РЕШЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на деветнадесети май през две хиляди и осма година в състав:

Административен съдия: Любомира Несторова

При секретаря    К.К.

Като разгледа докладваното АХД 1727 по описа за 2007г. на Административен съд- Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 във вр. с чл. 132 , ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изм. доп. ДВ, бр.82 от 10. 10 2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г. Образувано е по жалба на "Мототехника 1964" ООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "В. Левски" 107, с БУЛСТАТ 825183033, представлявано от управителя Д.А.В., И.М.С. с ЕГН **********,***, "Спектър Керамик" ООД, ЕИК 112061179, с адрес на управление: гр. Брацигово, ул. "Крум Партъчев" 2, чрез управителя О.Ц.К., ЕТ "Д.-69 -Н.Д.", с БУЛСТАТ 825011546, с адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК "Тракия" бл.27, вх. А„ ет.2, чрез управителя Н. Допчев Д. против Заповед № ОА -1456 от 18.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с
която на основание чл. 129, ал. 2, чл. 134 ал. 1 и ал. 2 т. 6 и т .8, чл. 110, ал.1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Протокол 9/16.03.2006 г. на СЕСУТ при Община Пловдив за приемане на комуникационен проект за бул. "Източен", Протокол 23, т.З от 10.05.2006 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, Разрешение 9400 29950/21.09.2006 г. на Главния архитект на Община Пловдив, Протокол 52, т.18 от 22.11.2006 г. и Протокол 20, т.6 от 25.04.2007г. на ЕСУТ при Община Пловдив е одобрен проект за изменение на ПУП-План за улична регулация на част от бул. "Източен" в обхват от о.т. 431-кръстовище "М. *** до улица-тупик с о.т. 256 и о.т.253 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, като след промяна на уличната регулация на бул. "Източен" в съответствие с приетия комуникационен проект отпадат осови точки с №№ 323, 322,506, 319, 320, 321,313, 314, 315, 316, 317, 318, 251, 252,253 и се създават нови осови точки №№ 320, 323, 322, Ик, 506, 319, 317, 313, 314, 315, 316, 253, Кк, променя се габарита на бул. "Източен" в посочения обхват, без промяна на западната улично-регулационна граница. ПРЗ на част от плана на Първа градска част, гр. Пловдив, както следва: кв. 525-образува се нов УПИ \/III-2130, жилищно и обществено застрояване с ново свободно застрояване и подземно застрояване от северната му регулационна линия на 1.50 м. и от останалите му регулационни линии по същата. От УПИ I- 6970 се образуват нови УПИ I-70, жилищно и обществено застрояване, с ново средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ И и УПИ IX и подземно застрояване и УПИ IX-69, жилищно и обществено застрояване с ново средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ I и УПИ X и подземно застрояване. Образува нов УПИ Х-68, жилищно и обществено застрояване, свързано със застрояването в УПИ IX и подземно застрояване. Кв. 526-след промяна на уличната и регулационна граница от УПИ I-85, IV-88, \/-89, VI- 93, и VII-96 се образуват нови УПИ I-85, IV-88, V-89, VI-93, и VII-96 и промяна на предвиденото по действащия план застрояване по бул. "Източен".

Жалбата е депозирана чрез административния орган до Административен съд - Пловдив в предвидения 14-дневен преклузивен  срок,   видно  от     сравнението   на  датите  на
получаване на известия за доставяне и датата на депозиране на жалбите чрез административния орган до Пловдивския административен съд.

В жалбата се навеждат оплаквания за незаконосъобразност на атакуваната заповед, която, според жалбоподателите, е постановена в нарушение на материалния закон, процесуалните правила и е нецелесъобразна. "Мототехника -1964" ООД, чрез управителя Д.А.В. твърди, че дружеството не е давало съгласие за предвижданията относно запазване и осъществяване на строителство на сгради на регулационната линия на имота на "Мототехника 1964" ООД и в този смисъл предвижданията на ПУП противоречат на изискванията на ЗУТ, тъй като не са спазени законоустановените отстояния. Жалбоподателите И.С. и "Спектър Керамик" ООД, чрез управителя О.К. твърдят, че одобрения с процесната заповед ПУП не съответства на нормативните изисквания и на обществения интерес.

Ответникът    -    Община     Пловдив     не    изразява становище по жалбата.

Заинтересованите страни - ДСП "Петрол", П.Б.Б., В.В.Н., Р.В.Н., Г.М.М., А.Н.К., Ю.Д.К. , М.Р.С., А.С.Д., Н.Д.Д., Б.И.С., Н.Т.Д.Г.О.Ю., Д.Г.И., М.Р.Ж., Ж.В., Е.Б.К., В.Ф.С., Й.В.А., В.И.А., В.И.А., Е.Г.Х., К.Г.К.М.Г.И., С.Г.К., М.П.Т., Д.С.Д. не изразяват становище по жалбата. В съдебното заседание проведено на 19.05.08 г. заинтересованата страна Н.А.Г., чрез процесуалния си представител адв. К., моли да се прекрати производството по настоящото дело, тъй като жалбоподателят "Мототехника 1964" ООД и жалбоподателите -собственици на имот с пл. 2129 нямат правен интерес да обжалват Заповед ОА -1456 от 18.06.2007 г, на Кмета на Община Пловдив. Процесуалният представител на жалбоподателя "Спектър Керамик" ООД в моли съдът да потвърди процесната заповед, тъй като доверителят й е облагодетелстван от същата. Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от имащи право и интерес от обжалването страни.

За да се произнесе по същество, прие за установено от фактическа страна следното:

С Протокол 9/16.03.2006 г. на СЕСУТ при Община Пловдив е приет комуникационен проект за бул. "Източен" в обхват от бул. "Христо Ботев" до бул. "Марица-юг". С Протокол 23 от 10.05.2006 г. на ЕСУТ при Община Пловдив на осн. чл. 135 от ЗУТ и посочения по-горе протокол е допуснато изработването на ПУП- План за регулация за бул. "Източен" в обхват от бул. "Княгиня М. ***. На осн. чл. 124, ал. 3, чл. 135, ал. 2 и 3 от ЗУТ Главният архитект на Община Пловдив е издал Разрешение 9400-29950/21.09.2006г., с което следва да се изработи проект за изменение на ПУП. План за регулация и застрояване-от о.т. 431-кръстовище "М. ***-тупик с о.т.256 и о.т. 253. Съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ е спряно прилагането на действащите устройствени планове в границите на изменението. Действащият ПУП, в обхвата на разработката, е одобрен със Заповеди с №№ ОА-1022/01.06.1994 г., ОА-2075/28.10.1994 г. и ОА-2134/19.11.2001 г. на Кмета на Община Пловдив.

С Протокол 52 от 22.11.2006 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан проект за изменение на ПУП на част от кв. 458, 525 и 526 по плана на първа градска част, гр. Пловдив по писмено искане на Н.А.Г. и П.Б.Б. с вх. 9400 29950 от 31.10.2006 г. и е приет на осн. чл. 134 ал. 1 и ал. 2, т. 6 и т. 8, чл. 110 ал. 1, т. 1 и т 2 от ЗУТ проект за изменение на ПУП - План за улична регулация на част от бул. "Източен" в обхват от о.т. 431-кръстовище "М. *** до улица -тупик с о.т. 256 и о.т.253 по плана на Първа градска част гр. Пловдив. На осн. чл. 128 ал. 3 от ЗУТ проектът е съобщен на заинтересованите страни, видно от разписен лист /л. 110 по делото/. По обявения протокол 52 от 22.11.2006 г. на ЕСУТ при Община Пловдив са постъпили общо единадесет възражения от собственици на поземлени имоти. Извършени са корекции по приетите възражения от специализирания административен орган. След което е издадена процесната заповед и е обявена на заинтересованите страни , видно от Разписен лист /л. 56/ и приложените съобщения и обратни разписки. Разгледани са възраженията срещу процесната заповед и с , на осн. чл. 132 ал. 2 от ЗУТ е решено, че Заповед ОА -1456 от 18.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив е влязла в сила с изключение на частта относно УПИ IV-88 и УПИ V -89 в кв. 526 и УПИ VIII-2130, жилищно и обществено застрояване в кв. 525. По делото са приети Акт за държавна собственост № 9459 от 22. 07.1972 г., Акт 2943 от 08.04.1995 г., Заповед 1647/08.09.2000 г. на Областен управител на Пловдивска област, касаещи недвижимите имоти на "Мототехника-1964" ООД, Нотариален акт 51, том II, рег. 1885, дело 227/22.04.2003 г., от който е видно, че "Спектър керамик" ООД е собственик на УПИ 1У-88, кв. 526 по плана на Първа градска част, находящ се в гр. Пловдив, ул."Селимица" 5.

По делото е назначено съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещото лице Б.И.К.-Х., която съдът намира за обективна и кредитира изцяло. От заключението на вещото лице е видно, че новите предвиждания с изменение на ПУП -ПЗ са за кв. 526 и част от кв. 525 като имот пл. 1993, собственост на "Мототехника " ООД е извън обхвата на разработката по Разрешение за проектиране 9400 29950/21.09.2006 г. на Главния архитект на Община Пловдив, следователно оплакванията на жалбоподателя " Мототехника 1964 " ООД са напълно неоснователни. Относно предвижданията на новото УПИ  VIII-2130, е необходимо да се изследват интересите на съседите на новото УПИ. Видно от приетата по делото административна преписка и от заключението на вещото лице са спазени изискванията на материалноправния закон и интересите на съседните собственици не са засегнати, а имотът на " Мототехника 1964" ООД въобще не е засегнат от предвижданията. С Протокол  20 от 25.04.2007 г. на ЕСУТ
Пловдив възраженията на И.С. , собственик на УПИ \/-89 са уважени, като е променена застроителната линия по западната регулационна граница, налага се изводът, че посочените от жалбоподателката оплаквания са немотивирани, по-скоро бланкетни и следователно, с оглед на по-горе посочените обстоятелства са неоснователни. Колкото до "Спектър Керамик" ООД, дружеството действително е облагодетелствано от новите предвиждания, защото видно и от заключението на вещото лице по действащия ПУП, одобрен със Заповед ОА-1022/01.06.1994 г. на Кмета на Община Пловдив, 16 кв. м. площ попада в отреждане за улица, а по проект за изменение на ПУП, одобрен с атакуваната Заповед ОА -1456/18.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив само 5 кв. м. попадат в отреждане за улица.

По силата на чл.136, ал. (1) от ЗУТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. Съгласно чл. 128 ал.З от ЗУТ, когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица. Това изискване на законодателя е спазено от административния орган.

Заповедта за одобряване на подробен устройствен план по чл. 128, ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Изпълнени са и тези изисквания в административното производство.

Съгласно чл. 132, ал. 2 от ЗУТ (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.), когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите. Като има предвид Протокол 50 от 07.11.2007 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, основанията, изтъкнати от жалбоподателите и документите им за собственост, които са
приети по делото, Съдът дължи произнасяне, в частта на процесната заповед, относно УПИ IV-88 и УПИ V -89 в кв. 526 и УПИ VIII-2130, жилищно и обществено застрояване в кв. 525. В останалата част атакуваната заповед е влязла в сила на посоченото по-горе правно основание.

С оглед на горепосочените факти се стига до заключението, че обжалваната Заповед, в обжалваната част, е издадена от компетентен орган, в необходимата писмена форма и при спазване на материалноправните норми. Инвокираните в жалбите оплаквания са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени като такива.

От процесуалния представител на заинтересованата страна Н.Г. са направени искания за присъждане на съдебни разноски, които с оглед изхода на настоящото съдебно производство, следва да бъдат уважени в размер от 400 лв., представляващи разноски за, адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и внесен депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза в размер от 100 лв.

Съгласно чл.215 ал.1 от ЗУТ решението не подлежи на касационно обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 215 от ЗУТ, чл. 172 ал. 2, предл. последно Съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мототехника 1964" ООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "В. Левски" 107, с БУЛСТАТ 825183033, представлявано от управителя Д.А.В., жалбата на И.М.С. с ЕГН **********,***, "Спектър Керамик" ООД, ЕИК 112061179, с адрес на управление: гр. Брацигово, ул. "Крум Партъчев" 2, представлявано от управителя О.Ц.К., ЕТ "Д.-69 -Н.Д. ", с БУЛСТАТ 825011546,   с   адрес   на   управление:    гр.    Пловдив,   ЖК
"Тракия" бл.27, вх. А, ет. 2, представляван от Н. Допчев Д. против Заповед ОА -1456 от 18.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта относно УПИ IV-88 и УПИ V -89 в кв. 526 и УПИ VIII -2130, жилищно и обществено застрояване в кв. 525.

ОСЪЖДА солидарно"Мототехника 1964" ООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "В. Левски" 107, с БУЛСТАТ 825183033, представлявано от управителя Д.А.В., И.М.С. с ЕГН **********,***, "Спектър Керамик" ООД, ЕИК 112061179, с адрес на управление: гр. Брацигово, ул. "Крум Партъчев" 2, чрез управителя О.Ц.К., ЕТ "Д.-69 -Н.Д.", с БУЛСТАТ 825011546, с адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК "Тракия" бл.27, вх. А, ет.2, чрез управителя Н. Допчев Д. да заплатят съдебни разноски в полза на Н.А.Г., с ЕГН ********** *** в размер от 400 лв. /четиристотин/ лева.

Решението е окончателно.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Л.Н.