РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 2070

гр.Пловдив,  04 . 10 . 2012г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година, в състав :

                                                                               Председател : Недялко Бекиров

                                                                                          Членове :   Здравка Диева

                                                                                                            Милена Дичева

 

при секретаря Гергана Георгиева и с участието на прокурор Д.Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 1753 / 2012г., взе предвид следното :

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1  ЗАНН.

ЕТ “ГЕАН Г.Х.”, ***, представляван от адв.К. обжалва Решение № 1197/03.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 774 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд. Със съдебният акт е потвърдено НП № 257-S014632/02.12.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на едноличния търговец, на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 2 815, 69 лв. за извършено административно нарушение по чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 вр. чл.119 ал.1 ЗДДС.

Касаторът счита решението на РС-Пловдив за неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати съществени процесуални нарушения, последица от което е приложен неправилно закон. 1. Към АУАН от 07.10.2011г. няма описани приложения на документи. 2. Нарушението не е констатирано при съставяне на АУАН, а е установено на 05.10.2011г. с Протокол от същата дата. Протоколът не е посочен като писмено доказателство в АУАН. 3. Твърди се липса на яснота за момент на установяване на нарушението /05.08.2011г. – според Протокола от 05.10.2011г.; 05.10.2011г. – според АУАН/. 4. Към момента на издаване на НП адм.нак.преписка не е била пълна – документация е представяна в съдебно заседание. 5. Поддържа се липса на преписка, което на практика е нарушило правото на защита. Поискано е решението да бъде отменено с произнасяне по същество и отмяна на НП.

Ответникът е процесуално представен от юрисконсулт Димитрова и поддържа законосъобразност на обжалвания съдебен акт в писмено възражение против касационната жалба с доводи по пунктовете от оспорването – достатъчно е изричното посочване в АУАН за това, че неначисления ДДС е определен при извършена проверка, документирана с Протокола от 05.10.2011г., както и факта на предоставени документи на контролните органи; при извършената на 05.10.2011г. е определен размерът на неначисления ДДС – установено е извършеното нарушение; нарушението е констатирано с протокола от извършената документална проверка /по-рано от съставяне на АУАН/, за което ограничения в ЗАНН не са поставени; относно възражението от т.4 изрично е посочено, че по заявлението от 22.07.2011г. за задължителна регистрация по ЗДДС е извършена проверка, документирана с Протокол от 05.08.2011г., при която са установени обстоятелства за по-ранна регистрация и в тази вр. съгласно чл.180 ал.2 ЗДДС се извършва нова проверка за определяне размера на неначисления ДДС за всеки отделен период /съставен е и акт за неподадено в срок заявление за регистрация/; допуснатата техническа грешка в номера на искането не води до незаконосъобразност на НП, тъй като сгрешената цифра е изписана в протокола, а не в НП; поддържа се коректно посочена в АУАН дата на установяване на нарушението – 05.10.2011г. и в тази вр. спазен срок по чл.34 ЗАНН.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Стоянова счита жалбата за неоснователна.

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно решение. По същество е неоснователна.

НП е издадено от орган, административнонаказателната компетентност на който произтича от упълномощаване със заповед № ЗЦУ-28/06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП - т.1, 1.4, приложена в преписката. АУАН № S014617 от 07.10.2011г. e съставен от инспектор по приходите в ТД-Пловдив /орган по приходите, съответно на изискването на чл.193 ал.2 от ЗДДС, чл.7 ал.1 т.4–Закон за НАП и т.2-2.1 от цитираната заповед /.

За да потвърди НП като законосъобразно ПРС е приел за установено следното : 1. Срокът по чл.34 ЗАНН е спазен / в хода на проверката по заявлението за регистрация по ЗДДС от 22.07.2011г. са изисквани от ЕТ документи и писмени обяснения, от 10.08.2011г. и от 13.09.2011г./; 2. Установено било, че за периода от 01.02.2010г. до 31.01.2011г. ЕТ достигнал облагаем оборот по см. на чл.96 ЗДДС в размер на 56 051.36 лв. и на 05.08.2011г. санкционираното лице е регистрирано по ЗДДС с Акт за регистрация. 3. При документалната проверка /присъща в конкретния случай/ е установено, че след достигане и надхвърляне на изискуемия праг за регистрация през м.01.2011г. – не е начисляван ДДС за всеки от следващите датата 31.01.2011г. месеци до дата на регистрация на субекта. 4. Процесният период е м.05.2011г. – тук се отбелязва липса на спор по отношение наличие на формиран облагаем оборот от получени доходи – дейност като ЕТ в ученически стол и липса на спор досежно размерът на обща стойност 16 894.15 лв., респективно размер на неначислен ДДС – 2 815.69 лв. /съответно на чл.53 ал.2 ППЗДДС във вр. с чл.67 ал.2 ЗДДС/, както и за извършване на облагаеми доставки. 5. АУАН бил съставен в присъствие на управителят и връчен на същия, без направени възражения. 6. Цитирани са протоколи, справки, ИПДПОЗЛ, оборотна ведомост, отчет на фискална памет, фактура, АР по ЗДДС и показания на свидетеля-актосъставител /неоспорени от страните/, формирали фактите по случая.

Изводът на ПРС произтекъл от безспорни фактически установявания и правилна квалификация от правна страна, ведно със законосъобразно определен размер на имуществената санкция, фиксирана по закон. Констатираното несъответствие в годината на данъчния период /м.май/ правилно е квалифицирано за технически пропуск, който не повлиява на цялостното съдържание на АУАН и НП, респективно – на еднозначните фактически установявания, оспорени от санкционираното лице, без ограничение в правото на защита.

Решението е законосъобразно.

Протоколът за извършена проверка от 05.10.2011г. е цитиран в АУАН и в НП. Същият е подписан от представляващ ЕТ. Процедурата по регистрация /по заявление, по инициатива на органа по приходите/ е подчинена на изисквания за целите на регистрация по ЗДДС. Няма пречка констативен протокол да послужи за съставяне на АУАН, като в този случай фактите са ограничени в рамката на установеното с КП и следва същият да е съставен в рамките на установеният срок по чл.34 ЗАНН. Конкретиката на разглеждания случай без съмнение е изисквала документална проверка / и по арг. от чл.40 ал.4 ЗАНН/, извършена и удостоверена в протокола от 05.10.2011г.

Твърдяната непълнота на доказателствата по отношение на преписката не представлява касационно основание, а видно от протокола на органа по приходите, налице е позоваване на изходящи от жалбоподателя данни. Правото на защита не е ограничавано, като следва да се има предвид, че задължение на административнонаказващият орган е да изпрати НП с цялата преписка по издаването му /не само протокол от извършена проверка, а и всички цитирани в него материали/. Проверяваното лице е запознато с констатациите от приложените към протокола документи под опис. Последните представляват обстоятелствата, при които е било извършено нарушението поради неизпълнение на задължение по ЗДДС . В съдържанието на АУАН не са внесени нови обстоятелства. Текстовото съдържание на АУАН и НП не водят до съмнение за това дали и какво нарушение е извършено / чл.53 ал.2 ЗАНН /.

Първата инстанция е съд по същество и следва да разполага с всички доказателства, обосновали издаване на НП, за да може самостоятелно да извърши преценка в случаи на оспорване на документи от страните. В тази вр. процесуално законосъобразно ПРС е приел представени от ответника доказателства – опис на л.21 и сл. от делото.

Съгласно разпоредбата на чл.180 ал.1 ЗДДС регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лева, като същата е приложима и в случаите, когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по ЗДДС в срок. Данъчно задължено лице по смисъла на закона е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл.3 ал.1 ЗДДС/.

Възраженията за неяснота на дата на установяване на нарушението не са основателни, а значението на тази дата касае спазване срокът по чл.34 ЗАНН. Хронологията на документираните факти изключва съмнение за пропуснат срок по цитираната норма. Отбелязва се също, че датата няма отношение към съставомерните признаци на деянието, нито е част от задължителните реквизити на АУАН и на НП / чл.42, респ. чл.57 ал.1 от ЗАНН/.

В случая длъжностното лице /актосъставител/ е извършила съобразени с реда по ДОПК действия в хода на проверката по повод регистрацията по ЗДДС, ведно с наложителната допълнителна такава за установяване конкретния размер на неначисления данък за всеки един данъчен период от последната, до датата на която лицето е било регистрирано по ЗДДС и както бе посочено, няма пречка събраните по този ред доказателства да бъдат ползвани за целите на установявания относно факта на осъществяване на вмененото административно нарушение.

Правилен е и изводът, че по безспорен начин е установен фактът на нарушението и неговия автор, правилно е определен размерът на санкцията, като конкретни аргументи по този повод жалбата не съдържа.

Мотивиран от изложеното, АС – Пловдив

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            Оставя в сила Решение № 1197/03.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 774 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно.

 

 Председател :

                                                                              Членове :