П Р О Т О К О Л

 

град ПЛОВДИВ, 27.05.2019 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІХ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

Секретар: СТАНКА ЖУРНАЛОВА

Прокурор: ТОДОР ПАВЛОВ

сложи за разглеждане административно дело № 812 по описа за 2019 година, докладвано от член-съдия Методиева.

 

На именното повикване в 14,56 часа се явиха:

 

Издателят на протеста, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ, редовно  призована, явява  се прокурор  ТОДОР ПАВЛОВ.

Ответната страна ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАКОВСКИ, редовно призована, не изпраща представител.

 

По делото по-рано е постъпило уведомление от Общински съвет гр. Раковски относно това, че е прието Решение № 802 на Общински съвет-Раковски, в законна сила от 25.04.2019 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Раковски и оспорените от Окръжна прокуратура - Пловдив текстове са отменени. В тази връзка е изискана от ответника представяне до датата на съдебното заседание на доказателства досежно изпълнение на процедурата по ЗМСМА относно уведомяване на Областния управител за приетите изменения, като по делото са постъпили такива доказателства, а именно заверени копия от писмо до Областния управител и обратна разписка. Съдът се уведомява, че при осъществен контрол по ЗМСМА няма върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет гр.Раковски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се протест на Окръжна прокуратура гр. Пловдив срещу чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 4; чл. 75 ал. 3 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община-Раковски, приета с Решение № 269 на Общински съвет-Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

Поддържам протеста, но предвид постъпилите доказателства за адаптиране на Наредбата считам, че същият се явява неоснователен, така че моля да прекратите производството по делото.

 

Съдът намира, на първо място следва да бъде приета административната преписка, изпратена от ответната страна, както и допълнително постъпилите по делото доказателства във връзка с осъществено изменение на текст на оспорваната Наредба.

Същевременно съдът констатира, че с представеното Решение  № 802, взето с Протокол № 52 от 25.04.2019 г. се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община-Раковски, като оспорените  текстове на чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 4, както и на чл. 75 ал. 3 от Наредбата са изцяло отменени. Налице са доказателства за влизане в сила на въпросното решение, поради което и съдът счита, че на основание чл. 159 т. 3 от АПК протестът на Окръжна прокуратура гр. Пловдив срещу посочените текстове от наредбата следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, тъй като се явява по същество оттегляне на подзаконовия акт в оспорваните тестове.

В  тази връзка и на основание чл.143 ал. 2 от АПК направените разноски от протестиращия следва да бъдат възложени на ответната страна, поради което и Община-Раковски следва да бъде осъдена да запрати на Окръжна прокуратура-Пловдив сумата от 20 лв, съставляваща такса за обявление в Държавен вестник.

По изложените съображения,

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, ведно с допълнително постъпилите писмени доказателства от Общински съвет-Раковски.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Пловдив срещу чл. 21 ал. 1 т. 1 и т. 4; чл. 75 ал. 3 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община-Раковски, приета с Решение № 269 на Общински съвет-Раковски, взето с Протокол № 21/22.02.2013 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 812/2019 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.

ОСЪЖДА Община-Раковски да заплати на Окръжна прокуратура-Пловдив разноски по делото в размер на 20 лева.

  Определението подлежи на обжалване с частен протест или частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура-Пловдив и от датата на съобщаването за ответника.

  

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 15,02 часа.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР: