Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1673

 

гр. Пловдив, 02 август 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на дванадесети юли, две хиляди и деветнадесета година в състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                  ЗДРАВКА ДИЕВА,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ, АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

при секретаря Румяна Агаларева и с участието на прокурора Георги Гешев, като разгледа докладваното от съдия Н. Бекиров административно, касационно дело №1364 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

М.В.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, обжалва Решение №595 от 25.03.2019г. по Н.А.Х.дело №516 по описа на Районен съд- Пловдив за 2019г., ІХ-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш (ЕФ) за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, серия К №2236273, издаден от Областна дирекция на “МВР” (ОД на ”МВР”), гр. Пловдив, с който на жалбоподателя К. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.

Претендира се отмяна на решението поради неправилност и незаконосъобразност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени процесният ЕФ.

Ответникът в производството- ОД на ”МВР”- Пловдив, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Георги Гешев, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка с касационните основания по чл.348, ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е неоснователна.

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 10.08.2016г., около 17:12ч., на автомагистрала (АМ) “Тракия”, км.118+425, в посока гр. София, се движи моторно превозно средство (МПС), представляващо автомобил “БМВ 420 Д”, с Рег.№***, със скорост от 161,00 км/ч. (всъщност със 166,00 км/ч., от която е приспаднат толеранс от 3% (4,98) от измерената скорост), при въведено ограничение на скоростта за движение от 140,00 км./ч. с нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Движението и скоростта на автомобила са установени и заснети със стационарна радарна система Sitraffic Lynx ERS 400”, с №003059047971, като за целта е изготвена нарочна снимка. След извършена проверка е прието за установено, че автомобилът с Рег.№*** е регистриран като собственост на А.В.К.-В.Г., ЕГН **********. Установеното движение на посочения автомобил със скорост от 161,00 км/ч. се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.21, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП се издава ЕФ за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система Серия К, №1415996, с който на А.К.-В.Г.е наложена глоба в размер от 100,00 лв. От страна на А.К.-В.Г.е подадена декларация по смисъла на чл.189, ал.5 от ЗДвП от 14.08.2018г., според която декларация, като собственик на автомобил с Рег.№*** е предоставила същия за ползване в периода 20.06.2016г. – 18.08.2016г. на жалбоподателя М.К.. Като приложение към посочената декларация е представено копие на личната карта на М.К., както и копие на притежаваното от касатора К. свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), издадено от компетентните власти на Италия. Съответно, ЕФ, Серия К, №1415996 е анулиран и се издава процесният ЕФ.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на базата на верните фактически констатации постановява правилно решение, като потвърждава оспорения пред него ЕФ. Съображенията, мотивирали решението на районния съд, се споделят от настоящата инстанция, поради което повторното им излагане не е необходимо. Още повече, че с нормата на чл.221, ал.2, пр.2 от АПК е предвидена възможност за препращане към мотивите на първоинстанционния съд.

Що се отнася до възраженията, формулирани в касационната жалба, то същите са неоснователни.

Според разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава ЕФ за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. ЕФ съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане.   

В случая, както правилно посочва районният съд, процесният ЕФ е издаден в съответствие с изискванията за форма на фиша, предвид наличието на всички изискуеми от закона реквизити, като датата на издаване на ЕФ не е предвидена за такъв от страна на законодателя.

Според цитираното от касатора Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. №1/2013г., докладчик съдията Лозан Панов, в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.

В тази връзка следва да се посочи, че съгласно чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП в приложима редакция към 10.08.2016г., при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Според разпоредбата на чл.165, ал.3 от ЗДвП, условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, каквато се явява Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Наредба №8121з-532). Според легалното определение на §6, т.65 от ДР на ЗДвП, “автоматизирани технически средства и системи” (АТСС) са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията (ЗИ), които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни- прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни- прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. А според чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532 (в приложима редакция), местата за контрол с мобилни и стационарни АТСС се обозначават с пътен знак “Е24” (“Контрол с автоматизирани технически средства или системи” (чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП)) и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

В случая, скоростта на движение на автомобила с рег.№*** е установена и заснета с АТСС по смисъла на ЗДвП, представляващо стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, тип Sitraffic Lynx ERS 400”, с №003059047971, за която по преписката е налично Удостоверение за одобрен тип средство за измерване с №09.10.4823 от 06.10.2009г. (валидно до 06.10.2019г.), както и Протокол от проверка №8- ИСИ от 25.02.2016г., издаден от Български институт по метрология (БИМ), според който протокол процесната видео-радарна система за наблюдение и контрол на пътни нарушения отговаря на метрологичните изисквания.  

По преписката е налично и заверено копие на Протокол от 21.05.2015г., съставен от служители на Областно пътно управление (ОПУ)- Пловдив и на Сектор “Пътна полиция” (С”ПП”) при ОД на “МВР”- Пловдив, удостоверяващ обстоятелството, включително и чрез фотографско заснемане, че на АМ “Тракия“, км.118+686- ляво платно са монтирани два броя пътни знаци Е24 “Контрол с автоматизирани технически средства или системи”. Респективно, участъкът от пътя (км.118+425), в който е инкриминирано нарушението от касатора К., е обозначен съобразно изискването на закона.

На следващо място, при служебно извършена проверка в сайта на МВР в интернет, директория “Полезно за вас” на адрес: 

https://www.mvr.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81

настоящият състав на съда констатира публикувана в табличен вид информация за местата и точките за контрол на скоростта със стационарни и мобилни автоматизирани технически средства за територията на цялата страна, в обема на която информация е включена и стационарна камера, разположена на АМ “Тракия”, км.118+425, в близост до комплекс “Хепи- север”, посока гр. София.

Най-сетне, нормата на чл.189, ал.5 от ЗДвП не предвижда възможност за лицето, посочено в декларацията от собственика на МПС, че му е предоставено МПС, да декларира пред органите на МВР, че е предоставило съответното МПС на трето лице. В тази връзка, твърдението на касатора, че на 10.08.2016г., около 17:12ч., на автомагистрала (АМ) “Тракия”, км.118+425, в посока гр. София, лекият автомобил “БМВ 420 Д”, с Рег.№***, е управляван от О.К., за която жалбоподателят твърди, че му е съпруга, се явява неотносимо към спора.

Предвид гореизложеното, настоящият състав на съда намира оспореният пред районния съд ЕФ за законосъобразен и правилен. Съответно, като потвърждава процесния ЕФ, районният съд постановява решението си при правилно прилагане на закона и решението на съда е правилно. Също така, оспореното в настоящето производство решение е валидно и допустимо, поради което следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №595 от 25.03.2019г. по Н.А.Х.дело №516 по описа на Районен съд- Пловдив за 2019г., ІХ-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, серия К №2236273, издаден от ОД на ”МВР”- Пловдив, с който на М.В.К. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:   1………………

 

2………………