Р Е Ш Е Н И Е

Град Пловдив, 02 ноември, 2015 година

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в открито заседание на втори октомври, две хиляди и петнадесета  година, в състав:

  Председател: Анелия Харитева

                                                                      Членове: Стоил Ботев

                                                                                       Георги Пасков

при секретар С.Д. и с участието на прокурор Чераджийски, като разгледа докладваното от съдия Ботев к.н.а.д. №1815 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.         

С Решение № 1258/05.06.2015г., постановено по н.а.х.д № 366 по описа на Пловдивския районен съд за 2015 година, 9-ти наказателен състав е отменил  НП № K-0031730 от 19.05.2014г. издадено от директор на Регионална дирекция КЗП за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, с което на „АУТЛЕТ ВАНЕСА БГ“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от В.М., на основание чл.221 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/, за нарушение на чл.119, ал.1,  т.1 и т.3 от Закона за защита на потребителите.

Касационният жалбоподател - Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище в гр. Пловдив към Главна Дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите обжалва решението в законоустановения срок, като моли за отмяната на същото, като незаконосъобразно, неправилно и постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и потвърждаване на оспореното НП.

Ответникът - „АУТЛЕТ ВАНЕСА БГ“ в становище на л.10 счита жалбата за неоснователна.

Прокурорът  - счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, в пределите на касационната проверка, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, намира жалбата  за   процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна по следните съображения:

Въззивният съд е приел за  установено, че на 23.04.2014г., около 12:00 часа, в гр.Пловдив, на ул.„К. Райчо“ №56, представител на КЗП – Пловдив е извършил проверка в обект – магазин за спортни стоки, находящ се на горния, стопанисван от „АУТЛЕТ ВАНЕСА БГ“ ООД. При проверката, която била по повод жалба на потребител, се установило, че обекта бил в работен режим, обслужвал клиенти, предлагали се за продажба различни стоки - различни видове обувки и др.. В хода на проверката било изискано заявлението за търговска гаранция, представяно от търговеца, като се установило, че същото не съдържало информация за правата на потребителя, произтичащи съгласно разпоредбите на чл.112-чл.115 от ЗЗП, нямало ясно посочване, че търговската гаранция не оказва влияние върху потребителя произтичащи от гаранцията по чл.112-чл.115 от ЗЗП, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-чл.115 от ЗЗП, както и информация за териториален обхват на търговската гаранция и начините за предявяване на рекламация. С оглед на установеното по-горе, актосъставителката свидетелката А. съставила  АУАН с № 031730 от 29.04.2014г. за нарушение на чл.119, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗП, въз основа на който акт било издадено  и оспореното НП.

РС е  приел за безспорно установено изложената по-горе фактическа обстановка,  въз основа на събраните по делото писмени доказателства, вкл. и показанията на актосъставителя А., АУАН, Констативен протокол,  жалба, сигнал и др.

За да отмени процесното НП РС е приел , че  АУАН и НП не отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като при съставянето им са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство, както и ограничавайки право на защита на жалбоподателя. РС е приел , че в нарушение разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН,  както и на чл.42, т.3 и т.4 от ЗАНН , в  НП и в АУАН  липсва описание на нарушението, както и посочване на датата, на която последното е извършено, както и че не ставало ясно дали административнонаказващият орган е ангажирал отговорността на жалбоподателя за деянието, станало повод за извършване на проверката, за множество или за неопределен брой такива, във връзка с цялостната дейност на търговеца. Така описаните нарушения на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН са преценени като такива от категорията на съществените процесуални нарушения, тъй като лицето не е  разбрало за кое точно деяние /действие или бездействие/ е ангажирана административно наказателната му отговорност. 

Обсъждайки  изложеното в КЖ , както и  събраните по делото доказателства настоящия касационен състав счита , че решаващия съд не е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, вследствие на което е приложил неправилно материалния закон.

От събраните доказателства в административната преписка, както и от изложеното в АУАН и НП става ясно датата на извършване на нарушение и нарушените правни норми. В админ.преписка са приложени и два констативни протокола от 23 и 29.04.2014г., като видно от съдържанието на втория , управителката на дружеството лично се е явила в КЗП Пловдив и е представила доказателства , че жалбата е удовлетворена.

Съдът счита , че по никакъв начин не е нарушено правото на защита на търговеца и същият е разбрал коя е нарушената от него правна норма и е взел мерки за отстраняване на нарушението. Не са налице основанията за прилагане нормата на чл. 28 от ЗАНН , тъй като въпросните гаранционни карти са достигнали до знанието на много потребители  и  повода на подаване на жалбата е некачествена стока, непоправена в срок.

Неправилното приложение на материалния закон налага отмяна на оспореното съдебно решение и постановяването на друго такова с което се потвърди оспореното НП.

Ето защо и на основание чл.222, ал. 2, т.1  от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 1258/05.06.2015г., постановено по н.а.х.д № 366 по описа на Пловдивския районен съд за 2015 година, 9-ти наказателен състав и вместо него постанови:

ПОТВЪРЖДАВА НП № K-0031730 от 19.05.2014г. издадено от директор на Регионална дирекция КЗП за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, с което на „АУТЛЕТ ВАНЕСА БГ“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – ****, представлявано от В.М., на основание чл.221 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/, за нарушение на чл.119, ал.1,  т.1 и т.3 от Закона за защита на потребителите.

Решението е окончателно.

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :                  

                                                          ЧЛЕНОВЕ: