РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

925

23.04.2019 г.

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на четвърти февруари през две хиляди и деветнадесета година, председателствано от

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

при секретаря Р.Агаларева, като разгледа АХД № 1882 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на Глава ХІХ от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба на П.Й.Ч., ЕГН **********,*** срещу РА № Р- 16001617005629-091-001/12.03.2018 г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 304/30.05.2018 г. на Директора на ДОДОП – Пловдив.

В жалбата се развиват подробни съображения, касателно незаконосъобразността на административния акт и се иска неговата отмяна от съда.  Претендира се противоречието му с материалния закон, както и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Претендира се присъждане на сторените разноски.

Ответникът в производството – Директор Дирекция “ОДОП “- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Г., е на становище, че жалбата е неоснователна и моли съда да я остави без уважение. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, след изчерпване на предвидения ред за административно обжалване пред Директора на ДОДОП-Пловдив, и е допустима.

 

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

 

Съдът намира, че оспореният РА е издаден от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила като в настоящото производство се доказа и валидността на електронните подписи, положени под РА, РД и ЗВР. По делото беше представен и оптичен носител с копия на обжалвания акт, доклад и всички ЗВР, подписвани с електронен подпис oт органа по приходите. От същите, с програма DSTool бе проверена валидността на подписите и се установи, че същите са квалифицирани по своята същност, съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ.

 

Констатациите на ревизиращия екип са мотивирани със следното изложение в РА и РД

„…………   С протокол № 1353544/30.11.2017 г. органите по приходите са присъединили  доказателства  от данъчното досие на П.Й.Ч., събрани в хода на извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства, документирана с протокол № П-16001617018698-073-001/18.07.2017 г.

  На основание чл. 45 от ДОПК органите по приходите са извършили насрещни проверки на други задължени лица-доставчици на стоки и услуги за ревизирания период. Извършена е проверка в информационните масиви на НАП, документирана с протокол по реда на ДОПК.

За част от доставките на дизелово гориво при ревизията са констатирани наличие на обстоятелства за прилагане на нормите на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 6 от ЗДДС, които от своя страна са основания за корекция на данъчната основа на получените доставки и на приспаднатия данъчен кредит в общ размер 12 129,13 лв. по фактури и доставчици, както следва:

      806,40 лв. по 2 броя фактури, издадени през м.01 и м.02.2013 г.  от доставчик „ХАНГЕКИ“ ЕООД с ЕИК 121646769, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като касовите бонове са издадени  от обект - офис гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 10. По данни от фактурите МОЛ и съставител е М.М..

           При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П-2221017188242-141- 001/05.01.2018 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител. ИПДПОЗЛ е изпратено на декларирания електронен адрес от дружеството - hangеki2012@abv.bg, но не е потвърдено получаването му. ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл. 32 от ДОПК.  В отговор  от „ХАНГЕКИ“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

    Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, касаещи въпросния доставчик. Установено е, че „ХАНГЕКИ“ ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др.  Констатирано е също така, че през периоди м.01 и м.2.2013 г., когато са издавани обследваните 2 фактури, дружеството не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения. През следващите периоди на  2013 г. в дружеството  са назначени по трудови договори лица на длъжности сервитьори, бармани, хигиенисти, помощник готвачи. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2013 г.

„ХАНГЕКИ“ ЕООД не е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за финансовата 2013 г., което означава, че за този отчетен период дружеството не е осъществявало стопанска дейност.

   Изследваните фактури са декларирани от „ХАНГЕКИ“ ЕООД в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за съответния период. 

   Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 13.03.2013 г., по инициатива на данъчен  орган.

      668,97 лв. по 3 броя фактури, издадени през м.04 и м.06.2013 г.  от доставчик „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД с ЕИК 160057957, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като касовите бонове са издадени  от обект - офис гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 10.      По данни от фактурите МОЛ и съставител е М.М..

          При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П- 16001617189196-141-001/22.11.2017 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител.                

          ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път на 06.11.2017 г.  В отговор  от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

  Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, при която е установено, че „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др.        

   Констатирано е също така, че през периоди м.04 и м.6.2013 г., когато са издавани обследваните фактури, дружеството е разполагало с едно лице по трудови правоотношения, назначено на 01.04.2013 г. на длъжност работник поддръжка на сгради, като договорът е прекратен на 22.04.2013 г. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физ. лица за 2013 г.

   Изследваните фактури са декларирани от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за съответния период. 

   Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 22.10.2013 г., по инициатива на данъчен  орган.

      5 704,73 лв. по 17 броя фактури, издадени през м.07, м.08, м.09, м.10 и м.12.2013 г., м.01, м.02 и м.03.2014 г.  от доставчик „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД /ново наименование „ММ ОЙЛ 2013“ ЕООД/ с ЕИК 112664145, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като на  част от фискалните бонове е записано, че са издадени от колонка 2 в обект - бензиностанция с. Добровница, а други са издадени от колонка 1 в обект - бензиностанция „Оризарна“ в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 3, като МОЛ и на двата обекта е Г.М..  По данни от фактурите МОЛ и съставител е М.М..

            При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П-22221417188105-141-001/22.11.2017 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител.             ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път на 10.11.2017 г.  В отговор  от „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

   Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, при която е установено, че „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др.  Констатирано е също така, че за периода 01.07.2013 г. - 23.09.2013 г. в дружеството има назначени по трудови правоотношения 4 лица обслужващи бензиностанция/газстанция, чиито договори са прекратени на 23.09.2013 г. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2013 г. и 2014 г.

   От общо издадени на РЛ  17 броя  фактури,  от „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД са декларирани само 6 фактури в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за периоди м.10, м.11 и м.12.2013 г., м.02 и м.03.2014 г. 

   Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 01.09.2015 г., по инициатива на данъчен  орган.

      651,50 лв. по 3 броя фактури, издадени през данъчни периоди м.12.2015 и м.02.2016 г.  от доставчик „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД с ЕИК 201552758, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като на фактурите, които са и фискални бонове е записано, че са издадени  от колонка 1 в обект - бензиностанция в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 1.

           При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П-22220617188227-141-001/15.12.2017 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител.                

          ИПДПОЗЛ е връчено пореда на чл. 32 от ДОПК на 06.11.2017 г. В отговор  от „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

  Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, при която е установено, че предмет на дейност на „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД е товарен автомобилен транспорт. Дружеството не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени ДМА, няма информация за наети активи и др.  Констатирано е също така, че през периоди м.12.2015 и м.02.2016 г., когато са издавани обследваните фактури, дружеството не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2015 г. и 2016 г.

   Изследваните фактури са декларирани от „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за съответния период. 

   Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 07.07.2016 г., по инициатива на данъчен  орган.

      2 015,19 лв. по 9 броя фактури, издадени през м.06, м.07, м.08 и м.09.2015 г.  от доставчик „НИВИКО - 2000“ ЕООД с ЕИК 112521834, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като на фактурите, които са и фискални бонове е записано, че са издадени  от колонка 1 в обект - бензиностанция в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 1.               

            При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П-22220517188383-141-001/21.12.2017 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител.          ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл. 32 от ДОПК.  В отговор  от  „НИВИКО - 2000“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

    Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, касаещи въпросния доставчик. Установено е, че  „НИВИКО - 2000“ ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др.  Констатирано е също така, че през периода м.06.2015 г. - м.09.2015 г., когато са издавани обследваните фактури, дружеството не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2015 г.

   Изследваните фактури са декларирани от „НИВИКО - 2000“ ЕООД в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за съответния период. 

   Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 07.07.2016 г., по инициатива на данъчен  орган.

      3 070,43 лв. по 14 броя фактури, издадени през м.11 и м.12.2014 г., м.01, м.02 и м.04.2015 г.  от доставчик „ДИГЕД“ ЕООД с ЕИК 112608698, с предмет на доставката дизелово гориво. Разплащането е извършено в брой, като на фактурите, които са и фискални бонове е записано, че са издадени  от колонка 1 в обект - бензиностанция в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 1.                    

            При извършената насрещна проверка на доставчика, документирана с протокол № П-22220617188224-141-001/01.12.2017 г., на декларирания от дружеството адрес за кореспонденция не е открит негов представител.          ИПДПОЗЛ е връчено по реда на чл. 32 от ДОПК.  В отговор  от  „ДИГЕД“ ЕООД не са представени документи и обяснения.

    Ревизиращият екип е извършил допълнителна проверка на данните, съдържащи се в информационната система на НАП, касаещи въпросния доставчик. Установено е, че  „ДИГЕД“ ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др.  Констатирано е, че за периода 01.11.2014 г. - 12.01.2015 г. дружеството не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения. На 12.01.2015 г. в дружеството е назначен по трудови правоотношения лицето  Благой Димитров като обслужващ бензиностанция/газстанция. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2014 г. и 2015 г.

    „ДИГЕД“ ЕООД не е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за финансовата 2014 г. и 2015 г., което означава, че за тези отчетни периоди дружеството не е осъществявало стопанска дейност

     Изследваните фактури са декларирани от „ДИГЕД“ ЕООД в дневника за продажби и в СД по ЗДДС за съответния период. 

     Поради установени обстоятелства по чл. 176 от ЗДДС дружеството е дерегистрирано на 25.06.2015 г., по инициатива на данъчен  орган.

     При насрещните проверки от страна на посочените по-горе шестима преки доставчика не са представени доказателства за редовно заведена счетоводна отчетност – главна книга и оборотна ведомост за периодите, когато са издадени фактурите/, извлечения от счетоводни сметки, отчитащи активите, от които да е видно отразяване на придобиването на дизеловото гориво, съхраняването и изписването му при продажбата на ревизираното лице, доказателства за наличието на същото към датата на издаване на спорните фактури към РЛ. Не са представени документи за плащане по фактурите, както и доказателства за наличие на обекти, където горивото е съхранявано до продажбата му на РЛ. Не са представени доказателства как е извършен транспортът на дизеловото гориво - пътни листове, товарителници, регистрационни талони на МПС, посредством които е транспортирано горивото от обект на съответния доставчик до обект на ревизираното лице в с. Дуванлии, ул. „Елин Пелин“ № 26.

     В хода на ревизията на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК с ИПДПОЗЛ изх. № 94-00-7918/04.09.2017 г. и изх. .№ 94-00-11316/11.12.2017 г.,  от П.Й.Ч. са изискани първични и вторични счетоводни документи, справки, договори, протоколи за приемане, писмени обяснения относно дейността му за ревизирания период, както и  конкретни документи и данни относно фактурите, издадени от доставчиците на дизелово гориво: „ХАНГЕКИ“ ЕООД ЕИК 121646769, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД ЕИК 16005795, „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 112664145 /ново име „ММ ОЙЛ 2013“ ЕООД/, „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД ЕИК 201552758, „НИВИКО – 2000“ ЕООД ЕИК 1125821834 и „ДИГЕД“ ЕООД ЕИК 112608698.

                  В отговор с вх. № 70-00-7918/12.09.2017 г. и вх. № 70-00-11316/08.01.2018 г. от ревизираното лице са представени фактури, издадени от доставчиците на дизелово гориво; оборотни ведомости и главна книга за ревизираните данъчни периоди,  хронологии на счет. сметки от група 20, 30, 40, 60 и 70; 2 бр. товарителници за дизелово гориво 820 л. и 1 100 л. с данни за  изпращач и превозвач: „ХАНГЕКИ“ ЕООД,  получател - ЗП П.Ч., натоварване: Пазарджик, разтоварване: Дуванлии, МПС с рег. № *** / рег.№ ***, няма данни за водачи на автомобилите;  2 бр. товарителници за дизелово гориво 620 л. и 1 000 л. с данни за  изпращач и превозвач: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД,  получател - ЗП П.Ч., натоварване: Пазарджик, разтоварване: Дуванлии, МПС - самосвал с рег.№ ***, няма данни за водач на автомобила; 11 бр. товарителници за дизелово гориво с данни за  изпращач: „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД, превозвач: „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД /„М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД,  получател - ЗП П.Ч., натоварване: Пазарджик, разтоварване: Дуванлии, МПС - самосвал с рег. № ***, няма данни за водач на автомобила.

           Съгласно представените писмени обяснения на П.Ч., дизеловото гориво е доставяно на място в с. Дуванлии,  ул. „Елин Пелин“ № 26, от  доставчиците, с техен превоз - бусове. Превозът на горивото е  за тяхна сметка, поради което П.Ч. не може да представи превозни документи. П.Ч. декларира, че горивото е доставяно с бусове пригодени за превоз на гориво до 2 тона, като  е предавано от представител на фирмата - доставчик и приемано лично от него. Горивото е съхранявано в цистерна 2,5 тона, находяща се на адрес: с. Дуванлии, ул. „Елин Пелин“ № 26. Зареждането на дизеловото гориво ставало посредством помпа и кран. Също така са извършвани доставки на гориво и директно в резервоарите на превозните средства. Дизеловото гориво счетоводно е изписвано чрез разходни сметки от група 60, като е  използвано за земеделски обработки, превоз на семена, превоз на тор за наторяване на земята и други дейности, свързани с обработката на земята и превоз на готовата продукция.

                       Органът по приходите е разгледал и обсъдил в констативната част на съставения ревизионен доклад информацията и данните, съдържащи се представените документи и обяснения от РЛ, в резултат на което е посочил, че същите не доказват реално извършено прехвърляне на собственост върху  дизелово гориво поради липсата на данни, че преките доставчици „ХАНГЕКИ“ ЕООД, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД, „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД /ново име „ММ ОЙЛ 2013“ ЕООД/, „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД, „НИВИКО – 2000“ ЕООД и „ДИГЕД“ ЕООД са разполагали с фактурираните количества дизелово гориво, които са били предмет на продажба към П.Ч.. Липсват доказателства за мястото, на което е било извършено прехвърляне на собствеността на коментираните стоки, дотолкова доколкото доставчиците не притежават недвижими имоти /складови помещения или търговски обекти/. Ревизиращият екип не е кредитирал и приложените от дружеството товарителници, тъй като в тях са посочени МПС с рег. № *** / рег.№ ***, за които няма данни да са собственост или да са били наети от цитираните  преки доставчици на горивото или от РЛ П.Ч..

                Към възражението по РД от П.Ч. са приложени копия на заповеди за определяне на разходни норми за гориво за видовете обработка на пшеница и ечемик, справка за дейността на ЗП за стопанската 2014 г. – 2015 г., хронологичен регистър на сметка 701 „Приходи от продажба на продукция“ за 2013 г., 2014 г. и  2015 г.

                Допълнително с вх.№ 70-00-2720/09.03.2018 г. са представени множество документи:

          1. Копие от договор за наем от 05.10.2012 г., сключен между „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 120509995 /наемодател/ и „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД, ЕИК 112659599 /наемател/ на МПС - камион цистерна за светли горива с рег.№ ***, за периода 05.10.2012 г. – 05.10.2013 г.;

           2. Копие на предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 16.06.2010 г. - товарен автомобил специален с рег.№ ***, сключен между „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД /продавач/ и „ВИВИАН 2010“ ЕООД, гр. Раковски, ЕИК 200994684 /купувач/, за сумата 13 000,00 лв. без ДДС;

            3. Копие на приемо-предавателен протокол от 16.06.2010 г., с който товарен автомобил ЩАЕР с рег. № *** е предаден от „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД на „ВИВИАН 2010“ ЕООД;

            4. Копие на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, издадено на 21.07.2010 г. и валидно до 24.06.2011 г., на превозно средство с рег. № ***, собственост на „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД, като на втората страница има дати за удължаване на валидността, но не е ясно /не се чете/ от кой са заверени, както и не е ясно от кой е издадено удостоверението /кой е издаващият орган/;

           5. Копие на решение № 2540/2014 г. на Пловдивски Районен съд, с което е обявен за окончателен предварителният договор от 16.06.2010 г. за покупко – продажба на МПС: товарен автомобил специален, марка ЩАЕР с рег.№ ***, сключен между „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД - продавач и „ВИВИАН 2010“ ЕООД - купувач;

         6. Копие на свидетелство за водач, превозващ опасни товари - Г.А.Т., ЕГН ******хххх;

         7. Копие на свидетелство за регистрация на специален автомобил – цистерна с рег.№ ***, със собственик „АКИРА“ ЕООД, гр. Русе, ЕИК 117650999;

           8. Копие на лиценз № 09595 за превоз на товари, издаден на „М ДЖИ ТРАНС-2012“  ЕООД, ЕИК 112659599, издаден на 20.05.2013 г. от МТИТС  и валиден до 19.05.2018 г., за извършване на превози на товари на територията на Република България;

           9. Копие на удостоверение на ППС за обществен превоз на товари към лиценз № 09595, в което е вписано ППС: специално ПС, марка МАН, модел 17220, рег. № ***. В удостоверението няма отбелязана дата;

          10. Копие на свидетелство за управление на МПС на Г.А.Т., ЕГН: ******хххх и копие на лична карта;

          11. Копие на удостоверение за преминато обучение № 456/15.04.2013 г., извършено за периода 11.04.2013 г. – 14.04.2013 г., за превоз на опасни товари, издадено от Асоциация за обучение в транспорта;

          12. Копие на предварителен договор за продажба на МПС от 08.02.2013 г., сключен между „АКИРА“ ЕООД - продавач и  „МАЛТИ ГРУП“  ЕООД, ЕИК 200550590 - купувач, съгласно който продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост върху собственото си МПС: специален автомобил марка: МАН с рег. № ***;

          13. Договор за наем от 08.02.2013 г., сключен между „МАЛТИ ГРУП“  ЕООД – наемодател и „М ДЖИ ТРАНС-2012“ ЕООД - наемател, за предоставяне на МПС: камион цистерна за светли горива с рег.№ ***.       

           Органът по приходите е разгледал и обсъдил в констативната част на обжалвания РА информацията и данните, съдържащи се в допълнително представените от РЛ документи, в резултат на което е посочил, че същите не доказват по какъв начин въпросният автомобил с рег.№ ***, вписан в товарителница № 292/22.01.2013 г. е ползван от превозвача „ХАНГЕКИ“ ЕООД предвид представения договор за наем, сключен между собственика на автомобила „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД и „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД - наемател. Приложеният договор за наем няма връзка с „ХАНГЕКИ“ ЕООД като превозвач. При извършена проверка в ПП VAT-14  не се установяват издавани фактури от „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД или от „ВИВИАН 2010“ ЕООД към вписания в товарителницата превозвач „ХАНГЕКИ“ ЕООД, няма издавани фактури за наем и към „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД с ЕИК 112659599.

            При извършените проверки в регистрите на НАП относно собствеността на МПС с рег. № *** органите по приходите са установили, че собственик е „ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ЕООД. Собственик на МПС рег.№ *** за периода от 26.10.2006 г. до 10.10.2014 г. е „АКИРА“ ЕООД, а от 10.10.2014 г. нов собственик е „Петрол Тех Груп“ ООД. Не са представени документи, удостоверяващи ползването на  автомобили с рег.№ *** и рег.№ ***, с които се твърди, че е транспортирано горивото  от  „ХАНГЕКИ“ ЕООД, „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД,  „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД и „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД. От фирмите - собственици на МПС няма издавани фактури към вписаните в товарителниците фирми - изпращач и превозвач.

              В подадените дневници за покупки на „ХАНГЕКИ“ ЕООД  и „М ДЖИ ТРАНС 2012“ ЕООД няма отразени фактури за платени наеми на „МАЛТИ ГРУП“ ЕООД. Същевременно „МАЛТИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 200550590 не е собственик на цитираното в товарителниците МПС с рег.№ ***, както към датата на товарителниците, така и към момента.

            От ревизираното лице не са представени документи, които задължително придружават доставките на горива - декларация за съответствие на качеството на течните горива, акцизен данъчен документ, документи удостоверяващи точен адрес на мястото на доставката, а в представените товарителници липсват данни за водача, извършил превоза на горивото.

             В представените от РЛ фактури, издадени от преките доставчици на дизелово гориво: „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД, „НИВИКО – 2000“ ЕООД и „ДИГЕД“ ЕООД, които фактури са и фискални бонове, е записано, че са издадени от колонка 1 на бензиностанция в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ № 1. Същевременно от П.Ч. не са представени данни в  какви съдове или МПС са зареждани количествата дизелово гориво от  колонка № 1, /една и съща колонка за тримата доставчика/, предвид значителните количества, вписани във фактурите: 440,40 л., 505,16 л., 803,06 л., 1070 л. и др. Не са представени  документи за транспорт на тези количества дизелово гориво, съответно не е ясно как горивото е придвижено до с. Дунавлии.

            Отделно от горното, при извършена проверка в ИС „Контрол на горивата“ органът по приходите издал РА констатира, че от преките доставчици „ХАНГЕКИ“ ЕООД, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД“ ЕООД, „М ДЖИ ОЙЛ“ ЕООД /ново име „ММ ОЙЛ 2013“ ЕООД/, „ЦЕКО ТРАНС“ ЕООД, „НИВИКО – 2000“ ЕООД и „ДИГЕД“ ЕООД  няма подадени справки за получено и съответно доставено гориво, няма декларирани/обявени съдове за съхранение на горива, няма декларирани обекти с ЕСФП.

                  Наличието на горните обстоятелства и факти, разгледани в тяхната съвкупност, са дали основание да бъде формирано заключението, че издадените от шестимата доставчика фактури не документират реално осъществени доставки на дизелово гориво по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, поради което отразеният в тях косвен данък се явява неправомерно начислен по реда на чл. 70, ал. 5 от същия закон. Поради това на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 , т. 1 от ЗДДС на П.Ч. не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 12 917,22 лв. по обследваните фактури.….“

 

 

Правният спор касае отказан данъчен кредит в общ размер на 12 917,22 лв., ведно с прилежащите лихви - 4 780,42 лв. по фактури, издадени от „ХАНГЕКИ" ЕООД, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД" ЕООД и „М ДЖИ ОЙЛ" ЕООД, „ЦЕКО ТРАНС" ЕООД, „НИВИКО-2000" ЕООД, „ДИГЕД" ЕООД.

Извършената на П.Й.Ч. ревизия относно правилното прилагане на ЗДДС и ППЗДДС и обхваща данъчни периоди от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г., от 01.02.2016 г. до 30.04.2016 г и от 01.12.2016 г. до 28.02.2017 г., през които ЗЛ е извършвало основна дейност - земеделие. Ревизираното лице обработва 226 ха земя, съгласно анкетен формуляр вх. № 437/17.06.2015 г. към анкетна карта за регистрация на земеделски производител, издадена от Министерство на земеделието и храните. Една част от обработваната земя е под наем, друга част е собствена и под аренда, и се намира в землището на с. Дуванлии, община Калояново. Във връзка с осъществяване на основната си дейност РЛ е извършило покупки на дизелово гориво от различни доставчици, като е ползвано за зареждане на земеделската техника при обработка на площите, превоз на семена за сеитба, превоз на тор за наторяване, превоз на готова земеделска продукция.

На следващо място, с цел установяване реалността на доставките, в хода на ревизията приходните органи са предприели редица действия (подробно описани в РД) за изследване на всички обстоятелства относно фактическото изпълнение на доставките от цитираните по-горе доставчици и по надлежния ред е събран годен доказателствен материал, въз основа на който ревизиращите са формирали извод, че за жалбоподателя не са налице условията за признаване право на данъчен кредит за жалбоподателя и на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и т.2, чл. 69, ал.1 и чл. 70, ал.5 от ЗДДС, органите по приходите не са признали право на приспадане па данъчен кредит на П.Й., тъй като по спорните фактури не е доказано извършването на доставки на стоки и услуги, и основание за начисляване на ДДС. Налице е само фиктивно фактуриране и документално оформяне на стопански операции от страна на дружествата.

За да приемат, че е налице основание за отказ на данъчен кредит органите по приходите са се позовали на резултатите от извършените насрещни проверки; събраните доказателства при ревизията; служебните проверки, извършени в регистрите на НАП и предоставените от ревизираното лице документи. При извършените процесуални действия не са представени годни доказателства, удостоверяващи извършени доставки от страна на посочените по-горе лица. Такива доказателства не са представени и от ревизираното лице.

Безспорно в хода на ревизията е установено, че „ХАНГЕКИ" ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др. Констатирано е също така, че през периоди м.01 и м.2.2013 г., когато са издавани обследваните 2 фактури, дружеството не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения. През следващите периоди на 2013 г. в дружеството са назначени по трудови договори лица на длъжности сервитьори, бармани, хигиенисти, помощник готвачи. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица за 2013 г. „ХАНГЕКИ" ЕООД не е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО за финансовата 2013 г., което обосновава извод, че за този отчетен период дружеството не е осъществявало стопанска дейност.

За фактурите, издадени от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД" ЕООД с предмет на доставка дизелово гориво, констатациите са същите - „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД" ЕООД не разполага с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществява стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежава собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др. Констатирано е също така, че през периоди м.04 и м.6.2013 г., когато са издавани обследваните фактури, дружеството е разполагало с едно лице по трудови правоотношения, назначено на 01.04.2013 г. на длъжност работник поддръжка на сгради, като договорът е прекратен на 22.04.2013 г. Липсват данни за подадена от ЗЛ декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физ. лица за 2013 г. Установено е още, че разплащането е извършено в брой, като касовите бонове са издадени от обект - офис гр, Пазарджик, ул. „Мильо Войвода" № 10. По данни от фактурите МОЛ и съставител е М.М.. От същата бензиностанция са и издадените от „ЦЕКО ТРАНС" ЕООД, „НИВИКО - 2000" ЕООД и „ДИЕЕД" ЕООД фактури. Фактурите, издадени от „М ДЖИ ОЙЛ" ЕООД /ново име „ММ ОЙЛ 2013" ЕООД/ са от колонка 2 в обект - бензиностанция с. Добровница, а други са издадени от колонка 1 в обект - бензиностанция „Оризарна" в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода" № 3, като МОЛ и на двата обекта е Г.М., МОЛ и съставител е отново М.М..

Констатациите за останалите дружества-доставчици са не по-различни от описаните по-горе, а именно: дружествата не разполагат с недвижими имоти - офис, търговски обект или склад, където да осъществяват стопанска дейност, складиране и последваща продажба на дизелово гориво; не притежават собствени активи, вкл. МПС; няма информация за наети ДМА, МПС и др. Липсват данни за подадени декларации по чл. 73 от ЗДДФЛ за сключени договори по извънтрудови правоотношения и изплатени суми на физически лица. Не разполага с назначени работници и служители по трудови правоотношения или сключените с тях договори са прекратени. При служебната проверка, извършена в ИС „Контрол на горивата" е констатирано, че преките дружества-доставчици - „ХАНГЕКИ" ЕООД, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УУД" ЕООД, „М ДЖИ ОЙЛ" ЕООД /ново име „ММ ОЙЛ 2013" ЕООД/, „ЦЕКО ТРАНС" ЕООД, „НИВИКО - 2000" ЕООД и „ДИГЕД" ЕООД не са подадали справки за получено и съответно доставено гориво, няма декларирани/обявени съдове за съхранение на горива, няма декларирани обекти с ЕСФП. Няма представени доказателства за редовно заведена счетоводна отчетност - главина книга и оборотна ведомост за периодите, когато са издадени фактурите/, извлечения от счетоводни сметки, отчитащи активите, от които да е видно отразяване на придобиването на дизеловото гориво, съхраняването и изписването му при продажбата на ревизираното лице, доказателства за наличието на същото към датата на издаване на спорните фактури към РЛ. Не са представени документи за плащане по фактурите, както и доказателства за наличие на обекти, където горивото е съхранявано до продажбата му на РЛ. Не са представени данни в какви съдове или МПС са зареждани количествата дизелово гориво от колонка № 1, /една и съща колонка за повечето доставчици/, предвид значителните количества, вписани във фактурите: 440,40 л., 505,16 л., 803,06 л., 1070 л. и др. Не са представени доказателства как е извършен транспортът на дизеловото гориво - пътни листове, товарителници, регистрационни талони на МПС, посредством които е транспортирано горивото от обект на съответния доставчик до обект на ревизираното лице в с. Дуванлии, ул. „Елин Пелин" № 26. Именно наличието на съпътстващи сделките достоверни доказателства би позволило да се направи несъмнен извод, че посочените във фактурите доставки са осъществени, така както предвиждат чл. 6, 9 от ЗДДС.

В хода на съдебното производство не се представиха доказателства, които да оборят констатациите на приходните органи.

Ангажираните СТЕ и гласни доказателства не можаха да оборят констатации на органите по приходите. Заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза не допринася изобщо за изясняване на спора. То установява единствено какво количество гориво е било необходимо за селскостопанските машини на жалбоподателя за осъществяване на дейността му, както и дали това количество надвишава нуждите на тези машини, а спорът е дали издателите на фактурите /подробно описани горе/, по които е отказано право на приспадане на данъчен кредит са действителните извършители на доставките на това количество гориво. Що се касае до представените едва в съдебното производство писмени документи, същите не притежават достоверна дата, изготвени са за нуждите на експертизата и като такива не следва да бъдат кредитирани.

Гореописаният спор по никакъв начин не се изяснява и от показанията на разпитаните свидетели. Същите не следва да бъдат кредитирани, тъй като не кореспондират с останалите доказателства по делото. Нещо повече, свидетелите твърдят, че само са съпътствали автомобила, с който горивото е било транспортирано и не знаят същият чия собственост е. Не се намират и в трудовоправни взаимоотношения нито с доставчиците, нито с жалбоподателя. Свидетелските показания целят доказване на предаването на стоката, но този факт не е документиран в приемо-предавателните документи или други с такава цел. От друга страна, дори да се кредитират тези показания, чрез тях не се установяват нови факти от значение за правилното установяване на данъчните задължения на жалбоподателя, защото същите са прекалено общи и неконкретни.

Спорът е реално ли са извършени доставките и услугите, а оттам правомерно ли е начислен данъка /ДДС/ по процесиите фактури, тъй като основанието за отказ за данъчен кредит в процесния казус е по чл. 70, ал. 5 ЗДДС - неправомерно начисляване на данъка предвид липса на данъчно събитие. Предмет на доказване във връзка с реалността на доставката на стока е установяване на нейната индивидуализация, тъй като стоката е била фактурирана като родово-определеиа вещ, както и е получена, както и възможността на издателя на фактурата да извърши фактурираната услуга. Релевантни са и обстоятелствата, относими към транспортирането, съхраняването на стоката, наличността й при доставчика. За тези обстоятелства не съществуват безспорни доказателства.

За да се направи несъмнен и категоричен извод, че едно регистрирано лице има право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки/услуги по издадени му фактури от други регистрирано по ЗДДС лице фактури, е необходимо проверката на съществуващата документация да удостовери по един категоричен начин, че доставките са реално извършени от вписаното във фактурите като доставчик лице. Такъв е смисълът на чл. 68, ал. 1,т. 1 от ЗДДС, съгласно който, едно регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон, сумата на данъка за стоките или услугите по облагаеми доставки, които доставчикът- регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. В конкретния случай, това не бе сторено, т. е. по време на съдебното обжалване не бе приведено нито едно конкретно доказателство за невярност на изложените в РА фактически констатации. Безспорно бе установено, че доставчиците не разполагат с техническа, материална и кадрова обезпеченост.

Въз основа на изложеното дотук от фактическа и правна страна, съдът намира, че обжалваният ревизионен акт е издаден от материално компетентен орган на приходната администрация в хода на ревизионно производство, възложено по реда на чл. 112 от ДОПК и осъществено в съответствие с правилата на Глава ХV от ДОПК. Ревизионното производство е завършило с издаването на предвидения в чл. 119 от ДОПК ревизионен акт, който е постановен в установената от закона форма. Не се констатират нарушения на процедурните правила при извършването на ревизията. Ревизионният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, като също така съответства на целта на закона да се установяват точно и пълно по вид и размер задълженията за данъци и осигурителни вноски на физическите и юридическите лица в Република България. Той ще следва да бъде оставен в сила, а жалбата срещу него – отхвърлена като неоснователна и недоказана.

При този изход на делото и предвид претенциите на страните за присъждане на разноски по делото, съдът намира, че такива се следват на ответника и същите се констатираха в размер на 1060 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение, съобразно разпоредбата на чл.8 ал.1 т.4 от Нaредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

         Воден от горното, Административен съд – Пловдив, ХVI състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Й.Ч., ЕГН **********,*** срещу РА № Р- 16001617005629-091-001/12.03.2018 г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 304/30.05.2018 г. на Директора на ДОДОП – Пловдив за отказан данъчен кредит в общ размер на 12 917,22 лв., ведно с прилежащите лихви - 4 780,42 лв.

 

ОСЪЖДА П.Й.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Д „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1060 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.

        

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                              

 

 

                                               СЪДИЯ: