ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Пловдив, 30 юни 2008 година

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II отделение, IV състав, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и осма година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 861 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на К.В.Ш. ***, нот. кантора Мина Стоилова, против заповед № РД-18-85 от 06.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София.

С молба с вх. № 4353 от 30.06.2008 г. оспорващото лице е заявило, че оттегля жалбата си и иска прекратяване на производството. Искането е направено преди първото заседание по делото.

Оттеглянето е едностранно процесуално действие на оспорващия спрямо съда, с което той заявява, че се отказва да получи търсената правна защита в настоящото производство, като по този начин десезира съда. Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1, предл.1 АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването без съгласието на ответниците. Искането е валидно извършено с писмена молба извън съдебно заседание, поради което процесуалното действие като допустимо и основателно задължава съда да прекрати производството по делото.

С оглед гореизложеното настоящият състав на Административен съд Пловдив на основание чл.159, т.8, предл.1 АПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттеглянето й жалбата на К.В.Ш. ***, нот. кантора Мина Стоилова, против заповед № РД-18-85 от 06.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 861 по описа на Административен съд Пловдив, II отделение, IV състав, за 2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

Административен съдия: А.Х.