Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1205

 

гр. Пловдив, 6 юни 2019г.

 

                                                  В     И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Пловдивският административен  съд, ХХ състав в публично съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ДИЧО ДИЧЕВ

    ЧЛЕНОВЕ : ТАНЯ  КОМСАЛОВА

                                                                                                                                      ЙОРДАН РУСЕВ

 при участието на секретаря С. К. и прокурора Г. Л., като разгледа докладваното от чл.съдията Йордан Русев КАНД № 1092 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на ЦУ на НАП против Решение № 419 от 06.03.2019г. по АНД 7538/18 г. на ПРС, V н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 366968-F396320 от 23.10.2018 г., издадено от Началник отдел „Оперативни дейности“ - Пловдив към ЦУ на НАП, с което на „Д.агро 85“ ООД, ЕИК 201172016 на основание чл. 278б ал.1 ДОПК му е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3 000 лева, за нарушение на чл. 13 ал.3 т.2 ДОПК. Иска се неговата отмяна и постановяване на ново решение по същество, с което наказателното постановление да бъде потвърдено. Изтъкват се съображения за правилно прилагане на закона от страна на административнонаказващия орган.    

Ответникът по касацията – „Д.агро 85“ ООД, редовно призован, не взема становище по жалбата.   

Представителят на Окръжна прокуратура-Пловдив дава заключение, с което намира жалбата за неоснователна, а решението предлага да се остави в сила.      

Настоящият касационен състав счита, че жалбата е подадена от надлежна страна в предвидения от закона срок и като такава се явява процесуално допустима. Разгледана по същество тя се явява неоснователна. Съображенията за това са следните:

В случая районният съд е изложил подробни съображения, мотивирали го да постанови обжалваното решение, които настоящата инстанция споделя.

Безспорно е установено по делото, че на 14.06.2018 г. в 16:36 часа на пункт за фискален контрол ДС „Зара – Е“ гр. Стара Загора, ул. „Индустриална“ № 61, петролна база „Зара“, бил упражнен фискален контрол върху стока с висок фискален риск- 6939 литра /нетно тегло/ газьол. Същата била превозвана по направление гр. Стара Загора – с. Войводиново, обл. Пловдив, с транспортно средство, марка „Скания“, рег. № ***, рег. номер на ремарке ***, управляван от М.А.. Получател на стоката било дружеството „Д.Агро 85“ ООД. Проверката била обективирана в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 242900914737_5 от 14.06.2018 г. При пристигане на органите по приходите на мястото на разтоварване в 19:00 часа не присъствал представител на дружеството, ответник по касация, или упълномощено от него лице, което да приеме стоката.

 За констатираното нарушение на „Д.Агро 85“ ООД бил съставен АУАН № F396320 от 25.07.2018г. като установеното било квалифицирано като нарушение по чл.13, ал.3, т.2 от ДОПК. Въз основа на акта било издадено и атакуваното наказателно постановление.  

Районният съд приел, че от събраните доказателства не може да се вмени вина за извършено нарушение по чл.13, ал.3, т.2 от ДОПК от дружеството. 

Така постановеното решение е правилно.

За разрешаването на конкретния спор е необходимо да се съобрази следното: Според чл. 13, ал. 2, т. 3 и 4 от ДОПК, при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен: - да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на разтоварване/получаване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни; - да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката. От своя страна в ал. 3, т. 1 и т. 2 на чл. 13 от ДОПК е предвидено задължение на получателя/купувача на стоката: - да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път; - да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител.

 Очевидно при това положение е, че за да възникне за получателя на стоката задължение по чл. 13, ал. 3, т. 2 от кодекса, преди това водачът на транспортното средство следва да изпълни задължението си по чл. 13, ал. 2, т. 4 ДОПК за уведомяване на лицето, посочено като получател (за задължението на последното да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката). В конкретния случай по делото не се установява водачът на процесното транспортно средство да е уведомил своевременно дружеството-получател на стоката за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол, както и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката. Казано с други думи по делото липсват безспорни данни за извършено нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 2 от страна на „Д.Агро 85“ ООД.

Изложеното дотук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон. То ще следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХ касационен състав,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 06.03.2019г. по АНД 7538/2018 г. на районен съд-Пловдив, V н.състав.   

Решението е окончателно.

                              

  

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                     

                                                        ЧЛЕНОВЕ :