РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

Описание: logo

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1571

 

гр. Пловдив, 18.07.2019 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ касационен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ДИЧЕВА

           ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

ТАТЯНА ПЕТРОВА

                          

при секретаря Б.К. и с участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от съдия ДИЧЕВА КНАД № 1394 по описа на съда за 2019 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на ТД на НАП – Пловдив, чрез юриск. М., процесуален представител на ТД на НАП – Пловдив, срещу Решение № 547/21.03.2019 г. по АНД № 6867 по описа за 2017 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП, и се иска съдът да отмени атакуваното решение, и да постанови такова, с което да потвърди НП.

В съдебно заседание жалбодателят поддържа жалбата, като се сочи, че действително е налице пропуск в НП, като е изписано предложение второ, вместо първо от текста на закона, на санкцията и в двете хипотези е една и също и не може да се говори за нарушено право на защита на дружеството.

Твърди се също така, че разпоредбата на чл.176в ал.13 от ЗДДС изисква, не само лицето да се занимава със земеделска техника, но и тя следва да бъде регистрирана по Закона за регистрацията на земеделска и горска техника, което не се е установило в първоинстанционното производство.

Ответникът – „Агрипланет“ ООД, представлявано от адв. М., моли съда да остави в сила решението на РС – Пловдив, тъй като неправилно в НП е посочено, че до съставяне на АУАН няма представено банково извлечение, което не отговаря на обективната действителност, както и, че АНО не е изследвал въпроса дали дружеството е земеделски производител и с каква цел е използвал процесните горива.

Представителят на ОП – Пловдив е на становище, че жалбата е основателна и решението следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.   

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна макар и по основания различни от посочените в нея.

Предмет на процесното касационно обжалване е Решение № 547 от 21.03.2019 г. по АНД № 6867/2017 г. по описа на ПРС, с което е отменено НП № 288260-F294921 от 14.09.2017 г., издадено от заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Агрипланет“ ООД, ЕИК 115890295, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. за нарушение на чл.176в ал.1 т.3 от ЗДДС във връзка с § 4 от ПР на ЗДДС (ДВ, бр.60/02.08.2016 г.).

            В това решение прави впечатление, че съдът не е възприел правилно фактическата обстановка, като не е анализирал всички приложени по делото доказателства (т. напр. - наличието на представено от 22.05.2017 г. заявление за вписване на промяна на данни в регистъра по чл.176в ал.10 от ЗДДС), а се е доверил изцяло на изложеното в НП, за което процесуалният представител на ТД на НАП – Пловдив сам твърди пред настоящата инстанция, че действително е налице разминаване в двете хипотези; не е обсъдил, както изслушаните и приети с възражения от ответника основна и допълнителна ССчЕ, така и показанията на свид. С., поради което, на практика липсват изложени мотиви по съществото на спора, от които да е видно защо съдът е достигнал до посочения краен резултат. Излагането на мотиви само в насока процесуални нарушения, в случая не е достатъчно, тъй като, каза се, съдът не е възприел правилно фактическата обстановка, като е посочил, че: „Действително се установява, че за посочените данъчни периоди жалбоподателят получил освободени за потребление течни горива на посочената в НП стойност, както и, че не е предоставил до 07.09.2019 г., както и към датата на АУАН в ТД на НАП – Пловдив, обезпечение в размер на 50 000 лв.“, а такова е налице. Това, от една страна, и като не е обсъдил всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от друга, е изложил недостатъчно убедителни мотиви относно формиране на крайния си извод, което по съществото си е липса на мотиви изобщо.

В тази връзка Административен съд Пловдив, и конкретно настоящият състав, е посочвал и по-рано, че липсата на мотиви по съществото на спора съставлява процесуално нарушение от категорията на абсолютните, и само по себе си е безусловно основание за отмяна на решението по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 от НПК и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Задължението за мотивиране на съдебните актове е конституционно установен принцип в чл.121 ал.4 от Конституцията на РБ. Изискването за обосноваване на решението е една от гаранциите за законосъобразност на същото, които законът е установил за защита правата и правнозащитените интереси на гражданите и организациите - страни в съдебното производство. Тази гаранция се проявява в две насоки. С излагането на мотивите се довеждат до знанието на адресатите съображенията, въз основа на които решаващият съд е постановил своя съдебен акт. Това подпомага страните в процеса в избора на защитните средства и въобще при изграждането на защитата срещу актовете, които не са благоприятни за тях. От друга страна пък, наличието на мотиви улеснява и прави възможен контрола върху законосъобразността и правилността на съответния съдебен акт, упражняван при обжалването му пред горестоящия съд.

С оглед изложеното, настоящият състав на съда намира, че в случая е реализирано касационно основание за отмяна на въззивното решение по чл.348 ал.3 т.1 и т.2 от НПК, приложим в настоящото производство във връзка с препращащата норма на чл.63 ал.1 от ЗАНН, което не може да бъде отстранено от настоящата инстанция, с оглед забраната на чл.220 от АПК за фактически установявания в касационното производство и правомощията на касационната инстанция да прилага материалния закон въз основа на фактите, така, както са установени от първоинстанционния съд. При това положение, и доколкото, районният съд не е обсъдил изцяло правилността и законосъобразността на обжалваното наказателно постановление и не се е произнесъл по въпросите относно извършеното нарушение, то произнасянето по тези въпроси по същество от настоящата инстанция е недопустимо и би довело до лишаване на страните от една инстанция по установяване и преценка на фактите.

По изложените съображения касационната жалба се явява основателна и следва да бъде уважена, като се отмени атакуваното съдебно решение и делото се върне за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр. Пловдив.

При новото разглеждане на спора следва да бъдат обсъдени  всички представени  доказателства поотделно и в тяхната съвкупност вкл. наличието на представено от 22.05.2017 г. заявление за вписване на промяна на данни в регистъра по чл.176в ал.10 от ЗДДС, приетите  заключения по основната и допълнителна ССчЕ, показанията на свид. С., съотнесени и към писмените доказателства по административнонаказателната преписка.

По изложените съображения и на основание чл.222 ал.2 т.1 от АПК във връзка с чл.63 ал.1 пр.2 от ЗАНН, Административен съд – гр.Пловдив, ХІХ  касационен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 547/21.03.2019 г. по АНД № 6867 по описа за 2017 г. на РС  -  Пловдив.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.

            Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                          2.