РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

2283

 

гр. Пловдив, 24.10.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІХ касационен състав, в публично заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                       

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ :            КАЛИН КУМАНОВ

                                                                                                               ТАТЯНА ПЕТРОВА 

                              

при секретаря Б.К. и участието на прокурора АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, като разгледа докладваното от чл. съдията  ТАТЯНА ПЕТРОВА  касационно НАХД № 1263 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба предявена от “ДЖИРО ТРЕЙД” ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Н., чрез пълномощника му адв. С., против Решение № 752/12.03.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2962/2011 г. по описа на същия съд, потвърждаващо Наказателно постановление /НП/ № 140/20.04.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “ДЖИРО ТРЕЙД” ООД, на основание чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗАДС като на основание чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на държавата на следните 9 броя съоръжени: 1 бр. метален резервоар  № R-15, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-09/2005, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар № Х-14, 6.5 м3, маса 390 кг., фабр. №  1609104-04/2006, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар  № R-9, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-03/20054, производител “Томика Метал” АД; Ферментатор № F-3, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-04/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-4, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-03/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.;  Ферментатор № F-5, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-01/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-6, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-02/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-7, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-05/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Мелачка, марка “Dellta Toffola” модел “NDC-8”, тип “Diraspa-Pigiatra.Arvlli” сер. № 420700/2005 – 1 бр., и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е постановено ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект – винзавод, находящ се в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “Персенк” № 8.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Иска се решението на ПРС и НП да бъдат отменени.

Ответникът по касационната жалба – Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна, а решението на първоинстанционния съд е правилно, законосъобразно и мотивирано.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

Пловдивският административен съд в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява ОСНОВАТЕЛНА.

С процесното наказателно постановление, както вече бе казано, на основание чл. 109, ал. 1 от ЗАДС, на “ДЖИРО ТРЕЙД” ООД е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лева, за извършено нарушение по чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на държавата на изброените по-горе 9 броя съоръжени и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е постановено ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект – винзавод, находящ се в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “Персенк” № 8.

За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 5/05.01.2011 г., въз основа на който е издадено и оспореното НП.

За да потвърди атакуваното наказателно постановление, районният съд от правна страна е приел, че обективно е осъществено административно нарушение, изразяващи се в нарушение на чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗАДС. Приел е също така, че наказателното постановление е издадено при спазване на административнопроизводствените правила и при пълно изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая.

Така постановеното решение е неправилно.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, с Решение № 84/19.02.2010 г. на Директора на Агенция Митници, е отнет издадения на „Джиро Трейд” ООД лиценз № 48 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки, находящ се в с. Първенец, ул. "Персенк" № 8, и е прекратено действието на лиценза. Посоченото решение на Директора на Агенция Митници е било обжалвано и отменено с Решение № 1304 от 21.03.2011 г., постановено от Административен съд София-град по адм. дело № 2499/2010 г., което е влязло в законна сила на 28.06.2012 г.

Проверката, в хода на която органите на митническата администрация са констатирали, че дружеството-жалбоподател е произвело акцизни стоки – 33484 литра вино с помощта на 9 бр. съоръжения, описани подробно в спорното наказателно постановление, в собствен винзавод, находящ се в с. Първенец, който не е данъчен склад, нито обект на винопроизводство като малък винопроизводител, е била извършена на 03.11.2010 г. Така констатираното деяние е квалифицирано като нарушение на чл. 60, ал. 1 и 3 от ЗАДС.

При тези данни е достатъчно да се посочи следното:

Отмяната на Решение № 84 от 19.02.2010 г. при обжалването му по съдебен ред има обратно действие и заличава породените от него последици от момента на издаването му, в който смисъл е непротиворечивата практика на ВАС (Решение № 4930 от 4.04.2012 г. на ВАС по адм. д. № 8468/2011 г., VIII о., докладчик председателят Теодора Николова и др.). За да се породят правните последици на акта, с който е отнет издадения на „Джиро Трейд” ООД лиценз № 48 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки, находящ се в с. Първенец и е прекратено неговото действие, той трябва да влезе в сила, което в случая не е настъпило, поради отмяната на акта с влязло в сила съдебно решение.

Казано с други думи, за да се приеме, че лицето е извършило производството на процесните 33484 литра вино през есента на 2010 г., в обект, който не е данъчен склад, е необходимо Решение № 84 от 19.02.2010 г. (с което е отнет издадения на „Джиро Трейд” ООД лиценз № 48 за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки и е прекратено неговото действие) да е влязло в сила. Действително в чл. 53, ал. 3 ЗАДС е предвидено предварително изпълнение на решения от категорията на процесното, но щом коментираният административен акт (Решение № 84 от 19.02.2010 г. на Директора на Агенция Митници) е отменен, следва да отпаднат и последиците на предварителното му изпълнение, една от които е издаването на процесното НП.

Крайният извод на съда е, че след отмяната на Решение № 84 от 19.02.2010 г., не може да се приеме, че дружеството жалбоподател е извършило нарушение на чл. 60, ал. 1 от ЗАДС, съответно, че следва да понесе предвиденото в чл. 109, ал. 1 от закона административно наказание, тъй като както вече бе казано, отмяната на Решение № 84 от 19.02.2010 г. има обратно действие и заличава породените от него последици от момента на издаването му, т.е. тези последици възникнали през периода от 19.02.2010 г. до 28.06.2012 г.

Изложеното до тук, налага обжалваният в настоящото производство съдебен акт да бъде отменен. Това има за последица и отмяна на оспореното НП.

 

Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 752/12.03.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2962/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 140/20.04.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “ДЖИРО ТРЕЙД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Н., на основание чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗАДС; като на основание чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на държавата на следните 9 броя съоръжени: 1 бр. метален резервоар  № R-15, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-09/2005, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар № Х-14, 6.5 м3, маса 390 кг., фабр. №  1609104-04/2006, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар  № R-9, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-03/20054, производител “Томика Метал” АД; Ферментатор № F-3, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-04/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-4, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-03/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.;  Ферментатор № F-5, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-01/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-6, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-02/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-7, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-05/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Мелачка, марка “Dellta Toffola” модел “NDC-8”, тип “Diraspa-Pigiatra.Arvlli” сер. № 420700/2005 – 1 бр., и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е постановено ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект – винзавод, находящ се в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “Персенк” № 8.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ : 1.   

 

                                                                                                                                                                                                                2.