РЕШЕНИЕ

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ    АДМИНИСТРАТИВЕН    СЪД,    XVII    състав,    в публично заседание на осми май през две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА НАНКОВА

при    секретаря    Б.    К.,    като    разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА НАНКОВА административно дело №1373 по описа за 2007 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Десета, Раздел Първи от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Образувано е по жалба на М.Ц.П. *** ; И.П.Ч. *** и В.Н.С. *** против Заповед № 294 от 08,08,2007 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдивска, с която на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ е постановено, от жалбоподателите да се изземе поземлен имот № 1052 в местността "Пущалото" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска, при граници на имота : от запад ПИ № 81, от запад ПИ № 1051, от север ПИ № 1048, от северозапад ПИ № 1049 и от югозапад ПИ № 1053, като поставените без правно основание в описания имот дървени бунгала бъдат демонтирани и имота се предоставя на неговите собственици - наследници на Рангел П. Бангов. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда. Твърди се, че имотът е предоставен за ползване на жалбоподателите по реда на Постановление на Министерски съвет № 21 от 1963год. Поддържа се, че оспорената заповед, в частта й с която се постановява да се премахнат поставените без правно основание в имота дървени бунгала е в пряко противоречие с нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ, която не предвижда такива правомощия за административния орган. Твърди се също така, че жалбоподателите многократно са подавали заявления за закупуване на процесното място и са направили значителни подобрения в него. Според жалбоподателите, А.П. не е активно легитимиран да иска изземване на имота по реда на чл. 34 от ЗДСПЗЗ, доколкото той не е бил страна по цитираните в мотивната част на заповедта съдебни дела. Претендират се направените по делото разноски.

Кметът на Община Куклен, област Пловдивска, не взема конкретно становище по жалбата.

Заинтересованите по административноправния спор лица Ц.Ц.К. и М.Ц. ***, чрез процесуалния си представител адв. Ваппаров, са на становище, че оспорената заповед е правилна и законосъобразна.Иска се жалбата да бъде оставена без уважение, като им се присъдят сторените разноски по производството.

Заинтересованите по административноправния спор лица В.К.Р. *** ; Л.К. ***5 ; П.К.П. ***; А.М.П. и М.М.П.,***; Д.М.С. ***/ "Независимост" № 44, ет. 4, ап. 16 ; П.Д.В. и М.Д.С.,*** не вземат конкретно становище.

Пловдивският административен съд, в настоящия състав като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намери следното :

Жалбата е подадена в рамките на предвидения за това срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

С молба Вх.№ 1805 от 23.05.2007год., А.М.П. в качеството си на реституиран в правата си наследник на бивш собственик е
поискал от Кмета на Община гр. Куклен, да издаде заповед по реда на чл. 34 от        ЗСПЗЗ за изземване на процесния поземлен имот № 1052, находящ се в землището
Ч. и М.П.. Правата си върху имота, П. е основал на Заповед № 32 от 23.01.2007 год. издадена от Кмета на Община Куклен по реда на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност "Света Неделя" в землището на с. Гълъбово.

С писмо изх. № СА-1871 от 29.06.2007 год., Кметът на община Куклен е уведомил П.Ч. и С. за постъпилата молба, като е указал в седмодневен срок, същите да удостоверят правото си да ползват имота. В тази насока, с писмо вх. № 2431 от 09.07.2007 год., тримата жалбоподатели са представили писмени документи, съставляващи копие от материалите по гр. дело № 6921/2004 год. по описа на Пловдивски районен съд, X гр. състав и преписка по повод искане на жалбоподателите да придобият собствеността върху процесния имот при условията на § 4 и сл. от ПЗР на ЗСПЗЗ.

При тази фактическа обстановка, сезиралият административен орган е намерил, че молителят е реституиран в правата си собственик, а жалбоподателите установяват наличието на годно правно основание да ползват процесния имот,въз основа на което е постановил оспорения от последно поменатите резултат. В хода на настоящото производство се приобщиха както следва : Гр. дело № 6921/2004год. по описа на Пловдивски районен съд, X гр. състав, по което с влязло в сила Решение № 144 от 13.12.2005 год., съдът е признал за установено по отношение на Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Пловдив, правото на М.Ц.Ф., като наследник на Рангел П. Бангов, на възстановяване на собствеността върху нива от 2,070 дка., представляваща част от цялата нива от 3,570 дка., находяща се в местността "Света Неделя" в землището на с. Гълъбово. А.х.дело № 1248/2003 год. по описа на Пловдивски окръжен съд, по което с влязло в сила Решение от 16.11.2004год., съдът е отхвърлил жалбата на М.Ц.П. против Заповед № 529/05.08.2003год. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти предоставени на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с. Гълъбово, община Куклен. А.х.дело № 1249/2003 год. по описа на Пловдивски окръжен съд, по което с влязло в сила Решение от 15.11.2004 год., съдът е отхвърлил жалбата на В.Н.С. против Заповед № 529/05.08.2003год. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти предоставени на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с. Гълъбово, община Куклен. А.х.дело № 1250/2003 год. по описа на Пловдивски окръжен съд, по което с влязло в сила Решение от 18.11.2004год., съдът е отхвърлил жалбата на И.П.Ч. против Заповед № 529/05.08.2003 год. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти предоставени на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с. Гълъбово, община Куклен.

В хода на настоящото производство се приеха основното и допълнителното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза. От констатациите и техническите изводи, съдържащи се в тях се установява, че в процесния имот жалбоподателите са осъществили както следва : М.Ц.П. - сграда със застроена площ от 15,70 кв.м. и тераса с площ от 14,90 кв.м., като същата е разположена в оградена площ от 1180,00кв.м. ; И.П.Ч. - сграда със застроена площ от 58,70 кв.м., като същата е разположена в оградена площ от 711,00 кв.м. и В.Н.С. - сграда със застроена площ от 46,50 кв.м., като същата е разположена в оградена площ от 814,00 кв.м. При извършената проверка на место, вещото лице не е установило наличието на строителни книжа и документи за строителството на тези сгради.

Изложената до тук фактическа обстановка налага да се отбележи следното:

Правилото възведено в чл. 34 ал. 1 от ЗСПЗЗ, по правната си характеристика представлява особен, специфичен начин на защита правото на собственост, уреден в отклонение от общо установените в действащото гражданско законодателство вещно правни способи за защита на същото това право. Отчитайки особения характер и реда за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи, законодателят е уредил бърз и ефикасен метод за неговата защита, установяващ правомощие за административния орган, с едностранно властническо воляизявление изпълнимо по административен ред, да възстанови реституираните собственически права, накърнени от противоправното поведение на всяко трето лице, изразяващо се в безоснователно ползване на имота. Начина по който, казаното абсолютно гражданско право е смутено и установения нормативен способ за неговата защита, налагат очевидна аналогия с уредения в гражданското законодателство петиторен собственически иск, възведен в нормата на чл. 108 от Закона за собствеността. Фактическите състави очертани в последно посочения законов текст и в чл. 34 ал. 1 от ЗСПЗЗ са идентични : надлежна материалноправна легитимация за молителя, респективно за ищеца ; упражнявано от трето лице ползване, владение или държане на собствен на молителя, респективно на ищеца конкретен недвижим имот; правна неоснованост на това фактическо положение. Проявлението на трите елемента от посочените състави имат за последица основателност на заявената ревандикационна претенция в единия случай и съответно възникване на правомощие за административния орган с едностранно властнически волеизявление да възстанови накърненото право на собственост на реституираното в правата си лице.

Посочените по-горе данни по делото, налагат несъмнения извод, че този фактически състав е проявен в пълнота в конкретния казус. Молителят А.М.П., в качеството си наследник на Рангел П. Бангов /Удостоверение за наследници № 3 от 09.01.2007 год. на Община Куклен/ е реституиран в правата си собственик на земеделски имот. Този извод се основава на представената по делото Заповед № 32 от 23.01.2007 год. издадена от Кмета на Община Куклен по реда на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност "Света Неделя" в землището на с. Гълъбово, както и на приложената към нея скица № 110 от 14.03.2007 год. Според разпоредбата на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ - "Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към заповедта се прилага скица на имота". Анализът на цитирания нормативен текст показва, че с издаването на заповед от категорията на прежде цитираната се завършва административната процедура по възстановяване на собствеността върху земеделски имот, разположен в местност, където земите са предоставяни за ползване на граждани въз основа на актове по § 4. Тази заповед и скицата към нея, обективират вещното право на собственост върху конкретен негов носител, каквато впрочем е същността на нормативно установената процедура по възстановяване на поземлената собственост - правото, фактически загубено чрез отнемането на неговия обект, по пътя на приобщаването на отделните имоти в обща кооперативна собственост и заличаването по този начин на индивидуализиращите ги белези, да бъде възстановено, като фактически, реално се възстанови неговия обект и се индивидуализират всички негови белези. Ето защо, заповедта и скицата издадени по реда на § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ имат конститутивно действие. Те са достатъчни, за да установят по несъмнен начин активната материална легитимация на молителя в административното производството по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ.

На второ место - няма съмнение и спор, че тримата жалбоподатели ползват процесната недвижимост.

За проявен ще следва да бъде приет и последния - трети елемент от състава по чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ. Фактически упражняваната от жалбоподателите власт върху имота е правно неоснована. Единствената възможност в случая, при която правата на наследниците на бившия собственик на имота биха били изключени, е жалбоподателите да са ползватели на имота въз основа на актовете посочени в § 4, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и да е осъществена административна процедура по реда установен в § 4 и сл. от ПЗР, която да е приключила именно с издаването на заповед и скица на основание § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Наличието на такова приключило административно производство в случая нито се твърди от жалбоподателите, нито пък се установява от данните по делото. Ето защо, в случая не е възможно да се приеме, че упражняваната от тях фактическа власт върху имота е правно основана.

Що се отнася до поддържаното от жалбоподателите възражение за незаконосъобразност на оспорената заповед, в частта й с която се постановява да се премахнат поставените без правно основание в имота дървени бунгала, ще следва да се приеме, че то е основателно. Действително в нормата на чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ, никъде не се съдържа уредба на възникване на правомощие за административния орган да постанови премахване на постройка осъществена в имот с възстановено право на собственост. Ако се прибегне до аналогията направена по-горе, то може да се каже, че едно такова правомощие би било съответно на нормативно установена негаторна защита, осъществявана по административен ред. Т. е. такова едно производство би било аналогично на уредения в гражданското законодателство негаторен собственически иск, възведен в нормата на чл. 109, ал.1 от Закона за собствеността. Такава защита в нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ каза се, няма предвидена. Впрочем, достатъчно в тази насока е да се съобрази и правилото възведено в  § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ според което - "Лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността ". Ето защо в тази част оспорената заповед се явява незаконосъобразна и ще следва да бъде отменена.

С оглед приетия от съда резултат, ще следва да се посочи, че не се установява по делото, заинтересованите лица Ц.Ц.К. и М.Ц.Ф. да са извършили някакви разноски, поради което такива не следва да се присъждат.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, XVII състав,

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ц.П. *** ; И.П.Ч. *** и В.Н.С. *** против Заповед № 294 от 08,08,2007 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдивска, в частта й с която на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ е постановено, от жалбоподателите да се изземе поземлен имот № 1052 в местността "Пущалото" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска, при граници на имота : от запад ПИ № 81, от запад ПИ № 1051, от север ПИ № 1048, от северозапад ПИ № 1049 и от югозапад ПИ № 1053 и имотът се предоставя на неговите собственици - наследници на Рангел П. Бангов.

ОТМЕНЯ Заповед № 294 от 08,08,2007 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдивска, в частта й с която се постановява да се премахнат поставените без правно основание дървени бунгала в поземлен имот № 1052 в местността "Пущалото" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска, при граници на имота : от запад ПИ № 81, от запад ПИ № 1051, от север ПИ № 1048, от северозапад ПИ № 1049 и от югозапад ПИ № 1053.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Т.Н.