РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. Пловдив, 23 юни 2008 год.

Производство по реда на чл. 306 от АПК.

Като взех предвид постъпилата молба от К.П.Ч. ***, намерих следното :

1.     С влязло в сила Определение №270 от 30.01.2008год., постановено по а.х.дело №979/2007год. По описа на Административен съд Пловдив е отменен отказа на Кмета на Община Раковски да разгледа по същество молба вх. № 94К-00-28/12.06.2007год. на К.Ч., за издаване на удостоверение и скица по реда на чл. 13 от ППЗСПЗЗ, обективиран в писмо №52-07-10 от 13.06.2007год. Преписката е върната на
административния орган с указание, Кмета на Община Раковски да се произнесе по
молбата на К.Ч..

2.   Обявление за изготвянето на казания съдебен акт е връчен на административния орган на 11.02.2008ГОД. С Молба вх. № 94к-00-11 от 05.03.2007год., Ч. е представил заверено копие от влязлото на 22.03.2008год. съдебно определение и е поискал от Кмета на общината да изпълни съдебния акт. Единственото което се констатира да е сторено по повод молбата на Ч. е изпращане на Писмо №52-07-3 от 12.04.2008год. от Община Раковски до Общинска служба "Земеделие и гори" Раковски в което е посочено, че е необходимо ОбСЗГ-Раковски да възложи на правоимащо лице да изготви помощен план за имота.

3.   Субсумирането на изложеното до тук от фактическа и правна страна, налага да се приеме за установено следното :

Няма съмнение, че в случая е налице един влязъл в сила съдебен акт с който на Кмета на Община Раковски са възложени конкретни задължения, да проведе процедура по реда на чл. 13, ал.5 и следващите от ППЗСПЗЗ. Това обаче не е сторено. Отправянето, на Писмо №52-07-3 от 12.04.2008год. до Общинска служба "Земеделие и гори" Раковски с указание, същата да възложи на правоимащо лице да изготви помощен план за имота не е изпълнение на задълженията произтичащи от съдебния акт. Най-малко в тази насока, при положение че действително в случая е налице необходимост от изработването на помощен план, следва да се съобрази нормата на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, според която-"Плановете по ал. 1 и 2 се изработват от лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), и се разглеждат и приемат от комисия, назначена от кмета на общината, в състав: представители на службата по кадастъра, на общинската служба по земеделие и гори и на техническата служба на общината. Изработването на плановете се възлага служебно от кмета на общината или от заинтересуваните   собственици.   В   случаите,   когато   изработването   на  плановете   е възложено от заинтересуваните собственици, разходите са за тяхна сметка.". Действия в тази насока нито се твърди, нито се установява да са предприети от кмета на общината.

Това е следвало да бъде сторено, непосредствено след влизане в сила на съдебния акт през м. Февруари 2008год.

4. Очевидно в случая е налице неизпълнение на задължения произтичащи от влязло в сила съдебно решение по смисъла на чл.304, ал.1 от АПК. Доколкото нарушението е първо и с оглед спецификата и сложността на конкретно развилите се правоотношения, глобата ще следва да бъде определена в минимален размер.

Ето защо и на основание чл. 306, ал.2 от АПК, във връзка с чл. 304, ал. 1 от АПК

РАЗПОРЕЖДАМ:

НАЛАГАМ   на Кмета на Община Раковски - Франц Генов Коков глоба в размер на 200,00лв.

Препис от настоящото разпореждане да се връчи на Кмета на Община Раковски.

Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд

Пловдив в седем дневен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ: Г.П.