РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 2233

гр. Пловдив,  19 октомври 2012 год.

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, ХІ състав, в открито заседание на двадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА НЕСТОРОВА-ДИЧЕВА

 

при секретаря Марина Чиракова като разгледа докладваното от председателя Дичева  административно дело № 1851 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 268 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба, предявена от „Екострой-метал”ЕООД със седалище и адрес на управление **** и адрес за кореспондеция ****, представлявано от управителя С.А.К., против Покана за доброволно изпълнение изх.№ РД-27-13-7-1/03.04.2012 г. по ДДС по Декларация № 26001153094/14.01.2012 г. и ДДС по Декларация № 26001163305/14.03.2012 г., която е оставена без уважение  с Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 154/06.06.2012 г. на ИД Директора на ТД на НАП Пловдив.

В жалбата се излагат съображения за недължимост на посочената в нея сума. Иска се отмяна на процесната покана.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът – ИД Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив, чрез надлежен процесуален представител оспорва жалбата. Претендират се разноски.

Жалбата е подадена в рамките на предвидения в закона срок, при наличие на правен интерес от оспорване. При това положение се явява ДОПУСТИМА, но разгледана по същество същата е неоснователна.

            За предмет на разглеждане в това производство следва да се приеме Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител  № 154/06.06.2012 г. на ИД Директора на ТД на НАП Пловдив,  с което  е оставено без уважение възражение вх.№ ВхК-2033/29.05.2012 г., подадено  от Екострой-метал ЕООД срещу покана за дозбороволно изпълнение изх.№ РД-27-13-7-1/03.04.2012 г. За да постанови този резултат, горестоящият в йерархията административен орган е приел, че поканата за доброволно изпълнение не е акт, който подлежи на обжалване, тъй като с него не се засягат права и законни интереси и не подлежи на принудително изпълнение. Посочено е още, че с поканата не се установяват задължения, с нея се констатират вече възникнали такива, тя не съдържа властническо волеизявление на административен орган, поради което не представлява индивидуален административен акт, а има само уведомителен характер. При това положение е направен крайния извод за липса на правен интерес у жалбоподателя от оспорване на процесната покана.

В случая административното производство е осъществено по реда на чл. 267 от ДОПК от материално компетентен орган по смисъла на чл. 266, ал. 1 от ДОПК, и е завършило с издаването на оспорения в настоящото производство акт по чл. 267, ал. 1, т. 6 от ДОПК, който е постановен в изискваната от закона форма.

За разрешаването на конкретния административноправен спор е необходимо да се съобрази следното:

Върховният административен съд на Република България нееднократно е подчертавал в редица свои определения, че покана­та за доброволно изпълнение, издадена на основание чл. 182, ал. 1 ДОПК, няма ха­рактер на властническо волеизявление, установяващо публични вземания, нито пък съставлява действие по принудително изпълнение. Същата не създава права или задължения, нито засяга права и законни интереси на адресата си. Поканата по чл. 182 от ДОПК не представлява и изпълнително действие на органа по пуб­лич­ното изпълнение, тъй като с нея само се уведомява длъжника, че има възмож­ност да изпълни доброволно задължението си в 7-дневен срок и че при неиз­пъл­нение, против него ще бъдат предприети действия по принудително изпълнение.

Като е стигнал до същите правни изводи, ИД Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив е постановил правилен и законосъобразен акт.

Твърденията на оспорващия, че не дължи сумите, посочени в поканата, могат и следва да се отправят до органа по изпълнението и същите ще имат отноше­ние към евентуално последващо производство по принудително изпълнение, при което действията на органа по изпълнението подлежат на обжалване по админист­ративен и съдебен ред.

Изложените до тук съображения налагат извод за неоснователност на жалбата. Тя ще следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Пловдивският административен съд, ХІ състав,

 

Р   Е   Ш   И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екострой-метал”ЕООД със седалище и адрес на управление **** и адрес за кореспондеция ****, представлявано от управителя С.А.К..

Решението е окончателно.

 

 

Председател: