РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Описание: logo

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1410

 

 

гр. Пловдив,24. 06.2019 год.

 

 

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХVІ състав в открито заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ : ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

                                                                                               ПЕТЪР КАСАБОВ

               

при секретаря М.Г.и с участието на прокурора Славена Костова, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАНД № 1231 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:              Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

              Образувано е по касационна жалба, предявена от „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Х.Х.Х., против Решение № 435 от 08.03.2019г на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 805 по описа на същия съд за 2019г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 371620-F405664 от 02.11.2018г., издадено от зам. директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на  „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от Х.Х., на основание чл. 74, ал.1, пр.2 от Закона за счетоводството/ЗСч/ е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 200лв., за нарушение на чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч.  

             Касационният жалбоподател намира решението на първоинстанционния съд за неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Изложено е, че съдът неправилно е интерпретирал събраните по делото доказателства. Твърди, че са допуснати съществени процесуални нарушения в производството по ЗАНН. Съдът не е отчел обстоятелството, че са предприети многократни действия за подаване на данъчната декларация, но е известно, че работата на Търговския регистър в края на м. юни е била затруднена. Претендира се отмяната на съдебния акт.

           Ответникът по касационната жалба  - ТД на НАП-Пловдив не изразява становище по касационните оплаквания.

  Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че  първоинстанционното решение следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

             Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД, против Наказателно постановление № 371620-F405664 от 02.11.2018г., издадено от зам. директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на  „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от Х.Х., на основание чл. 74, ал.1, пр.2 от ЗСч е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 200лв., за нарушение на чл. 38, ал.1, т.1 от ЗСч.

             Районният съд е установил следната фактическа обстановка: на 07.08.2018 г. в НАП е  постъпила информация от Агенция по вписванията, че дружеството „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010 – д-р Х.Х. “ ЕООД не е подало ГФО за 2017 г. към  дата 02.08.2018 г. Информацията постъпила в ЦУ на НАП е предоставена на ТД на НАП Пловдив с писмо изх. № 20-00-149/17.08.2018 г. Главен инспектор по приходите към ТД на НАП-Пловдив извършва проверка като установява, че дружеството извършва дейност през  2017 г. и не е подаден годишен финансов отчет (ГФО) в законоустановения срок. Във връзка с тази констатация е изпратена покана  до дружеството с изх. № 70-00-9631-443/22.08.2018 г. Определен е 7-дневен срок за явяване и час за съставяне на АУАН относно незаявяване за обявяване на ГФО за 2017 г. в законоустановения срок пред ТР към АВ. Поканата е връчена по електронен път на имейл адрес  на 29.08.2018 г. в 13:49:24 ч.

             На 11.09.2018 г. е съставен АУАН с № F405664, с който е констатирано, че „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД, като задължено лице, не е публикувало ГФО за 2017 г. в ТР към АВ до 02.07.2018 г., доколкото 30.06 и 01.07.2018 г. са неприсъствени дни.

Констатирано е, че към момента на съставяне на АУАН е заявен за обявяване и представен такъв ГФО на 28.08.2018 г. АУАН е съставен в присъствието на представителя и управителя на дружеството, връчен е на 11.09.2018 г.  АУАН е подписан без възражение, като  на дата 11.09.2018г е депозирано писмено възражение  с вх. № 70-00-10278.

            Последвало е издаването на НП.

                Районният съд е приел, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство, не са ограничени правата на административнонаказаното лице.

               Прието е, че не е спазен срокът по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗСч и не е подадено заявление за вписване ГФО за 2017 г. до 02.07.2018 г. (30.06 и 01.07.2018 г. са неприсъствени дни). Неизпълнението на определеното задължение с цитираната правна норма  е административно нарушение, за което правилно е ангажирана отговорността на дружеството.

               Изложени са съображение относно оплакванията за затруднения  и прекъсване работата на Търговския регистър към АВ през месец август 2018г. и  в края на месец юни. Според първоинстанционния съд, нито пряко, нито косвено може да се освободи от отговорност санкционираното дружество, тъй като проблемите в ТР не освобождава задължените лица да положат всички усилия по изпълнение на вменените им задължения по изпълнение на закона.

               Касационният съд намира, че изводите на първоинстанционния съд са неправилни и назаконосъобразни поради следното:

               В хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушаване правото на защита на наказаното  лице. Не е спазено императивното изискване на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН нарушителят да бъде поканен за съставяне на АУАН и това да се случи в негово присъствие.

               От приложените от ТД на НАП писмени доказателства, както и от разпита на актосъставителя се установява, че поканата за съставяне на АУАН с № 70-00-9631-443 от 22-08.2018г. е изпратена на електронния адрес на „АИПДП-ВИТАДЕНТ 2010-д-р Х.Х.“ ЕООД на 29.08.2018г. Актосъставителят явно е приел, че връчването на поканата е надлежно, съобразно правилата в ДОПК, където в чл. 30 ал.6 от ДОПК е предвидено връчване на електронно съобщение.

               В случая не е спазена разпоредбата на чл. 33 от ДОПК, съгласно която по реда и в сроковете, посочени в тази глава, се връчват всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания.

               Актосъставителят не е спазил правилата определени в ЗАНН и е допуснал съществено нарушение на административнонаказателната процедура.

                В случая това съобщение е следвало да се връчи по реда на ЗАНН. Съгласно чл. 84 от ЗАНН доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. Ето защо поканата за съставяне на АУАН е следвало да се връчи, чрез някой от способите визирани в чл. 180 или по реда на чл. 178 от НПК. В никоя от тези разпоредби не е предвидено връчване на съобщения по електронен път, поради което и в настоящото административно наказателно производство следва да се счита, че покана изобщо не е бил надлежно отправяна.

След като нарушителят не е бил уведомен редовно за възможността да се яви при съставянето на акта, то хипотезата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН се явява приложена без правно основание. Допуснатият порок е съществен, тъй като нарушава правото на лицето, чиято административнонаказателна отговорност е ангажирана, да участва в производството в най – ранния му етап.

     Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, респективно следва да се отмени НП № 371620-F405664 от 02.11.2018г., издадено от зам. директора на ТД на НАП-Пловдив.

              По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХVІ  състав

 

Р Е Ш И:

 

              ОТМЕНЯ Решение № 435 от 08.03.2019г на Пловдивския районен съд, постановено по АНД № 805 по описа на същия съд за 2019г и вместо него постанови:

              ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 371620-F405664 от 02.11.2018г., издадено от зам. директора на ТД на НАП-Пловдив.

              РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.