочи престъпни обстоятелства, свързани с придобиването на имота, и е посочил като правно основание на процесната заповед разпоредбата на чл.54, ал.1, т.З от АПК. Според посочената норма, производството по издаване на административен акт се спира при разкриването на престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за издаването на акта. Освен това, според разпоредбата на чл.2, ал.1 от АПК, кодексът се прилага за административните производства, доколкото със закон не е установено друго. Такова друго се съдържа в разпоредбата на чл.207. ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според която досъдебно производство се образува, когато са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъп­ление. Достатъчно данни за образуване на досъдебно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление, според чл.21 1, ал.1 от НПК. Освен това, според разпоредбата на чл. 145, ал.1, т.З от Закона за съдебната власт (ЗСВ), при изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъ­образни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали. Разпореждания­та на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задъл­жителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите (чл.145, ал.2отЗСВ).


От служебно изисканите удостоверения от РП-Пловдив (листи 50, 54), съдът на­мира за безспорно установено, че с Постановление от 12.03.2008г. на прокурор Гавраилов (листи 55-56) е възложена проверка с оглед установяване наличието на достатъчно данни за престъпление по чл.309, ал.1 от наказателния кодекс (НК) относно завещателното разпореждане на Чапрашикова, по силата на което жалбоподателят е придобил собствеността върху недвижимия имот, за който се иска издаването на удостоверение за идентичност. Проверката не е приключила към 02.06.2008г. Макар и да липсва из­рично разпореждане на прокурора, адресирано до кмета на Община Пловдив - Район "Централен" за спиране на производството по издаване на индивидуален администра­тивен акт, преценката му на компетентен орган за наличието на достатъчно данни за извършено престъпление, респективно за наличието на престъпни обстоятелства, има обвързващо действие по отношение на административния орган. Следователно, нали­чието на престъпни обстоятелства, имащи значение за издаването на административния акт, е безспорно установено и постановеният акт за спиране на производството по из­даването му се явява законосъобразен.

При така описаната фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът намира, че жалбата против акта за спиране на производството по издаване на административен акт от кмета на Община Пловдив - Район "Централен" се явява неос­нователна и като такава не следва да се уважава.

Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза с наименование "Американски университет в България", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Георги Измирлиев- Македончето" №1, против Заповед №РД-08-266 от 14.03.2008г. на кмета на Община Пловдив -Район "Централен", с която е спряно производството за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот, представляващ дворно място, находящо се в гр. Плов­див, с площ от 3072,5 кв.м., представляващо УПИ, парцел П-610, кв.165 по плана на гр. Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:Н.Б.