РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№ 2735

 

гр. Пловдив, 24.10.2012 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, I отделение, I състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

разгледа адм. дело № 768 по описа на съда за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл. 124б, ал. 4 от ЗАДС.

2. Образувано е по жалба на „Проект Трейдинг“ ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.В.Б., против Заповед № РД 15-131/27.02.2012 г., издадена от Началник Митница – Пловдив, с която на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “Запечатване на обект: търговски обект – склад на едро за алкохол и бира, безалкохолни напитки и хранителни стоки”, находящ се в гр. Велинград, Промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до същия търговски обект, считано от датата на запечатването му – 19.03.2012 г., като е указано наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение, да бъдат отстранени в срок до 16.03.2012 г. от собственика.

3. Началник Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител ст. експерт Игнатова, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

 

ІІ. За допустимостта:

4. Началник Митница Пловдив е издал Наказателно постановление № 749/11  от 03.02.2012 г., с което на „Проект трейдинг“ ЕООД, за нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 16 503.92 лева, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС, като стоките, предмет на нарушението, са отнети в полза на държавата и на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложено наказание “лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 месец”.

5. Въз основа на издаденото НП и на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, Началникът на Митница Пловдив е издал процесната Заповед № РД 15-131/27.02.2012 г., с която е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговския обект, където е установено нарушението, находящ се в гр. Велинград, Промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя, считано от 19.03.2012 г., като е забранен достъпът до обекта, считано от същата дата и е наредено наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение, да бъдат отстранени в определен срок от собственика на ”Проект трейдинг“ ЕООД или упълномощено от него лице.

6. По делото е приложено копие от платежно нареждане от 14.03.2012 г., с което е преведена сумата от 16 503.92 лв. по сметка на Митница – Пловдив, в резултат на което е издадена Заповед № РД 15-187 от 26.03.2012 г. на Началника на Митница  Пловдив, с която е прекратена ПАМ, наложена със заповед № РД 15-131/27.02.2012 г. В заповедта е указано, че доколкото заплащането е извършено след срока по т.3 от Заповед № РД 15-131/27.02.2012 г., не са били предприети действия по т.4 от заповедта за фактическото запечатване на обекта.

7. Съгласно разпоредбата на чл. 124б, ал. 5 от ЗАДС, принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е наложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществената санкция е заплатена изцяло.

В случая жалбоподателят е подал такова искане – Молба вх. №2600-3739/11 от 14.03.2012 г. до Началника на Митница Пловдив, като е поискал да бъде прекратена наложената принудителна административна мярка “запечатване на обект”. Във връзка с това именно искане, и след като е установено заплащане на наложената санкция, е издадена, посочената в предходния пункт Заповед № РД 15-187 от 26.03.2012 г. Не се спори, че заповедта не е обжалвана и е влязла в сила на 30.03.2012г., доколкото в същата е отбелязано, че е връчена на адресата на 15.03.2012г.

8. С оглед изложеното до тук, необходимо е да се констатира, че към момента на подаване на жалбата в съда /06.03.2012 г./, тя е била процесуално допустима.

След като обаче, оспорената заповед, с която е наложена принудителна административна мярка е отменена с друг акт, влязъл в сила, и след като заповедта за налагане на ПАМ не е била изпълнявана и обектът не е бил запечатван, то за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорването на отменената вече заповед.

Това налага жалбата, с която е сезиран съдът, да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по повод на нейното предявяване производство, да бъде прекратено.

Ето защо и на основание чл. 159, т.4 от АПК, Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  определението, с което е даден ход по същество на делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Проект Трейдинг“ ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.В.Б., против Заповед № РД 15-131/27.02.2012 г., издадена от Началник Митница – Пловдив, с която на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “Запечатване на обект: търговски обект – склад на едро за алкохол и бира, безалкохолни напитки и хранителни стоки”, находящ се в гр. Велинград, Промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до същия търговски обект, считано от датата на запечатването му – 19.03.2012 г., като е указано наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение, да бъдат отстранени в срок до 16.03.2012 г. от собственика.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 768 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/