РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1137

27.05.2019 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на петнадесети май през две хиляди и деветнадесета година, председателствано от

 

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

 

при секретаря Румяна Агаларева, като разгледа АХД № 1408 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс /ИК/, във вр. с чл.30, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

 

 Образувано е по жалба на А.В.М., ЕГН **********,***, чрез адвокат Б. срещу Решение № 303 от 30.04.2019 г.  на ОИК Стамболийски, в частта с която са прекратени предсрочно правомощията му като общински съветник в Общински съвет – Стамболийски.

В жалбата се навеждат  доводи за незаконосъобразност на същия.

Ответникът по жалбата взема становище за нейната неоснователност.

Съдът намира жалбата за подадена от надлежна страна в законоустановения срок, поради което е ДОПУСТИМА.

 

 Разгледана по същество, жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

Началото на административното производство е поставено по повод уведомление с изх. № 68/15.04.2019г. до председателя на ОИК гр. Стамболийски, подадено от председател на Общински съвет- гр. Стамболийски. Със същото е предоставена информация за отсъствие на общински съветник от заседания на Общински съвет гр. Стамболийски в нарушение на чл. 30, ал4, т.5 от ЗМСМА. Приложени са били и доказателства и е отправена молба до ОИК гр. Стамболийски да се произнесе в качеството си на компетентен орган.

По повод това уведомление е проведено заседание на ОИК гр. Стамболийски на 17.04.2019г., за което е изготвен протокол № 42 МИ/HP. В същото заседание е взето решение да бъдат предприети действия по уведомяване на А.В.М., на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА. Проведено е заседание на 23.04.2019г., обективирано в протокол № 43 МИ/HP, с което е взето решение да се изпрати Уведомление в следствен арест- Пловдив. В изпълнение на двете решения, обективирани в горецитираните протоколи и за опитите за уведомяване са приложени като доказателства- обратни разписки за пратки, върнати като непотърсени и бележка от куриерска фирма „Еконт", удостоверяваща единствено изпращането на уведомление, но не и неговото получаване. Основателно е възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че не е спазена процедурата по връчване на уведомление и възражението, че в бележката от куриерската фирма е отбелязано, че подател е Община Стамболийски. На 30.04.2019г. е проведено заседание на ОИК и е взето Решение № 303/30.04.2019г. на ОИК за прекратяване на правомощията на общинския съветник, което е обжалвано от жалбоподателя.

По делото от страна на ОИК е представена административната преписка, от която се потвърди категорично, че органът не е спазил процедурата по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, след като е бил сезиран от председателя на общински съвет. Действително стана ясно намерението на органа да уведоми М., ала това намерение и положените недостатъчни усилия не е довело до необходимия резултат - уведомяването на лицето. Видно от текста на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА- „В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат") Гореописаната процедура не е спазена, нарушено е правото на защита на жалбоподателя, срокът, след който е следвало да се постанови решение, така и не е започнал да тече. Това безспорно води до незаконосъобразността на акта на ОИК.

Съдът констатира, че обжалваното Решение е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което налага, само на това основание, неговата отмяна като незаконосъобразно.

Нарушението на административнопроизводствените правила е съществено, когато е повлияло или е могло да повлияе върху съдържанието на акта, т. е. когато - ако не беше допуснато - би могло да се стигне и до друго решение на поставения пред административния орган въпрос. Следователно, нарушението е съществено, не само когато ефективно е повлияло върху съдържанието на административния акт, но и когато е могло да се стигне до други фактически или правни изводи на административния орган, до друго негово решение по същество.

Именно такова съществено нарушение се явява в случая неспазването на разпоредбата на чл. 30, ал. 6, изр. първо и второ от ЗМСМА. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 5 от ЗМСМА, обстоятелствата по ал. 4 /включително и тези по т. 5/ се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Чл. 30, ал. 6, изр. първо от с. з. на свой ред предвижда, че в тридневен срок от получаване на документите по ал. 5 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. Едва след изпълнението на това условие, в тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията.

Въпреки изричните указания, по делото не се представиха доказателства за изпълнението на описаните по-горе изисквания на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА. Нещо повече, липсват каквито и да било доказателства за надлежното връчване на уведомлението и документите към него в следствения арест, където безспорно се установи, че пребивава жалбоподателят и това обстоятелство е било известно на ответника. Следователно, не е налице започнал да тече срок за възражения, след изтичането на който да може да бъде прието решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник.

Налице е безспорно неизпълнение на императивно вменено задължение на органите на държавната администрация по провеждане на законосъобразно и справедливо административно производство. Това нарушение на производствените правила е съществено и не може да бъде санирано, доколкото води до нарушаване на правото на защита, а толерирането му при осъществяване на съдебния контрол за законосъобразност насърчава органите в небрежното изпълнение на задълженията им. Същите, именно защото осъществяват контрол по спазване на законодателството, трябва сами безпогрешно да изпълняват процесуалните механизми по реализиране на административните си правомощия. При проява на небрежност от тяхна страна, съдебният контрол върху издадения административен акт, поради това, че задължително обхваща процесуалната му законосъобразност, неминуемо довежда до констатиране на съществени нарушения на производствените правила и до неговата отмяна.

 

  Воден от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 ОТМЕНЯ Решение № 303 от 30.04.2019 г.  на ОИК Стамболийски, в частта, с която са прекратени предсрочно правомощията на А.В.М. като общински съветник в Общински съвет – Стамболийски.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 

Същото да се съобщи на страните по делото както чрез съобщение/призовка/, така и на телефоните им незабавно.

 

 

СЪДИЯ: