РЕШЕНИЕ


                                                   19. 06. 2008 г. гр. Пловдив

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на втори юни две хиляди и осма година в състав:

Административен съдия: Л.Н.

При секретаря К.К.

Като разгледа докладваното АХД 1558 по описа за 2007г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството   е   по   реда   на   чл.   145,   ал.   2   т.   1   от

Административнопроцесуалния кодекс   / Обн. ДВ, бр. 30 от

11.04.2006Г./

Образувано е по жалба на "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ -Пловдив" АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Д. Стамболов" 2, рег. по ф. дело 1950/2003 г. по описа на Пловдивски Окръжен съд, с ЕФН **********, представлявано от А.Н.Б. с ЕГН ********** против Заповед ОА-2368 от 28.08.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е наредено на ОП "Организация и контрол на транспорта" - Община Пловдив да издава поименни транспорни карти на ученици дневна форма на обучение в пловдивските училища, както и на ученици, жители на гр. Пловдив, учащи се в учебни заведения извън гр. Пловдив и на студенти за учебната 2007г.- 2008 г., удостоверяващи правото на пътуване по линиите на общинската транспортна схема по намалени цени и по реда, определен със Заповед ОА-1768 от 16. 09. 2006 г. на Кмета на Община Пловдив.

Жалбоподателят навежда подробно мотивирани оплаквания относно необоснованост и незаконосъобразност на процесната заповед. Твърди се, че дружеството, съгласно Наредба 2/31.03.2006 г. на МФ, издава транспортни карти за ученици  и  студенти за  пътуване  по общинската


транспортна схема. Посочва се, че на 28.08.2007 г. са получили проект за споразумение/ без дата / между Община Пловдив, и петте превозвача по общинската транспортна схема, касаещо обстоятелството за издаване на поименни транспортни карти на учениците и студентите за учебната 2007/2008 г. от Общинско предприятие " Организация и контрол на транспорта " / ОП "ОКТ" /. Счели са проекта за заповед и споразумение за незаконосъобразни, не са го подписали и са изпратили писмо с изх. 1680/28.08.2007г. и 67-00-1943/28.08.2007 г., в които са изложили възраженията си. Обжалваната заповед е получена по факса на 11.09.2007 г. в 16.16 ч. Твърди се, че дружеството още през м.08.2007 г. е организирало и изработило холограмите за картите, поръчало е отпечатването им и е назначило допълнително персонал за разпространението им. От съда се иска да отмени атакуваната заповед като неправилна и законосъобразна. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът по делото - Кметът на Община Пловдив, чрез процесуалния си представител, юрисконсулт Ласкова, намира жалбата за неоснователна. Според нея съществува спор относно издаването на картите, но кметът на Община Пловдив на осн. чл. 44 ал.1 от ЗМСМА има право да се разпорежда и да издава заповеди в обществен интерес, както е направено и с обжалваната заповед. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна ОП " Организация и контрол на транспорта", чрез Директора на ОП "ОКТ" намира заповедта за правилна.

Пловдивският административен съд, в настоящия състав, намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, при наличен правен интерес от търсената защита, срещу годен за обжалване административен акт, в преклузивния срок за неговото обжалване, пред компетентния съд. Жалбата е процесуално допустима като се има предвид, че не се ангажираха в хода на делото доказателства, удостоверяващи датата на връчване на процесната заповед. В съдебното заседание, проведено на 02.06.2008 г., процесуалният представител на ответника посочва, че Заповед ОА-2368 от 28.08.2007 г. на Кмета на Община Пловдив е връчена срещу подпис на дружествата, извършващи вътрешноградски превоз, като не


са отразени датите на получаване на процесната заповед. Видно от положените подписи на гърба на Заповед ОА-2368/28.08.2007 г., представена по делото от Община Пловдив едва с писмо с вх. 2412/23.04.2008 г. / л.104 /, представител на "Градски транспорт Пловдив" АД не е получил процесната заповед срещу подпис. Фактът, че процесната заповед е получена по факса на 11.09.2007 г. в 16.16 ч. не се оспорва. Жалбата е депозирана от имаща право и интерес от обжалването страна. За да се произнесе по същество, прие за установено следното от фактическа страна:

Заповед ОА-2368 от 28.08.2007 г. на кмета на Община Пловдив е издадена във връзка с Решение 321 /05.10.2001 г. на Общински съвет - Пловдив, обективирано с протокол 24 от 05.10.2001 г. От посоченото по-горе Решение е видно, че касае правата относно безплатни и по намалени цени пътувания на ученици, студенти, докторанти, пенсионери и инвалиди в масовия градски транспорт на гр. Пловдив. Определена е и стойността на билетите и картите. С Решение 46, обективирано с протокол 1 от 17. 01. 2003 г. на Общински съвет- Пловдив е отменено посоченото по-горе решение в частта относно определяне стойностите на билетите и картите. Възложено е на Кмета на Община Пловдив да определи със заповед конкретните стойности на билетите и картите. Такива заповеди са издавани, като със Заповед ОА -1768/16.09.2005 г., посочена в процесната такава, са отменени предишните заповеди с ОА -874/27.05.2004 г. и ОА-764/29.04.2005 г. От споразумителен протокол от 04.07.2007 г. е видно, че на 04.07.2007 г. в 10.00 часа се е провела среща в заседателната зала на Общинско предприятие "ОКТ", на която са присъствали представители на дружествата, извършващи вътрешноградски превоз. В Решение 2 от протокола, в т.1, е определено картите на ученици, студенти, пенсионери, инвалиди и други за периода 2007-2008 г. да се издават от "Градски транспорт Пловдив" АД. Определени са правила за издаване на картите, отчитането следва да се извършва в ОП "ОКТ". От Протокол от 17. 07.2007 г. е видно, че са се разисквали въпроси свързани с разпределението на субсидиите и компенсациите между превозвачите.Прието е по делото Споразумение от 08.2007 г. / оригинал / със страни: Кмета на Община Пловдив и превозвачите: "Градски транспорт - Пловдив" АД, представлявано от инж. А.Б., * Автотранс 2000" ООД, представлявано от Д. Чолаков, " Меритранс 2002" ЕООД, представлявано от Мария Златанова, "Хеброс Бус" ООД, представлявано от инж. Веселин Дошков, ЕТ "Грация", представлявано от Ваня Симеонова. От положените подписи и печати на дружествата-превозвачи е видно, че споразумението не е подписано от представляващия "Градски транспорт -Пловдив" АД - инж. А.Б.. От текста на споразумението е видно, че Община Пловдив - ОП "Организация и контрол на транспорта" следва да издаде поименни транспортни карти на ученици дневна форма на обучение в пловдивските училища, както и на ученици, жители на гр. Пловдив, учащи се в учебни заведения извън гр. Пловдив и на студенти за учебната 2007-2008 г., удостоверяващи правото на пътуване по линиите на общинската транспортна схема по намалени цени. Средствата от издадените карти следва да се разпределят между превозвачите ежемесечно по 1/12, на база изминатия реален пробег. Пълномощното, с което Мария Златанова -управител на" Меритранс 2002" ЕООД упълномощава Вичо Петков Кузов - Директор на ОП " ОКТ" Пловдив да издаде на осн. чл.17 от Наредба 2/31.03.2006 г. на Министерството на финансите транспортни карти на учениците и студентите

-    редовно обучение, за учебната 2007/2008 г., като средствата от издадените карти се разпределят съгласно
изминатия
пробег за м. октомври 2007 г., е нотариално заверено и носи дата 08.11.2007 г. Другите пълномощни с аналогичен текст на упълномощаването са датирани съответно: 08.11.2007 г. /управителят на "Хеброс Бус" ООД

-   Веселин Дошков упълномощава Вичо Кузов/, 07.11.2007 г.

-     пълномощното на Ваня Симеонова собственик на ЕТ Трация-Ваня Симеонова", 06.11.2007 г.- пълномощното на Д. Чолаков -управител на "Автотранс - 2000" ООД.
Прието по делото е Решение 212, взето с протокол 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет - Пловдив, с което е учредено Общинско предприятие " Организация и контрол на транспорта", приет е Правилник за устройството и дейността на ОП " ОКТ" /Правилника/. С Решение 406, обективирано в протокол 19 от 25.10.2006 г., е приет нов Правилник за устройството и дейността на ОП " ОКТ ".


Общинското предприятие е вписано в регистъра по чл. 54 А от Закона за общинската собственост /ЗОС/, /Регистъра/. В Правилника и в Регистъра не е посочено като предмет на дейност- превозваческа дейност. Приети по делото са образци от "карта за пътуване по намалени цени-учащ" и "карта за пътуване по намалени цени - студент" /л.79 /, издадени от Община Пловдив. От образците за лична абонаментна карта на /л.80 / е видно, че носят надписа МФ /Министерство на финансите/ и обозначение А-2007 като в горното поле е изписан превозвачът - "Градски транспорт -Пловдив" АД. В съдебното заседание от 10.04.2008 г. директорът на ОП "ОКТ" заявява, че ОП "ОКТ" не притежава лиценз за осъществяване на обществен превоз, също не е депозирана молба до Министерството на финансите за издаване на разрешение за отпечатване на ценни книги. От "Градски транспорт Пловдив" АД е представено писмо с изх. 1357/20.07.2007 г. до Министерството на финансите, с което се иска преиздаване на Разрешение У-ЦК-129/05 г., писмо с изх. 1367/20.07.2007 г. до Министерството на финансите, Отдел "Контрол върху отпечатването на ценни образци", с копие до "Печатница на БНБ" АД. От писмо с изх. 1692/04.09.2007 г. до "Печатница на БНБ" АД е видно, че "Градски транспорт Пловдив" АД е заявило отпечатване на абонаментни карти: ученически- 35 000 бр., студентски - 15 000 бр. От оферта на "Печатница на БНБ" АД  входирана с 1690/04.09.2007 г. е видно, че са посочени пред "Градски транспорт Пловдив" АД функционални характеристики, срокове за производство, цена с ДДС и без ДДС, начин на плащане. От писмо с изх. 1735/11.09.2007 г. до МФ , копие до "Печатница на БНБ" АД е видно, че "Градски транспорт Пловдив" АД е заявил отпечатването на абонаментни карти. МФ е издало с изх. № У-ЦК-125/14.09.2007 г. Разрешение за отпечатване на ценни книжа по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа на "Градски транспорт Пловдив" АД. Разрешението е издадено на основание Лиценз 01440/08.12.2005 г., издаден от Министерството на транспорта и Договор за превоз на пътници от 29.03.2005 г. с Община Пловдив и е валидно до 29.03.2010г. Издадена е фактура 783/18.09.2007г. от "Печатница на БНБ" АД на "Градски транспорт Пловдив" АД с данъчна основа 580,00 лв. и стойност ДДС - 116,00 лв.

При   така    установената   фактическа    обстановка   се достига до следните изводи по основателността на жалбата:

С атакуваната заповед е наредено на ОП "ОКТ"-Община Пловдив да издава поименни транспортни карти като не е посочена материално -правната норма, която регламентира издаването на горепосочените карти от общината или от общински предприятия. Липсват и мотиви, които да сочат какви фактически констатации е изследвал административния орган и как е приложил към тях правната норма. Следователно не е изпълнена разпоредбата на чл. 59, ал.2, т.4 от АПК, съгласно която, административният акт следва да съдържа фактическите основания за издаването си. Това са юридическите факти, релевантни за формиране на властническото волеизявление, които от една страна дават възможност на адресата на акта и на заинтересованите лица да узнаят какво е мотивирало административния орган да приеме именно това решение и съответно ефективно да упражнят правото си на защита, а от друга страна, позволяват на съда да извърши проверката за законосъобразност на акта. Липсата на фактически и правни основания за издаването на процесната заповед, каквото е императивното изискване на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, е съществено нарушение на административно производствените правила, което е отменително основание по чл. 146, т. 3 от АПК, поради което подадената жалба се явява основателна и следва да бъде уважена, като издадената заповед бъде отменена само на това основание. Посочването на нормата на чл.44 ал. 1 от ЗМСМА не е достатъчно, за да бъдат опровергани горепосочените съображения. В чл.44, ал. 1 от ЗМСМА са изброени правомощията на кмета на общината, но ал.2 от същата правна норма визира, че в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди, дори тази конкретна правна норма не е посочена в процесната заповед.


Колкото до това, дали общинско предприятие може да издава поименни транспортни карти? Правната регламентация е уредена с НАРЕДБА 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 6.04.2007 г., в сила от 1.01.2007 г. От систематичното тълкуване на чл. 17 ал. 1 от Наредба 2, според която правна норма абонаментни карти за вътрешноградския и междуселищния транспорт на учениците, студентите редовно обучение, включително докторантите, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс , се издават по образец, утвърден от съответния превозвач, срещу представена лична карта и ученически бележник или студентска книжка със записана текущата учебна година, съответно пенсионно разпореждане. Според чл. 15 а, ал. 3 от Наредба 2, когато превозите се осъществяват от две и повече дружества, картите се издават от дружеството с преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег. А по силата на чл. 12, ал.З от същия подзаконов нормативен акт, абонаментната карта се издава от дружеството, осъществяващо транспортното обслужване на населението в общината, където живее лицето, а в случаите, когато тя се обслужва от повече дружества - от превозвача с преобладаващ дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег. Анализираме и нормата на чл. 28а, ал.4 от НАРЕДБА № 2, според която, когато обслужването се осъществява от две и повече транспортни дружества, сумите се разпределят съразмерно на извършения от тях действителен пробег, след отчисляване на три на сто от сумата за дружеството, издало абонаментните карти, или по писмено споразумение между тях за разпределение средствата след представяне на екземпляр от него в общината.


Чл.36 ал.1 от Закона за автомобилните превози, (Изм. -ДВ, бр. 11 от 2002 г., бр. 92 от 2005 г.) определя, че при превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава: индивидуален или колективен билет - при превоз по автобусни линии, фактура - при случайни превози, карти за специализиран превоз - при специализиран превоз.

От посочените по-горе правни норми се налага изводът, че само превозвач, може да издава карти за ученици, студенти и др. категории пътници, ползващи обществен превоз. От друга страна превозвачът следва да отговаря и на изискването на чл. 2 от НАРЕДБА 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, според която обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.

ОП "ОКТ" не ангажира доказателства, които да отговарят на описаната по-горе правна регламентация. Нещо повече, в съдебното заседание от 10.04.2008 г. директорът на ОП "ОКТ" заявява, че ОП "ОКТ" не притежава лиценз за осъществяване на обществен превоз, т. е. не е превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози и НАРЕДБА 2 от 15.03.2002 г., също изрично посочва, че не е депозирана молба до Министерството на финансите за издаване на разрешение за отпечатване на ценни книги. Споразумението от 08.2007 г. не е подписано от всички превозвачи и следователно, такова не е постигнато. С нотариално заверените пълномощни, с които Директорът на ОП " Организация и контрол по транспорта" е упълномощен да издаде транспортни карти на учениците и студентите, част от превозвачите са упълномощили всъщност лице, което не е превозвач и следователно не е оправомощено да издава транспортни карти.

Като анализира гореописаната фактическа и правна обстановка, Съдът стига до извод, че атакуваната Заповед № ОА-2368 от 28.08.2007 г. на Кмета на Община Пловдив е постановена      в     противоречие     с     материално-правните изисквания и следва да бъде отменена.


С оглед изхода на делото трябва да се присъдят съдебни разноски в полза на жалбоподателя в размер на 300 лв. / триста лева /, представляващи разходи за внесена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Административен съд-Пловдив, петнадесети състав

РЕШИ:

Отменя Заповед ОА-2368 от 28.08.2007 г. на Кмета на Община Пловдив.

Осъжда Община Пловдив да заплати на "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - Пловдив" АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Д. Стамболов" 2, рег. по ф. дело 1950/2003 г. по описа на Пловдивски Окръжен съд, с ЕФН **********, представлявано от А.Н.Б. с ЕГН ********** сумата в размер от 300 лв. /триста лв./

Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: