РЕШЕНИЕ

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на девети юни през две хиляди и осма година в състав:

Административен съдия: Любомира Несторова

При секретаря    К.К.

Като  разгледа   докладваното  АХД      1781   по   описа  за   2007г.   на Административен   съд-   Пловдив,  за  да   се   произнесе   взе   предвид следното:

Производството е по реда на чл. 215 във вр. с чл. 132 , ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изм. доп. ДВ, бр.82 от 10.10. 2006 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.

Образувано е по жалба на "Васано" ЕООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Чорлу" 7А, с ЕФН 1506003481, представлявано от управителя В.А.К. с ЕГН **********,*** против Решение 377 взето с протокол 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8, т.11 и т.12 от ЗМСМА във вр. с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено ново наименование на кв. ПУ "Паисий Хилендарски", а именно Комплекс "Паисий Хилендарски", одобрен е Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на Комплекс "Паисий Хилендарски" и схеми: транспортни комуникации, вертикално планиране, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, телефонизация и топлофикация в граници: юг-бул. "България", запад-край на регулацията на гр. Пловдив, север-обходен канал-край на регулацията, изток- източната граница на Окръжна болница /канал/.

Жалбата     е     депозирана          чрез     административния     орган     до Административен    съд    -    Пловдив    в    предвидения          14-дневен преклузивен срок от обнародването на Решението на Общински съвет Пловдив 377/05.09.07 г. в Държавен вестник, видно от сравнението на датите на обнародването в ДВ , бр.82 от 12.10.2007 г. и датата на депозиране на жалбата - 25.10.2007 г.

В жалбата, именована- /възражение/ се навеждат оплаквания за  нецелесъобразност  на  атакувания  акт,  като  се  посочва,  че за прокарването на проектираната улица се отнемат площи само и единствено от имотите от север, където е ситуиран и имотът на жалбоподателя, а имотите от юг не се засягат. Това, според жалбоподателя, води до необосновано засягане на собствеността само на имотите от север, вместо да се предвиди отнемане на равни части от двете страни.

Иска съдът да намали габаритите на предвидения път и да се засегнат имотите по равно от двете страни.

Ответникът - Общински съвет Пловдив, чрез процесуалния си представител - адв. Матеев, намира жалбата за неоснователна и иска обжалваният акт за се остави в сила. Претендира и разноските по делото.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок и от имаща право и интерес от обжалването страна.

За да се произнесе по същество, прие за установено от фактическа страна следното:

С Протокол 19/12.04.2002 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е прието решение за приемане на Предварителен проект на План за застрояване и регулация на ПУ "Паисий Хилендарски" , Район Северен, Пловдив. Изрично са изброени изискванията към проектанта. С Решение 25, обективирано с протокол 2 от 23.01.2003 г. на Общински съвет Пловдив на осн. чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 7 от ЗУТ, Общинският съвет - Пловдив е дал съгласие ПУП за ПУ "Паисий Хилендарски" "Остромила и Беломорски" да бъдат създадени и процедирани по смисъла на чл. 16, ал. 7 и чл.17, ал. 1 от ЗУТ , като ПРЗ е по чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ. С Решение 24, обективирано в протокол 2 от 23.01.2003 г. на Общински съвет Пловдив, е одобрена промяна на строителната граница на гр. Пловдив чрез включване на 30 ха земеделски земи в обхвата на Общия устройствен план на гр. Пловдив. С писмо с изх. 1794/02.06.2003 г. Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив уведомява Община Пловдив, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба 2/ 05.03.03 г. не се извършва оценка на въздействието върху околната среда. Хигиенно-епидемиологичната инспекция-Пловдив с писмо с изх. 6133/10.06.2003 г. разрешава разполагане на ПУП на ПУ "Паисий Хилендарски" върху 30 ха земеделска земя. Министерството на земеделието и горите с писмо с изх. 06-558/10.06.2003 г. уведомява Община Пловдив, че на осн. чл.127, ал.2 от ЗУТ съгласува изменение на границите на ОГП гр. Пловдив. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НЕСУТРП приема представеното от Община Пловдив изменение на Общия устройствен план, видно от Експертно заключение НЕС-02-28 от 21.10.2003 г. С договор за възлагане на обществена поръчка от 18.12.2003 г. е сключен договор с проектанта ЕТ "ПРОЖЕ" - арх. Ганка Богданова, гр. Пловдив за обект ПУП-ПРЗ "ПУ П. Хилендарски", Район "Северен". От преценка 2/2004 г. на Регионалната инспекция по околната среда и
водите- Пловдив е видно, че ПУП не засяга елементи на националната екологична мрежа. С Протокол 47 от 15.11.2006 г. Министерският съвет на Р България е разрешил проектирането на ПУП- План за регулация и застрояване за посочения по-горе в изложението обект. С Протокол 48 от 17.11.2004 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е приет ПУП - План за регулация и застрояване и схеми: електро, ВиК, телефонизация, топлофикация, вертикално планиране, транспортно комуникационна за ПУ "Паисий Хилендарски", фаза "Окончателен проект". На осн. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е извършено съобщаване на изработения ПУП и обнародване в ДВ. Изготвен е констативен протокол за постъпили възражения относно ПУП- ПРЗ и схеми. Възраженията са разгледани от ЕСУТ -Община Пловдив, видно от Протокол 17 от 07.04.2006 г. Вследствие на възраженията са извършени значителни промени като е извършено ново обявяване в ДВ, бр. 60 от 25.07.2006 г. Изготвен е Констативен протокол за новопостъпилите възражения, видно от Протокол 54 от 01.12.2006 г. на ЕСУТ - Община Пловдив. С Протокол 30 от 29.06.2007 г. на ЕСУТ - Община Пловдив е взето решение за приемане на копия на ПУП-ПРЗ, фаза "Окончателен проект" с отразени всички изменения. С Решение 377, обективирано с протокол 16 от 05.09.2007 г. Общински съвет - Пловдив одобрява процесния ПУП.

По делото са приети още: обяснителна записка към процесния ПУП, фаза "Окончателен проект", Протокол 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив. Назначена е съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице В.Г., която е приета по делото, не е оспорена от страните и съдът я кредитира като пълна , обективна и безпристрастна. От заключението на вещото лице е видно, че проектиране на ново трасе на процесната улица хипотетично е възможно, то би засягало по- малко имот с пл. 223 и имот с пл. 225 - собственост на жалбоподателя, но това ще измени съществено обжалвания ПУП. В съдебното заседание , проведено на 09.06.2008 г. в.л. Г. уточнява, че отместването на трасето спрямо процесиите имоти с №№ 224, 225, 226 , така че да се отнемат равни части от съседните имоти и от юг, ще доведе до една чупка в трасето на улицата, която е недопустима от гледна точка на техническите изисквания за улица клас III, която е предвидена в общия устройствен план на гр. Пловдив. Също констатира, че проектирането трасе е съобразено с общия устройствен план и ширината на улицата е заложена в общия устройствен план. Уточнява, че при друго проектиране, не може от всички собственици да бъдат засегнати еднакви части от имотите им, т. е не могат всички да бъдат еднакво удовлетворени.

Съдът след като прецени доказателствата по делото в тяхната съвкупност и взаимовръзка и като взе предвид констатациите на СТЕ намира, че жалбата на " ВАСАНО" ЕООД е неоснователна. Установи се, че не може да се реализира проектиране, което да засяга всички собственици в еднаква степен, евентуално ако бъде изпълнено такова, то ще доведе до нарушение на техническите изисквания за улица - клас III, каквато е процесната. За яснота, следва да се отбележи, че административните актове не подлежат на съдебен контрол по целесъобразност, а само по законосъобразност. От представените доказателства не може да се направи извод за незаконосъобразност на атакувания административен акт, а и конкретни оплаквания, от страна на жалбоподателя за нарушени законови изисквания, не бяха посочени.

По силата на чл.136, ал. (1) от ЗУТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. Съгласно чл. 128, ал.2 от ЗУТ (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Обявлението се разгласява по реда на ал. 1. По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за обектите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания . Съгласно чл. 129, ал.1 от ЗУТ подробният устройствен план, с изключение на плана по чл. 128, ал. 3 , се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". Тези законови изисквания са изпълнени и следователно атакуваното решение на Общински съвет-Пловдив, като финализиращ етап от един сложен фактически състав, е постановено от компетентен административен орган, в необходимата писмена форма и при спазване на материалноправните и процесуалноправните изисквания. Инвокираните в жалбата оплаквания са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени като такива.

От процесуалния представител на ответника са направени искания за присъждане на съдебни разноски, които с оглед изхода на настоящото съдебно производство, следва да бъдат уважени в размер от 200 лв., представляващи разноски за  адвокатско възнаграждение.

Съгласно чл. 215 ал. 1 от ЗУТ решението не подлежи на касационно  обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 215 от ЗУТ и чл. 172 ал. 2, предл. последно от АПК Съдът

                                           РЕШИ:


         ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Васано" ЕООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Чорлу" 7А, с ЕФН 1506003481, представлявано от В.А.К. с ЕГН **********,*** против Решение 377 взето с протокол 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив, с което на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрено ново наименование на кв. ПУ "Паисий Хилендарски", а именно Комплекс "Паисий Хилендарски", одобрен е Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на Комплекс "Паисий Хилендарски" и схеми: транспортни комуникации, вертикално планиране, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, телефонизация и топлофикация в граници: юг- бул. "България", запад-край на регулацията на гр. Пловдив, север- обходен канал-край на регулацията, изток- източната граница на Окръжна болница /канал/.

ОСЪЖДА " Васано " ЕООД с адрес на управление: град Пловдив, ул. " Чорлу " 7А, с ЕФН 1506003481, представлявано от В.А.К. с ЕГН **********,*** да заплати съдебни разноски в полза на Общински съвет - Пловдив в размер от 200 лв. /двеста/ лв.

Решението е окончателно.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:Л.Н.