Р Е Ш Е Н И Е

№ 1681

02.08.2019г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХV състав, в закрито заседание на втори август две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЙОРДАН РУСЕВ

като разгледа докладваното от председателя АД № 1684 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 175 от Административнопроцесуалния кодекс.

         Образувано по молба от Н.Г.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***,  депозирана чрез адвокат Ц.И., с която се иска на основание чл. 175, ал. 1 от АПК поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1516 от 11.07.2019г. на Административен съд – Пловдив, постановено по АД № 1684/2018г. по описа на съда. Твърди се, че на страница 14, ред 12 и 13 от решението (диспозитивната част) пред  израза „в размер на 9 776,87лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 703,71лв.“ е изписана годината 2013г., а същите се отнасят за 2014г.

         Ответникът по делото – директор на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив, чрез юр. Калева, изразява становище за основателност на молбата.

         Съдът съобрази следното: нормата на чл.  175, ал.1 от АПК определя, че по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни очевидни неточности. Действително, в диспозитивната част на съдебното решение е допусната твърдяната очевидна фактическа грешка, като данъкът по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ в размер на 9 776,87лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 703,71лв. се отнася за 2014г., а не както е посочено в съдебното решение за 2013г. Размерът на данъчното задължение за 2014г. е посочен на ред 5, колона 4 в таблица 1 на РА № Р-16001617004302-091-001/14.02.2018г. (л. 65 гръб) и в диспозитивната част на решение № 248/08.05.2018г. на директора на дирекция „ОДОП“ – гр. Пловдив (л. 33 гръб).

         По свой почин съдът констатира, че същата грешка е допусната в мотивната част на решение № 1516/11.07.2019г. (л. 1983 гръб), която също следва да бъде поправена.

         При това положение Съдът

Р Е Ш И :

       ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1516/11.07.2019г. на Административен съд - Пловдив, постановено по АД № 1684/2018г. по описа на съда, като на стр. 2, ред 2 отгоре – надолу и на стр. 14, ред 12 отгоре – надолу вместо 2013г., изписана пред израза „в размер на 9 776,87лв.“ се чете 2014г.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/