РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

№ 483

гр.Пловдив,  07 . 03 . 2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд-Пловдив, VІ състав в открито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              Административен съдия: Здравка Диева

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 1325/2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

 ЕНА МЕТАЛ ООД, представлявано от А. К. М. – **** с пълномощник адв.Х. обжалва Ревизионен акт /РА/ № Р-16-1403483-091-001/24.02.2015г., издаден от Г.Н. – началник сектор и възложил ревизията и Б.Ч. гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 380/12.05.2015г. на и.д. Директор Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в общ размер на 80 875.45 лв. и начислени лихви в размер на 8 450.35лв.

Ревизионният акт е оспорен като незаконосъобразен по съображения в жалбата и в писмено становище по същество :

Относно доставките на стоки /метали/ по издадени фактури от доставчиците Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД : В хода на ревизията от страна на ревизираното лице /РЛ/ са представени всички изискани документи и писмени обяснения /данни за надлежно осчетоводяване и за цялостно разплащане на спорните фактури; двустранно подписани от управителите на дружествата-контрагенти експедиционни бележки и стокови разписки, удостоверяващи приемо-предаване на стоките; нареждания за прием на стоките, изд. от Ена Метал ООД, удостоверяващи заприхождаването им в склада на дружеството; пътни листове, удостоверяващи осъществен превоз на стоките в складовата база на получателя; регистрационни талони на товарните автомобили и данни за шофьорите, осъществили превоза; данни за последваща реализация на стоките/.   Доставчиците Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД са представили идентични експедиционни бележки/складови разписки, данни за осчетоводяване на процесните фактури – дневници за продажби и СД по ЗДДС, ведно с разпечатки на см. 411 Клиенти с кореспондиращи сметки, вкл. обобщени оборотни ведомости, мемориални ордери с взети счетоводни операции по продажба на материали – см. 702/302, аналитични регистри на см. 602 Разходи за услуги, откъдето се виждат разходи за наем от Солар Продукшън ЕООД, вкл. префактуриране на ток; фактури за предходни доставчици; данни за назначени лица по трудови правоотношения и др.  Посочено е за пътните листове, че в повечето случаи един пътен лист включва курсове, осъществени в рамките на два или три дни.

Адв. Х. се позовава на приетите в съдебното производство писмени и гласни доказателства, според които : Процесните фактури са осчетоводени при доставчиците /издатели/ и при получателя – приход по см. 702 Приходи от продажба на стоки с начислен ДДС, при разплащане в брой, което също е надлежно осчетоводено; товаренето на стоките е ставало от складовата база на доставчиците /гр.Пловдив ***/ до складовата база на Ена Метал ООД /****/ и са налице съпътстващи доставките документи, пътни листове, транспортни средства, шофьори и др. Установено е, че предмета на доставките е пряко свързан с основната дейност както на доставчиците, така и на жалбоподателя.  Изтъкнато е и установеното обстоятелство – товаренето на стоките /метални профили и стомана/ е извършвано с кран, който е трайно монтиран в складовата база, стопанисвана от доставчиците, а тегленето е извършвано с мобилна везна, собственост на Ена Метал ООД, за което са представени надлежни доказателства. Разтоварването е извършвано в складовата база на Ена Метал ООД, намираща се също на ул.Кукленско шосе, с помощта на наличен в складовата база кран за целта –  потвърдено и от двете вещи лица при посещения на място.  Транспортните средства, с които е осъществен транспорта са собственост на Ена Метал ООД, а шофьорите са лица, назначени на трудови договори в същото дружество.

 За осъществяваната дейност на доставчиците са налице данни за ползвани под наем складови помещения /договори за наем с анекси и фактури/ - представени както от наемателите-доставчици, така и от наемодателя Солар Продукшън ООД /съответстващи си/, вкл. осчетоводени разходи за наем по см. 602, представени в хода на ревизията.  Посочено е, че в случая е установен и произхода на стоката /макар неотносимо обстоятелство според съдебната практика/ посредством представени фактури от Кльокнер Металснаб АД, Крепежни изделия АД, Франкщал България АД, Крепежни изделия 2009 ООД, Хъс ООД и др.  Проследена от експертизата е последващата реализация на закупените стоки с опис на продажните фактури, клиенти и продадени количества, с изкл. на малка част, останала в наличност при Ена Метал ООД.

В хода на делото са разпитани множество лица, преки свидетели и участници в процесните сделки, обясненията на които кореспондират изцяло на приетите писмени доказателства – сред разпитаните са и управителите на дружествата-доставчици, припознали подписите си на фактури, експедиционни бележки и складови разписки, както и потвърдили, че стоките по процесните фактури са предадени лично от тях на управителя на Ена Метал ООД, с когото са в дългогодишни търговски отношения. Описан е механизма на доставките – начин на товарене, теглене, разтоварване и транспорт. Включително е разпитан и шофьор – Д.Б., припознал подписа си върху пътни листове и потвърдил, че приемането на стоката се осъществявало лично от управителя на Ена Метал ООД и пояснил, че е обичайна практика в дружеството да се издава пътен лист с обхват няколко календарни дни в зависимост от маршрута.

Посочено е, че описаните писмени доказателства не са оспорени от ответната страна и не са ангажирани доказателства за осъществяване на сделките от друг доставчик.  Поддържа се пълна документална обоснованост на процесните доставки и редовно водено счетоводство от получателя, при липса на твърдение за осъществена измама с ДДС, които данни налагат да се приеме, че от получателя – жалбоподател не може да се изисква да носи всички последствия от неизпълнение или ненавременно изпълнение на задълженията на доставчика /макар неустановени в случая/.

По отношение доставките на СМР от Аврелия Спорт ЕООД се твърди, че в хода на ревизията са представени доказателства за обекта, където са осъществени процесните СМР, както и договори с приложения, вкл. данни за осчетоводяване на фактурите при доставчика и при получателя с цялостно разплащане. Представени са и протоколи обр.19, договори, удостоверяващи предходен изпълнител или подизпълнител на услугите – Аскела-91 ЕООД, данни за наличието на работници по трудови правоотношения в Аскела-91 ЕООД и др.  При тези доказателства се счита за неоснователно квалифицирането на доставките за СМР за недействителни по съображение за недоказана кадрова и техническа обезпеченост при изпълнителя. Изтъкнато е, че посредством двете експертизи /СТЕ и ССч.Е/ е установено, че за извършване на спорните СМР, доставчикът Аврелия Спорт ЕООД е наел подизпълнител Аскела-91 ЕООД. С обяснения в съдебно заседание управителят на двете дружества О.Г. поясни, че строителни работници са били назначени на трудови договори именно в Аскела-91 ЕООД и извършените СМР представляват основна дейност на подизпълнителя. За конкретно извършените СМР от подизпълнителя Аскела-91 ЕООД още в хода на ревизията са представени фактури между двете дружества с подписани приложения, както и данни за назначени работници на трудови договори. В.Л. Р. е описала документацията за извършените СМР между Аврелия Спорт ЕООД и Аскела-91 ЕООД при съпоставка с процесните СМР – Приложение № 2 към СТЕ. Освен това експертът е квалифицирал СМР като ремонтни работи в обхвата на „текущ ремонт” по см. на §5 т.43 ДР ЗУТ, за които не се изисква РС. С оглед на място в.л. е констатирало, че „процесните СМР касаят фасадите на сградата, покривите и вътре – шпакловки, латексово покритие на стени и тавани и санитарните помещения и инсталации”. Според заключението всички работи от вида на процесните в цялата база са извършени в описаните подобекти.    Поддържа се за установен фактът на възникнали застрахователни събития през 2012г. /информация от ЗАД Армеец/ - в периода 11.06.2012г. – 19.07.2012г., при което са извършени СМР от сходно естество с процесните, но които се оказали некачествени, освен което в.л. при изслушване на заключението поясни, че „най-вероятно става въпрос за конструктивни проблеми на самата сграда, видно от наличните пукнатини и в настоящ момент”. По тези причини през 2013г. се наложило част от работата да бъде извършена отново, като ремонтираните участъци са в по-голям обем поради междувременно появили се течове и пукнатини на нови места в сградите. Предвид естеството на СМР и изминалия период от извършването им в.л. не е могло да установи кои ремонти д.са от 2012г. и кои от 2013г., но ремонтите от 2012г. извършени от Аскела-91 ЕООД са признати за реално осъществени в оспорения РА. Това е изтъкнато като противоречие с основния аргумент на приходните органи – липса на кадрова обезпеченост при този изпълнител на СМР.  В тази вр. е посочено, че управителят на Аврелия Спорт ЕООД описа пред съда вида и характера на извършените СМР, както и причината работата да бъде превъзложена на Аскела – 91 ЕООД с посочени поименно част от работниците, положили труд на обекта, имената на които кореспондират с тези от справката на НАП за назначени лица по трудови правоотношения през този период.

С тези съображения се твърди, че РА е немотивиран, поради установените факти с приетите по делото доказателства. Освен това е посочено, че в хода на ревизията приходните органи не са направили насрещна проверка на счетоводителя М.З., при положение, че са имали данни от търговския регистър в публикуваните годишни отчети, както и не са извършили проверка при наемодателите на складовите помещение Солар Продукшън ЕООД и Крепежни изделия АД /при данни за осчетоводени наеми в представените от доставчиците документи/.   В ревизионното производство не са посочени конкретни факти за осъществена измама с ДДС, за която РЛ да е знаело или да е било длъжно да знае /с позоваване на трайната съдебна практика на Съда на ЕС/. Поискана е отмяна на РА с присъждане на направените и своевременно заявени съдебни разноски.

Ответникът Директор Дирекция ОДОП- Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалният си представител гл.юрисконсулт В. изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че следва да бъде отхвърлена и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура-Пловдив не е встъпила по делото.

Жалбата е допустима, като подадена в предвидения срок от страна с право и интерес от оспорването. Упражненото процесуално право е по реда на чл.156 ал.2 ДОПК.

Със Заповед № Р-16-1403483-01/05.08.2014г. /л.665, т.3/, издадена от началник сектор “Ревизии”, Д „Контрол“ при ТД на НАП-гр. Пловдив на основание чл.112 и чл.113 от ДОПК е образувано ревизионно производство по отношение на жалбоподателя, с предмет прилагане на ЗДДС за периода 01.07.2012г. – 30.11.2012г., 01.01.2013г. – 28.02.2013г., 01.07.2013г.-30.06.2014г. с определен срок за приключване на ревизията до три месеца от дата на връчване /по ел.поща на 15.08.2014г./. С последваща ЗВР № Р-16-1403483-020-02/17.11.2014г. срокът на ревизията е удължен до 15.01.2015г. и променен обхватът на задълженията : 01.07.2012г.-30.11.2012г., 01.07.2013г.-30.06.2014г., 01.01.2013г.-28.02.2013г.

Ревизията е възложена от надлежно упълномощен с правата по чл.112 ал.1 и чл.113 ал.3 от ДОПК орган по приходите, видно от приложени по делото Заповед № РД-09-518/30.04.2014г. с Приложение № 1 – т.8.

В ЗВР № Р-16-1403483-01/05.08.2014г. са определени да извършат ревизията : Б. Г.Ч., гл.инспектор по приходите – ръководител ревизия и Р. В. К. – ст.инспектор по приходите.

Съставен е Ревизионен доклад № Р-16-1403483-092-01/29.01.2015г., против който е подадено възражение, обсъдено в РА, л.33 и сл. РД е подписан от Б.Ч. и Р.К..

Обжалваният ревизионен акт е издаден от Г.И. – началник сектор Ревизии и възложил ревизията и Б.Ч. – гл. инспектор по приходите и ръководител ревизия, на основание чл.119 ал.2 ДОПК и подписан от тези две лица с електронни подписи.

Ревизионният акт е обжалван по административен ред с аргументи, доразвити при съдебното оспорване, л.26 и сл. Допълнителни доказателства не са прилагани.

Представена е Заповед № П-1100 / 29.12.2014г. за нареждане гл.юрк.П. да изпълнява и длъжност „заместник директор на дирекция” – Д ОДОП – Пловдив, считано от 01.01.2015г. за срок до назначаване на титуляр на длъжността, но за не повече от 6 месеца и Заповед от 05.05.2015г. за ползване на отпуск от Директор Д ОДОП – Пловдив от 04.05.2015г. до 15.05.2015г. вкл.

1. Съгласно забраната по чл. 160 ал. 3 ДОПК, при обжалване на ревизионен акт съдът няма правомощието да го отмени при констатирани от него процесуални нарушения в ревизионното производство и да върне преписката на компетентния орган по приходите със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Констатациите в РА покриват тези от ревизионния доклад, който е неразделна част от РА. Фактическите основания и правните изводи от доклада представляват мотиви и за издаване на РА /чл.120 ал.2 ДОПК/. Налице е конкретно препращане към РД и самостоятелни съображения в РА относно възражението на ревизираното лице против доклада.

РД съдържа Предложение за установяване - размери на задълженията по видове и периоди с лихви за просрочие към тях, изчислени към 29.01.2015г. – Таблица 1.  В Таблица № 1 към РА са посочени размер на задълженията по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 24.02.2015г.

2. Според фактическите констатации не е признато право на данъчен кредит в размер на 80 875.45 лв.  и са начислени лихви 8 450.35лв. по 4 бр. фактури, издадени от Аскела-91 ЕООД, с предмет на доставките – стомана /м.10.2012г. и м.11.2012г.; в размер на 6 040.31лв./ и по 41 бр. фактури, изд. от Аврелия Спорт ЕООД с предмет на доставките – стомана и СМР /2013г. и 2014г.; в размер на 74 835.14 лв. /, на посочените правни основания  - чл.68 ал.1 т.1 вр. с чл.70 ал.5 ЗДДС .

2.1. Аскела-91 ЕООД : Насрещната проверка на доставчика е документирана с протокол № П-16001614015101-141-01/22.10.2014г. /л.367 и сл./ – въз основа на искане от приходните органи от 16.09.2014г., на 16.10.2014г. били представени документи от доставчика / копие на 4бр. фактури с предмет на доставката стомана без съпроводителни документи; сметка 411 Клиенти - Ена Метал ООД; оборотни ведомости към 31.10.2012г. и към 30.11.2012г.; годишна оборотна ведомост за 2012г./ и обяснение от управителя на фирмата.

Посочено е, че относно придобИ.ето на стоманата не са представени документи. Упоменато било, че стоката е закупена от Крепежни изделия ЕООД във връзка със задължения към Аскела-91 ЕООД, но без приложени протоколи, фактури и други документи за придобИ.е на металите. Прекият доставчик не представил документи за закупувани материали, както и справка за стоков поток на металите. Според представените оборотни ведомости в сметка 304 „Стоки”, такава стока нямало налична към момента на продажбата. По данни от информационния масив на НАП, регистър „Дневници за продажбите”, Аскела-91 ЕООД не било извършвало покупки на метали от Крепежни изделия ЕООД.

Относно съхранението на металите нямало представени документи за място на съхраняване на стоката - собствен или нает склад. В обясненията е посочено, че стоката е товарена от двора на Крепежни изделия ЕООД, адрес ***, където Аскела-91 ЕООД ползва площ в подкраново пространство. Относно ползването на тази площ, не бил представен договор за наем с Крепежни изделия ЕООД.  Заявено било, че стоката е транспортирана с превоз на купувача. Тегленето на стоката се извършвало в момента на натоварването с мобилен кантар, собственост на купувача, който се монтира на крана при натоварване.

 Според представените документи,  плащанията по издадените фактури са извършени в брой. С проверка в информационните масиви на НАП и данъчната сметка на Аскела-91 ЕООД било установено, че дружеството не е внесло в приход на бюджета дължимия ДДС за периодите, в които е издало данъчните документи на Ена Метал ООД. По данни от отчетните регистри на доставчика, спорните фактури са издадени на Ена Метал ООД и са включени в дневника за продажби и справките-декларации по ЗДДС за съответните данъчни периоди.

Декларираната от доставчика дейност е строителство. Според подадена ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2012г. и ГФО към Търговския регистър за 2012г. - за 2012г. дружеството не разполага с материални запаси. В Отчета за приходите и разходите са декларирани само приходи от услуги.

Прекият доставчик има декларирани трудови договори с физически лица, назначени на длъжности, свързани с извършването на строителни услуги.

А. Ревизираното дружество представило копия на фактурите, стокови разписки, нареждане за приемане на стоки, пътни листове, хронология на сметки  401 „Доставчици”, копия на фискални бонове за разплащане по сделките.

В писмено обяснение е посочено, че фактурите са създадени и подписани от О.Г. / МОЛ на фирмата/, а закупените стоки по описаните фактури са натоварени от складовата база на Аскела-91 ЕООД с адрес гр. Пловдив, ул. ***. Съхранението на металите било в складовата база на Ена Метал ООД в гр. Пловдив, ***. МОЛ за осъществяване на сделките от страна на РЛ е управителят на дружеството - А. М.. Транспортирането на металите се е извършвало с камиони, собственост на Ена Метал ООД. В РД е посочено, че на представените от дружеството бланки на пътни листове бил дописан маршрут Пловдив-Пловдив, като на един и същи ден са извършени и други дестинации извън града.

Б. Според приходните органи не били попълнени всички реквизити на пътните листове - не са записани час на тръгване, пристигане и престой в някои от пътните листове.    На представените бланки на нареждания за приемане на стоките няма записани имена, ЕГН и подписи, кой е предал и кой е приел стоките.

При тези данни е прието, че както доставчика, така и РЛ не са представени доказателства относно реално извършено прехвърляне на собствеността и транспортиране на фактурираните количества стомана. Направен е извод за наличие хипотезата на чл. 70 ал. 5 ЗДДС.

2.2. Аврелия Спорт ЕООД : Към всяка от фактурите имало приложени касови бонове, стокова разписка за получените стоково-материални ценности, нареждане за приемане на стоки и пътен лист. Към фактурите за доставки на СМР били приложени касови бонове, Протокол /обр.19/, Приложение № 1 към договор от 01.12.2012 г. и Договор от 01.12.2012 г. между Аврелия Спорт ЕООД и Ена Метал ООД.

Насрещната проверка на доставчика е документирана с протокол № П-16001614015089-141-01/22.10.2014г. /л.221 и сл./ – въз основа на искане от приходните органи от 16.09.2014г., на 17.10.2014г. били представени спорните фактури, протоколи /обр.19/ за установяване на извършени видове СМР и копия на фактури за предходен доставчик.  Относно СМР бил представен Договорът от 01.12.2012г.  с 9 броя приложения.

Приходните органи констатирали, че никъде в договорите не е записано на кой обект се извършват услугите – СМР.

 Към фактурите за продажбата на стомана били приложени копия на фактури за предходен доставчик и копия на експедиционни бележки без други съпровождащи документи, вкл. без сертификати за произход на стоманата.

Представената оборотна ведомост за периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г. не била приключена и не е пълна. Приложени били още : справка за продадени материали за периода 01.11.2013г. - 31.12.2013г.; аналитичен регистър на сметка 601/1 - ел.енергия; сметка 601/2 - материали за периода 01.01.2013г. 31.12.2013г.; сметка 602/1 - услуги за периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г.; сметка 602/2 - наем за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. и обяснение от управителя на фирмата.

За 2014г. нямало приложени счетоводни регистри, подробна аналитична оборотна ведомост на сметка 302 - материали и сметка 304 - стоки, за да се установи фирмата как е осчетоводила получените стоки и материали по процесните фактури. В информационния масив на НАП - дневници за продажби на Аврелия Спорт ЕООД имало извършвани покупки от доставчика Аскела-91 ЕООД на големи стойности, който се явява и предходния доставчик по горепосочените фактури.

Относно съхранение на металите не били представени документи за собствен склад или нает под наем. В обясненията било посочено, че стоката е товарена от двора на Крепежни изделия ЕООД, адрес - гр. Пловдив, ул. ***. В същият двор Аскела-91 ЕООД ползвало площ в подкраново пространство, за която не е представен договор за наем с Крепежни изделия ЕООД. Стоката била транспортирана с превоз на купувача. Тегленето на стоката се извършвало в момента на натоварването с мобилен кантар собственост на купувача, който се монтира на крана при натоварване.

Плащанията по издадените фактури били извършени в брой.  Подадена била ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2013г., не бил подаден ГФО за 2013г. За това дружество не били установени данни за наличие на активи.

А. На Аскела-91 ЕООД била извършена насрещна проверка като предходен доставчик на стоманата и подизпълнител на СМР по издадените от Аврелия Спорт ЕООД фактури /протокол №П-16001614050398-141-01/16.12.2014г., л.66 и сл./ - дружеството представило на 08.12.2014г. : копия на фактурите,  издадени към Аврелия Спорт ЕООД; копия на Протоколи /обр.19/; копие на Договор между Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД, както и фактури за предходни доставки за стоманата от 2010г. и 2011г.

За предходния доставчик е посочено, че не са представени документи, удостоверяващи плащане по фактурите; счетоводни регистри, доказващи начисляването на дължимия ДДС; приемо-предавателни протоколи, стокови или складови разписки; документи, доказващи кадровата и техническа обезпеченост на доставчика за извършване на доставките със стомана.    Относно фактурираните СМР - не са представени доказателства от кого е извършена услугата; време на извършването и мястото /обектите/ на които са извършени услугите; обяснения за чия сметка са вложените материали .

По данни от информационната система на НАП, през цялата 2013г. Аскела-91 ЕООД не е разполагало със строителни работници за извършване на строителните дейности, които са фактурирани на Аврелия Спорт  ЕООД. За периода от 01.01.2013г. до 30.11.2013г. Аврелия Спорт ЕООД няма назначени работници за извършване на строителни услуги. Нямало данни двете дружества да са наемали лица по извънтрудови правоотношения.

- Направен е извод за липса на трудов ресурс, необходим за реално осъществяване на фактурираните СМР. Приходните органи приели, че  Аскела-91 ЕООД в качеството си на предходен доставчик не е  имал възможност да извърши описаните във фактурите работи - СМР, тъй като не разполага с персонал, нито с активи, за осъществяване на строителни услуги.

Б. Относно фактурите за СМР е посочено, че в нито един от представените от страна на РЛ документи - не става ясно на кой обект са извършвани строителните услуги и за чия сметка са вложените материали и дали са включени в калкулацията на извършените услуги.

Правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 74 835.14 лв. по спорните 41 бр. фактури, изд. през определени периоди на 2013г. и 2014г. от Аврелия Спорт ЕООД е отказано поради липса на доказателства за реално извършено прехвърляне на собственост върху стоки по смисъла на чл. 6 ал.1 ЗДДС, респ. за извършени услуги по реда на чл. 9 ал. 1 с.з.

2.3. Решаващият орган се е позовал на основния мотив за отказ - доставчиците не доказват наличие на материален, технически и трудов ресурс, необходим за реалното изпълнение на облагаеми доставки на стоки и на услуги.     За СМР е прието, че не е установено реалното им престиране, а е налице само фиктивно фактуриране от страна на съответния доставчик. Относно сключения между Ена Метал ООД и Аврелия Спорт ЕООД договор и съставени протоколи /обр.19/ е посочено, че същият не е достатъчно доказателство за реално извършена доставка по смисъла на ЗДДС, тъй като установява единствено облигационно отношение между две страни, като за целите на данъчното облагане по ЗДДС следва да са налице конкретни доказателства относно реалното изпълнение на фактурираните услуги – СМР. За стоките е налице позоваване на чл.24 ал.2 ЗЗД и необходимост - всички документи за прехвърляне право на собственост върху процесните стоки да кореспондират помежду си, да следват хронологията на осъществяване на сделките и да установяват по категоричен начин, че РЛ е получател на стоките именно по фактурите, издадени от посочените дружества, по които претендира данъчен кредит, а също и кой и къде е предал стоките, на кого са предадени, къде и от кого е извършено товареното, от кого са транспортирани, къде са превозени и разтоварени, от кого са предадени и приети, каквито годни доказателства не били представени.

Освен това, при липса на извършена двустранна сделка, каквато се явява доставката по смисъла на ЗДДС, нормално и логично е знание за това да има и при двете страни по тази сделка, поради което неоснователно се твърдяло, че в конкретния случай е доказана добросъвестността на ревизираното дружество, което се явява носител на правото на приспадане на данъчен кредит.

3. При преглед на приложената документация за осъществяване на процесните доставки, се констатира следното :

А / В качество на предходен доставчик Аскела-91 ЕООД представило документация по опис /л.70 и сл./, сред която : заверени копия на ведомости за изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители в същото дружество /разчетно-платежни ведомости за м.01.2014г.; за м.12.2013г.; м.01.2013г./; заверени копия на фактури за закупени строителни материали от Кльокнер Металснаб АД, Вокимекс ООД, Хъс ООД, Цеян ООД, Крепежни изделия 2009 ЕООД – с описи към конкретните фактури с данни за артикули, л.131 и сл.; Крепежни изделия АД; Франкщал България ЕООД; Крепежни изделия Трейдинг ООД; вкл. фактури за получени от Крепежни изделия  2009 ЕООД  материали  - до л.221 ; заверено копие на свидетелство за регистриран касов апарат; извлечение от см. 411 Клиенти по аналитична партида Аврелия спорт ЕООД; подробен хронологичен регистър на сметките, отчитащи активите или услугите на Аврелия спорт по аналитични партиди; оборотни ведомости за месеците на доставките/услугите; счетоводни регистри на сметки гр.20, гр.30, гр.60, с-ка 501 и с-ка 503.

В представен договор от 06.01.2012г. /л.105 и сл./ между възложител Аврелия спорт ЕООД и изпълнител Аскела-91 ООД за СМР, действително не е посочен обект на извършване на СМР, за количество и вид на които е налице препращане към Приложения към договора – неразделна част /чл.1/. В чл.11 е уточнено документиране на резултата от извършената работа – в Протокол обр.19 и Спецификация за вложените материали. Договорът е взаимно подписан и са представени Приложения към същия, в които договорът е цитиран и са описани СМР – по видове, количества и ед.цени, с позиции /двустранно подписани/, също без отразен обектът, на който или в който са извършени СМР.

- Отбелязва се, че в Приложения №№ 9, 15, 17, 16, 22 /л.109-114/, 23 /л.253/  няма отразени мярка и количество, а само ед.цена. Количества СМР са отразени само в Приложение № 7, л.108. 

- В Протокол обр.19 към ф-ра № 932/28.01.2013г. /неподписан от възложителя/ между възложител Аврелия Спорт ЕООД и Аскела - 91 ООД са отразени само за три вида СМР мярка, количество и ед.цена, а за останалите 5 липсват тези данни, л.72. В Протокол обр.19 към ф-ра № 934/18.02.2013г. между възложител Аврелия Спорт ЕООД и Аскела-91 ООД за всички  6 вида СМР не са отразени мярка, количество и ед.цена. Това се констатира и за Протокол обр.19 към ф-ра № 957/03.07.2013г., както и за Протокол обр.19 към ф-ра № 959/22.07.2013г., така и за Пр-л обр.19 към ф-ра № 958/08.07.2013г., също и за Протоколи обр.19 към ф-ри с №№ 47/13.09.2013г., 973/08.10.2013г. /л.84/, 983/2011.2013г., л.90.  В Протокол обр.19 към ф-ра № 965/12.08.2013г. от 5 позиции, само за 3 са отразени мярка, количество и ед.цена /без данни за останалите 2/ - не е подписан от възложителя, л.80, л.297.

Б / В писмени обяснения на управителя на доставчика Аврелия спорт ЕООД /л.227/ е посочено, че фактурираните СМР касаят обекти – собственост на Ена Метал ООД и за извършването им е подписан договор със съответните приложения, в които „е упоменат вида, количеството и цената на всеки вид дейност”. След приключване на дейността е съставен Протокол обр.19, с който се извършва приемо-предаване на обекта. Същият е неразделна част от издадената за плащане фактура. „Плащането е в брой в касата на Аврелия спорт ЕООД в деня на издаване на фактурата”.  Изрично е заявено, че услугите по СМР са извършени от подизпълнител – Аскела-91 ЕООД, на обекти собственост на Ена Метал ООД,  находящи се в гр.Пловдив на ***. Изпълнението на услугата е започнало след одобрена оферта и подписан договор между Ена Метал ЕООД и Аврелия Спрот ЕООД. „За всеки обект е подписвано отделно приложение неразделна част от договора. Вложените материали са за сметка на изпълнителя. Между Аврелия спорт ЕООД и Аскела-91 ЕООД също има подписан договор със съответните приложения касаещи обектите на фирма Ена метал ООД”.

По отношение посочени фактури в т.3 от писменото обяснение е посочено, че Аврелия спрот ЕООД продава на Ена Метал ООД метали. „Същите са придобити от Аскела-91 ЕООД. …След натоварване е издаван съпровождащ товара документ /експедиционна бележка/, в която е упоменато името на шофьора и номера на превозното средство. Физическото лице, получило стоката в момента на натоварването винаги е бил собственика на фирма Ена Метал ООД. Той е осъществявал контрола по качеството и количеството на стоката. Стоките са платени в брой след издаване на фактура ”.

Към искане на приходните органи от 16.09.2014г., освен писмени обяснения, е представена документация по опис /л.229/ под форма на заверени копия  : всички фактури, посочени в искането; протоколи обр.19 съпровождащи фактурите за извършени СМР; експедиционни бележки, съпровождащи продадените стоки; договори за СМР между Аврелия спорт ЕООД и Ена Метал ООД с всички приложения към тях и договори за извършване на СМР между Аврелия спорт ЕООД и Аскела-91 ЕООД с всички приложения към тях – касаещи дейности на обекти на Ена Метал ООД; фактури за закупени метали от Аскела-91 ЕООД /предходен доставчик на Аврелия спорт ЕООД/; заверено копие на свидетелство за регистриран касов апарат; извлечение от см. 411 Клиенти по аналитична партида Ена Метал ООД; подробен хронологичен регистър на сметките, отчитащи активите или услугите на Ена Метал ООД по аналитични партиди; оборотни ведомости за месеците на доставките/услугите; счетоводни регистри на сметки гр.20, гр.30, гр.60, с-ка 501 и с-ка 503.

Представеният договор за СМР е от 01.12.2012г. с изпълнител Аврелия Спорт ЕООД и възложител Ена Метал ООД /л.230/. Всички приложения към договора от 01.12.2012г. са подписани двустранно, но в Приложение № 1 от 8 позиции видове СМР, само за 3 са отразени мярка, количество и ед.цена, а за останалите 5 – не са отразени. В Приложение № 2 за 6-те позиции СМР не са отразени мярка и количество, а само ед.цена. В Пр. № 3 за 3-те позиции СМР не са отразени мярка и количество. Това се отнася и за Пр. № 4 /за всички 4 позиции, л.236/, и за Пр.№ 5 за всички 4 позиции СМР. В Пр.№ 6 – за 3 от 6-те позиции има мярка и количество, но за останалите 3 не са отразени. В Пр.№ 7 за всички 4 позиции СМР не са отразени мярка и количество, което е относимо и за Пр.№ 8 – за всички 4 позиции СМР, вкл. за Пр.№ 9 – за всички 5 позиции СМР няма мярка и количество.

Протокол обр.19 към ф-ра № 70/30.01.2013г. не е подписан от възложителя Ена Метал ООД /л.277, 276/ и в 5 от общо 8 позиции СМР не са отразени мярка, количество и ед.цена. В Протокол обр.19 към ф-ра № 73/22.02.2013г. /л.281/ за нито една от общи 6-те позиции СМР няма отразени мярка, количество и ед.цена. Идентично е за Протокол обр.19 към ф-ра № 100/17.07.2013г. /л.285/, за Протокол  обр.19 към ф-ра № 102/24.07.2013г., за Пр. обр.19 към ф-ра № 101/18.07.2013г., за Пр. обр.19 към ф-ра № 117/20.09.2013г. /л.299/, за Пр. обр.19 към ф-ра № 123/14.10.2013г. и за Пр. обр.19 към ф-ра № 133/22.11.2013г. В Пр. обр.19 към ф-ра № 108 от 13.08.2013г. има отразени мярка, количество и ед.цена за 3 позиции СМР , а за останалите 3 няма, л.295.

- От писмените обяснения и представените писмени документи се установява, че СМР са извършени на обекти на Ена Метал ООД от страна на Аврелия спорт ЕООД посредством подизпълнител Аскела-91 ЕООД. Тоест, още в хода на ревизията е поддържано, че СМР касаят обекти на получателя по фактурите – Ена Метал ООД.

- Аврелия спорт ЕООД представило заверени копия /”вярно с оригинала”/ на експедиционни бележки, подписани за приел и предал /л.312 и сл., т.2/, които няма данни да са изискани в по-четливи копия.

В / Като пряк доставчик Аскела-91 ЕООД представило документация по опис под форма на заверени копия и писмени обяснения от управителя, л.373 и сл., т.2 : всички издадени фактури от Аскела-91 ЕООД на Ена Метал ООД; експедиционни бележки, съпровождащи продадените стоки; договор за извършване на СМР между Аскела-91 ЕООД и Ена метал ООД от 01.05.2012г. и всички приложения към него; протоколи обр.19 съпровождащи фактурите за извършени СМР – в по-голямата част от които са налице данни за мярка, количество и ед.цени на позициите СМР; ведомости за изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители в Аскела-91 ЕООД – за 2012г.; трудови договори на работници и служители в Аскела-91 ЕООД; фактури за закупени строителни материали от Аскела-91 ЕООД; свидетелство за регистрация на касов апарат; извлечение от см. 411 Клиенти по аналитична партида Ена Метал ООД; подробен хронологичен регистър на сметките, отчитащи активите или услугите на Ена метал ООД по аналитични партиди; оборотни ведомости за месеците на доставките /услугите; сч. регистри на см. гр.20, гр.30, гр.60, с-ка 501 и с-ка 503.

В писмено обяснение на управителя на Аскела-91 ЕООД /л.374 и сл., т.2/ е посочено : с ф-ри 923/26.11.2012г. и 924/28.11.2012г. Аскела-91 ЕООД продава на Ена Метал ООД строителни материали, подробно описани в самите фактури. Тези материали били вложени в СМР, извършени на обекти на Ена Метал ООД през м.август 2012г. и не са били отразени в цената на услугата /техническа грешка/. Тези фактури представляват окончателно плащане на извършените през м. август 2012г. ремонтни дейности. Плащането било в брой.      Описани са номера и дати на фактури, изд. от Аскела-91 ЕООД на Ена Метал ООД, за извършени СМР на обекти собственост на Ена метал ООД /от 2012г./. За извършването на СМР бил подписан договор с приложения, в които са посочени вид, количество и цена на всеки вид дейност и т.н. СМР услугите били извършени от работници на постоянен трудов договор в Аскела-91 ЕООД /л.420 и сл., т.2 – 8 бр./, и СМР са извършени на обекти собственост на Ена метал ООД, находящи се в гр.Пловдив ***. Основните компоненти в цената на извършените услуги били труд и материали, които са калкулирани в цената на услугата на база възнагражденията на работниците съгл. трудовият им договор, цената на материалите плюс допълнителни разходи и печалба за фирмата.  Използвани били собствени активи на Аскела-91 ЕООД. Имената и ЕГН на конкретните извършители били посочени в разчетно-платежните ведомости и основният предмет на дейност на Аскела-91 ЕООД към този момент и строително-ремонтни и металообработващи услуги.

Аскела-91 ЕООД представило договор за СМР от 01.05.2012г. /л.390 и сл./ , по силата на който Аскела-91 е изпълнител, а Ена Метал ООД е възложител, с 9 бр. приложения. В приложение № 3 и № 6, № 7 са описани СМР в „административна сграда”; в Пр. № 4 СМР в битови помещения в складова площ; в Пр.№ 5 – СМР в производствено помещение.

Описани са номера на фактури, с които Аскела-91 ЕООД продало метали на Ена Метал ООД. Те били придобити от Крепежни изделия ЕООД и товарени от двора на Крепежни изделия АД – гр.Пловдив ***В, ползван от Аскела-91 ЕООД като открита площ в подпокривно пространство. Стоките били транспортирани с превоз на купувача. Тегленето се извършвало в момента на натоварването с мобилен кантар собственост на купувача, който се монтирал на крана при натоварване.  След натоварването се издавал съпровождащ товара документ – експедиционна бележка, в която е посочено името на шофьора и номера на превозното средство. Физическото лице, получавало стоката в момента на натоварването винаги бил собственика на Ена метал ООД, който осъществявал контрола по качеството и количеството на стоката. Стоките били платени в брой.

Г / Ена Метал ООД представило писмени обяснения /л.456 и сл., т.2/, в които е потвърдило основната си дейност – търговия с метали. Посочен е адресът на собствена база – ****. Всички метали се завеждали като стоки, с които дружеството осъществява търговската си дейност.

Изисканите документи от приходните органи били групирани по години и комплектовани – фактури, товарителници, Протоколи акт обр.19, договори и приложенията към тях за извършени СМР дейности. Представени били и фактури с приложени към тях експедиционни бележки, пътни листове, нареждания за приемане на стоки – за доставките от Аврелия спорт ЕООД за 2013г. и за 2014г. В документите за плащания в брой са снимани и фискалните бонове за удостоверяване начина на плащане.

- Представени са протоколи обр.19 /л.502 гр. и сл., т.2/  – подписани от възложител Ена метал ООД и изпълнител Аврелия спорт ЕООД за фактури с №№ 100/17.07.2013г.;  101 от 18.07.2013г.; 102/24.07.2013г.; 108/13.08.2013г.; 117/20.09.2013г.; 123/14.10.2013г.; 133/22.11.2013г.; 70/30.01.2013г. - към договора от 01.12.2012г.

- Представени били и фактури за продажба на стоките, закупени от Аврелия спорт ЕООД, на търговски контрагенти на Ена метал ООД.

- Отделно е отразен опис на фактури, изд. от Аврелия спорт ЕООД към Ена метал ООД за извършени СМР с кратки обяснения към тях и опис на част от фактурите за продажба на стоки към някои клиенти на Ена Метал ЕООД, за търгувани стоки, закупени от Аврелия Спорт ЕООД.  Фактурите за последваща продажба са описани на л.495.

- Потвърдено е посоченото от доставчиците за място на натоварване на стоките – от складовата база на Аврелия спорт ЕООД /гр.Пловдив ***/. МОЛ за осъществяване на сделките от страна на Ена Метал ЕООД е управителят Ал.М.. Потвърдени са и данните от доставчиците за транспортиране на стоките с камиони, собственост на Ена Метал ООД и са изброени 4 транспортни средства МАН със съответни рег.номера и водачи /И. Д., И.К., К.В., Д.Б./. Посочен е маршрута на движение на стоките – гр.Пловдив *** – ****. Товаро-разтоварните работи били извършване в присъствието на управителите на доставчиците и получателя.

Писменото обяснение не е приложено в цялост, предвид данни на л.459 /където е пояснено, че СМР са извършени в базата на Ена Метал ООД на адреса в ****/ и на л.494.

Описани са фактурите с номер и дата на издаване, стойност, вид на сделката, пътен лист, шофьор. Представени са и Стокови разписки към спорните фактури /№№ 922 от 26.11.2012г.; 921 от 20.11.2012г.;  918 от 15.10.2012г.; 917 от 10.10.2012г./, издадени от Аскела-91 ООД с предмет на доставките /л.460 и сл., т.2/ : стомана, различно ф, при идентичност в описанието на стоките във ф-те и стоковите разписки, съответно идентичност в килограми /количество/ и дата на издаване на фактурите и стоковите разписки. Стоковите разписки са подписани за предал – О.Г. и приел /И.К., Д.Б., др./, с данни за рег.№ на МПС, идентични с посочените в писменото обяснение /МАН РВ 9675МА; РВ 9673 МА/. Освен това, към фактурите и стоковите разписки са приложени нареждания за приемане на стоки. Представени са и пътни листове от дати на фактури, стокови разписки и нареждания за приемане на стоки.

Представени са фактурите, изд. от Аврелия Спорт ЕООД за доставка на инструментална стомана /отделни наименования по позиции със съответни характеристики/ с експедиционни бележки към тях -  при съответствие в наименование на вид стомана, мярка и количество и с лице, приело стоката, взаимно подписани /или само с подписи за предал и приел/ и с отразен рег. номер на МПС за превоз, вкл. пътни листове и нареждания за приемане на стоки – при съответствие в дати /л. 517 - 627, т.2/.

Д / За организация на счетоводната отчетност в РД е отразено, че счетоводството се води в съответствие с изискванията на ЗСч. – едновременно със систематичните записвания по сч. сметки се осигурява и хронологично  регистриране на счетоводните операции. Осигурено е съответствие между систематизираната синтетична и аналитична счетоводна отчетност. Посочено е обаче, че са осчетоводени неистински и с невярно съдържание документи, като по този начин счетоводството не дава вярна информация за имущественото и финансово състояние на дружеството.

4. В съдебното производство е открита възможността за оспорване на констатациите от акта с всички допустими по ГПК, АПК, ДОПК доказателствени средства, както и представяне на доказателства, които не са представени в хода на ревизията /с или без хипотеза на чл.161 ал.3 ДОПК като последица/. Към страните са отправени конкретни указания по доказателствата и тежестта на доказване при насрочване на делото – р./02.06.2015г., л.667, т.3.

В хода на съдебното производство с оглед нормата на чл.171 ал.3 АПК по препратка от §2 ДР ДОПК – Страните са длъжни да съдействат за установяване на истината, жалбоподателят заяви доказателствено искане за ССч.Е /молба на л.677/; за събиране на доказателства по реда на чл.192 ГПК от ЗАД Армеец – за представяне на документи относно застрахователни щети на застраховано лице Ена Метал ООД за периода 2012г.-2013г. вкл. с приложен Опис на повреденото или унищожено имущество по щета /л.680, 681/ от м.04.2012г. и от м.05.2012г ;  за СТЕ; за разпит на свидетели – управителите на търговските дружества-доставчици и на Д.Б., шофьор в Ена Метал ООД /пояснения за целените за установяване факти и обстоятелства в първо редовно съдебно заседание, л.682 и сл., т.3/.

4.1. Неучастващото лице ЗАД Армеец представи и по делото е приета ликвидационна преписка по щета № 265012080100023, ведно със снимков материал от служители на ЗАД при оглед на увреденото имущество – на електронен носител.

Видно от преписката, същата е заведена на 28.05.2012г., поради земетресение, спрямо застрахован субект Ена Метал ООД. От ЗАД Армеец е изпратено уведомление до УниКредит Булбанк АД относно настъпило на 22.05.2012г. събитие „Земетресение”, вследствие на което са нанесени увреждания в административната сграда на адрес ****, собственост на Ена Метал ООД, л.700. В Придружително писмо е посочено, че претенцията е за щети от земетресение на 22.05.2012г. – „пукнатини по мазилки, шпакловки, боядисване по стени и тавани и др. в застрахован обект – административна сграда на Ена Метал ООД, **** /погрешно посочена б.Б, видно от цялата преписка е б.В/. В Становище относно щетата е посочено, че са увредени гипсова шпакловка, мазилки и латексово боядисване от получени пукнатини в стени. В Заключение от преписката /л.707/ е посочено, че към момента на огледа /м.06.2012г./ „имаше следи от новопоявили се пукнатини по стени в сградата”. Обектът е идентифициран като : канцеларии, фоайета, коридори и други на първи и втори етажи от административната сграда в база на Ена метал  - ****. Отразено е, че застрахованият обект е въведен в експлоатация през 2008г. и преди няколко години бил извършван ремонт на повредените „неща – шпакловане и латексово боядисване”, а вследствие на земетресението са увредени латексово боядисване по стени, гипсова шпакловка, появили се пукнатини по стени.  В констативен протокол от 29.05.2012г. са отразени сведения от застрахования от 22.05.2012г.- след земетресението се появяват пукнатини в зидове на административната сграда и пи оглед на място се установили нови коси и хоризонтални пукнатини в гипсова шпакловка по стени помещения в коридори на 1 и 2 етаж и две вътрешни стълбища, л.710 – не са констатирани нарушения по носещи стени, колони и плочи. Констатациите са описани в 17 позиции относно административната сграда /офиси – 1 и 2 ет., фоайе, стени, коридор, архив, стълбище, кабинет управител, офисни кабинети, канцеларии и др. с мерки и количество. Преписката съдържа и снимков материал за намиращите се в УПИ XXV – Производствена и складова дейност : офис сграда, покрит склад за метали с обслужваща част и открит склад за метали – механизиран /нот.акт от 11.11.2004г., л.729/.

- Документацията от ЗАД Армеец официално удостоверява настъпило застрахователно събитие, с констатации за вид и размер на понесена щета от страна на Ена метал ООД и по отношение обект – собственост на ревизираното дружество, към конкретен момент/период от 2012г.

4.2. СТЕ /л.740 и сл./ :

Спорните фактури за доставка на СМР са описани в заключението. Експертът правилно е разграничил процесните фактури, изд. за СМР от Аврелия Спорт ЕООД, от тези, изд. въз основа на договор за СМР между Ена Метал ООД и Аскела-91 ЕООД – приложени в ревизионната преписка.

Потвърдено е спрямо данните от преписката, че към процесните /и към тези без пряко отношение към спора/ фактури са приложени протоколи обр.19 с описани конкретни видове и на места количество работи, а към договорите за възлагане на СМР са изготвени приложения, всяко от които описва възложените работи. СТЕ е изследвала връзка между удостовереното настъпило застрахователно събитие и договорните отношения между Аврелия Спорт ЕООД и Ена Метал ООД.

В.Л. е съобразило писмените обяснения на доставчиците /цитирани по-горе/ - за мястото на извършване на процесните СМР, в базата на Ена Метал ООД. По тази причина – идентифициран обект посредством писмени обяснения, в.л. направило оглед на трите сгради в двора на Ена Метал ООД /административна сграда, закрит склад и портиерна, площадка с открит склад за метали и площадкова инженерна инфраструктура. Посетена е и базата в гр.Пловдив ***, където се намирал мостов кран – в двора на производствения терен.

Допълнителни документи, извън тези по делото, не са представени на експерта. Таблично са представени процесните фактури за СМР при обвръзка с договора по възлагане от жалбоподателя, ведно с приложение към договора – с опис на възложените конкретни видове и количества СМР за определен период от време и протокол обр.19, с който извършените СМР са отчетени от изпълнителя Аврелия Спорт ЕООД към възложителя Ена Метал ООД. 

Посочено е, че стойностите на СМР от съответното приложение към договора съответстват на стойността от протокола обр.19 и на стойността от съответната процесна фактура.

Спорните СМР по договора с Аврелия Спорт ЕООД са от 2013г., като преди това през 2012г. е имало изпълнени СМР, подобни на процесните  - от Аскела-91 ЕООД. В СТЕ е посочено : „Процесните СМР са извършени в обект „Склад за метали с офисна сграда в УПИ XXV – производствена и складова дейност”, гр.Пловдив, ул.***.

В.Л. е посочило в съответствие с данните от ревизията, че в договора от 01.12.2012г. с Аврелия Спорт ЕООД не са описани конкретни СМР, каквито са описани в 9 бр. приложения към договора. Освен това, конкретните видове СМР от всяко приложение към договора са отчетени с Протокол обр.19, който няма дата, но в стойностно изражение има съвпадение между стойност на СМР от приложението, стойността на СМР по протокола обр.19 и издадената въз основа на тях процесна фактура.  

Видовете СМР по естество представляват предимно довършителни работи по две от основните сгради – административната сграда и склада, както и портиерната : поправка, изкърпване, ремонт на шпакловка и боядисване на стени и тавани; ремонт на покриви за отстраняване на течове с ремонт на улуци и воронки; ремонт на ел.инсталациите на сградите; ремонт на ВиК-инсталацията на сградите и др. Видовете СМР включват и ремонтни работи по площадковата инфраструктура – бордюри, външни водопровод и канализация и др., вкл. боядисване на ограда към улицата.

Според в.л. Аврелия Спорт ЕООД възлага на подизпълнител договорените работи с жалбоподателя /посочен договора от 06.01.2012г./ същите видове и количества СМР по описанието в приложенията към договора, каквито са и видовете и количества СМР, описани в приложенията към договора между Аврелия спорт ЕООД и жалбоподателя. Приложенията към договора за подизпълнителство са 9 броя с дати от 28.12.2012г. до 25.10.2013г.

Констатирано е, че по делото са налични документи за изпълнение на подобни по вид СМР на процесните, извършени от Аскела-91 ЕООД през 2012г. по договор с жалбоподателя от 01.05.2012г. с дати на възлагане по приложения към договора от 11.06.2012г. до 19.07.2012г. Извършените от Аскела -91 ЕООД ремонтни работи били наложителни поради възникнали течове от покривите на сградите и други дефекти от инсталациите и довършителни работи след въвеждане в експлоатация.  Отделно от това, при земетресението  се появили повреди, наподобяващи по естество процесните СМР и към момента на това събитие в базата на РЛ работило Аскела-91 ЕООД.  Изпълнителят допълнително включил за изпълнение и нововъзникналите дефекти по описаното признато застрахователно събитие.

СТЕ констатира, че видовете СМР и количествата, където такива има /в по-голямата част за СМР липсват количества, а има само стойности в лева/, са с еднакви или много близки по описанието си видове работи и са извършени в едни и същи сгради. Жалбоподателят пояснил на в.л., че ремонтът от 2012г. се оказал некачествен и след него се появили същите дефекти, както и преди това, което е причина през 2013г. отново да се изпълняват работи на вече ремонтирани участъци, като междувременно са се появили и дефекти на нови места.

Към настоящ момент СТЕ не може да установи какви дефекти е имало през 2012г. преди първия ремонт, какви дефекти са показани по сградите след него и какво е ремонтирано през 2013г.

Експертът е квалифицирал процесните СМР в обхвата на „текущ ремонт” по см. на т.43 от §5 ДР ЗУТ, за които не се изисква разрешение за строеж /чл.151 ал.1 т.4 и 5 ЗУТ/ - довършителни работи по фасади, покриви и помещения, частични ремонти на инсталации. По тази причина за тези СМР не се изисква съставяне на протоколи и актове по реда на Наредба № 3/2003г.

На място в.л. констатира напълно завършени адм.сграда и портиерна, които се ползват по предназначение. По предназначение се ползвало и пространството на базата – наличен е открит склад за метали. Процесните СМР касаят фасадите на сградата, покривите и вътре в тях – шпакловка, латексово покритие на стени и тавани и санитарните помещения, инсталациите. Всички работи от вида на процесните в цялата база са извършени.

Описани са конкретно извършените СМР в адм.сграда и в.л. е установило в голяма част от помещенията видими следи от ремонт на шпакловката и латекса на стените и таваните – във вид на „кръпки”. По фасадата също имало следи от частичен ремонт. Констатирани са пукнатини по шпакловката и нарушение на латексовото покритие по стени на множество места вътре в помещенията. С ориентация по снимковия материал на диска от ЗАД Армеец, експерта е посочил, че „може да се установи, че наистина част от сегашните дефекти са на места, заснети на снимките през 2012г.”. Част от описаните в протоколите обр.19 към процесните фактури видове СМР представляват скрити работи и с оглед към настоящ момент не могат да бъдат установени. За други видове СМР описанието е твърде общо и не подлежи на конкретна констатация от оглед.

След преглед на снимковия материал от 2012г. на ЗАД Армеец, СТЕ констатира, че част от дефектите, виждащи се на снимките са на същите места, на които се установяват подобни или същите дефекти и към настоящия момент – към СТЕ е приложен снимков материал.

- Процесните СМР са извършвани през 2013г. и според в.л. НЯМА връзка между ремонта през 2012г. и ремонта по процесните СМР. Връзката между тях е наименована като „логична”, в случай, че ремонтът от 2012г. действително е бил некачествен – по твърдение на жалбоподателя и се е наложило 1 година по-късно отново да се извършват същите видове работи.

- Базата в гр.Пловдив *** представлява производствен терен на бившето предприятие „Крепежни изделия” и е разделен на отделни участъци, отдадени под наем на различни дружества, сред които и Солар Продукшън ЕООД. В базата се намира и мостови кран с товароподемност 5 тона, с който могат да бъдат разтоварвани метали и метални изделия „от” и „на” транспортно средство.

- Ена Метал ООД разполага с 3 броя мобилни везни от марка Titan 10R с възможност за отчитане на тегло на товар от 100 кг. до 10 тона. При оглед в.л. установило, че една от везните се ползва в момента.  Към СТЕ е приложен и снимков материал на везните, вкл. в процес на употреба.   Мобилните везни намират широко приложение във всички складове на открито и закрито при търгуване с метали и метални изделия, арматурни дворове и др. Описано е устройството на везната и обичайния начин на ползване.

- При изслушване на СТЕ, в.л. уточни с основание, че предходен изпълнител е различно понятие от подизпълнител, доколкото изпълнителят възлага на свой подизпълнител за бъдещ период, като в случая предходен изпълнител е от преди 2012г. При съпоставка между фактурите, в.л. потвърди, че количествата са едни и същи СМР – каквото е възложено на Аврелия Спорт ЕООД от Ена Метал ООД, същото е възложено от Аврелия Спорт ЕООД на Аскела-91 ЕООД.    Експертът поясни, че на място има „някаква разлика през 2013г. във видовете работи, макар и не много добре описани в самите протоколи” – появили са се допълнителни неща през 2013г., пукнатините от 2012г. са се отворили и заедно с тях са се появили нови дефекти.

СТЕ не е оспорена. Цени се от съда поради приложени специални знания при обективен анализ на относимия доказателствения материал и професионално изясняване на факти от техническо естество.

4.3. Свидетели, разпитани в съдебно заседание от 08.09.2015г. :

- Ц.О.Г. е била управител на Аврелия Спорт ЕООД и на Аскела-91 ЕООД от началото на 2010г. до началото на 2013г., а след това управител е баща й О.Г.. Св.потвърди подписът си на Приложения № 1, 2 от договора / 01.12.2012г. /л.499, 500/, както и на протокол обр.19 , вкл. на л.515-договор и на л.516. Заявено бе, че за СМР е отговарял бащата на Г.. Посочен бе наемодателят на складовата база на доставчиците – Солар Продукшън.

- Р. М. Г. е работила в Аскела-91 ЕООД от 2010г. до 2012г като отчетник /по длъжностна характеристика/. Св. потвърди подписът си на фактури /посочените листове, том 2/, като поясни, че една от основните й задачи е била изготвяне на фактурите и подписването им. Заявено бе, че в периода на трудове дейност в Аскела-91 ЕООД, дейността на дружеството е била строително-монтажна дейност. Имало е назначени работници, които извършвали СМР. „Доста били” и на трудови договори с длъжностни характеристики, за което трябвало да има ведомост. Фирмата имала складова база и офис в гр.Пловдив *** /базата на завод Крепежни изделия/.

- О. К.Г. от началото на 2013г. е управител на Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД /преди това управител е била дъщеря му/. Св. потвърди, че в периода, когато е бил управител и преди това, двете дружества са имали търговски отношения с Ена Метал и се познават много добре. Потвърдено бе, че са осъществявани ремонти на базата на Ена Метал на Кукленско шосе и основната дейност на двете дружества била в областта на металите и строителството. Св. Г. потвърди подписът си, положен върху стокови разписки за „предал”, върху протоколи обр.19, върху приложенията към договора за СМР, на фактури и експедиционни бележки за „предал” /л.460, 463, 466, 469, 501, 502, 502 гръб, 504, 506, 507 и т.н.; л.517 и сл. и сл.; 521, 526, 528, 533, 537, 539 и сл. – л.630, т.2  – конкретно посочени номера в протокола от съдебно заседание/.   Св. заяви, че по документите и експедиционните бележки – лично е предавал количествата стомана на Ал.М. в качеството му на управител. Пояснено бе, че в периода когато управител е била дъщерята на Г., той е имал пълномощно и въз основа на него е полагал подписи върху документацията.

За товаренето бе посочено, че ставало от склада на Аврелия Спорт на *** с камион, а тегленото – с кантар /5 тонен/. На товаренето присъствали управителят на Ена Метал Ал.М.. Шофьор извозвал стоката, като след товаренето се издавала експедиционна бележка, с която шофьорът тръгвал.  Кранът бил под наем и се плащало като услуга – когато се наложи да бъде ползван. Товаренето на стоманата се извършвало от кранист от Крепежни изделия.

Потвърдено бе, че Аврелия Спорт ЕООД е извършвало СМР на Ал.М.. Св. поясни за земетресението и падналата вътрешна и външна мазилка, проблем с покрива на сградата, складовите помещения, течове, гръмнала инсталация, канализация. Работниците били на трудови договори в Аскела-91 ЕООД и осигурени на съответни длъжности, с поименно посочени няколко лица /Р.Н., А.Т., И.К./, а счетоводител е било лицето Ю.З.. В Аврелия спорт ЕООД също имало назначени лица, но по-малко към онзи момент.

- Д. Д. Б. /съдебно заседание от 21.10.2015г., л.780 и сл./ е работил в Ена метал ООД като шофьор през периода 2012г.-2014г. Дейността на дружеството е свързана с търговия с метали и фирмата има база на ***. Св. потвърди положен от него подпис върху стокови разписки и пътен лист /л.463, 464/. Заяви, че подписът на експедиционна бележка на л.537  срещу „приел” е на управителя, а на пътен лист /л.538/ - подписът е негов; така и за л.543, 545; респект. на л.547, 549; л.561 и л.562; л.563, 565.

Пояснено бе, че на пътните листове най-отдолу „Пловдив-Пловдив” означава, че се връщат от път от посочените населени места в пътния лист, но тъй като има още време, продължават и в Пловдив. Отделен пътен лист за местата в Пловдив не се съставял. Датата 06.12.2013г. /пътен лист, л.543/ означава, че св. е ходил да вземе метал от бивше предприятие Гочо Грозев на Кукленско шосе и това е отразено в експедиционната бележка от 06.12.2013г. Управителят приемал метала, товарили и се подписвала експедиционната бележка. Фактически/физически управителят приемал, но и Б. присъствал на място в този момент. Св. изготвял пътния лист.

За товаренето и  разтоварването св. посочи, че се извършвало с кантар на Ена Метал. Кантарът бил преносим. На доставките присъствал лично управителят, който приемал количеството стока. 

Св. познава И.К., К.В. и И. Д. – били колеги, но в момента работили в чужбина. Те били шофьори на другите камиони. Камионът, с който свидетелят превозвал метала е на Ена метал ООД, а св. е шофьор на трудов договор и още работи в Ена метал.

- По отношение свидетелят Б. е възможната заинтересованост по чл.172 ГПК, но са налице лични възприятия при непосредствен достъп в обектите – складови бази на преките доставчици и респект. до крана и мобилната везна, с потвърдени подписи и съставяне на част от пътните листове, когато св. е осъществявал лично превоз на стоките.

Изявленията на свидетелите Б. и Г. /също потвърдил еднозначно подписът си за „предал” в приемо-предавателните документи/ предават лични и непосредствени впечатления от собствено извършени действия. Информацията е конкретна и не противоречи на събраните писмени доказателства, като потвърждава данните относно механизма на документиране приемо-предаването и мястото на товарене, теглене и разтоварване, респективно мястото на приемо-предаване на металите и стоманата със съставяне на документи между страните и фактът на претегляне на стоката.

Показанията на св.Г. също не противоречат на събраните писмени доказателства, вкл. допълнително представените от лицето, осъществявало счетоводно обслужване на двете дружества-доставчици. Посоченото ориентира към достоверни свидетелски показания.

4.4. С молба по реда на чл.192 ГПК е изискана счетоводната документация на Аскела-91 ЕООД и на Аврелия Спорт ЕООД, касаеща осчетоводяване на процесните фактури – за представяне от счетоводителя /М. З., с грешка в името Юлия, л.780 гръб/ и от управителя О.Г..

Лицето М. З. в качеството на съставител на ГФО на Аскела-91 ЕООД представи и по делото са приети /л.787 и сл., т.3 / : Дневник на см.с-ка 411-Клиенти – аналитична за Ена метал ООД; аналитични салда и обороти за клиент Ена Метал ООД за периода 01.10.2012г.-30.11.2012г. Посочено е, че видно  от справките са издадени 6 фактури за периода /с номера и дати на издаване/ - сред които и процесните. Заявено е, че разплащането на всички фактури е в брой. Представената документация е подписана от лицето.

Доказателствата са приети без оспорване.

4.5. ССч.Е /л.794 и сл., т.3/ :

Извършена е проверка в складовата база на жалбоподателя относно възможностите за складиране на стоки и наличности от метали към момента, при което от счетоводството на Ена Метал ООД са представени  - фактури за продажби на процесните стоки; хронологични описи по документи за осчетоводяване на процесните фактури; хронологични описи по документи за осчетоводяване на фактурите за продажба на процесните стоки.

Аскела-91 ЕООД представило на в.л. 2 бр. договори за наем на недвижим имот с Крепежни иделия АД, от 01.06.2010г. и от 14.02.2011г. Аврелия Спорт ЕООД представило 2 бр. договори за наем на недвижим имот със Солар Продукшън ООД, от 01.08.2011г. и от 01.01.2013г.

В.Л. извършило проверка в складовата база на Солар Продукшън ООД в гр.Пловдив ***, където се потвърдили представените от Аврелия Спорт ЕООД договори за наем. От счетоводството на Солар Продукшън ООД били представени : главна книга на см. 4111 Клиенти – Аврелия Спорт ЕООД за периода 01.01.2013г.-31.12.2014г. за осчетоводяване на издадените фактури за наем и консумативи; издадени фактури за наем и консумативи. При проверка в счетоводството на Крепежни изделия АД, на в.л. били представени : главна книга на см. 4111 Клиенти – Аскела-91 ЕООД за период 01.01.2012г. – 31.12.2012г. за осчетоводяване на изд. фактури за наем и консумативи.

ССч.Е потвърждава основната дейност на жалбоподателя – търговия с метали и осъществяване на дейността в собствена складова база в ****, оборудвана с необходимите съоръжения, гарантиращи технически и технологично извършването на основната дейност.

Според в.л. счетоводството на жалбоподателя е организирано и се води в съответствие със ЗСч., НСС, НСФОМПС, като са заведени задължителните регистри – Дневник за покупките и Дневник за продажбите с необходимите законови реквизити. Налице са разчетни взаимоотношение по ЗДДС чрез см. 453 и подсметките към нея.

Всички фактури от преките доставчици Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД за доставка на метали и стомана са осчетоводени при жалбоподателя  по дебита на см. 304 Стоки – аналитично по видове, количество и стойностно, с размера на д.о. по фактурите, по дебита на см. 453/1 ДДС при покупките с размера на ползвания ДК и по кредита на см. 401 доставчици, аналитично по контрагенти. Част от фактурите изд. от Аврелия Спорт ЕООД са за извършени СМР в базата на Ена Метал ООД, които фактури са осчетоводени по дебита на см. 602 разходи за външни услуги-3  Услуги с размера на д.о. по фактурите.

Разплащанията по всички фактури са извършени в брой. Към всяка фактура има налични фискални бонове от ЕКАФП. Издадените фискални бонове са от регистрирани ЕКАФП /посочени за Аскела-91 ЕООД и за Аврелия Спорт ЕООД/.

Потвърдени са данните от преписката за натоварване на стоките от складовите бази на доставчиците /гр.Пловдив ***/ и превозът им до складовата база на Ена Метал ООД /****/, с транспортни средства на Ена Метал ООД.

Издадените от Аскела-91 ЕООД фактури са придружени от стокова разписка, нареждане за прием на стоки, пътен лист.

Издадените фактури от Аврелия Спорт ЕООД  са придружени от нареждане за прием на стоки, експедиционна бележка, пътен лист.

- В заключението е посочено, че закупените стоки от Аскела-91 ЕООД и от Аврелия Спорт ЕООД са пряко свързани с дейността на получателя и са продадени на клиенти. Представена е подробна съпоставка между закупените количества метали по видове и продадените с данни за доставчици и клиенти /Пр. № 1/. Всички фактури за продажби са осчетоводени при Ена Метал ООД в периодите, в които са издадени и са намерили отражение в дневниците за продажби и СД по ЗДДС. Фактурите за продажби са надлежно осчетоводени.

Прекият доставчик Аскела-91 ЕООД е включил издадените фактури на Ена метал ООД в дневниците за продажби и в СД по ЗДДС в периодите на издаването им. Фактурите са осчетоводени по дебита на см. 411 Клиенти, аналитично по контрагент Ена Метал ООД с обща стойност и по кредита на сметка 709 Постъпления от други продажби със сумата на д.о., като е отчетен приход  и по кредита на см. 453 2 начислен ДДС при продажбите в размера на начисления ДДС. Фактурите са платени в брой срещу касов бон и плащането е отчетено в намаление на вземането от клиента по кредита на см.411 и в увеличение на паричните средства в касата по дебита на см. 501.

Описани са действия по товарене на стоките от базата на Аскела-91 ЕООД и транспортирането им с автомобили на жалбоподателя, както и теглене извършвано в момента на натоварване с мобилна везна – собственост на жалбоподателя.  Обектът на осъществявана дейност от Аскела-91 ЕООД в ревизирания период е под наем – цитирани договори за наем с Крепежни изделия. Издавани са фактури за наем и консумативи, осчетоводени при наемодателя.

За прекия доставчик Аврелия Спорт ЕООД са вписани идентични данни, като разликата е, че предходен доставчик на прекия е Аскела-91 ЕООД. За СМР услугите Аврелия спорт ЕООД наела подизпълнител Аскела – 91 ЕООД, с договор от 06.01.2012г.

- Описани са транспортните средства на жалбоподателя с рег. номера и имената на водачите на тр. договори. Потвърдено е, че Ена метал ООД разполага с кранова везна /мобилен кантар/ за ревизирания период, съгл. инвентарна книга.

- В таблици са представени издадените фактури по доставчик и съпътстваща документация, л.798.

-  Част от закупените стоки от преките доставчици са продадени на клиенти, а друга част са налични в складовата база на жалбоподателя.

При изслушване на заключението по ССч.Е, в.л. уточни, че по фактурите с предмет – метали, стомана, изд. от Аскела-91 ЕООД като пряк доставчик, като предходни доставчици се явяват множество такива с представени копия на фактури от Аскела-91 ЕООД при насрещната проверка – Кльокнер Металснаб АД, Вокимекс, Хъс ООД, Цеян ООД, Крепежни изделия 2009 ООД, Крепежни изделия АД, Франкщал България ЕООД /много по обем фактури/. В.Л. заяви, че по оборотната ведомост на Аскела-91 ЕООД – движение по см. 302, в същата има начално салдо в процесната година в размер на 16 427.20лв. дебитен оборот, тоест закупени материали на стойност 21 077.32 лв. кредитен оборот, изписани материали 37 504.52 лв. и сметката остава с крайно салдо 0, към 31.12. за процесните периоди.

По отношение предходен доставчик по фактурите за доставка на метали, изд. от Аврелия Спорт ЕООД – предходен е Аскела – 91 ЕООД и в.л. заяви, че има пълно съвпадение / идентични фактури. По-конкретно, количествата метали, фактурирани от Аскела-91 ЕООД на Аврелия Спорт ЕООД /предходен на пряк/ и след това от Аврелия Спорт ЕООД на получателя Ена Метал ООД – има пълно съвпадение на количества метали. Издадените от Аскела-91 ЕООД фактури към Аврелия Спорт ЕООД  са издавани на същата или на предходна дата, когато е фактурирано от Аврелия Спорт ЕООД на Ена Метал ООД. Аврелия Спорт ЕООД е представило тези фактури /л.310 - л.357 с прекъсвания/ и те са придружени с експедиционни бележки. Аскела-91 ЕООД също е представила тези фактури при ревизията /л.85 и сл./. Те си съответстват и са абсолютно идентични. Количествата съответстват „едно към едно”.

В процесния период при Аврелия Спорт ЕООД няма останали складови наличности. Издадените фактури към Ена метал ООД са осчетоводени по кредите на см. 702 Продажба на стоки и съответно по дебита на същата сметка са отписани продадените стоки.

Пояснено е, че в таблицата, отразяваща последваща реализация на стоките – там, където няма срещу доставеното количество по видове записана продажба, това означава, че материалите са на склад. Те са обозначени по вид, подредени са и много лесно може да се прави съпоставка и инвентаризация.

На място в офиса на Ена Метал ООД има складова програма, която проследява количеството и стойността по отделни видове всички стокови наличности.  Това подробно движение е достатъчно като информация за осчетоводените покупки и описаните продажби по видове. В.Л. е проверило движението на описаната складова програма по артикули и е установено, че няма други доставки освен процесните по съответните партиди, част от които са реализирани с последващи продажби. Експертът заяви, че стоманата е с различни характеристики и е заведена по артикули и за всеки артикул са предоставени данни за движение от дата на покупка по процесните фактури до днешна дата и става видно кои са продадени и кои налични. Имало и залежали артикули, поради липса на търсене, но били малко. Данни за тях съществуват в складовата програма, вкл. за складови места.

За последващата реализация бе пояснено, че посочените продажни фактури не винаги се съотнасят с една от процесните, а обобщават по няколко, затова една фактура за последваща реализация може да е посочена  на няколко места. Тоест, последващата продажба по дадена фактура обхваща няколко фактури от процесните, тъй като при изготвяне на таблицата водещ е бил вида на процесните стоки.

За процесните периоди в Аскела-91 ЕООД и в Аврелия Спорт ЕООД е имало назначени работници и са описани договори със служби по трудова медицина, които били предоставени за проверка.

СТЕ не е оспорена. Цени се от съда поради приложени специални знания с обективен анализ при проверка на място в счетоводствата и при съответствие с доказателствения материал.

4.6. Приети без оспорване са документи по опис /л.815 и сл./, прегледани от в.л. по ССч.Е - неналични в преписката / наемни договори от 01.06.2010г., от 14.02.2011г., от 01.08.2011г. за 5 годишен срок, съответно 8 годишен срок, вкл. от 01.01.2013г. за 7 години; договор за трудово-медицинско обслужване от 01.12.2011г.; счетоводни разпечатки от Солар Продукшън ЕООД и от Крепажни изделия АД, фактури за наем; инвентарна книга на жалбоподателя и фактура № 325/04.09.2006г. за закупена кранова везна, л.857, 858; аналитична сметка за налични стоки по см. 304 към 31.12.2015г.; с опис /л.860 и сл./ - счетоводна документация, заверена от управителя на Ена метал ООД.

5. Разпоредбата на чл. 70 ал.5 от ЗДДС има предвид начисляването на данъка по пряката доставка, по която ревизираното лице е получател, а доставчик е лицето, посочено като такъв в издадената данъчна фактура.

Фактическият състав за проявление правото на приспадане на ДК съдържа основен елемент – реално наличие на доставка, за пълно доказване на което е необходимо безсъмнено установяване извършването на доставките от конкретен доставчик. 

Съобразно общия принцип за разпределение на доказателствената тежест в процеса, според който всяка страна следва да докаже фактите, на които основава своите искания или възражения /§ 2 от ДОПК във вр. с чл. 154 ал. 1 от ГПК/, и от чието осъществяване черпи изгодни за себе си правни последици, ревизираният субект, който претендира право на приспадане на данъчен кредит, следва да докаже безсъмнено наличие на основание за начисляване.

А / Относно доставките на услуги от значение е обезпечеността на доставчика за извършването им, надлежното предаване и приемане изпълнението на услугите, наличието на краен обективно установен резултат от тях. Договорените услуги следва да са конкретни.

Съобразява се, че наличието на договор установява възникнали облигационни правоотношения между страните, но само въз основа на договора за целите на данъчното облагане не се установява реалността на извършената доставка  -  необходимо е да има доказателства за нейното извършване от изпълнителя по договора и съответното й прехвърляне на получателя.

Б / Според чл. 24 ал. 2 ЗЗД транслативният ефект на разпоредителните сделки с предмет родово определени вещи настъпва с индивидуализирането на вещите, което се осъществява по съгласие на страните или чрез предаване. Липсва пречка да се ценят изготвени от страните по сделките писмени актове /те обвързват съда само с формалната доказателствена сила по чл. 180 от ГПК за факта на авторството на документа/ - взаимно подписани документи от предал и приел стоката с описанието й, достатъчно за индивидуализиране на вещите. Доказателствената им стойност се определя при съвкупна преценка.

Транспортиране на стоките в случая е значим факт, предвид количествата стоки и специфика на претегляне и товарене. При транспорт за сметка на получателя, същият следва да докаже осъществяване на фактът, за разлика от транспорт за сметка на доставчика.

Индиции за получаването на стоките е последващото им използване за независимата икономическа дейност на получателя и наличието или липсата на плащане. При изследване предпоставките на правото на приспадане и определяне на обхвата на доказване следва да се съобразяват и разясненията на СЕС в решението по съединени дела С-80/11 и С-142/11 относно значението на произхода на стоката.

6. За доставките на стомана и метали /стоки/  :

Разпоредбата на чл. 6 ал.1 ЗДДС изисква да се установи прехвърляне правото на собственост върху конкретната стока, но като се има предвид дефиницията на понятието доставка на стока в чл. 14 от Директива 2006/112/ЕО, в нея се изисква само реално предаване на стоката, без да се държи сметка дали доставчикът е собственик на стоката, което означава, че предаването й може да се осъществи и от несобственик. Тоест, в случаите на доставки на стоки за целите на ЗДДС е необходимо доказване с всички допустими по ДОПК доказателства и доказателствени средства предаването на стоката. В тази насока са и разпоредбите на ЗДДС касаещи правото на данъчен кредит - няма изискване да бъде установен произхода на стоката. Извън това, липсата на посоченото изискване не преодолява необходимостта от установяване наличието на стоката при прекия доставчик, независимо по какъв способ и откъде същият фактически разполага с нея. Доказано наличие на стоките при доставчика обосновава възможност на същия да предаде стоките - за да се осъществи фактическото разпореждане е необходимо доставчикът да разполага със стоките и да ги предаде на получателя.  Наличност на стока също означава установеност на съхранението й на конкретно място /обект/, вкл. натоварването, респект. транспортирането й.

Според данните по делото посочените изисквания са били налице при доставките от преките доставчици Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД. В разглеждания случай са налице преки доказателства и косвени, потвърждаващи първите. Издадените от Аскела-91 ЕООД фактури са придружени от стокова разписка, нареждане за прием на стоки, пътен лист. Издадените фактури от Аврелия Спорт ЕООД  са придружени от експедиционна бележка, нареждане за прием на стоки, пътен лист.

Наименованието на стоката във фактурите е стомана, метали със съответна характеристика и ф, с мярка – кг., количество – конкретно отразено, ед.цена и стойност. Във всяка стокова разписка и експедиционна бележка са отразени идентични наименования, технически характеристики, количество и мярка, респект. стойност с приложени касови бонове. Налице е съответствие в дати на издаване на фактурите и съпътстващите ги приемо-предавателни документи. Същото не е само документално, предвид свидетелските показания за механизма на доставките. Управителят на получателя Ена Метал ООД е присъствал лично, съблюдавайки процеса на претегляне и товарене, осъществени посредством необходимите за целта технически средства – везна и кран. Удостовереното във фактурите и документите за приемо-предаване е потвърдено от лица с непосредствени възприятия. Приемо-предавателните документи са взаимно подписани и лично О.Г. /управител на търговските дружества - преки доставчици, вкл. упълномощено лице за част от ревизираните периоди/ потвърди подписът си върху документацията за „предал”.  

Представянето на документацията в хода на ревизията разколебава квалифицирането на доказателствата като негодни и недостоверни, съответно за счетоводството на РЛ – осчетоводени неистински или с невярно съдържание документи.

В хипотеза, при която оспореният документ /в случая с отречена доказателствена стойност/ е представен в рамките на ревизията, неговата истинност /автентичност, а за официалните свидетелстващи документи – и съдържанието им/ следва да се оспори своевременно от органите по приходите. Оспорване в тази насока няма. Частните документи нямат обвързваща съда доказателствена сила, но това не означава, че не следва да бъдат ценени при решаване на спора във връзка с останалите доказателства по делото.

6.1. Спорът не касае получаване на стоките и осчетоводяването им при получателя, а доставянето на тези стоки конкретно от посочените във фактурите доставчици. За преките доставчици са представени доказателства в тази насока - в хода на ревизията, а не по-късно.

Без да е от значение формата на придобИ.е на собствеността върху спорните вещи, за да се установи дали доставчикът реално е разполагал с тях, за да може да ги предаде на получателя, относимо в случая е изследването на произхода им, тъй като информацията за предходни доставчици произтича от преките,  така и на данни за превоза и натоварването им, за дата и място на предаването им, индивидуализиращи данни на физическите лица, извършили приемо-предаване, съвкупната преценка на които обстоятелства да навежда на извод за наличие/липса на реална доставка на стоки – Решение № 1149/2016г., ВАС.

Ревизионната преписка съдържа фактури на предходни доставчици спрямо прекият доставчик Аскела-91 ЕООД. ССч.Е потвърди тези данни. В.Л. уточни, че по фактурите с предмет – метали, стомана, изд. от Аскела-91 ЕООД като пряк доставчик, предходни доставчици се явяват множество такива с представени копия на фактури от Аскела-91 ЕООД при насрещната проверка – Кльокнер Металснаб АД, Вокимекс, Хъс ООД, Цеян ООД, Крепежни изделия 2009 ООД, Крепежни изделия АД, Франкщал България ЕООД. По отношение предходен доставчик по фактурите за доставка на метали, изд. от Аврелия Спорт ЕООД като пряк доставчик – предходен е Аскела – 91 ЕООД и в.л. заяви, че има пълно съвпадение / идентични фактури. По-конкретно, между количествата метали, фактурирани от Аскела-91 ЕООД на Аврелия Спорт ЕООД /предходен на пряк/ и след това от Аврелия Спорт ЕООД на получателя Ена Метал ООД – има пълно съвпадение. Издадените от Аскела-91 ЕООД фактури към Аврелия Спорт ЕООД  са издавани на същата или на предходна дата, когато е фактурирано от Аврелия Спорт ЕООД на Ена Метал ООД. Аврелия Спорт ЕООД е представило тези фактури и те са придружени с експедиционни бележки. Аскела-91 ЕООД също е представила тези фактури при ревизията. Те си съответстват - количествата съответстват „едно към едно”.

Освен това следва да се съобрази съдебната практика на СЕС по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС, съгласно която добросъвестният получател по облагаема с ДДС доставка на стоки или услуги, не следва да бъде санкциониран с отказ на право на данъчен кредит поради нарушения или недобросъвестност на неговия доставчик. В случай, че се установи наличен при ревизираното лице или предмет на последваща облагаема доставка предмет на пряката доставка, на РЛ не следва да се възлага доказателствена тежест относно обстоятелствата по т.61 от Решението от 21.06.2012г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11 , а именно : дали издателят на фактурата е данъчно - задължено лице /ДЗЛ/ /в тази връзка и Решението от 22.12.2010г. по С-438/09 Dankowski/ ; разполагал ли е със стоките, предмет на доставката; бил ли е в състояние да ги достави, изпълнил ли е задълженията си за деклариране и внасяне на ДДС; т.н.

В тази насока данните в ССч.Е са подробни и обосновани с приети в съдебното производство фактури за последваща реализация на стоката – предмет на преките доставки. Експертът обективно и убедително поясни информацията в таблицата за последваща реализация на процесните стоки, вкл. с данни от проверена на място складова програма при получателя.

6.2. Случаят касае стоки, изискващи техническа осигуреност, която да гарантира претегляне, натоварване и разтоварване, съответно – транспортиране.

Сред тези обективни предпоставки на първо място стои установено място или конкретен обект /сграда, открит склад/, откъдето да са натоварени стоките и където същите са съхранявани до момента на поддържаното фактическо предаване. В случая без съмнение са установени складовите бази на преките доставчици на конкретен адрес в гр.Пловдив, при действащи договори за наем /представени по делото ведно с доказателства за заплащан наем и осчетоводяване на фактури за наем при наемодателите/, вкл. при наличие на кран и осигуряван кранист когато е необходимо /свидетелски показания на управителя Г./. Информацията потвърждава документиране на действително осъществени сделки с метали и стомана, при които стоката е претегляна на конкретно място, с необходими технически средства и превозвана в базата на получателя.  

Наличието на обект, откъдето стоката да бъде предадена и приета, принципно потвърждава възможност именно за осъществяване на приемо-предаването и за транспортиране на стоките.

В реда на изложеното, съставът се позовава на Решение № 1149/2016г., ВАС : „Съставените частни документи обаче следва да отразяват реална стопанска операция, реален факт от обективната действителност. В случай, че е настъпило обективно разместване на материални блага, същото следва да е оставило следи не само в съставена между страните документация, но и по повод съхранение, превоз, натоварване и разтоварване, място на предаване, лица, между които е осъществено предаването на стоки, счетоводно отразяване на приходи и разходи по повод на стопанската операция в изпълнение на задължението на стопанските субекти по чл.242 от Директива 2006/112/ЕО. Не може само с наличието на фактури, договори и приемо-предавателни протоколи, без доказателства за натоварване, съответно разтоварване на стоките и превозването им от и до конкретен обект на получателя /с данни къде и как са натоварени../, за начина и мястото на отделянето им от родовите вещи, да се направи извод за реални облагаеми доставки, по които получателят може законосъобразно да упражни правото си на данъчен кредит по чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 25 ЗДДС /в този смисъл и Решение № 260 от 09.01.2015г. по адм. д. № 4754/2014г., І отд. на ВАС/. ..“.

По отношение базата на получателя няма съмнение за налична техническа и технологична осигуреност, гарантиращи осъществяване на основната дейност на Ена Метал ООД, с която пряко са свързани спорните доставки на стоки.

6.3. Приемо-предавателните документи /стокови разписки, експедиционни бележки, нареждания за прием/ като частни документи представляват само доказателство, че са подписани от посочените лица, но не и доказателство за направените в тях изявления, както е при официалните документи съгласно чл. 179 ГПК. Действително, авторството не доказва съответствие на съдържанието на документа с действително осъществени факти, поради което следва да са налични други данни, безспорно установяващи мястото, където се намират налични при преките доставчици стоки.

Данни именно в тази насока са установени : място на предаване на стоката с претегляне посредством специални технически средства; натоварване в собствени МПС на получателя по доставките и разтоварване в складова база на Ена Метал ООД. Подписите върху приемо-предавателните документи за „предал” са потвърдени от управителя на дружествата-доставчици. Потвърдено бе от длъжностно лице в ревизираните периоди, че фактурите се съставят при наличие на необходимите съпътстващи документи. Лице на трудов договор и към момента в Ена Метал ООД /св. Б./ поясни въз основа на преки впечатления механизма на доставките – „физическо”  приемане на стоките от страна на управителя на Ена Метал ООД, винаги присъствал лично и съблюдавал количество и качество; стоките били претегляни със собствена на Ена метал ООД везна и с кран са натоварвани в МПС – собственост на Ена Метал ООД. Разстоянието между складовите бази на преките доставчици и получателя е малко – гр.Пловдив *** / ул.***. Свидетелят – водач на МПС поясни данните, отразени в пътните листове относно маршрут и потвърди подписът си на част от представените пътни листове, когато той е бил водач. Последните, което бе потвърдено от свидетеля – при обвръзка с фактура и приемо-предавателен документ, в който е отразен рег.номер на МПС. Съответно, имената на останалите водачи бяха идентифицирани като имена на лица – шофьори, работили в Ена метал ООД през ревизираните периоди, но в чужбина към момента /което обективно изключва и тези лица да изнесат показания пред съда/.

6.4. Относно доводите на приходните органи за липса на отделни реквизити в пътните листове и за неяснота в отразения маршрут на част от тях, следва да се имат предвид свидетелските показания, уточняващи, че за места в Пловдив не се съставя отделен пътен лист. Налице е обект, до който собствени на жалбоподателя - получател МПС са пътували. Тоест, в конкретиката на фактите, установеността на обект и наличност на стоките с претеглянето им, потвърждава в достатъчна степен доказателствената стойност на пътните листове. Транспорт бе доказано да е осъществен, при взаимна обвръзка със стоките – предмет на спорните фактури, предвид доказателства за собствена везна и осигурен кран.

Според възприетото в съдебната практика на ВАС - пътните листи не доказват предаване на стоките по доставките, тъй като индивидуализирането на стоките по вид и количество не е необходимо съдържание на пътния лист. В случая превозът е осигурен от получателя посредством налични собствени превозни средства и лица – шофьори на трудови договори и според Наредба № Н-8 за условията и реда за извършване на превоз за собствена сметка и за превозите след 23.11.2009г. се изготвят и заповеди на работодателя, в които наред с другите реквизити, се сочи и вида на товара /чл. 18 т. 4 от Наредбата/. Липсата на заповеди не опровергава фактът на транспортиране на стоките, убедително потвърден от разпитания по делото свидетел.

6.5. С характер на индиции са фактите на последваща реализация на стоки от вида на процесните. В случая обаче, посредством подробните данни в ССч.Е се установи последваща реализация именно на част от процесните стоки /таблица с фактури за последваща продажба и пояснения от в.л. за количества във фактурите за продажба спрямо процесните/ и складова наличност на друга малка част от тях. В.Л. заяви, че според информация от складовата програма, лично проверена, други доставки на метали и стомана не е имало към Ена Метал ООД, което потвърждава останалите обстоятелства, вкл. редовното осчетоводяване на последващите продажби на процесните стоки в счетоводството на Ена метал ООД.

Към категорията на косвените доказателства е и фактът на плащането по доставките. Този факт е безспорен. Доказан е посредством приложени фискални бонове, издадени от редовни ЕКАФП на преките доставчици. Разплащанията са потвърдени и от управителя на доставчиците, както и от проверка в счетоводствата им – данни в ССч.Е за сч. сметки Клиенти и Каса в лева.

Тук се отбелязва и изявлението на управителя на доставчиците в насока на поддържани и преди спорните доставки търговски отношения, което изключва инцидентен характер на сделките и същевременно ориентира към контакти с разпознаваеми търговци, открити в хода на ревизията.

6.6. Получателят не може да отговаря за действията на своя доставчик относно неосчетоводяване на доставки, но не и за реалното им изпълнение. Възприето е, че ако задълженото лице получава фактури от неговия доставчик, без посочените стоки да са му предадени, то извършва данъчна измама, ползвайки данъчен кредит по тези фактури и намалявайки по този начин дължимия за внасяне ДДС за съответния данъчен период. В случая именно прекият факт на приемо-предаване е доказан с писмени и гласни доказателства – представени при ревизията документи от преките доставчици и от РЛ , потвърдени и пояснени в съдебното производство.

Както бе посочено, не е оспорена автентичност на приемо-предавателните документи и останалите частни диспозитивни документи, които не се ползват с материална доказателствена сила, но същите са събрани редовно по реда на ДОПК и съответстват с действителната фактическа обстановка –наличие на обект, откъдето са предадени след претегляне, получени и транспортирани стоките.

Стоковите разписки и експедиционните бележки са подписани за приел и предал.  Освен това не съществува противоречие между тях и установяванията в счетоводството на РЛ и на сч.данни за преките доставчици. В тази насока са и свидетелските показания от управителя на доставчиците, поради което начина на оформяне на експедиционните бележки и стоковите разписки не отрича обективния факт на приемо-предаване с товарене и теглене, респект. разтоварване в обекта на получателя. Тези данни бяха потвърдени и от лице, непосредствено участвало в процеса – претегляне с мобилната везна в складовите бази на доставчиците, натоварване на стоката в МПС на получателя и превоз до склада на получателя.

Свидетелските показания не противоречат на представените по делото документи за доставката и транспортирането на металите и стоманата. Информацията, произтичаща от събраните при ревизията документи е потвърдена. Осъщественият разпит на управителя на търговските дружества – преки доставчици потвърждава съществували търговски отношения между контрагентите и преди конкретните сделки, което изключва инцидентен характер на сделките и индиции за измамна цел.

Фактурите, ведно с експедиционни бележки, стокови разписки, нареждания за прием на стоки, пътни листове - са представени по време на ревизионното производство. Следва да се приеме, че са изпълнени изискванията на чл.226 от Директива 2006/112 в частта по т.6. “количеството и естеството на доставените стоки или услуги…“.

6.7. В хода на ревизията не е бил спорен факта, че фактурите отговарят на изискванията на чл.114 ЗДДС и, че данъкът е начислен според изискванията на чл.86 ал.1 ЗДДС, като в тази връзка по делото са представени данъчните фактури, в които данъкът е отразен на отделен ред, справките-декларации за съответния месец и дневниците за продажби, в които фактурите са посочени.

Прекият доставчик Аскела-91 ЕООД е включил издадените фактури на Ена метал ООД в дневниците за продажби и в СД по ЗДДС в периодите на издаването им. Фактурите са осчетоводени по дебита на см. 411 Клиенти, аналитично по контрагент Ена Метал ООД с обща стойност и по кредита на сметка 709 Постъпления от други продажби със сумата на д.о., като е отчетен приход. Фактурите са платени в брой срещу касов бон и плащането е отчетено в намаление на вземането от клиента по кредита на см.411 и в увеличение на паричните средства в касата по дебита на см. 501.  За прекият доставчик Аврелия Спрот ЕООД са посочени идентични данни в ССч.Е.

Осчетоводяването на фактурите при ревизираното лице е косвено доказателство за реалното наличие на стоките по тях, евентуално за използването им за независимата икономическа дейност на РЛ, което не е достатъчно при липса на преки доказателства /Решение № 478 от 2013г.; Решение № 3514 от 2013г. на ВАС/. Наличието в случая на преки доказателства за фактическо приемо-предаване на металите и стоманата при транспортиране на стоката за сметка на получателя е приоритетно и косвените такива потвърждават фактите от значение за разрешаване на спора – стокови разписки, експедиционни бележки и нареждания за прием на стоки, в които с отразяване на количеството стока, е удостоверен и факта на претеглянето й – безспорен в случая. Същите са представени в хода на ревизията.

Последващата реализация на предмета на доставките дори да не е определящо обстоятелство при преценка реалността на същите, в случая е със значение, ориентирано към потвърждаване реално осъществени доставки между получател и пряк доставчик. В тази насока се съобразяват и данните от ССч.Е за жалбоподателят -  използвал е предмета по спорните фактури в основната си дейност. Наличието на предмета на доставките при получателя при доказано предаване на стоката, както и нейната последваща реализация обосновават извод за реално обективирани доставки по спорните фактури.

Процесните фактури са изцяло разплатени и макар с косвено значение, движението на парични ценности е предприето с основание. Безспорно установеното плащане по всички фактури не е против, а в полза на тезата за действително осъществени доставки.

6.8. В допълнение, данъчната администрация не може по принцип да изисква от данъчно задълженото лице, което иска да упражни правото на приспадане на ДДС, от една страна, да провери, че издателят на фактурата за стоките, във връзка с които се иска упражняване на това право, има качеството на данъчно задължено лице, разполагал е със стоките, предмет на доставката, бил е в състояние да ги достави и е изпълнил задълженията си за деклариране и за внасяне на ДДС, за да се увери, че доставчиците по веригата не са извършили нарушения или измама, или, от друга страна, да притежава документи в това отношение. След като правно не е регламентиран механизъм, чрез който задълженото лице да противодейства на неправомерното поведение на неговите доставчици, недопустимо е държавата да санкционира изправната страна по една доставка, поради неизпълнение на законоустановените фискални задължения на другата страна по същата тази доставка / в тази насока Решение № 2727/15г., Решение № 6894/2015г. ВАС/ .

В съдебното производство не се установи наличие на обективни данни, от които да се направи извод, че лицето е знаело или е било длъжно да знае за извършването на данъчна измама от преките му доставчици. В тази вр. са свидетелските показания на управителя на Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕОД, вкл. по отношение счетоводната фирма, обслужваща счетоводството на доставчиците в ревизираните периоди с конкретно посочено поименно лице.

Преките доставчици са открити от приходните органи в ревизионното производство и са представили изисканата документация, проверена и от експерта в съдебното производство, с допълнения. Според данните от ССч.Е – измамно избягване на ДДС няма, нито от фактологията е установима конкретна измама с участие на преките доставчици и получателя – жалбоподател.

Представянето на документацията в хода на ревизията допълва извода за липса на данни за данъчна измама, а квалифицирането на доказателствата като негодни и недостоверни, не е обосновано по изложените съображения.

Съобразява се също, че липса на данни за редовно водено счетоводство на прекия доставчик не означава автоматично, че преценката на събраните писмени и гласни доказателства в подкрепа на твърденията на ревизираното лице следва да бъде в негова вреда. “Жалбоподателят не може да носи отговорност за нередовно воденото счетоводство на неговия доставчик и за пропуските при това водене, защото това би било частен случай на санкциониране на данъчно-задължено лице с отказ на право на данъчен кредит поради действия на доставчика, на които то не е можело по никакъв начин да влияе /арг. от Решение на СЕО от 6 юли 2006 г. по съединени дела С-439/04 и С-440/04, Axel Kittel и Recolta Recycling SPRL и др. /” – Решение № 694/2015, ВАС.

Жалбата в тази част от спора се приема за основателна.

7. За доставките на СМР услуги :

Договорът за СМР от 01.12.2012г. е с изпълнител Аврелия Спорт ЕООД и възложител Ена Метал ООД /л.230/. В договора СМР не са описани, но чл.1 препраща към Приложения, неразделна част от договора.  Всички приложения към договора от 01.12.2012г. са подписани двустранно и управителят на Аврелия Спорт ЕООД потвърди подписът си за изпълнител. В приложенията не е посочен обект на изпълнение на СМР, но от писмените обяснения и представените писмени документи се установява, че СМР са извършени на обекти на Ена Метал ООД.

Извън това, Приложение № 1 към договора съдържа 8 позиции, като за 5 от тях не са посочени мярка и количество, а само стойност. Приложение № 2 съдържа 9 позиции, като за нито една от тях не са посочени количества и мярка, а само стойности, л.234. Приложение № 3 съдържа 3 позиции, като за нито една от тях не са посочени количества, а само стойности. Това се отнася и за Приложение № 4, Приложение № 5 /четири позиции без количества, а само със стойности/, Приложение № 7, Приложение № 8, Приложение № 9. Приложение № 6 съдържа 6 позиции, като само за 3 от тях са посочени количества – за останалите три няма нито количества, нито стойности.

7.1. В тази вр., СТЕ посочи, че спорните СМР по договора с Аврелия Спорт ЕООД са от 2013г., като преди това през 2012г. е имало изпълнени СМР, подобни на процесните  - от Аскела-91 ЕООД. В.Л. потвърди, че в договора от 01.12.2012г. с Аврелия Спорт ЕООД не са описани конкретни СМР, каквито са описани в 9 бр. приложения към договора. Конкретните видове СМР от всяко приложение към договора, са отчетени с Протокол обр.19, който няма дата, но в стойностно изражение има съвпадение между стойност на СМР от приложението, стойността на СМР по протокола обр.19 и издадената въз основа на тях процесна фактура. 

Аврелия Спорт ЕООД възлага на подизпълнител договорените работи с жалбоподателя /посочен договора от 06.01.2012г. / същите видове и количества СМР по описанието в приложенията към договора, каквито са и видовете и количества СМР, описани в приложенията към договора между Аврелия спорт ЕООД и жалбоподателя.

Както бе посочено вече, в Приложение № 1 от 8 позиции видове СМР, само за 3 са отразени мярка, количество и ед.цена, а за останалите 5 – не са отразени. В Приложение № 2 за 6-те позиции СМР не са отразени мярка и количество, а само ед.цена. В Пр. № 3 за 3-те позиции СМР не са отразени мярка и количество. Това се отнася и за Пр. № 4 /за всички 4 позиции, л.236/, и за Пр.№ 5 за всички 4 позиции СМР. В Пр.№ 6 – за 3 от 6-те позиции има мярка и количество, но за останалите 3 не са отразени. В Пр.№ 7 за всички 4 позиции СМР не са отразени мярка и количество, което е относимо и за Пр.№ 8 – за всички 4 позиции СМР, вкл. за Пр.№ 9 – за всички 5 позиции СМР няма мярка и количество.

Протокол обр.19 към ф-ра № 70/30.01.2013г. не е подписан от възложителя Ена Метал ООД /л.277, 276/ и в 5 от общо 8 позиции СМР не са отразени мярка, количество и ед.цена. В Протокол обр.19 към ф-ра № 73/22.02.2013г. /л.281/ за нито една от общи 6-те позиции СМР няма отразени мярка, количество и ед.цена. Идентично е за Протокол обр.19 към ф-ра № 100/17.07.2013г. /л.285/, за Протокол  обр.19 към ф-ра № 102/24.07.2013г., за Пр. обр.19 към ф-ра № 101/18.07.2013г., за Пр. обр.19 към ф-ра № 117/20.09.2013г. /л.299/, за Пр. обр.19 към ф-ра № 123/14.10.2013г. и за Пр. обр.19 към ф-ра № 133/22.11.2013г. В Пр. обр.19 към ф-ра № 108 от 13.08.2013г. има отразени мярка, количество и ед.цена за 3 позиции СМР, а за останалите 3 няма, л.295.

СТЕ също констатира, че в по-голямата част за видовете СМР липсват количества, има само стойности в лева.

По отношение договорът между Аврелия Спорт ЕООД и Аскела-91 ООД от 06.01.2012г. : Датите на двата договора са в обратна хронологична зависимост /първи по дата е договорът от 06.01.2012г. за подизпълнителство; втори е договорът от 01.12.2012г. между Ена метал ООД и Аврелия Спрот ЕООД/. В тази вр. е от значение, че Приложенията към този договор са след датата на сключване на договора от 01.12.2012г. между Ена Метал ООД и Аврелия Спорт ЕООД – Приложение № 7 е от 28.12.2012г., Приложение № 9 е от 18.01.2013г., Пр. № 15 е от 03.06.2013г., Пр. № 17 е от 25.06.2013г., Пр. № 16 е от 04.06.2013г., Пр. № 22 е от 18.09.2013г.   Установимата последователност не преодолява описаните по-горе неблагоприятни данни : в Приложения №№ 9, 15, 17, 16, 22 /л.109-114/, 23 /л.253/  няма отразени мярка и количество, а само ед.цена. Количества СМР са отразени само в Приложение № 7, л.108.    В Протокол обр.19 към ф-ра № 932/28.01.2013г. /неподписан от възложителя/ между възложител Аврелия Спорт ЕООД и Аскела - 91 ООД са отразени само за три вида СМР мярка, количество и ед.цена, а за останалите 5 липсват тези данни, л.72. В Протокол обр.19 към ф-ра № 934/18.02.2013г. между възложител Аврелия Спорт ЕООД и Аскела-91 ООД за всички  6 вида СМР не са отразени мярка, количество и ед.цена. Това се констатира и за Протокол обр.19 към ф-ра № 957/03.07.2013г., както и за Протокол обр.19 към ф-ра № 959/22.07.2013г., така и за Пр-л обр.19 към ф-ра № 958/08.07.2013г., също и за Протоколи обр.19 към ф-ри с №№ 47/13.09.2013г., 973/08.10.2013г. /л.84/, 983/2011.2013г., л.90.  В Протокол обр.19 към ф-ра № 965/12.08.2013г. от 5 позиции, само за 3 са отразени мярка, количество и ед.цена /без данни за останалите 2/ - не е подписан от възложителя, л.80, л.297.

7.2. Процесните СМР са извършвани през 2013г. и според в.л. няма връзка между ремонта през 2012г. и ремонта по процесните СМР. Връзката между тях е наименована като „логична”, в случай, че ремонтът от 2012г. действително е бил некачествен – по твърдение на жалбоподателя и се е наложило 1 година по-късно отново да се извършват същите видове работи.

Към настоящ момент СТЕ не може да установи какви дефекти е имало през 2012г. преди първия ремонт, какви дефекти са показани по сградите след него и какво е ремонтирано през 2013г., макар всички работи от вида на процесните в цялата база са извършени.

7.3. Протоколите са пряко доказателство за реализиране доставката на строителни услуги, тъй като по същността си представляват количествено-стойностна сметка за извършените към определен момент, приети и подлежащи на заплащане видове СМР. Протоколът акт абр.19 е първичен счетоводен документ, с неуредени нормативно реквизити, тоест - се ограничават до тези, с които може еднозначно да се опише стопанската операция.

От значение за доказан главният факт – изпълнение на СМР от посочения във фактурите доставчик, се съобразява следното : Отсъствието на подпис за изпълнител върху протоколите не ги дисквалифицира като доказателствено средство, тъй като с тях се установява благоприятния за доставчика факт на получаването на стоката – в хипотезата на налични подписи на получателя / възложител.

При установените със СТЕ данни за идентитет на възложени СМР като количества – от страна на РЛ към Аврелия Спорт ЕООД и от Аврелия Спорт ЕООД към Аскела-91 ЕООД,  следва да бъдат съпоставени протоколите актове обр.19 към двата договора по реквизити и по-конкретно дали са подписани от страните. Това се налага предвид установения факт на наличен трудов персонал при подизпълнителя Аскела-91 ЕООД и поради приоритет на договореното между страните. В случая самите страни сочат, че Аврелия Спорт ЕООД е наела подизпълнител по договора за СМР с Ена Метал ЕООД.

В тази вр. се констатира, че Протокол обр.19 към ф-ра № 70/30.01.2013г. не е подписан от възложителя Ена Метал ООД /л.277, 276/.

 Протокол акт обр.19 към ф-ра № 932/28.01.2013г. не е подписан от възложителя Аврелия Спорт ЕООД /л.72/. Това се констатира и за Протокол акт обр. 19 към ф-ра № 965/12.08.2013г. /л.80, л.297/; така и за протокол обр.19 към ф-ра № 934/18.02.2013г., л.283, 282 – но подписан в екземпляра на л.73. Протокол обр.19 към ф-ра № 973/08.10.2013г. /л.305, т.2/ не е подписан от възложителя.

При тези данни е разколебана пряката доказателствена сила на протоколите акт обр.19 за реализиране доставката на строителни услуги, доколкото след като Аврелия Спорт ЕООД не е подписало голяма част от протоколите акт обр.19 като възложител, не може да се направи безсъмнен извод, че именно описаните в протоколите СМР са приети от Аврелия Спорт ЕООД, за да могат впоследствие да бъдат предадени пак въз основа на протоколи актове обр.19 на възложителя Ена метал ООД. Липсата на подпис на възложителя в част от протоколите обр.19 отрича документираните СМР услуги да са приети от същия като изпълнени от съответния изпълнител / подизпълнител, независимо от удостовереното ползване на обектите по предназначение.

7.4. Освен това, както е отбелязало и в.л. по СТЕ - в по-голямата част от Протоколите обр.19 липсват количества СМР, има само стойности в лева /описани подробно по-горе/. Липсват параметри на предоставените услуги в цялост, поради което не е ясно как е определена стойността за позициите видове работи, за които няма посочени количества и мярка. Протоколите акт обр.19 нямат дати.

 За установяване действителността на СМР не е достатъчно само съвпадение между стойност на СМР от приложението, стойността на СМР по протокола обр.19 и издадената въз основа на тях процесна фактура. Следователно, не може да бъде прието, че процесните фактури и протоколи индивидуализират вида, количеството и стойностите на извършените СМР.  Само стойностно изражение на описани СМР не е достатъчно при липса на количествени измерения.

В реда на изложеното се отбелязва, че договори и протоколи обр. 19 са частни документи, които не се ползват с материална доказателствена сила и именно предвид характеристиката на тези документи, от съществено значение е обсъждането на доказателствения материал в неговата съвкупност. При положение, че се касае за документи без материална доказателствена сила, е необходимо те да са точни, конкретни, изчерпателни и да е налице пълно съответствие относно стопанските операции, отразени в тях, така че да може да бъде проследена по един несъмнен начин непрекъсваема верига от обстоятелства, водещи до единствено възможен извод за осъществяване на съответната доставка. Не се касае за формална преценка за реквизити на документи, а за изискване за надлежно документиране на всяка стопанска операция, така че да се елиминира всякакво съмнение относно нейното осъществяване / Решение № 5973/2015г., ВАС/. В случая наличието на завършени СМР само по себе си, не може да е доказателство, че те са осъществени с услугите на посочения доставчик във фактурата.

7.5. Наименованието на стопанската операция – основание на сделката също не е достатъчно конкретизирано – „извършване на строително-монтажни работи съгл. договор и Протокол обр.19”.

Отразеното във фактурите „извършване на строително-монтажни работи съгл. договор и Протокол обр.19” не индивидуализира предмета на стопанската операция, тъй като не е посочен нито обект, на който се извършват дейностите, нито площ, за която се отнасят, нито договор, в изпълнение на който се осъществява доставката и най-вече липсва описание на конкретни СМР с количествени характеристики.

В решението си по дело С – 271/12 Съдът на ЕС изрично е посочил, че правото на приспадане може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение на последните след приемането на решението за отказ, е предоставена информация с цел доказване на действителното им извършване, естеството и стойността им. Въз основа анализ на т.27 – 36 от това решение на СЕС, се обосновава аргумента, че изначалната непълнота на фактурата, (чиито параметри в настоящия случай са изчерпателно посочени в Директивата и ЗДДС), препятства приспадането на ДДС (в този смисъл е приетото в т.43 от решение по дело С-368/09). Посочените изисквания към фактурата не са формални, а представляват такива по същество / така Решение № 5973/2015г., ВАС/ .

С арг. от чл. 6 ал. 1 т. 3 ЗСч., в допълнение се отбелязва, че счетоводните регистри на жалбоподателя, на записванията в които се основава заключението по ССч.Е и в частта за СМР услугите, са производни доказателствени средства, отразяващи систематизирана информация за стопанските операции от първични и/или вторични счетоводни документи, но отразената в регистрите информация следва да съответства на тази за стопанската операция по първичните и/или вторичните счетоводни документи. В тази част жалбата се приема за неоснователна.

Страните са заявили своевременно искане за присъждане на разноски. Жалбоподателят е направил разноски в размер на 4 580 лв. / д.т. – 50 лв.; депозити за свидетели – общо 30лв.; депозити за експертизи – общо 500лв.; адвокатско възнаграждение в размер на 4000лв. по договор за правна защита, изплатено по банков път, л.808, 809/. Според изхода от оспорването, на жалбоподателят се дължи присъждане на 3 847.2 лв. съдебни разноски за уважената част от жалбата. На ответника съобразно отхвърлената част от жалбата и Наредба № 1 от 9.07.2004г. /изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014г./ се дължи присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 473 лв. /с  компенсация ответникът дължи на жалбоподателя 3 374.2 лв./.

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Ревизионен акт № Р-16-1403483-091-001/24.02.2015г., издаден от Г.Н. – началник сектор и възложил ревизията и Б.Ч. гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 380/12.05.2015г. на и.д. Директор Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в общ размер на 68 114.45 лв. и съответните лихви, по фактури издадени от Аскела-91 ЕООД и Аврелия Спорт ЕООД с предмет доставка на стоки /метали, стомана/ в данъчни периоди м.10.2012г., м.11.2012г., м.10.2013г., м.11.2013г., м.12.2013г., м.01.2014г., м.02.2014г., м.05.2014г., м.06.2014г.

Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № Р-16-1403483-091-001/24.02.2015г., потвърден с Решение № 380/12.05.2015г. на и.д. Директор Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в общ размер на 12 761 лв. и съответните лихви, по фактури издадени от Аврелия Спорт ЕООД с предмет доставка на СМР в данъчни периоди м.01, м.02, м.07, м.08., м.09, м.10 и м.11.2013г.

Осъжда Дирекция “ОДОП” – Пловдив да заплати на Ена Метал ООД, ЕИК 115605020, представлявано от А. К. М., **** –  3 374.2лв. съдебни разноски общо.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                                                                  Административен съдия :