П Р О Т О К О Л

№ 828

 

17.04.2019 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, V административен  състав в публично съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди  и деветнадесета  година, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                                                         

 

Секретар:  В.К.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

административно  дело № 469 по описа за  2019  г.,

 

На именното  повикване в 14.00 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Д.Д. – редовно уведомен, не се явява, вместо него се явява адв.К., с приложено пълномощно на л.14 по делото.

Ответникът КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО – редовно уведомен, явява се адв.Ц., с приложено пълномощно по делото.

АДВ.К.  – Да се даде ход на делото

АДВ.Ц.  – Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът е дал възможност на жалбоподателя да се запознае с приетите доказателства в предното съдебно заседание, включително и доказателствата за недопустимост на съдебното обжалване, поради просрочие на жалбата и изрази становище по тях.

Докладва се постъпило становище на 16.04.2019 г. по факса от Д.Д. чрез адв.К., което е в изключитело лошо копие и не се чете.

        АДВ.К. – Представям в оригинал становище. Съжалявам, че така се е получило по факса. Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства. Оспорваме датата на двата броя известия за доставяне/обратни разписки, както следва:

         а / известие за доставяне R PS 4300 000490 P от 07.08.2009 г., с което се твърди, че жалбоподателят е уведомен и му е връчена атакуваната Заповед № 851/2009 г. и

          б / известие за доставяне 9430000014965, с което се твърди, че на жалбоподателят е доведено до знанието и Заповед № 567/04.06.2009 г. /двете издадени от Кмета на Община Карлово, с която е определен купувач на полагащата му се част от процесния имот.

 

       Оспорваме, че подписите поставени срещу получател на цитираните по-горе обратни разписки /известия за доставяне са поставени от жалбоподател Д.Д..

        Молят на осн.чл.193 ГПК да се открие производство по оспорване истинността на подписите на жалбоподателя поставени пред тези известия. Твърдят, че и двете представени от ответника заповеди не са стигнали до знанието на Д.Д., затова оспорват и твърдението на ответника, че тези заповеди са връчени на жалбоподателя още през 2009 г.

       Молят да се назначи съдебно-почеркова експертиза, със задача вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото и сравнителния материал, представен от жалбоподателя отговори на въпроса дали в обратната разписка № 9430000014965 подписа след “подпис на получателя” получено на 06.06.2009 г. е положен от жалбоподателя и дали

в обратна разписка доставяне R PS 4300 000490 Р от 07.08.2009 г., подписа, след “подпис на получателя” положен ли е от Д.Д..

      Считат, че не е налице просрочие на жалбата, защото са спазени предвидените от АПК срокове, както и в атакуваната Заповед № 567/04.06.2009 г., издадена от Община Карлово липсват доказателства респективно указание за срочност за обжалване на същата. Ако съобщението не е изпратено /както е в техния случай/ сроковете за обжалване въобще не текат.

      С оглед направените по-горе оспорвания, молят да се разпореди съда  ответната община Карлово да представи в оригинал оспорените от тях известия за доставяне, ведно със съответните заповеди.

      Да се назначи съдебно-почеркова експертиза със задача, вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото и сравнителния материал, представен от жалбоподателя отговори на въпроса дали в обратната разписка № 9430000014965 подписа след “подпис на получателя” получено на 06.06.2009 г. е положен от жалбоподателя  и дали в обратната разписка доставяне R PS 4300 000490 P от 07.08.2009 г., подписа, след “подпис на получателя” – положен ли е от Д.Д. ?

      Молят да се призове жалбоподателят за следващото съдебно заседание на адрес: гр.***община Карлово, област Пловдив, за да му се снеме сравнителен почерков материал във връзка с оспорването  /искането се прави с оглед на обстоятелството, че същият работи като учител в гр.Калофер, община Карлово и желае да бъде призован за да бъде освободен от работата си/

       Съобразно становището на ответната страна евентуално ще ангажират и допълнителни доказателства.

        АДВ.К. - Моля да се поправи представеното днес от мен становище, като на стр.2 в т.3, вместо Заповед № 567/04.06.2009 г. да се чете Заповед № 851/05.08.2009 г.

АДВ.Ц. - Във връзка с искането за представяне на оригиналите на известие за доставяне, заявявам, че оригиналите са приложени по гр.д. № 92/2017 г. на Районен съд - Карлово, Първи гр.състав.

Считам, че жалбата е недопустима, не са спазени преклузивните срокове по чл.102 от АПК. Исканото възобновяване на производството може да бъде извършено в тримесечен срок от узнаване на обстоятелството, в случая процесната Заповед № 851/05.08.2009 г. и предхождащата я Заповед № 567/04.06.2009 г., което се е случило в хода на производството пред Районен съд - Карлово по гр.дело № 92/2017 г. на Първи гр.състав, като в текстовата част на това решение е цитирана процесната Заповед № 567/04.06.2009 г., ведно с други две заповеди № 565/2009 г. и 566/2009 г., с които са определени за купувачи лица за съответните проценти от собствеността на процесното УПИ. Според Закона за съобщенията в чл.5, ал.1 е записано, че препоръчаните пратки са доставяни съгласно Общи правила издадени от комисията и в чл.5, ал.1 е написано, че препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя срещу подпис, а в ал.2 е написано, че може да се предоставят на лице пълнолетен член от домакинството, т.е твърдя, че подписа положен като получател лично е от жалбоподателя. Твърдя, че пощенския служител се е убедил в самоличността на лицето чрез предоставената му лична карта и чак тогава подписа е положен лично от жалбоподателя в настоящото съдебно производство. Това съобщение, за което става въпрос е официален удостоверителен документ.

АДВ.К. – Считам, че становището на колегата е неоснователно. Основателно е нашето искане, още повече, че и пред Районен и Окръжен съд ние сме поискали да изпратят служебно цялата преписка за образуване на адм.дело. С оглед на тези наши твърдения и в мотивите си, въпреки нашите твърдения пред Районен съд, че не е уведомен доверителят ми, че е определен за купувач в тези две заповеди, в мотивите изрично е прието, че е уведомен и беше отказана почеркова експертиза, която да се установи, че той действително не е подписал документа и за да бъдем на 100% сигурни, че този подпис не е негов. Едва във въззивната инстанция, беше допусната м.април тази експертиза се установи това обстоятелство. Окръжения съд в мотивите приема, че е бил уведомен надлежно, а той не е уведомен, с оглед на експертизата.  Считам, че от този момент и когато е подадена и прието заключението на 17.04.2018 г. от тук насетне и сроковете по АПК са спазени. Освен това в атакуваната от мен заповед никъде не е посочено в какъв срок да се обжалва. Считам, че са спазени сроковете в атакуваната от нас заповед, не е посочено отказ да се обжалва.

Съдът, като взе предвид изразените становища от страните и най- напред направеното възражение от процесуалния представител от ответника, че настоящата жалба е недопустима, като просрочена такава следва да изложи следното: видно от приложените и цитирани по делото Заповеди № 851/05.08.2009 г. и Заповед № 567/04.06.2009 г. на Община Карлово и конкретно втората такава от 04.06.2009 г. на л.27 по делото установи, че основната Заповед № 567/04.06.2009 г. е била издадена въз основа на молба вх.№ 94-Д-226/11.10.2006 г. на настоящия жалбоподател Д. В.Д. *** и с която същият е определен да изкупи собствеността върху 38.55 % от процесния имот, като е посочена и цената за това.

 Съдът, като взе предвид становището на процесуалния представител на ответника и се запозна с приложеното по делото решение на Районен съд - Карлово по гр.дело № 92/2017 г., на л.47, като установи, че на стр.3 от решението на л.49 по настоящото дело в третия абзац Районния съд е посочил цитираната Заповед № 567/04.06.2009 г. В настоящото производство жалбоподателят не спори и не прави изявление, че решение по гр.дело  № 92/2017 г. на Карловски районен съд не му е известно и не е влязло в сила. Същевременно съдът установи, че Д.Д. е бил въззивен жалбоподател във въззивно гр.дело № 245/2018 г. на ПОС, Х-ти състав, по което дело се е обжалвало решение по цитираното по-горе дело  на Карловския районен съд № 92/2017 г., поради което приема, че жалбоподателят е наясно със съдържанието на оспорената в настоящото съдебно производство Заповед № 851/05.08.2009 г., с която се отменя действието на Заповед № 567/04.06.2009 г.

Отделно от горното, съдът счита и за основателно направеното възражение от процесуалния представител на община Карлово, че при получаване на двете известия за доставяне /л.46 по делото/  е отразено, че са получени лично от лицето срещу лична карта, поради което  направеното изявление от процесуалния представител на жалбоподателя, че заповедта не е получена, следва да се приеме като защитна позиция, неподкрепена от доказателствата по делото.

Водим от горното, съдът счита, че настоящата жалба следва да се остави без разглеждане и съдебното производство се прекрати като просрочено такова.

Водим от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***  против Заповед № 851/05.08.2009 г., издадена от Кмета на Община Карлово.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото дело № 469/2019 г. по описа на Пловдивски административен съд, V състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от днес от присъстващите страни пред ВАС на РБ.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14.35 часа.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        СЕКРЕТАР: