РЕШЕНИЕ

Град Пловдив 16.06.2008 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на 17 май две хиляди и осма година в състав:

Административен съдия: С.Б.

при участието на секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 1774 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.145, ал.2, т.1, предл. второ от АПК, във вр. чл.19 от НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 102 от 19.11.2004 г., попр., бр. 113 от 28.12.2004 г. /Наредба № 49/2004г./

Делото е образувано по жалба на З.И.К. с ЕГН ********** в качеството й на председател на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово", със седалище и адрес на управление в с.Гълъбово, община "Куклен", област Пловдивска против Общинска служба земеделие и гори/ОСЗГ/-Пловдив.

Жалбоподателят, обжалва отказа на ОСЗГ - Пловдив да изпълни задължението си по закон и впише в имотният кадастър промяната на собствеността и издаде скици на следните недвижими имоти:

1.    Хлебопекарна в местност "Хижа Здравец", заедно със сградата за живеене на персонала, находящи се в имоти с №№-185,186 и 187 в масив №6 в землището на с. Гълъбово, общ. "Куклен", обл. Пловдив.

2.                                  Ресторант "Бор" в местност "Хижа Здравец", със застроена площ от 140,00 кв.м в имот №6.228, в землището на с. Гълъбово, общ "Куклен", обл. Пловдив.

3.                                  Комплекс "Здравец" в местност "Хижа Здравец", включващ ресторант, сладкарница, мекичарница, дървен павилион, железен склад, магазин за зеленчуци, хранителен магазин, бърза закуска, находящ се в имоти с №№ 6.210 и 6.211.

4.                                  Сграда на два етажа за смесен магазин и ресторант "Ловна среща", с площ от 54,00 кв.м, ведно със складовете, построени в местност "Студенец" в имот №49 от масив 20 по картата за възстановяване на имотите в с . Добралък, общ. "Куклен", обл. Пловдив.


5. Сграда - ракиджийник, находяща се в с. Гълъбово, общ. "Куклен", обл. Пловдив, построена в имот №376, масив 2, в местността "Св. Влас", в землището на с. Гълъбово, общ. "Куклен", обл. Пловдив.

С молба, заведена под вх№П-1294/17.09.2007 г. до общинска служба "Земеделие и гори"-Пловдив /л.13/ е поискано в имотния кадастър да се допусне промяна на собствеността на имотите, като се запишат като собственост на ПК "Здравец - с.Цар Калоян, с. Гълъбово", въз основа Решение №92/2004 г. на Пловдивски районен съд, постановено по гр.д. №5415/2002г, Решение №324/2007г., постановено по касац. гражд. дело Ш73/2006 г. на ВКС, след което се издадат скици на посочените имоти. Твърди се, че ОСЗГ не е изпълнила тези свои задължения, поради което от ПАС се иска да постанови решение, с което да се задължи общинска служба "Земеделие и гори"-към Община Пловдив да отрази в кадастъра промяната в собствеността и да бъдат издадени съответните скици. Претендира се присъждането на разноски.

Ответника по жалбата-Общинска служба по земеделие и гори -Пловдив оспорва жалбата, като не   претендира разноски.

Окръжна прокуратура Пловдив, уведомена-не встъпва в процеса.

Жалбата е подадена в срок, от правоимащо лице, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Настоящият състав на Административен съд - Пловдив, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

От приложената и приета админ. преписка е видно, че на ПК "Здравец - с.Цар Калоян, с. Гълъбово", въз основа Решение №92/2004 г. на Пловдивски районен съд, постановено по гр.д. №5415/2002г, Решение №324/2007г., постановено по касац. гражд. дело №73/2006 г. на ВКС е признато право на собственост върху посочените по-горе обекти подробно изброени от т.1 до т.5, находящи се в местностите х.Здравец, Студенец и с.Гълъбово. С молба, заведена под вх.№П-1294/17.09.2007 г. до общинска служба "Земеделие и гори"-Пловдив /л.13/ е поискано в имотния кадастър да се допусне промяна на собствеността на имотите, като горните се запишат, като собственост на ПК "Здравец - с.Цар Калоян, с. Гълъбово".Ответника, чрез мл. експерт Шопов в съдебното производство прави искане за прекратяване на производството, поради липса на правен интерес, като развива съображения, че фирмата "Спел 96" е предприела действия по изпълнение на поисканата от жалбоподателката услуга. От приложеното на л.64 писмо от цитираната фирма се установява, че с възлагателен протокол изх №П-1553 от 30.11.2008г. им е препратена молба на З.К. за отразяване в картата на възстановената собственост само на сграда, находяща се в имот №006186 в землището на село Гълъбово. Съдът установи, че с молба, заведена под вх.№ П-1294/17.09,2007 г. до общинска служба "Земеделие и гори"-Пловдив /л.13/ жалбоподателя К. е поискала от ответника да отрази промяна на собствеността на всичките 5/пет/ броя имоти, възстановени със съдебно Решение, а не само на находящия се в имот №006186 в землището на село Гълъбово, Община Куклен.


Настоящият състав, счита че на изпълнение от всеки административен орган подлежи цялото съдебно решение, а не само част от него. Видно от приложените вписани и заверени копия на цитираното съдебно решение/л.15-21/ е възстановена собствеността върху всички имоти, подробно изброени в молбата до ответника на л. 13 от делото.

Налице е индивидуален административен акт, според чл. 21 АПК, съдържащ мълчалив отказ на ответника да се изпълни задължение по чл. 19 от Наредба № 49/2004г.

Ответника не е изпълнил задълженията си по глава V, раздел първи на АПК. Видно от входящия номер молбата е получена в деловодството на ответника на 17.09.2007г. От л.14 се установява, че на ответника му са били необходими 43 дни за да уведоми молителя К., че за да се отрази съдебното решение, е необходимо да представи заверен препис на съдебното решение от Службата по вписванията-гр. Пловдив.

Съгласно чл.57 АПК, ответника е бил длъжен да издаде искания админ. акт в 14-дневен срок от датата на завеждане на молбата на К.. Съгласно чл.19 от Наредба №49 Началникът на ОСЗГ или упълномощено от него длъжностно лице одобрява молбите и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности в 7-дневен срок от подаването на молбата. В случая това възлагателно писмо е изготвено на 30.11.2007г. Няма определено длъжностното лице, отговорно за осъществяването на контактите с изпълнителя на техническите дейности и молителката К., съгласно чл. 19 , ал.2 от Наредба №49.

Съгласно конст. практика-Решение № 12560 от 11.12.2007 г. на ВАС по адм. д. № 9962/2007 г., IV о., отказът на началника на ОСЗГ Пловдив съпоставен към изискванията на чл. 19 и 20 от Наредба № 49 за поддържане на картата на възстановената собственост следва да се приеме за                   незаконосъобразен,         поради  което      се       отмени.

На л.64 от приложения отговор на фирмата изпълнител се установява, че ответника е бил уведомен за необходимостта да представи геодезическо заснемане на дата 06.12.2007г., но по делото няма доказателства за това обстоятелство молителката К. да е била уведомена.

Буди недоумение поведението на ръководителя на ответния орган-госпожа С. Бандакова. Въпреки, че е задължена с прот. определение от 31.01.2008г. да представи пием. доказателства за поставените задачи на фирма "Спел 96" ООД от които да се установи, дали е възложена задача само за един или за всички имоти, то такова писмо-отговор е представено по делото чак на 21.03.2008г. и то след наложена санкция от страна на съда. От това писмо на л.55 се установява, че на фирмата изпълнител е наредено да отрази~собствеността на сграда , находяща се в имот 006186, в землището на село Гълъбово, Община Куклен. За останалите имоти няма представени доказателства, да са предприети някакви действия по отразяване на собствеността им. До края на съдебното производство админ. орган счита, че не е длъжен да предприеме действия по изпълнението на цялото съдебно решение, а приема че "въпроса за броя на имотите, които подлежат на отразяване от фирма "Спел 96" е въпрос по съществото на спора".


Доказа се по безспорен начин, че ответника с бездействието си осуетява изпълнението на съдебно решение и пречи на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово да упражнява собственическите си права. По повод направено искане от жалбоподателя в последното с.з. съдът е сезирал ОП-Пловдив за проверка с оглед престъпление по член 2836 от НК извършено от Сийка Бандакова.

В разгледаното админ. производство от ответника са погазени грубо принципите на АПК за законност, на последователност и предвидимост и на бързина и процесуална икономия.

Видно от приложената на л.65 скица и от съдебно решение на л.29, админ. орган е сезирал фирмата изпълнител "Спел 96" единствено за отразяване на собствеността на сграда "Хлебопекарна в местността хижа Здравец, със застроена площ от 240 кв. метра при граници имот 185, имот 190 и 187. Въпреки това, до момента и тази собственост не е отразена в кадастъра, поради което ответника следва да бъде осъден да изпълни задълженията си по закон и отрази в кадастъра промяната в собствеността и да бъдат издадени съответните скици по всички недвижими имоти подробно описани в съдебното Решение.

Предвид изложеното по-горе настоящият състав на Административен съд - Пловдив намира, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. На жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените разноски /л. 7,2 8,61 / по настоящото административно производство в размер на 195лева. Същевременно на осн. чл. 174 от АПК на админ. орган ще следва да се укаже срок за изпълнение на съдебното решение.

Ето защо и на основание чл. 172, ал.З от АПК съдът

                  РЕШИ

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ОСЗГ-гр.Пловдив да отрази промяната на собствеността и издаде скици на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово" на всички недвижими имоти подробно описани в молба вх.№ П-1294/17.09.2007 г.


ВРЪЩА административната преписка на ОСЗГ-гр.Пловдив за изпълнение задължителните указания в настоящото решение в 30-дневен срок от влизане в сила на решението.

ОСЪЖДА ОСЗГ-Пловдив да заплати на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово сумата от 195/сто деветдесет и пет/лева., представляваща извършени разноски по съдебното производство.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ст.Б.