РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 746

 

гр. Пловдив, 9 април  2019 г.

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, I отделение,  XI с., в закрито заседание на девети април през две хиляди и деветнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

като разгледа   адм. дело № 645  по описа за 2019 г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена  от Т.В.Т., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** – офис на адв.В., против мълчалив отказ за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС.

С разпореждане № 1482  на съда от 6 март 2019 г. производството по делото е оставено без движение до внасяне на ДТ и представяне на платежен документ за целта, както и до представяне на пълномощно на адв.В. и вземане становище по срочността на жалбата.

Изрично е указано на жалбоподателя, че при неотстраняване в срок на така констатираните нередовности по жалбата, производството по делото ще бъде прекратено.

За отстраняване на така констатираните нередовности по жалбата жалбоподателят е надлежно уведомен на посочения по жалбата съдебен адрес, чрез посочения съдебен адресат,  на 12.03.2019 г., видно от  оформено за целта съобщение на л.13 по делото.

Съдът счита съобщението за редовно връчено – същото е връчено на изрично посочен по жалбата съдебен адрес, без по жалбата да има посочен друг адрес.

Съгласно чл.38 от ГПК съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото, а според чл.39 от ГПК,  когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника. В настоящият случай страната е посочила по жалбата си съдебен адрес *** – офис на адв.В., съответно съобщението за отстраняване на нередовностите е връчено на този адрес и на посочения в жалбата адресат.

 В законоустановения и указан от съда срок не са отстранени констатираните  нередовности по жалбата.

            До датата на настоящото определение не са предприети никакви действия по  отстраняване на нередовностите. Неотстраняването на нередовностите налага оставане на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

 

Ето защо и на основание чл.158,  ал.3 от АПК, Съдът

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Т.В.Т., ЕГН **********, с посочен съдебен адрес *** – офис на адв.В., против мълчалив отказ за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 645/2019 год. по описа на Административен съд Пловдив.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                 Председател: