П Р О Т О К О Л  № 1201

 

13.06.2019 г., гр. Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХV състав в публично съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

                                         

Секретар: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

административно дело № 173 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БИО ОЙЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, редовно призван, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Постъпила е писмена молба от ответника чрез юриск. П., с приложено пълномощно по делото, с което се казва да се даде ход на делото, поддържа молбата с изх. № 01-2600/5889 от 30.04.2019 г и твърденията за просрочие за жалбата и недопустимост на същата, има формулирани доказателствени искания и въпроси за СТЕ. Идентична молба е получена и по имейла на съда на 11.06.2019 г.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА се жалбата, уточняващата такава с дата 22.02.2019 г. (л. 14 по делото) и допълнителната жалба от 12.03.2019 г., както и доказателствата към първоначалната жалба и всички приложени доказателства към уточняващата жалба и допълнителната такава.

ДОКЛАДВА се административната преписка, изпратена от ответника на 21.03.2019 г., както и молбите на ответника от 03.05.2019 г., от 11.06.2019 г. и от 13.06.2019 г.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото писмените доказателства към първоначалната жалба и всички доказателства към уточняващата и допълнителна жалба.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото административната преписка и писмените доказателства, приложени към молбите на ответника.

Предмет на правния спор е Заповед № 03-РД/3540/31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” в частта по т. ІІ Отхвърлени за финансиране разходи по проект с № 16/04/2/0/00248.

Съдът установи, че жалбоподателят “Био Ойлс България” ЕООД, чрез управителя П.А.В. е депозирал жалба чрез ДФ “Земеделие” до Министъра на земеделието, храните и горите, която е с вх. № 01-2600/5889/17.12.2018 г. (л. 45 по делото). В жалбата се сочи, че е против наложена редукция в Договор за отпускане на финансова помощ от 03.12.2018 г. между ДФ “Земеделие” и “Био Ойлс България” ЕООД във връзка с подадено заявление за подпомагане № 16/04/2/0/00248.

Посочено е, че на основание чл. 81, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал. 2 от АПК оспорва законосъобразността на наложената редукция в Договор за отпускане на финансова помощ № 16/04/2/0/00248 от 03.12.2018 г. между ДФ “Земеделие” и “Био Ойлс България” ЕООД. Изрично се сочи, че не е връчена заповедта за одобрението на проекта, в т.ч. и частта, касаеща оспорваната редукция, затова се счита датата на подписване на горепосочения договор (03.12.2018 г.) за дата на уведомяване на наложената редукция по проекта.

Възразява се срещу редукцията, като е посочено, че ДФ “Земеделие” неправомерно отказва финансиране разходите за “Подобект 1 Инсталация за преработка на етерично-маслени култури и билки - СМР” на обща стойност по проекта в размер на 889 853.68 лв., от които неодобрени за финансиране разходи в размер на 251 928.68 лв.

Съдът установи, че предметът на оспорване, описан в жалбата до Министъра на земеделието, храните и горите от 17.12.2018 г. и този в частично оспорената Заповед № 03-РД/3540 от 31.08.2018 г. съвпада.

Самият жалбоподател посочва, че датата на уведомяване (т.е. на узнаване) на наложената редукция (отхвърлени за финансиране разходи) е 03.12.2018 г.

Жалбата е изпратена чрез ДФ “Земеделие” на 17.12.2018 г. (л. 45 по делото).

Съгласно чл. 92, ал. 1 от АПК, когато административният орган не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка на компетентния по-горестоящ орган.

Съгласно чл. 92, ал. 2 от АПК, ако в 3-дневен срок след изтичането на срока по чл. 91, ал. 1 от АПК, цялата преписка не бъде изпратена на по-горестоящия административен орган, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата, а прокурорът – препис от протеста, направо до по-горестоящия орган, който незабавно изисква преписката. При тази законова уредба за жалбоподателя съществува възможност да изпрати препис от жалбата си до по-горестоящия орган.

Съгласно мотивите в Тълкувателно решение № 6/30.06.2015 г. на ВАС, уредбата в АПК предвижда, че когато жалбата се подава чрез административния орган, който е издал първоначалния административен акт и той не се е възползвал от даденото му правомощие по чл. 91, ал. 1 от АПК да преразгледа акта, ал. 2 го задължава да изпрати незабавно преписката на по-горестоящия орган.

Ако това задължение не бъде изпълнено от органа в предвидения 3-дневен срок след изтичането на срока по чл. 91, ал. 1 от АПК и преписката не бъде изпратена на по-горестоящия орган, на жалбоподателя е предоставена възможност да изпрати препис от жалбата на този орган. Следователно за последния е налице процесуална възможност да проследи изпращането на преписката, т.е. да се установи началният момент, от който се брои срокът за произнасяне на по-горестоящия орган, т.е. може да се установи началният момент за произнасяне на по-горестоящия орган.

В случая жалбата до по-горестоящия административен орган е подадена на 17.12.2018 г. Тридневният срок е изтекъл на 19.12.2018 г.

На 20.12.2018 г. жалбоподателят е могъл да изпрати препис от жалбата си до по-горестоящия административен орган. От тази дата тече срокът за произнасяне, който е изтекъл на 02.01.2019 г. (сряда – работен ден).

Срокът за обжалване пред Съда започва да тече от 03.01.2019 г. и изтича на 16.01.2019 г. Жалбата е депозирана на 18.01.2019 г. с вх. № 1093, следователно е просрочена.

Спазването на преклузивния срок за обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Преклузивните срокове, каквото е правото на оспорване, не могат да бъдат продължавани от съда по негова преценка, тъй като те са от категорията на погасителните срокове.

С оглед на горното жалбата е просрочена и недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Ето защо на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Био Ойлс България” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, против Заповед № 03-РД/3540 от 31.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” в оспорената част по т. ІІ, с която е отказано финансиране на разходи по проектното предложение.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 173/2019 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV с.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14.29 часа.

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                         СЕКРЕТАР: