ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 801

гр. Пловдив, 17 април, 2019 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХХІХ състав, в закрито заседание на седемнадесети април, през две хиляди и деветнадесетата година в състав:

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Методиева,

като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 883 по описа за 2019 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред Пловдивски административен съд е образувано по жалба, депозирана в съда от А.В.Б. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № Р – 16001618004529-091-001/01.03.2019 г., издаден от В.И.И.- Началник на сектор в ТД на НАП Пловдив.

С Разпореждане от 29.03.2019 г. жалбата е оставена без движение до отстраняване на констатирани нередовности, включително и комплектоването й с административната преписка по издаване на обжалвания ревизионен акт. На 16.04.2019 г. по делото от Директора на ТД на НАП Пловдив са изпратени заверени копия от обжалвания ревизионен акт от 01.03.2019 г., ведно с ревизионен доклад, както и ревизионен акт от 19.03.2019 г. за поправка на ревизионен акт, като съдът е уведомен изрично, че ревизионният акт не бил обжалван по реда на чл.152 от ДОПК.

С оглед съдържанието на разпоредбата на чл.156, ал.2 от ДОПК, абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебно обжалване на ревизионен акт е провеждането на процедурата по обжалване на ревизионния акт по административен ред по реда на чл.152 -155 от ДОПК. В конкретния случай по делото не са налице доказателства за проведено обжалване по административен ред, поради което и така депозираната жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане на основание чл.156, ал.2 от ДОПК във връзка с чл.159, т.1 от АПК, а производството по делото да се прекрати.

 Жалбата с приложенията, ведно с преписката, следва на основание чл.130, ал.4 от АПК да бъдат изпратени на компетентния административен орган - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по нейната допустимост, респ. основателност, при съобразяване на процесуалните правила за провеждане на производство по обжалване по административен ред.

Водим от горното, Съдът

 ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Б. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № Р – 16001618004529-091-001/01.03.2019 г., издаден от В.И.И.- Началник на сектор в ТД на НАП - Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 883 по описа на Административен Съд – Пловдив за 2019 г.

ИЗПРАЩА жалбата с приложенията, ведно с преписката Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по реда на ДОПК.

 

 Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя и органа, на който се изпраща жалбата.

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :