Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1308

 

гр. Пловдив, 14.06.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на седми юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЗДРАВКА ДИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:             1. НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

2. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Таня Костадинова и при участието на прокурора Черешарова, като разгледа КНАХД № 1175 по описа на съда за 2019 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН.

 

Образувано е по постъпила касационна жалба на „АВТОСТАРТ-В“ ЕООД град Пловдив против Решение № 349/21.02.2019 година, постановено по АНД № 7903/2018 г., ІІ н.с. по описа на Пловдивски районен съд.

В касационната жалба като основание за отмяна се сочат нарушения на материалния закон в решението на Районния съд. Претендира се то да бъде отменено и да се постанови ново, с което да се отмени НП.

Ответната страна по жалбата не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Предлага решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

Административният съд, като взе предвид наведените доводи за отмяна на решението и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Касационната жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че от обективна страна жалбоподателят е осъществил състава на вмененото му административно нарушение. Извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин.

Районният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, и при тяхното издаване са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. Съдът е коментирал приложимите правни норми и е направил извод, че по безспорен и категоричен начин се установява, че жалбоподателят е извършило вмененото му нарушение.

Решение е правилно. Въз основа на правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция. В този смисъл възраженията на касатора са неоснователни и недоказани.

Действително, актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена коректна правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Споделят се също така изводите на РС, че  по делото са ангажирани достатъчно, убедителни и непротиворечиви доказателства относно извършеното нарушение. Тоест следва да се приеме, че извършените констатации от проверяващия и санкциониращия орган не са опровергани по какъвто и да било начин и безсъмнено се установява, че на инкриминираните дата и място жалбоподателят е извършил вмененото му деяние, за което е санкциониран. Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от Наредба № 37 от 02.08.2002 г. на МТС, преподавателят по теоретично и/или практическо обучение трябва да притежава свидетелство за управление на МПС съобразно категорията, за която провежда обучението. В настоящия случай безспорно е че преподавателката, притежаваща СУМПС за категория В, валидно до 11.11.2025 г., не е притежавала категория С. Въпреки това същата е започнала теоретично обучение на кандидатите за придобиване правоспособност за управление на моторно превозно средство, категория С, описани в учебен дневник – група № 123603/06.08.018г. без да притежава съответната категория. Същото съставлява нарушение на разпоредбата на чл.24а, ал.1, т.2, б.В от Наредба № 37 от 02.08.2002г. на МТС.

На основание чл. 221, ал. 2, изр. 2 от АПК, изцяло се споделят изложените мотиви на Районния съд, поради което същите не следва отново да бъдат преповтаряни. Въззивният съд е постановил обжалваното съдебно решение след пълен, точен и обективен анализ на събраните доказателства, като е изпълнил задължението си, преди да разгледа делото по същество, да прецени спазени ли са процесуалните правила в хода на административното производство от наказващия орган. Мотивиран така, настоящият касационен състав намира атакуваното в настоящото производство решение на Районния съд за законосъобразно, правилно и обосновано. В случая не са допуснати нарушения на императивните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, а оттам и до съществено опорочаване на административнонаказателното производство.

При субсидиарното действие на НПК, районният съд е изпълнил служебното си задължение да проведе съдебното следствие по начин, който е осигурил обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, включени в предмета на доказване по конкретното дело, при точното съблюдаване на процесуалните правила относно събиране, проверка и анализ на доказателствената съвкупност, и не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила. Районният съд е събрал необходимите и относими доказателства, за чието съществуване са налице данни по делото, в обжалваното решение е изложил мотиви относно преценката на доказателствата, която е извършил и въз основа на последните е направил изводи, които настоящият касационен състав изцяло споделя.

При извършената служебна касационна проверка не се установяват основания за отмяна на обжалваното съдебно решение. Районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, постановено при правилно приложение на материалния закон, преценявайки всички събрани в хода на производството доказателства, без да игнорира или анализира превратно което и да е от тях, което настоящата касационна инстанция възприема напълно.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че  решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила. 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 349/21.02.2019 година, постановено по АНД № 7903/2018 г., ІІ н.с. по описа на Пловдивски районен съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:             1.

 

 

 

2.