РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 24 юни 2008 год.

В   ИМЕТО    НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

като разгледа докладваното от председателя АХД 1310 по описа за 2007 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 175 от Административно-процесуалния кодекс /АПК, обн. ДВ, бр.ЗО от 11 април 2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

С Решение 580 от 10.06.2008 г. Съдът се е произнесъл по жалба на " ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324 чрез управителя Д.И.К. против Ревизионен акт 1600648 от 17. 05. 2007 год. издаден от Петър Христов Кисов, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП- гр. Пловдив в частта, потвърдена с Решение 663 от 16. 07.2007г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която е отказан данъчен кредит в размер на 61 740,75 лв., както и съответните му лихви.

Постъпила е молба с вх. 4100 от 24.06.2008 г. от Надежда Апрахамова - процесуален представител на Директора на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, с която на осн. чл. 175 от АПК във вр. с чл. 192, ал. 2 от ГПК /отм./ се иска извършването на поправка на явна фактическа грешка в посоченото по-горе съдебно решение, тъй като в диспозитива е пропуснато отразяването на формираната в мотивите на решението воля, относно законосъобразността на отказания данъчен кредит по повод на доставките от "Хеброс Лизинг" ЕАД, "Балканхим" ООД, "Юния трейд" ООД.

Явна или очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на решаващия орган и нейното външно изразяване в диспозитива на решението. Съдът е изразил в мотивите на Решение 580 от 10.06.2008 г. своята воля за законосъобразност на РА в частите, отнасящи се до отказан данъчен кредит на жалбоподателя по фактура 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД; фактура № 330/12.09.2003г., издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД; по фактури 413/19.05.2005Г. и 454/01.11.2005г., издадени от "ЮНИЯ ТРЕЙД" ООД, описани съответно в т.2, т.З и т.4 от правните изводи на решението ПУ.Относно правото). Това предпоставя волята на съда да е в насока за потвърждаване на РА в гореописаните части. При това положение следва да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка, като в диспозитива на решението се впише следното:

ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 408,00 лв. по фактура 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД ведно със съответната лихва върху тази сума; в размер в размер от 582,75 лв. по фактура 330/12.09.2003г. издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД ведно със съответната лихва по посочената сума; в размер на 3 600 лв. , ведно със съответната лихва по посочената сума, по фактура 454/01.11.2005г. издадена от "Юния трейд" ООД; в размер на 2 400 лв., ведно със съответната лихва по фактура 413/19.05.2005г. , издадена от "Юния трейд" ООД.

С оглед на горепосоченото и на осн. чл. 175 ал.2 от АПК Съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 580 от 10.06.2008 г., постановено по АХД 1310 по описа за 2007 г. на ПАС,  като диспозитивът да се чете:

ОТМЕНЯ Ревизионен акт 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 52 000,00лв. по фактура 46/25.07.2003 г., издадена от доставчика "РИЗА-РАЙЧО ЮЛИЯНОВ" ЕТ с БУЛСТАТ 123072846, ведно със съответната лихва върху тази сума.

ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 408,00 лв. по фактура 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД ведно със съответната лихва върху тази сума; в размер в размер от 582,75 лв. по фактура 330/12.09.2003г. издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД ведно със съответната лихва по посочената сума; в размер на 3 600 лв. , ведно със съответната лихва по посочената сума, по фактура 454/01.11.2005г. издадена от "Юния трейд" ООД; в размер на 2 400 лв., ведно със съответната лихва по фактура 413/19.05.2005г. , издадена от "Юния трейд" ООД.

ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, да заплати на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. сумата от 294.78 лв. - разноски по делото.

ОСЪЖДА "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив сумата от 161.09 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Н..