ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Административен съд - Пловдив, XVIII състав, в закрито заседание на двадесети юни две хиляди и осма година, в състав

Административен съдия: Йордан Русев

като разгледа адм. дело № 730 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е жалба от Р. Юсмеинов А., в качеството на ЕТ "Р.А.-***, против ревизионен акт № 2160431 от 08.02.2007г. на ТД на НАП-Смолян, потвърден с решение № 337 от 05.04.2007г. на ДД"ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП.

Административен съд - Пловдив, преценейки, че жалбата страда от нередовно-сти, е указал на търговеца-жалбоподател в седмодневен срок да ги отстрани, като представи по делото удостоверение за съществуването и представителството на търговеца-жалбоподател. Разпореждането на съда е съобщено на пълномощника на управителя и представляващ едноличния търговец- адв. К. на 25.04.2008г. Нередовностите на жалбата е следвало да бъдат отстранени най-късно на 07.05.2008 г.-работен ден. Поради това настоящият състав намира, че жалбата на Р. Юсмеинов А., в качеството на ЕТ "Р.А.-*** да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

Ето защо и на основание чл.158, ал.З АПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р. Юсмеинов А., в качеството на ЕТ "Р.А.-***, против ревизионен акт № 2160431 от 08.02.2007г. на ТД на НАП-Смолян, потвърден с решение № 337 от 05.04.2007г. на ДЦ"ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело Хе 730 по описа на Администрати­вен съд - Пловдив, XVIII състав за 2008 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните..

Административен съдия:Й.Р.