РЕШЕНИЕ

 

№1660

 

град Пловдив, 29.07.2019  год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А РО Д А

 

Административен съд - Пловдив,Първо отделение, І състав, в публично съдебно заседание на единадесети юли две хиляди и деветнадесета  година,  в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                            

при секретаря К.Р., като разгледа   докладваното от съдия Матеева адм.  дело № 1204 по описа за 2019 г., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.73 ал.4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)във връзка с чл.145 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по жалба на “Три морета“ ЕООД, ЕИК 201224619, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Индустриална“ № 16, срещу Решение РД - 171/26.03.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за програмен период 2007-2013г. (ОПРСР) за налагане на финансова корекция, допълнено и поправено с Решение № РД-201/10.04.2019 г. на ИД на ИАРА по проект с УИН BG0713EFF-211-20070 и с наименование „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПИ XIXПлодекс, кв.12, гр. Карлово, обл. Пловдив, по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на ОПРСР, реализиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ № 67/09.04.2012 г. на бенефициент „Три морета“ ЕООД, изразяваща се в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение  чрез неизпълнение на производствената програма /ПП/ в обема, заложен в таблица 4 от Инвестиционното намерение /ИН/, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване /ЗК/ вх. № ЕФР-16-9/13.12.2011 г., неразделна част от ДБФП № 67/09.04.2012 г.

В решението е посочено и установеното неизпълнение на ПП за трета производствена година, заложена в таблица 4, спрямо действително декларираното количество произведена/реализирана продукция за 2016 г., което е 41 % и е наложена финансова корекция в размер на 3 %  върху изплатената БФП в размер на 1 376 907.74 лв., чиято стойност е 41 307.23 лв.

В жалбата се твърди, че „Три морета“ ЕООД не е поело ангажимент да изпълнява задължения по ЗК вх. № ЕФР-16-9/13.12.2011 г. и съпътстващото го ИН, като в тази връзка се твърди, че е недопустимо въвеждане на задължение, което не е поето с договор, на основание материалноправна норма, не произтича и от действащата към момента на сключване на договора Наредба № 5/04.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на БФП по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на ОПРСР на Р България, финансирана от Европейския фонд за рибарство )ЕФР) на ЕС, както и е налице липса на законово основание, което да обоснове каквото и да е отъждествяване на задължението за използване по предназначение на придобитите активи с производствената програма, заложена в ИН.  На второ място се твърди, че доколкото инвестицията, за която е отпусната БП на „Три морета“ ЕООД е реализирана изцяло, следва да се приеме, че няма установени каквито и да е финансови последици, което, от своя страна, сочи на липса на твърдените нарушения, тъй като неизпълнение на одобрени индикатори ще е налице, ако е допуснато неизпълнение или лошо изпълнение на договорената престация, за която е получено финансирането, което в случая не е констатирано, тъй като липсват мотиви в тази насока, а само са посочени различни текстове от цитираната по-горе нормативна уредба. В тази насока се прави анализ на европейското и национално законодателство, като крайният извод на жалбоподателя е, че не е налице хипотезата на чл.70 ал.1 т.10 от ЗУСЕСИФ, тъй като съгласно нея, финансова корекция се налага за друга нередност, съставляваща нарушение на приложимото право на ЕС и/или българското законодателство.  Твърди се, че в оспореното решение АО не е изложил абсолютно никакви съображения относно финансовото отражение на твърдяното нарушение върху средствата от ЕСИФ. На следващо място се твърди, че посочената от АО „Процедура за извършване на мониторинг и определяне на размера на финансовата корекция по проекти, финансирани от ОПРСР 2007 – 2013 г., финансирана от ЕФР“ не може да обуслови конкретния размер на наложената с решението финансова корекция от 3% върху предоставената БП, и това е така, тъй като на интернет страницата на ИАРА е публикувана единствено „Методика за определяне размера на финансови корекции по проекти, финансирани от ОПРСР 2007 -2013 г., утвърдена от изпълнителния директор на ИАРА. Според жалбоподателя обаче, тази методика е нищожна, тъй като е издадена от некомпетентен орган, подобно на Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 -2013 г., утвърдена от ИД на ДФЗ, прогласена за нищожна с Решение № 15 652/14.12.2018 г. по адм. д. № 11440/2017 г. по описа на ВАС, IV О. Допълнително се сочи, че документът, след като не е публикуван в ДВ, не следва да бъде прилаган преди влизането му в сила, поради което и не може да обоснове размера на финансовата корекция. Иска се отмяна на акта и се претендират разноски по делото.  

Ответната страна – изпълнителният директор на ИАРА, чрез писмено становище на процесуалния си представител юриск. Георгиева изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е допустима, съгласно представените от жалбоподателя доказателства с молба вх. №9488/16.05.2019 г., ведно с копие от известие за доставяне, от които се установява, че оспореното решение е получено на 29.03.2019 г., а жалбата до настоящата инстанция е подадена на 12.04.2019 г. от лице, имащо правени интерес.

След анализ на приобщените по делото писмени доказателства, съставляващи съдържание на административната преписка, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят "Три морета" ЕООД е подал Заявление за кандидатстване по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури“ с вх.№ ЕФР-16-9/13.12.2011г. (л.222) с приложени документи: - формуляр за проверка пълнотата на заявлението за кандидатстване (л.223); Инвестиционно намерение – част А и част Б (л.230 и следв.), съдържащо: описание на инвестиционния проект – структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията, планирана производствена програма след реализация на инвестиционния проект. В заявлението е посочено, че се кандидатства за: обща стойност на проекта – 2 659 730.49 лв., съгласно приложеното ИН; размер на инвестицията - 2 659 730.49 лв. съгласно приложеното ИН; размер на БФП 1 595 838.29 лв.,съгласно приложеното ИН, което представлява - 60%.

         На 09.04.2012 г. между ИАРА, в качеството на Управляващ орган и “Три морета“ ЕООД , ЕИК 201224619, в качеството на бенефициер, на основание чл.24 ал.2 от Наредба № 5/04.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. /Наредба № 5/04.04.2011 г.) и Решение на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), назначена със Заповед № РД - 322/26.03.2014 г. на изпълнителния директор на ИАРА, прието с протокол № 55/02.04.2012 г. е сключен договор с рег.№ 67/09.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДПБФП) за изпълнение на проект: „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПИ XIX - Плодекс, кв.112, гр. Карлово, обл. Пловдив“, съгласно Проектно предложение УНП BG0713EFF-261-160153. В договора е посочено максимална одобрена обща стойност на проекта 2 629 187.73 лв. със срок на реализация – 08 месеца.

         Съгласно чл.4 ал.1 от ДБФП № 67/09.04.2012 г. първоначално одобрената БП въз основа на предоставените документи, съгласно таблица за одобрените инвестиционни разходи е в размер на 1 577 521.64 лв., представляваща 60% , съгласно чл.7 ал.1 от Наредба № 5/04.04.2011 г. от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% (1 183134.48 лв.)  се осигуряват от ЕФР и 25% (394 378.16 лв.) от държавния бюджет на Република България. Одобрени са също: авансово плащане в размер на 400 000.00 лв.; междинно плащане в размер на 704 476.40 лв. и окончателно плащане в размер на 473 036.24 лв.

Договорът е изменен както следва: с Анекс № 1 от 29.06.2012 г. (л.209),с който се допускат авансово плащане и окончателно плащане: първото в размер на 700 000.00 лв., второто в размер на 173 036.24 лв.; срок за реализация на проекта: - 8 месеца от основния договор  се променя на срок за реализация на проекта – 16 месеца, като е определен краен срок за изпълнението му – 09.08.2013 г.; с Анекс № 2 от 19.07.2012 г. (л.213), касаещ реда и начина на усвояване на средствата от основния договор – по банков път по сметка на бенефициента; с Анекс № 3 от 28.08.2012 г. (л.261), с който Приложение № 1 „Таблица за одобрените инвестиционни разходи“ към основния договор се заменя с Приложение № 1 „Таблица за одобрените инвестиционни разходи, към настоящия анекс; с Анекс № 4 от 26.09.2012 г. (л.219), с който се променя реда и начина за усвояване на средствата от основния договор, както следва: - междинно плащане в размер на 691 462.88 лв. и окончателно плащане в размер на 186 049.76 лв., както и Приложение № 1 „Таблица за одобрените инвестиционни разходи“ от основния договор се заменя с Приложение № 1 „Таблица за одобрените инвестиционни разходи“ към настоящия анекс.

По административната преписка са приложени: Заявка за авансово плащане № 0802060003-1/03.08.2012 г. за сумата 700 000.00 лв. (л.163); Заявка за плащане № 0802060006-2/16.11.2012 г. (л.167) за сумата 635 419.24 лв.; Заявка за плащане № 0802060012-3 от 19.08.2013 г. (л.180) за сумата от 23 488.50 лв.; три броя оторизационни писма към всяка от заявките (л.166, 172, 186); 4 бр. уведомителни писма за извършени плащания (л.166, л.176, л.191 и л.195); 2 бр. таблици за разходите (л.174 и л.188).

         В ИАРА е постъпил сигнал за нередност вх. № Z-19386/20.11.2019 г. (л.161), ведно с  доклад за нередност с вх. № Z-12837/24.07.2018 г., докладна записка  изх. № Z-13057/27.07.2018 г. (л.158) на отговорни служители за борба с измамите и нередностите, съгласно Заповед № РД – 514/06.11.2017 г., докладна записка вх. № Z – 1390/17.01.2019 г. (л.156) и второ становище по сигнал за нередност вх. № Z -5737/21.03.2019 г. (л.78), в резултат на което е извършена административна проверка и е установено неспазване на разпоредбите на чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г., чл.70 ал.1 т.7 и т.10 от ЗУСЕСИФ, чл.40 ал.1 т.1 във връзка с чл.42 от Наредба № :/03.05.2012 г. и на чл.15 ал.5 т.1 и чл.37 във връзка с чл.38 от ДБФП № 67/09.04.2012 г. 

         В сигнала за нередност е посочено, че, от страна на „Три морета“ ЕООД по проект с УИН BG0713EFF-211-20070 и с наименование: „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПЕ XIXПлодекс, кв.112, гр. Карлово, обл. Пловдив, по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на ОПРСР, реализиран съгласно ДБФП № 67/09.04.2012 г., е установено, че не се използват придобитите, въз основа но одобрения проекти активи по предназначение чрез неизпълнение на производствената ПП, в обема, заложен в Таблица 4 от ИН, част Б, неразделна част от ЗК с вх. № ЕФР-169/13.12.2011 г., неразделна част от ДБФП. Изрично в сигнала за нередност е посочено, че е установено отклонение от ПП по-голямо от 10%. От бенефициента са изискани документи, и след получаване на отговор от него, при който той не е предоставил нова информация, е формиран извод, че установеното неизпълнение на ПП за трета производствена година, заложена в таблица 4, спрямо действително декларираното количество произведена/реализирана продукция за 2016 г. е 41.99%. Посочено е също така, че предвид установеното несъответствие е изчислена финансова корекция от 3% върху стойността на изплатената БФП 137 907.74 лв.

         На 24.07.218 г. с Решение № РД-377 изпълнителният директор на ИАРА (л.159) е указал да се регистрира нередност и да се впише в Регистъра на нередностите под своя национален идентификационен код.  

         На 17.01.2019 г. до изпълнителния директор на ИАРА е изпратена докладна  от отговорни служители за борба с измамите и нередностите изх. № Z-1390 (л.156), с която се предлага откриване на производство по налагане на ФК.    

С писмо изх. № 2600-1996 от 23.01.2019 г. (л.150) жалбоподателят е уведомен относно откриването на производство по налагане на финансова корекция, като е даден 14-дневен срок за възражения по констатациите и представяне на нови доказателства.  

         С писмо вх. № 2600-1996(1)/12.02.2019 г. „Три морета“ ЕООД е изложило своите възражения и е представило доказателства.

         В резултат на извършената проверка по счетоводни документи и анализ на представените нови доказателства, на 21.03.2019 г. до изпълнителния директор на ИАРА е изпратено второ становище по сигнала за нередност изх. № Z-5737 (л.78), с което е прието, че основанията, изложени във възражението на „Три морета“ ЕООД не следва да се приемат от УО, потвърдено е установеното нарушение и е предложена ФК в размерна 3% върху изплатената по ДБФП субсидия на стойност 1 376 907.74 лв., представляваща сумата от 41 307.23 лв. С това становище е предложен и проект за решение за ФК.

         В цитираното по-горе становище е посочено, че окончателното плащане по договор № 67/09.04.2012 г. е извършено на 21.12.2013 г. и така 2016 г. се явява трета производствена година. Съгласно таблица 4, неразделна част от ЗК вх. № ЕФФ-16-9/13.12.20111 г. бенефициентът следва да произведе през третата производствена година 9 роя асортименти от полуконсервирани рибни продукти от филе от аншоа. От представените документи е установено, че той е произвел общо 21 броя асортименти, а именно 8 броя от заложените в ЗК и още 13 броя допълнително. Предвид това е установено неспазване на разпоредбите на чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета от 27.072006 г., чл.70 ал.1 т.7 и т.10 от ЗУСЕСИФ, чл.40 ал.1 т.1 от Наредба № 7/03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне та БФП по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (Наредба № 7/03.05.2012 г.) и чл.15 ал.5 т.1 във връзка с чл.37 и чл.38 от ДБФП № 67/09.04.2012 г. В становището се сочи още, че анализът на данните за преработката за 2016 г. установява, че количеството продукция, която следва да се произведе, съгласно ЗК е 64 995.71 кг. Използвана е информацията, декларирана в писмо на „Три морета“ ЕООД с вх. № 2600-1120/17.08.2015 г. относно писмо на ИАРА с изх. № 2600-1042/27.02.2015 г. с отразени еквивалентните аншоа филе (в кг) за 1 бр. продукт. Изчислено е съотношението кг/брой, което, от своя страна, е есктраполирано в таблицата на ЗК, за да се получат съответните количества.

         Анализът е установил, че през третата производствена година, съгласно ЗК, следва да се вложат в продукцията 64 995.71 кг аншоа, а действителното количество аншоа, вложено в продукцията за 2016 г. е 37 696.87 кг., т.е налице е 42% неизпълнение на ПП за 2016 г. Въвр връзка с това проверяващите считат, че УО следва да не взема предвид искането на бенефициера за признаване на количеството от 27 719.21 кг аншоа в сметка 302 – Материали, в позиция 302012 на оборотната ведомост, тъй като счетоводно те са заведени като материали и не са обект на реализация в рамките на проверяваната 2016 г. посочено е също така, че от даденото от счетоводителя на дружеството обяснение се установява, че 27 719.21 кг аншоа, налична в края на 2016 г. в сметка 302 – Материали, в позиция 302012, не може да бъде отчетена като краен , само защото е претърпяла някаква предварителна обработка, за да бъде подготвена за влагане в производството на крайните продукти, а освен това и счетоводно, това количество е заведено като „материали“. Отделно от това е констатирано, че бенефициерът е предоставил и, съответно, му е одобрена ПП, заложена в таблица 4 от ИН, част Б, неразделна част от ЗК с вх. № ЕФР-16-9/13.12.2011 г., неразделна част от ДБФП № 67/09.04.2012 г., в която продукцията е под формата на готови изделия, а не на количество полупреработена суровина, като по този причина изпълнението на ПП е отчетено на база количество продукция, която е произведена през 2016 г.

         Крайният извод на проверяващите е, че нарушението на „Три морета“ ЕООД се изразява в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение чрез неизпълнение на ПП в обема, заложен в таблица 4 от ИН, част Б, неразделна част от ДБФП, поради което е предложен и проект на решение за ФК.

         На 26.03.2019 г. от изпълнителния директор на ИАРА е издадено и оспореното в настоящото производство Решение № 171 за налагане на финансова корекция. Същото е издадено на основание чл.3 б.“р“ и чл.96 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г на Съвета от 27.07.20006 г., чл.734 ал.1 във връзка с чл.70 ал.1 т.7 и т.10 и чл.72 ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл.47 във връзка с чл.42 от Наредба № 7/03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиция в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ по приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от ОПРСР на Р България ,финансирана от ЕФР за програмен период 2007 -2013 г. (Наредба № 7/03.05.2012 г.) и на чл.28 ал.1 и чл.29 във връзка с чл.11 от ДБФП № 67/09.04.2012 г.

Решението са обосновава изцяло на формираните изводи на проверяващия орган, като е посочено подробно, че е спазена процедурата за уведомяване на бенефициерът, същият е изложил своите възражения и представил нови доказателства, които са анализирани от органа, и крайният извод на УО на ОПРСР е,че същият не признава количеството от 27 719.21 кг аншоа в сметка 302 – Материали, по позиция 302012 на оборотната ведомост за производство, тъй като счетоводно, то е заведено като материали и не е обект на производство и/или реализация в рамките на проверяваната 2016 г.

 Установеното нарушение на бенефициера „Три морета“ ЕООД по проект с УИН BG0713EFF-211-20070 и с наименование: „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПЕ XIX – Плодекс, кв.112, гр. Карлово, обл. Пловдив, по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на ОПРСР, реализиран съгласно ДБФП № 67/09.04.2012 г., се изразява в неизползване на придобитите, въз основа но одобрения проекти, активи по предназначение чрез неизпълнение на производствената ПП, в обема, заложен в Таблица 4 от ИН, част Б, неразделна част от ЗК с вх. № ЕФР-169/13.12.2011 г., неразделна част от ДБФП. Установеното неизпълнение  на ПП за трета производствена година, заложена в таблица 4, спрямо действително декларираното количество произведена/реализирана продукция за 2016 г. е 42%, като е посочено, че в съответствие с „Процедури за извършване на мониторинг и определяне размера на финансови корекции по проекти, финансирани от ОПРСР 2007 – 2013 г., финансирана от ЕФР“, се налага ФК в размер на 3% върху изплатената по ДБФП № 67/09.04.2012 г. субсидия на стойност 1 376 907.74 лв., на стойност 41 307.23 лв.

В хода на съдебното производство към делото са приобщени приложените към жалбата доказателства,както и административната преписка в нейната цялост. 

При така установената фактическа обстановка, на база събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът направи следните правни изводи:

На първо място, решение № РД-171/23.03.2019  г. е издадено от компетентен орган-изпълнителният директор на ИАРА, който е ръководителят на органа, одобрил проекта съгласно чл.73 ал.1 ЗУСЕСИФ.

С влизане в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – 26.12.2015 г., националният законодател определи, че ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията, в чиято структура се намира управляващият орган. С оглед на това и в съответствие с чл.4 ал.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изпълнителният директор на агенцията изпълнява правомощията на ръководител на Управляващия орган. Поради това, тогава, когато упражнява тези правомощия, той действа в качеството си на ръководител на управляващия орган, а не в качеството си на изпълнителен директор на изпълнителната агенция. Правилното наименование на органа е първото изискване към съдържанието на всеки административен акт - чл.59 ал.2 т.1 АПК, в т.ч. и на акта, с който органът определя финансова корекция или, с който регламентира правоотношения във връзка със средствата от Европейския фонд за рибарство.

В случая, издателят на акта не е посочил правилното наименование на органа, в упражняването на чиито правомощия е издаден акта, а това, освен формално изискване към акта, има отношение и към информираността на адресата на акта за възможността за неговото оспорване. Съгласно изричната разпоредба на чл.6 ал.2 от ЗРА индивидуалните и общите административни актове, издавани от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция във връзка с прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., могат да бъдат обжалвани по административен ред пред министъра на земеделието, храните и горите, докато редът за оспорване на индивидуалните административни актове, с които се регламентират правоотношения във връзка със средствата от Европейския фонд за рибарство подлежат на оспорване по съдебен ред. В случая обаче, горното не представлява съществено нарушение на процесуалните правила, с оглед обстоятелството, че в края на същия е посочен, както срокът за обжалване, така и органът, пред който се жали акта.

Или иначе казано, при проверка по реда на чл.168 от АПК съдът констатира, че оспореното решение е издадено от компетентен орган. Изрично с разпоредбата на чл.2 ал.3 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, приет с ПМС № 95/18.05.2010 г., ИАРА е определена за Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз (ЕФР на ЕС), предназначени за прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България 2007 - 2013 г. (ОПРСР). Ръководител на Управляващия орган по арг. от чл.9 ал.5 от ЗУСЕСИФ и чл.4 ал.1 и чл.5 ал.1 т.1 от Устройствения правилник, е изпълнителният директор на Агенцията. Той е одобрил проекта и подписал за УО договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, поради което е компетентен да извърши финансовата корекция по чл.73 от ЗУСЕСИФ. В настоящия случай оспореният административен акт е издаден на основание чл.14 ал.1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, съгласно който наличието или липсата на нередност се обективира в писмен акт на компетентния административен орган по чл.13 ал.1 т.1 или в съдебен акт, който представлява първата писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, без да се засяга възможността това заключение впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на развитието на административната или съдебната процедура. А съгласно чл.13 ал.1 т.1 от Наредбата компетентните органи по установяване на нередности са ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, посочени в чл.2. В тази връзка отново следва да се отбележи и Определение № 12789 от 23.10.2018 по адм. дело № 10615/2018г. на ВАС, седмо отделение, съгласно което поради липсата на друг акт на органа, в който да е обективирано волеизявлението му по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ следва да се приеме, че в конкретния случай, решението по чл.14 ал.1 от Наредбата се  съдържа в решението на органа по чл.73 ал.1 ЗУСЕСИФ, както изрично е посочено в оспореното решение.

Административният акт е в предвидената от закона форма, мотивиран - съдържа фактически и правни основания за неговото издаване- наименование на органа, който го издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начина и срока на изпълнение, срокът и реда за обжалване и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган.

В него е посочено, че основанието за издаването му е чл.3 б. р) и чл.96 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство, чл.73 ал.1 във връзка с чл.70 ал.1 т.7 и т.10, чл.71 ал.1, чл.72 ал.1 от ЗУСЕСИФ, както и, че представлява акт по чл.14 ал.1 от Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, във връзка с подаден сигнал за нередност с вх. № Z - 19386/20.11.2019 г. и изготвен по него доклад за нередност № Z - 12837/24.07.2018 г.

Законодателят е регламентирал специални правила за процедурата по определяне на финансовата корекция по основание и размер, които съдът счита, че не са нарушени. Съгласно чл.73 ал.2 от ЗУСЕСИФ преди издаване на решението за определяне на финансовата корекция ръководителят на Управляващия орган е длъжен да осигури възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, писмени възражения по основателността и размера на корекцията. В административната преписка, част от доказателствата по делото се намира цитираното по-горе писмо , с което жалбоподателят е уведомен, за констатираната нередност и е даден срок за възражение (л.150). Съответно е постъпило писмено възражение и становище от жалбоподателя (л.83). Следователно, в тази част на процедурата не са налице съществени нарушения, свързани с издаване на оспореното решение, водещи до основание за неговата незаконосъобразност.

Между страните не е спорно, че са сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 67/09.04.2012 г., както и, че през 2016 г. по одобрения проект № BG0713EFF-211-20070, дружеството-жалбоподател е следвало да вложи в продукцията 64 995.71 кг аншоа, а действителното количество аншоа, вложено в продукцията е 37 696.87 кг. за третата производствена година (2016 г.), т. е. налице е 42% неизпълнение на ПП за тази година. Не е спорно и, че изплатената по проекта сума е в размер на 1 376 907.74 лв. лева.

Спорът се свежда до това дали жалбоподателят е спазил нормативните изисквания и клаузите на сключения между него и ИАРА договор, за да се приеме, че правомерно му е предоставена безвъзмездната финансова подкрепа и констатираните нарушения от административния орган, са такива, че да мотивират налагането на финансова корекция в размер 3% от изплатената финансова помощ.

         Според легалната дефиниция на чл.3 б. "р" на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство - "нередност" означава всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. " Необходимо е кумулативно да са налице следните предпоставки: първо – действие или бездействие от страна на икономическия оператор, съставляващо нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство и второ да има или да би могло да има за последица нанасянето на вреда на бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. В този смисъл само такова нарушение, което има или би имало финансово отражение, представлява нередност по смисъла на цитираната норма, като при всички случаи следва да е налице причинно-следствена връзка между нередността и потенциалния вредоносен финансов резултат върху бюджета на Съюза.

Нередностите са формулирани в чл.70 ал.1 от ЗУСЕСЕФ. Съгласно разпоредбата на чл.70 ал.1 от ЗУСЕСИФ финансовата подкрепа със средствата на ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция само на някое от лимитирано посочените правни основания. Следователно всяко от посочените в чл.70 ал.1 от ЗУСЕСИФ основания води до нарушение на правото на Европейския съюз или на националното право, свързано с неговото прилагането и има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Съюза, като води до отчитането на неоправдан разход в общия бюджет. В решението са посочени като нарушени чл.70 ал.1 т.7 и т.10 от ЗУСЕСИФ, които предвиждат корекция при наличието на (т.7) за неизпълнение на одобрени индикатори и (т.10) за друга нередност, съставляваща нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ.

         Съгласно чл.96 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство, държавите-членки носят отговорност за разследването на нередностите и за извършването на необходимите финансови корекции и възстановяването на дължимите суми.

Безспорно жалбоподателят има качеството на икономически субект по смисъла на чл.2 (37) от Регламент № 1303/2013, защото участва в изпълнението на помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Именно в това свое качество, страна по договор за финансова помощ, е осъществило действия за разходване на получено финансиране.

Съгласно §1 т.9 от ДР на Наредба № 6/2012 г. "проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство". Наред с това кандидатите за финансово подпомагане подават в ИАРА заявление за подпомагане по образец приложение № 1 и прилагат документите, указани в същото приложение (чл.22 ал.3 от Наредбата). Един от задължителните реквизити към заявлението е изготвена от кандидатите производствена програма, който трябва да доказва икономическата полза от реализирането на инвестиционното намерение, т. е. определяне на неговата "икономическа жизнеспособност", която според §1 т.20 от Наредбата, е определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период. Следователно, заложената в инвестиционното намерение производствена програма е част от обстоятелствата, подлежащи на проверка преди одобрението на проекта, респективно сключването на договора. От тук се налага изводът, че тази програма представлява неразделна част от инвестиционното намерение, поради което бенефициерът по договора е задължен да изпълнява същата, като това задължение в случая е включено в чл.14 ал.1 от сключения между "Три морета" ЕООД и ИАРА договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 67/09.04.2012 г., съгласно който ползвателят е длъжен да извърши изцяло одобрената инвестиция в срока по договора.

Отделно от това, в чл.1 на ДБФП № 67/09.04.2012 г. е посочено, че управляващият орган, чрез ДФЗ – разплащателна агенция, предоставя на бенефициента БФП за изпълнение на проект: „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПЕ XIX – Плодекс, кв.112, гр. Карлово, обл. Пловдив, съгласно Заявление за кандидатстване вх. № ЕФР-16-9/13.12.2011 г. Съгласно чл.3 пък от договора: „Всички дейности, включени в Заявление за кандидатстване, следва да приключат в рамките на срока по чл.2 от настоящия договор.“. От своя страна, в чл.28 пък ал.1 е указано, че бенефициентът връща на ДФЗ – РА предоставената му БФП, когато не изпълнява задълженията си по този договор, както и, че в раздел XII. Други условия, са уредени въпроси, касаещи и промени в изпълнението на проекта, което не би могло да стане без уведомяване на УО.

В този смисъл, доколкото производствената програма се явява основание за одобряване на проекта, както и част от инвестиционното намерение, то несъмнено нейното неизпълнение, води до извод за непостигане изпълнение на целите на предоставената финансова помощ, респективно до неоправданост на вложените разходи.

В настоящия случай, от доказателствата по делото, като това обстоятелство не е спорно между страните, се установява, че през 2016 г. – трета производствена година по сключения договор за финансово подпомагане, "Три морета" ЕООД не е използвало по предназначение придобитите въз основа на одобрения проект активи по проект № BG0713EFF – 211 – 20070 – да вложи в продукцията 64 995.71 кг аншоа, а действително е вложил 37 696.87 кг, което изчислено в проценти спрямо заявените с производствената програма към инвестиционното намерение по проекта представлява 42% неизпълнение на заложените прогнозни приходи за посочената производствена година. От изложеното следва извод, че по делото по категоричен начин се установява бездействие от страна на дружеството, изразяващо се в неизпълнение на заложени финансови параметри в производствената програма за 2016 г., което, от своя страна, води до недостатъчна икономическа жизнеспособност на инвестицията. Действително с получената финансова подкрепа "Три морета" ЕООД е изградило предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба, но липсата на реализация на приходи от това предприятие, води до извод, че с извършения проект не се достига икономически растеж, т. е. същата не се използва по предназначение.

В този смисъл съдът намира за неоснователно възражението на жалбоподателя относно приложимото право.

Безспорно е, че Регламент № 1198/2006 създава Европейския фонд за рибарство и определя рамката за подкрепа от Съюза, предназначена за устойчивото развитие на сектор рибарство – чл.1. С оглед на този предмет на регламента и при отчитане на неговото пряко действие – чл.288, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), е безспорно, че дейностите по управление на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" следва да бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на регламента, както и в съответствие с относимите общи регламенти – Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (Регламент № 2988/95) и на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (Регламент № 966/2012, отменен, действащ за процесния период).

Съгласно чл.3, б. л) от Регламент № 1198/2006 "бенефициер" е физическо или юридическо лице, което е краен получател на публичната помощ, а съгласно чл.3, б. р) "нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Съюза, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.

Съгласно член 58 от Регламент № 1198/2006 държавите членки определят за оперативната програма управляващ орган – в случая Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, а функциите на управляващия орган са регламентирани в чл.59 от регламента. Съгласно разпоредбата управляващият орган е отговорен за управлението на оперативната програма, съгласно принципа на добро финансово управление, и по-конкретно, трябва да гарантира, че операциите съответстват, за целия период на изпълнение, на приложимите национални разпоредби и на разпоредбите на Съюза.

В чл.70, параграф 1, б. б) от Регламент № 1198/2006 е визирано задължението на държавите членки по предотвратяване, откриване и корекция на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми. А чл.96, параграф 2 възлага на държавите членки задължението за финансови корекции, които представляват анулиране на целия обем или на част от публичното финансиране.

Чл.39 от Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (Регламент № 498/2007) регламентира съдържанието на задълженията на управляващия орган по чл.59, б. а) и б) от Регламент № 1198/2006, а чл.5457 - съдържанието на задълженията във връзка с докладването на нередностите.

Нито един от посочените актове на Съюза не регламентира процедурите, по които държавите членки, чрез своите управляващи органи, извършват проверките и прилагат мерките. И това е в резултат на изрично посоченото в чл.2, параграф 3 и 4 от Регламент № 2988/95, че правото на Съюза определя характера и обхвата на административните мерки, но процедурите за тяхното прилагане се уреждат от правото на държавите членки. Разпоредбата е пряко проявление на основен принцип в правото на Съюза – правото на процесуална автономия на държавите членки, установен от Съда на Европейския съюз в решение от 15 декември 1971 г., I. F., 51 – 64/71, EU: C: 1971: 128, точка 4.

С оглед на това, неспазването на установените в националното право процедури за определяне на финансови корекции е пряко нарушение на правото на Съюза и на свързаното с него национално право.

Националното право – Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в сила от 26.12.2015 г., регламентира процедурите, при спазването на които, ръководителят на управляващия орган на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове, в т. ч. и Европейският фонд за рибарство и морско дело, който е продължение и развитие на Европейския фонд за рибарство – виж чл.129, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяната на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент № 508/2014), упражнява правомощията на управляващ орган. С влизането в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове бе въведена единна процедура за определяне на финансови корекции на всички бенефициери (по смисъла на чл.2, б. л) от Регламент № 1198/2006), в т. ч. и на бенефициерите по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 – 2013 г.

Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не е времево ограничен до програмния период 2014 – 2020 г., а установява общи правила за поведение. Това значи, че е приложим по отношение на всички заварени правоотношения с предмет предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наред с това, съгласно изричната разпоредба на § 8 ал.2 от ЗУСЕСИФ приетите от Министерския съвет нормативни актове, които уреждат обществени отношения, предмет на този закон, както и изрично посочените актове на министъра на финансите, запазват своето действие по отношение на програмния период 2007 – 2013 г.

Следователно, считано от 26.12.2015 г. процедурите за регулиране на обществените отношения във връзка с предоставяната от Европейските структурни и инвестиционни фондове безвъзмездна финансова помощ се осъществяват с оглед на установените процедурни правила от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и непротиворечащите му нормативни актове на Министерския съвет и за програмния период 2007 – 2013 г.

Процедурата за определяне на финансови корекции е регламентирана в чл.6973 от ЗУСЕСИФ. Съгласно чл.73 ал.1 ЗУСЕСИФ финансовата корекция се определя по основание и по размер с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган като преди това, с оглед на разпоредбата на ал.2, на бенефициера се предоставя възможност да представи писмени възражения в срок, не по-кратък от две седмици.

Това национално законодателно решение е в съответствие с чл. 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). Съгласно тази разпоредба правото на добра администрация включва: 1) правото на всяко лице да бъде изслушвано, преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него; 2) правото на достъп до документите, които се отнасят до него; 3) задължение на администрацията да мотивира решението си. Съгласно чл. 51 от Хартата, тя е приложима от държавите членки, когато прилагат правото на Съюза. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за развитие на сектор "Рибарство" 2007 – 2013 г. е пряко приложение на правото на Съюза, което значи и задължение на националните органи, отговорни за приложимостта на право, да спазват разпоредбите на чл.41 от Хартата.

Разпоредбите на чл.41 от Хартата, с оглед на чл.6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), имат юридическата сила на първично право. Те изразяват общ принцип в правото на Европейския съюз, спазването на който, Съдът на Европейския съюз в практиката си неотклонно изисква, защото е елемент на правото на защита - Решение от 18 декември 2008, Sopropе, С-349/07, EU: C: 2008: 746, точка 37; решение от 01 октомври 2009, F. S., С-141/08Р, EU: C: 2009: 598, точка 83.

Съдът на Европейския съюз е наложил правото на правните субекти да бъдат изслушани, преди спрямо тях да се издаде акт, налагащ им неблагоприятна мярка, като общо правило в правото на Съюза, независимо дали това право изрично е регламентирано в съответния акт на правото на Съюза, регламентиращ процесните правоотношения. В практиката си Съдът изрично приема, че "това задължение тежи върху административните органи на държавите членки, когато те вземат решения, попадащи в приложното поле на общностното право, дори когато приложимото общностно законодателство не предвижда изрично подобно изискване" - решение от 18 декември 2008 г., Sopropе, С-349/07, EU: C: 2008: 746, точка 38; решение от 1 октомври 2009 г., F. S., С-141/08Р, EU: C: 2009: 598, точка 83.

Ноторно е, че влезлият в сила нормативен акт е задължителен не само за гражданите и за юридическите лица, но и за административните органи. Неспазването на гарантираните от правото на Съюза права на правните субекти е пряко нарушение на правото на Съюза и националният съдия е длъжен да направи необходимото, за да даде на носителите на субективни права дължимата правна защита.

По отношение на Наредба № 7/03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС, следва да се посочи, на първо място, че е издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 36 от 11.05.2012 г., в сила от 11.05.2012 г., изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 12.06.2012 г., доп., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 7.02.2014 г., изм., бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 4.09.2015 г. На второ място, в нейния § 3 от ПЗР е посочено, че тази наредба отменя Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС (ДВ, бр. 31 от 2011 г.).

         С оглед на горното, доводите на жалбоподателя за неприложимост на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове към актовете по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" са неоснователни. Поддържането на тези доводи четвърта година след влизане на закона в сила не ги прави нито по-основателни, нито по-мотивирани – виж Определение № 7403 от 05.06.2018 г. на Върховния административен съд, по административно дело № 4636/2018 г. и цитираната там съдебна практика, както и Решение № 10544 от 14.08.2018 г. по административно дело № 5253/2018 г., Решение № 14401 от 22.11.2018 г. по административно дело № 712/2018 г., Решение № 14854 от 03.12.2018 г. по административно дело № 8340/2018 г., Решение № 14968 от 04.12.2018 г. по административно дело № 7420/2018 г. на Върховния административен съд.

От изложеното до тук следва извод, че правилно административният орган е определил неизпълнението на производствената програма по одобреното инвестиционно намерение, като такова по неизпълнение на договорно задължение на "Три морета" ЕООД. В оспореното решение това неизпълнение е квалифицирано най-напред като нарушение на чл.70 ал.1 т.7 от ЗУСЕСИФ, съгласно който, финансова подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция при неизпълнение на одобрени индикатори. Съгласно разпоредбата на чл.37 ал.3 т.2 ЗУСЕСИФ, решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се обективира в административен договор с бенефициера, като задължителна част от неговото съдържание са и индикатори, период и срокове за изпълнение на проекта и др. Финансовите показатели на проекта, в това число и посочените в производствената програма, представляват одобрените индикатори, и, като част от одобрената инвестиция, жалбоподателят има задължение да ги изпълнява. Ето защо, съдът намира, че правилно неизпълнението на жалбоподателя на производствената програма за 2016 г. е квалифицирана като нарушение на чл.70 ал.1 т.7 от ЗУСЕСИФ.

         Налице е и нарушението по чл.70 ал.1 т.10 от ЗУСЕСИФ, съгласно който, финансова подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция за друга нередност, съставляваща нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. В чл.40 ал.1 от от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС, е предвидено задължение на ползвателя по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за период от 5 години от датата на сключване на договора да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение, а в чл.47 от същата наредба е предвидена възможност, при неспазване на условията по чл.40 - 45 получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ да бъде коригирана. Както бе подробно посочено по-нагоре в настоящото изложение, неизпълнението на производствената програма към одобреното инвестиционно намерение, води до извод, че придобитите активи не се ползват по тяхното предназначение. Наред с това, недостигането на заявените приходи касае третата производствена година, което безспорно е в рамките на предвидения срок от 5 години за изпълнение на договора. В хода на административното производство по категоричен начин е установено бездействие на „Три морета" ЕООД, а именно висока степен на неизпълнение на финансовите показатели на одобреното инвестиционно намерение. Поради изложеното, съдът намира, че по категоричен начин се установяване извършено от жалбоподателя нарушение на цитираната норма от Наредба № 6, т. е. неизпълнение на българското законодателство.

         Тук следва да се направи уточнение, че в оспореното решение като нарушено право на държавата е посочена разпоредбата на чл.40 ал.1 т.1  от Наредба № 7/2012 г. Същата норма препраща към задълженията на бенефициера по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ визирани в чл.40 от наредбата, чиято алинея първа в действителност е нарушена. Последният текст, надлежно е бил посочен в писмото, с което жалбоподателят е уведомен за откриване на производство по налагане на финансова корекция, както и, че ще му бъде наложена финансова корекция.

Доказването на финансовото отражение на нарушението е съществен елемент от фактическия състав за налагане на финансова корекция, с оглед разпоредбата на чл.72 от ЗУСЕСИФ. Съгласно посочената норма, при определяне размера на финансовите корекции, се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и финансовото му отражение върху средствата от ЕСИФ, а когато констатираното нарушение няма и не би имало финансово отражение, не се налага финансова корекция. Следователно в тежест на УО е да установи и докаже, че е налице действие или бездействие от страна на жалбоподателя, с което е нанесена или би могло да се нанесе вреда на бюджета на общността, т. е., че нарушението стои в причинна връзка с нанесени или потенциални вреди на общия бюджет на Европейския съюз.

Тук е мястото да се посочи още, че при издаване на решението за налагане на финансова корекция административният орган се е позовал и на разпоредбата на чл.70 ал.1 т.7 от ЗУСЕСИФ, в които е посочено, че финансовата подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция за неизпълнение на одобрени индикатори. Това също е самостоятелно законово основание за налагане на финансовата корекция, на което оспорената от страна на жалбоподателя Методика, не се отразява.

Критериите за определяне размера на намалението на помощта също са посочени в чл.35 ал.1 от Наредба №7/03.05.2012 г., според който, изпълнителният директор на ДФЗ - РА може да откаже изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато: 1. установи при проверките по чл.34 ал.1 т.1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти; 2. установи несъответствие между одобрените и реално извършени инвестиции по проекта; 3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл.34 ал.2; 4. установи, че са извършени недопустими разходи, т.е. вида, степента и продължителността на неизпълнението. Тези критерии са законово дефинирани.

         В случая конкретна финансова вреда, респ. потенциална възможност за нанасяне на такава, намираща се в причинна връзка с твърдяното нарушение, е установена и доказана от събраните по делото доказателства. В настоящия случай изискванията при сключване на договора несъмнено не са изпълнени, с оглед установеното, че жалбоподателят не е спазил одобрения проект в частта за приходите, посочени в производствената програма. В случая, следва да се приеме, че вредата е настъпила, доколкото установеното с решението за финансова корекция вземане, не е било ефективно разходвано, или, казано с други думи, изплатената финансова помощ е предоставена за инвестиция, която очевидно не постига заложените финансови показатели, и по този начин следва да бъде изключен приносът за развитието на рибарството и аквакултурата.

         При тези данни настоящият съдебен състав приема, че административният орган правилно е установил основанието за налагане на финансова корекция – налице е нередност по смисъла на ЗУСЕСИФ, като е съобразил финансовата корекция в размер на 3%, прилагайки процедурата за извършване на мониторинг и определяне размера на финансовите корекции по проекти от категорията на процесния и Приложение № 1 от Методиката за определяне на финансови корекции по проекти, финансирани от ОПРСР. Правилно е определена и основата за изчисляване на финансовата корекция, а именно размерът на изплатените средства. Към датата на издаване на оспорения акт е действала настоящата разпоредба на чл.1 ал.2 от ЗУСЕСИФ, според която за средства от ЕСИФ се счита и предвиденото в програмите национално съфинансиране.

По изложените мотиви съдът намира за законосъобразно Решение № Р-171/ 26.03.2019 г., издадено от изпълнителния директор на ИАРА, в качеството му на УО на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Р България, поради което жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.  

При този изход на спора и предвид претенциите на страните за присъждане на разноски по делото, съдът намира, че такива се следват на ответната страна и същите се констатираха в размер на 200.00 (двеста) лв., съобразно разпоредбата на чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ във връзка с чл.37 ал.1 от ЗПП във връзка с чл.78 ал.8 от ГПК.

Водим от горното, Административен съд – Пловдив,Първо отделение,I състав,

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Три морета“ ЕООД, ЕИК 201224619, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Индустриална“ № 16, срещу Решение РД - 171/26.03.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за програмен период 2007-2013г. (ОПРСР) за налагане на финансова корекция, допълнено и поправено с Решение № РД-201/10.04.2019 г. на ИД на ИАРА по проект с УИН BG0713EFF-211-20070 и с наименование „Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в УПИ XIXПлодекс, кв.12, гр. Карлово, обл. Пловдив, по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на ОПРСР, реализиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ № 67/09.04.2012 г. на бенефициент „Три морета“ ЕООД, изразяваща се в неизползване на придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение  чрез неизпълнение на производствената програма /ПП/ в обема, заложен в таблица 4 от Инвестиционното намерение /ИН/, част Б, неразделна част от заявление за кандидатстване /ЗК/ вх. № ЕФР-16-9/13.12.2011 г., неразделна част от ДБФП № 67/09.04.2012 г.

         ОСЪЖДА “Три морета“ ЕООД, ЕИК 201224619, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Индустриална“ № 16, да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати сумата от 200.00/двеста/ лева, юрисконсултско възнаграждение.

         Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                           

 

 

                                                             СЪДИЯ: