РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

2061

гр. Пловдив,  04 октомври 2012 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХVІІ състав, в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря Б.К. като разгледа докладваното от председателя ЙОРДАН РУСЕВ административно дело № 1778 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството по делото е по реда на чл. 268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

2. Образувано е по жалба предявена от “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 146/01.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП  гр. Пловдив, с което е оставено без разглеждане възражение вх. № 5204-Д/21.05.2012 г. подадено от дружеството-жалбоподател срещу Покана за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК изх. № 2728 – 35 – 1/21.04.2012 г., издадена от Ц.Ф.Б. – главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян. Иска се отмяна на Решение № 146/01.06.2012 г. и постановяване на друго, с което да се отмени и обяви за нищожна процесната Покана за доброволно изпълнение.

3. Ответникът - Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив, редовно призован, не взема становище по жалбата.

ІІ. За допустимостта :

4. Жалбата е подадена в рамките на предвидения в закона срок, при наличие на правен интерес от оспорване. При това положение се явява ДОПУСТИМА, но разгледана по същество същата е неоснователна.

ІІІ. За фактите :

5. Както вече бе казано, с Решение № 146/01.06.2012 г., Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив, е оставил без разглеждане възражение вх. № 5204-Д/21.05.2012 г. подадено от дружеството-жалбоподател срещу Покана за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК изх. № 2728 – 35 – 1/21.04.2012 г., издадена от Ц.Ф.Б. – главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян. За да постанови този резултат, горестоящият в йерархията административен орган е приел, че поканата за доброволно изпълнение не е акт, който подлежи на обжалване, тъй като с него не се засягат права и законни интереси и не подлежи на принудително изпълнение. Посочено е още, че с поканата не се установяват задължения, с нея се констатират вече възникнали такива, тя не съдържа властническо волеизявление на административен орган, поради което не представлява индивидуален административен акт, а има само уведомителен характер. При това положение е направен крайния извод за липса на правен интерес у жалбоподателя от оспорване на процесната покана.

ІV. За правото :

6. В случая административното производство е осъществено по реда на чл. 267 от ДОПК от материално компетентен орган по смисъла на чл. 266, ал. 1 от ДОПК, и е завършило с издаването на оспорения в настоящото производство акт по чл. 267, ал. 1, т. 6 от ДОПК, който е постановен в изискваната от закона форма.

7. За разрешаването на конкретния административноправен спор е необходимо да се съобрази следното:

Върховният административен съд на Република България нееднократно е подчертавал в редица свои определения, че покана­та за доброволно изпълнение, издадена на основание чл. 182, ал. 1 ДОПК, няма ха­рактер на властническо волеизявление, установяващо публични вземания, нито пък съставлява действие по принудително изпълнение. Същата не създава права или задължения, нито засяга права и законни интереси на адресата си. Поканата по чл. 182 от ДОПК не представлява и изпълнително действие на органа по пуб­лич­ното изпълнение, тъй като с нея само се уведомява длъжника, че има възмож­ност да изпълни доброволно задължението си в 7-дневен срок и че при неиз­пъл­нение, против него ще бъдат предприети действия по принудително изпълнение.

Като е стигнал до същите правни изводи, Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив е постановил правилен и законосъобразен акт.

Твърденията на оспорващия, че не дължи сумите, посочени в поканата, могат и следва да се отправят до органа по изпълнението и същите ще имат отноше­ние към евентуално последващо производство по принудително изпълнение, при което действията на органа по изпълнението подлежат на обжалване по админист­ративен и съдебен ред.

8. Изложените до тук съображения налагат извод за неоснователност на жалбата. Тя ще следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Пловдивският административен съд, ХVІІ състав,

 

Р   Е   Ш   И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 146/01.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП  гр. Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                                            

                

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: