РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1587

 

гр. Пловдив,  19.07.2019 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                            

 

при секретаря Б.К. и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от чл. съдия ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 1121 по описа за 2019 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел трети от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

2. Образувано е по протест на Окръжна прокуратура гр. Пловдив против чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Съединение, приета с Решение № 37, взето с Протокол № 7/26.04.2018 г. на Общински съвет Съединение, изменена и допълнена с Решение № 46, взето с Протокол № 8/14.05.2018 г. на Общински съвет Съединение.

В протеста се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваните разпоредби и се иска тяхната отмяна. В тази връзка се твърди, че оспорените текстове на наредбата противоречат на чл. 152, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за горите. Претендират се сторените в производството разноски.

3. Ответникът по протеста – Общински съвет Съединение, не взема конкретно становище по оспорването.

ІІ. За допустимостта:

4. Съобразно чл. 187, ал. 1 от АПК, подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. При това положение и доколкото се касае за протест подаден от прокурор при Окръжна прокуратура Пловдив, упражняващ правомощията си по чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК, оспорването се явява процесуално ДОПУСТИМО за разглеждане.

ІІІ. За фактите:

5. С Решение № 37, взето с Протокол № 7 от 26.04.2018 г., на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите (ЗГ), Общински съвет Съединение е приел Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Съединение (НРУГТСОС). Последвалото изменение на наредбата не касае оспорените разпоредби.

6. Протестиращият оспорва така приетата наредба, в частта й по чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, според която право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: 1. стълбове за въздушни електропроводи; 4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия; 5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм.

7. Оспорването е съобщено, чрез публикуване на обявление в бр. 37/07.05.2019 г. на "Държавен вестник" и в сайта на Върховен административен съд, както и чрез поставяне на обявление в сградата на Административен съд - гр. Пловдив.

В хода на съдебното производство не са налице встъпили заедно с административния орган или присъединени към оспорването страни по реда  на чл. 189, ал. 2 и ал. 3 от АПК

ІV. За правото :

8. Правната същност и характеристиките на нормативните административни актове са уредени от разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от АПК. Правилото обявява за такива всички подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.

Няма съмнение и спор, че атакуваната наредба, е нормативен административен акт, който се отнася за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие.

9. Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76, ал. 3 от АПК вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби.

С нормата на чл. 181, ал. 6 от Закона за горите на общинските съвети е възложена компетентността да определят с наредба реда за управление на горските територии - общинска собственост. НРУГТСОС е издадена при спазване на регламентираните в закона императивни процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове. Съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), приложим в настоящото производство по препращане от чл. 80 АПК, на 23.02.2018 г., преди внасянето на проект на нормативния акт за приемане от компетентния орган – Общински съвет Съединение, същият е публикува на интернет страницата на Община Съединени (от която е представена разпечатка от 23.02.2018 г. – лист 24 по делото) заедно с доклада (лист 21), като на заинтересованите лица е предоставен повече от 30 дни за предложения и становища по проекта. Коментираната публикация все още съществува на интернет страницата на Община Съединени (http://saedinenie.org/?page_id=236). Освен това по делото е представен и Протокол от 04.04.2018 г., изготвен от Секретаря на общината, с който е констатирано, че през периода от 23.02.2018 г. до датата на неговото съставяне - 04.04.2018 г., не са постъпили предложения и възражения по публикувания проект (лист 20 по делото). На 10.04.2018 г., Кметът на Община Съединение е внесъл в Общински съвет Съединение Докладна записка вх. № 112/10.04.2018 г. по описа на общинския съвет (лист 18), с предложение за приемане на процесната наредба. В доклада към проекта на наредбата (лист 21) са посочени причините, които налагат приемането й, целите, които се поставя, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането й и анализ за съответствие й с правото на Европейския съюз, поради което същият отговаря на изискванията за съдържание, посочени в чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Наредбата е приета с необходимия кворум (на заседанието са присъствали всички 17 общински съветници, от които 15 са гласували „за“ и двама „въздържали се“, така Протокол № 7 от проведеното заседание – лист 89 - 91)  и в съответствие с разпоредбата на чл. 77 от АПК - след обсъждане на проекта и предложението на кмета на заседание на общинския съвет.

10. При приемането на Наредбата е спазена изискуемата от закона специална форма. Спазени са изискванията на чл. 75, ал. 3 и ал. 4 от АПК - посочен е видът на акта (наредба), органът, който го е приел (Общински съвет Съединение) и е отразен главният му предмет (реда за управление на горските територии, собственост на ОС Съединение). Посочено е и правното основание за приемане на Наредбата - чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите. Като структура, форма и обозначение на съдържанието, коментираният нормативен административен акт отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

11. Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът преценява законосъобразността и обосноваността на административния акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му. При извършената проверка, касаеща валидността на акта в оспорената част, с оглед обхвата на посочената норма, съдът не констатира наличието на толкова съществен порок, като нарушаване изискванията за компетентност, пълна липса на форма, пълна липса на правно основание за издаване на акта, невъзможен предмет, несъществуващ адресат, или пък такова нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до липса на волеизявление. Казано с други думи, не се констатират основания за прогласяване нищожността на оспорените нормативни текстове. Същите обаче, се явяват незаконосъобразни като съображенията за този извод ще бъдат конкретизирани в следващото изложение.

12. Каза се предмет на настоящото съдебно производство е разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от НРУГТСОС (според която право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: 1. стълбове за въздушни електропроводи; 4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия; 5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм.).

Към датата на приемане на процесната наредба разглежданата в настоящото производството разпоредба на чл. 21, ал. 1 от НРУГТСОС е възпроизвеждала дословно чл. 54, ал. 1 от ЗГ  (ред. ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), с изключение на т. 6 от същата.

(Според чл. 54, ал. 1 от ЗГ в разглежданата редакция, право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: а) автомобилни горски пътища; б) заслони за обществено ползване; в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване; д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване; е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари; ж)  зооветеринарни и биотехнически съоръжения;

4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;

5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм;

6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години;

7. съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически културни ценности.)   

Впоследствие, със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 83 от 2018 г.), т. 1 и т. 4 на чл. 54, ал. 1 от ЗГ са отменени, а със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.), е отменена и т. 5 на чл. 54, ал. 1 от ЗГ.

Оспорената в настоящото производството наредба обаче, не е била приведена в съответствие с така настъпилите законодателни промени, доколкото каза се т. 1, т. 4 и  т. 5 на чл. 21, ал. 1 от НРУГТСОС са идентични с отменените т. 1, т. 4 и т. 5 на чл. 54, ал. 1 от ЗГ.

Като подзаконов нормативен акт, наредбата се издава на основание и в изпълнение на закона. Ясно е при това положение, че тя следва да е съответна на нормите установени в закона. След като законодателят е счел, че хипотезите по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗГ следва да отпаднат, това законодателно решение следва да намери съответното адекватно решение и в общинската наредба.

13. Изложените до тук съображения налагат отмяна на чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Съединение, приета с Решение № 37, взето с Протокол № 7/26.04.2018 г. на Общински съвет Съединение, изменена и допълнена с Решение № 46, взето с Протокол № 8/14.05.2018 г. на Общински съвет Съединение.

V. За разноските:

14. При посочения изход на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, на протестиращия се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 20 лв. за обявление в ДВ.

 

Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТМЕНЯ чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Съединение, приета с Решение № 37, взето с Протокол № 7/26.04.2018 г. на Общински съвет Съединение, изменена и допълнена с Решение № 46, взето с Протокол № 8/14.05.2018 г. на Общински съвет Съединение.

ОСЪЖДА Общински съвет Съединение да заплати на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, сумата в размер на 20 лв. (двадесет лева), представляваща такса за обявление в Държавен вестник.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                                      

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                          ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                             2.