Р Е Ш Е Н И Е

 

1391

 

гр. Пловдив, 21.06.2019 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, XXIV състав, в открито заседание на тринадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

               

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ:ЗДРАВКА ДИЕВА

                                                                         ДАРИНА МАТЕЕВА

 

 

при секретаря Костадинка Рангелова и участието на прокурора Костадин Паскалев, като разгледа докладваното от Председателя КАНД № 1245 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Пловдив, адрес: гр. Пловдив, бул. „**“ № 82, представляван от инж. И.Д.В., срещу Решение № 469/13.03.2019 год., постановено по АНД № 6988/2018 год., по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ - ти н.с., с което е отменено  Наказателно постановление № 36-0000406 от 18.09.2018 г., издадено от А.Г.на длъжност главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пловдив, с което на „**“ ЕООД с ЕИК ***на основание чл. 97, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 91б, ал.1, т. 1 от ЗАвП.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението– неправилно формиран извод на съда за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, досежно хипотезата на чл.40 ал.2 от ЗАНН.

По подробно изложени доводи в касационната жалба е направено искане за отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

 Ответникът – „**“ ЕООД, редовно призован за съдебно заседание, не изпраща представител и  не взима становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив  дава заключение, че касационната жалба е неоснователна и предлага  решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на оспореното решение на Районен съд - Пловдив, прие за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, се явява  НЕОСНОВАТЕЛНА.

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд - Пловдив е Наказателно постановление № 36-0000406 от 18.09.2018 г., издадено от А.Г.на длъжност главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Пловдив, с което на „**“ ЕООД с ЕИК ***на основание чл. 97, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 91б, ал.1, т. 1 от ЗАвП.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това,че с писмо изх. № 82-00-23-1031/1/18.07.2018 г. на началника на ОО „АА“ гр. Пловдив управителят на „**“ ЕООД бил поканен в качеството му на превозвач, притежаващ лиценз на Общността № 17580, валиден до 06.06.2027 г. за международен превоз на товари, да се яви в сградата на Областния отдел на 30.07.2018 г. в 10 ч. офис 209 с оглед на извършване на проверка и да представи необходимите и подробно описани в писмото документи. Писмото е получено от управителя на дружеството на 19.07.2018 г., за което е оформено известие за доставяне по пощата. Поради неявяването на представител на дружеството в посоченото време и място, била изпратена втора покана с изх. № 82-00-23-1031/2/30.07.2018 г., с която отново изискала документите, описани в предходното писмо и посочила, че следва да се яви представител на дружеството на 14.08.2018 г. в 13:30 ч. в сградата на ОО „АА“ гр. Пловдив, офис 209. Поканата е получено от представител на дружеството на 31.07.2018 г. На 14.08.2018 г. представител на дружеството не се явил пред орган на автомобилната администрация, поради което на 21.08.2018 г. бил съставен АУАН серия А 2018 № 253660 от 21.08.2018 г. срещу „**“ ЕООД за нарушение на чл. 91б, ал. 1, т. 1 от ЗАвП, в отсъствие на представител на дружеството. На 24.07.2018 г. дружеството е уведомено, че е съставен АУАН с подробно описание на нарушение, както и съставянето му в отсъствие на представител на дружеството, основанието и причините за това. Въз основа на съставения АУАН било издадено и обжалваното НП, в което установената в АУАН фактическа била възпроизведена по идентичен начин и била наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 91б, ал. 1, т. 1 от ЗАвП.

За да отмени обжалваното НП, първоинстанционният съд приема, че то е незаконосъобразно.

Съдът е констатирал, че при съставяне на АУАН е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до опорочаване на административнонаказателното производство по налагане на наказание на жалбоподателя и е ограничило правата му,  тъй като АУАН е издаден при неспазване на императивните изисквания на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Установено е от доказателства по делото, че до „**“ ЕООД са изпратени две писма от страна на ОО „АА“ гр. Пловдив, с искане за представяне на  документи, но в писмата не се сочи, че е извършено нарушение и адресата им следва да се яви именно за съставяне на АУАН. Няма и данни жалбоподателят да е канен да се яви на датата, на която действително е бил съставен АУАН – 21.08.2018 г. и то именно с тази цел. Съдът е посочил, че са ограничени правата на нарушителя да направи възражения по неспазване на процедурата, които биха били установими именно при неговото присъствие и с това е нарушено правото му в последващ момент да организира и осъществи в пълен обем защитата си в образуваното против него производство, включително и пред съда чрез обжалване. Посочената нередовност не може да бъде отстранена по ред на института на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, не може да бъде и санирана в производството пред съда обжалваното НП, се явява незаконосъобразно.

По изложените съображения първоинстанционният съд е обосновал извод за  незаконосъобразност на НП и постановява решение за неговата отмяна.

Административен съд-Пловдив в настоящия си състав намира, че решението е постановено при правилно изяснена фактическа обстановка, подробно описана в съдебния акт. Решаващият съд е събрал допустимите и относими към спора писмени и гласни доказателства при строго спазване на процесуалните правила, като е установил всички релевантни за конкретния случай факти. След обективен и задълбочен анализ на събраните по делото доказателства и след обсъждане становищата на страните, въззивният съд е приел, че НП, като постановено въз основа на АУАН, при съставянето на който е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до опорочаване на административнонаказателното производство, е незаконосъобразно от процесуална страна.

При преценка на санкционния акт от материалноправна страна въззивният съд е стигнал до извода, че същият страда от пороци, предполагащи отмяната му. Районен съд-Пловдив е приел, че жалбоподателят е извършил вменените му административни нарушения, но правото му на защита е нарушено. Допуснатата нередовност не може да бъде отстранена по ред на института на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, не може да бъде и санирана в производството пред съда, което се явява самостоятелно основание обжалваното НП да бъде отменено.

Правилни и обосновани са изводите на въззивния съд досежно материалната незаконосъобразност на оспореното НП.

Императивните разпоредба на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН изисква АУАН да бъде съставен в отсъствието на засегнатото лице, само ако нарушителят е известен и не може да се намери, или след покана да не се яви за съставяне на акта. Последното следва да се разбира като целенасочена покана за явяване за съставяне на АУАН, т.е. от съдържанието ѝ недвусмислено да се извлича волята на актосъставителя за намерението му да състави определен АУАН за установено вече нарушение и предупреждение до засегнатото лице за последиците от неизпълнение на задължението да се яви при съставяне на акта.

С оглед горното, настоящата касационната инстанция счита, че проверяваното решение е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон, и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, поради което следва да се остави в сила.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, Административен съд-Пловдив

                                                                                                                       

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 469/13.03.2019 год., постановено по АНД № 6988/2018 год., по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ - ти н.с.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                          

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:  1.                        

 

 

 

 

                                         2.