РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№. 482

 

гр. Пловдив, 22.03.2016 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :          ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

                             ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

                            

при секретаря К.Р. и участието на прокурора СЛАВЕНА КОСТОВА, като разгледа докладваното от Председателя ч.к.н.а.х дело № 42 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За производството и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба, заявена от Й.А., упълномощен от А.Т.Г. – управител на „ТЕРАКС“ ЕООД, с посочен адрес за призоваване, гр. Кричим, ул. „Акация“, № 10, срещу Разпореждане № 19942 от 11.12.2015 г. на Районен съд Пловдив постановено по НАХД № 8196 по описа на същия съд за 2015 г., с което жалбата срещу Електронен фиш серия К № 1031315 издаден от ОДМВР Пловдив е върната на жалбоподателя и производството по делото е прекратено.  

В частната жалба се твърди, че разпореждането е незаконосъобразно. Сочи се, че лицето подало жалбата пред районния съд е без юридическо образование и затова не е представило пълномощното, с което е бил упълномощен от управителя на „ТЕРАКС“ ЕООД – А.Г.. Иска се отмяна на разпореждането и връщане на делото за разглеждане по същество.

2. Областна дирекция на МВР Пловдив, Сектор „Пътна полиция“ не взема становище по жалбата.

3. Представителят на Окръжна Прокуратура Пловдив, счита частната жалба за неоснователна.

 

ІІ. За допустимостта:

4. Частната жалба е подадена в рамките на предвидения за това срок и от надлежни страни, срещу акт, който подлежи на обжалвана, поради което е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ІІІ. За фактите:

5. С обжалвания пред районния съд Електронен фиш, на осн. чл.189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП на А.Т.Г. – управител на „Теракс“ ЕООД е наложена глоба в размер на 200 лв.

Жалбата до районният съд е била подадена от Й.В.А., като пълномощник на управителя на „Теракс“ ЕООД.

Към жалбата не е било представено пълномощно.

В същата е заявено становище, че на юридическо лице не може да бъде наложена глоба. Изложени са съображения за липсващи реквизити в електронния фиш - за срока и органа пред който подлежи на обжалване. Оспорено е авторството на нарушението, като се е твърдяло, че в тежест на административния орган е да установи кое лице конкретно е управлявало автомобила при извършване на нарушението. В жалбата са изложени и доводи, че нарушението е установено с мобилна камера в присъствието на контролен орган, който е имал възможността и задължението да спре МПС и да установи нарушението по общия ред.

6. С обжалваното разпореждане съдебният състав е приел, че е сезиран с жалба, заявена от търговското дружество „ТЕРАКС“ ЕООД. Формирана е констатация, че с оспорения електронен фиш е наложена глоба на А.Г. – на основание, че тя е управител на дружеството, на което е собствено регистрираното МПС и съответно право на жалба има не „ТЕРАКС“ ЕООД, а управителя А.Г.. Този извод е мотивирал съдебния състав да прекрати съдебното производство.

7. С частната жалба е представено нотариално заверено пълномощно, с което А.Т.Г., в качеството си на управител на „Теракс“ ЕООД упълномощава Н.И. и Й.В.А. с посочените в пълномощното права, включително да завеждат граждански, административни, наказателни и изпълнителни дела (т. 15 от пълномощното).

В съдебно заседание жалбоподателя е представляван от адв. И. – упълномощена от А.Т.Г., в качеството и на управител на „ТЕРАКС“ ЕООД с представени договор за правна помощ и пълномощно.

 

ІV. За правото:

8. Въз основа на правилно установена фактическа обстановка районния съд е достигнал до неправилни изводи за приложението на процесуалния закон и като резултат е постановил неправилен съдебен акт, който следва отменен.

С обжалвания електронен фиш е наложена глоба на А.Т.Г., в качеството й на управител на „ТЕРАКС“ ЕООД – дружеството, на което е регистрирано като собствено, процесното МПС с което е извършено нарушението. Посочени са ЕГН на Г. и постоянният и адрес.

Посоченото в електронния фиш МПС е регистрирано, като собствено на “ТЕРАКС“ ЕООД, поради което на основание чл. 188, ал. 2 и чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, глобата следва да се наложи именно на управителя на дружеството.

Районният съд правилно е констатирал, че право да обжалва електронния фиш има А.Г., тъй като тя е лицето, на което е наложена глоба - по арг. от чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и 189, ал. 8 от ЗДвП.

Жалбата до районния съд е била подадена от Й.В.А.. В жалбата изрично е посочено, че А. подава жалбата в качеството си на пълномощник на управителя на „Теракс“ ЕООД.

Съобразявайки начина, по който в оспорения електронен фиш е посочено санкционираното лице (А.А. като управител на „ТЕРАКС“), районният съд при евентуално възникнали съмнения е следвало да укаже на А., изрично да уточни дали подава жалбата от името на дружеството – „ТЕРАКС“ ЕООД или от името на А.А., като негово управител.

Вместо да стори това, съдебният състав формално е приел, че жалбата е подадена от „ТЕРАКС“ ООД (въпреки, че в нея е посочено, че лицето подава жалбата не като представляващ „ТЕРАКС“, а като упълномощен от управителката А.А.) и е прекратил делото. По този начин е ограничено правото на защита на санкционираното лице – А.А., без да е дадена възможност да бъдат отстранени нередностите в жалбата /липса на пълномощно и известна неяснота от чие име се подава жалбата/.

Съдът е следвало изрично да укаже на А. да уточни от чие име подава жалбата и да представи доказателства за представителната си власт. 

9. Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ХХІV касационен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 19942 от 11.12.2015 г. на Районен съд Пловдив постановено по НАХД № 8196 по описа на същия съд за 2015 г.

ВРЪЩА делото на същият съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        

 

 

    ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

 

                                2.