РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 24 юни 2008 год.

В   ИМЕТО    НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и  осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Л.Н.

като разгледа докладваното от председателя АХД № 1310 по описа за 2007 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 175 от Административно-процесуалния кодекс /АПК, обн. ДВ, бр.ЗО от 11 април 2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

С Решение № 580 от 10.06.2008 г. Съдът се е произнесъл по жалба на " ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324 чрез управителя Д.И.К. против Ревизионен акт № 1600648 от 17. 05. 2007 год. издаден от Петър Христов Кисов, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП- гр. Пловдив в частта, потвърдена с Решение № 663 от 16. 07.2007г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която е отказан данъчен кредит в размер на 61 740,75 лв., както и съответните му лихви.

Постъпила е молба с вх. № 4100 от 24.06.2008 г. от Надежда Апрахамова - процесуален представител на Директора на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, с която на осн. чл. 175 от АПК във вр. с чл. 192, ал. 2 от ГПК /отм./ се иска извършването на поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе съдебно решение, тъй като в диспозитива е пропуснато отразяването на формираната в мотивите на решението воля, относно законосъобразността на отказания данъчен кредит по повод на доставките от "Хеброс Лизинг" ЕАД, "Балканхим" ООД, "Юния трейд" ООД.

Явна или очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на решаващия орган и нейното външно изразяване в диспозитива на решението. Съдът е изразил в мотивите на Решение № 580 от 10.06.2008 г. своята воля за законосъобразност на РА в частите, отнасящи се до отказан данъчен кредит на жалбоподателя по фактура № 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД; фактура № 330/12.09.2003г., издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД; по фактури № 413/19.05.2005г. и № 454/01.11.2005г., издадени от "ЮНИЯ ТРЕЙД" ООД, описани съответно в т,2, т.З и т.4 от правните изводи на решението ПУ.Относно правото'). Това предпоставя волята на съда да е в насока за потвърждаване на РА в гореописаните части. При това положение следва да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка, като в диспозитива на решението се впише следното:

ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 408,00 лв.  по фактура № 7503/30.08.2003 г.


издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД ведно със съответната лихва върху тази сума; в размер в размер от 582,75 лв. по фактура № 330/12.09.2003г. издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД ведно със съответната лихва по посочената сума; в размер на 3 600 лв. , ведно със съответната лихва по посочената сума, по фактура № 454/01.11.2005г. издадена от "Юния трейд" ООД; в размер на 2 400 лв., ведно със съответната лихва по фактура № 413/19.05.2005г. , издадена от "Юния трейд" ООД.

С оглед на горепосоченото и на осн. чл. 175 ал.2 от АПК Съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 580 от 10.06.2008 г„ постановено по АХД № 1310 по описа за 2007 г. на ПАС,  като диспозитивът да се чете:

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 52 000,00лв. по фактура № 46/25.07.2003 г., издадена от доставчика "РИЗА-РАЙЧО ЮЛИЯНОВ" ЕТ с БУЛСТАТ 123072846, ведно със съответната лихва върху тази сума.

ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 408,00 лв. по фактура № 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД ведно със съответната лихва върху тази сума; в размер в размер от 582,75 лв. по фактура № 330/12.09.2003г. издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД ведно със съответната лихва по посочената сума; в размер на 3 600 лв. , ведно със съответната лихва по посочената сума, по фактура № 454/01.11.2005г. издадена от "Юния трейд" ООД; в размер на 2 400 лв., ведно със съответната лихва по фактура № 413/19.05.2005г. , издадена от "Юния трейд" ООД.

ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, да заплати на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. сумата от 294.78 лв. - разноски по делото.

ОСЪЖДА "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив сумата от 161.09 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: