Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1507

 

гр. Пловдив, 10 юли 2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на осемнадесети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 при секретаря Диана Караиванова, като разгледа административно дело №1424 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционно фондове (ЗУСЕСИФ).

Пълмед” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №61Б, ЕИК 115258559, представлявано от адвокат А.О.- пълномощник, обжалва Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане и за определяне на финансова корекция с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/5 от 25.04.2019г. на заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган (УО) по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014г. – 2020г. (ОПРЧР), в частта му, с която е определен общ размер на неверифицирани средства от 64 559,18 лв. за отчетен период 17.04.2018г. – 25.01.2019г. по изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.008-0138 “Подобряване на безопасността и условията на труд в “Пълмед” АД”, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР, процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-1.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, както следва: общо 26 800,00 лв. по бюджетен ред ІІІ.3.1 “Разходи за специализиран софтуер, необходими за осъществяване на Дейност 1” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г. с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, ЕИК 160051420; общо 25 750,00 лв. по бюджетен ред ІІІ.7.1 “Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по ЗЗД, неквалифицирани другаде” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г. с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, ЕИК 160051420; 3 331,89 лв. по бюджетен ред ІV.9.1 “Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта”; 8 677,29 лв. по бюджетен ред ІV.12.1 “Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта”.

Претендира се отмяна на оспорената част от акта поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски, за което се представя списък на разноските (лист 725). .

Ответникът- заместник-министър на труда и социалната политика, чрез А.Г.Т.- главен експерт в Отдел “Управление на качеството” (О”УК”) в Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД”ЕФМПП”) при Министерството на труда и социалната политика (МТСП), притежаващ висше юридическо образование (лист 14, 54), пълномощник лист (13, 53), изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер от 450,00 лв., определен по реда на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чл.37 от Закона за правната помощ (ЗПП) и чл.25, ал.ал.1 и 2 от Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП), във връзка с чл.144 от АПК, за което представя списък на разноските (лист 15). В списъка с разноските е формулирано възражение спрямо претендираните от жалбоподателя разноски по основание и размер, включително поради прекомерност. В съдебно заседание заявява оспорване на претендираните от жалбоподателя разноски по основание и размер.

            Окръжна прокуратура- Пловдив- редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

Оспореното решение (листи 16-19, 60-63) е публикувано в интернет на страницата на Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН) на 25.04.2019г., като датата на първото отваряне на документа е 25.04.2019г., според нарочни разпечатки (листи 56-59). От своя страна, жалбата (листи 7-10) е подадена чрез МТСП (ръководител на УО на ОПРЧР) по пощата, като пощенската пратка, съдържаща жалбата, постъпва при лицензиран пощенски оператор на 09.05.2019г., според приетото по делото заверено копие на системен бон (лист 843), или в рамките на законоустановения срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Според разпоредбата на чл.62, ал.3 от ЗУСЕСИФ, УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане, и на проверки на място, когато това е приложимо. Според чл.9, ал.5, пр.2 от ЗУСЕСИФ, ръководител на УО е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или определено от него лице. Според Раздел 7 от ОПРЧР (достъпна на страницата на МТСП в интернет на адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6946), УО е ГД”ЕФМПП” в МТСП, а ръководител на органа е директорът на ГД”ЕФМПП”. Също така, с Решение №823 от 21.10.2015г. на Министерския съвет (МС) е решено, че УО по ОПРЧР е ГД”ЕФМПП” на МТСП.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на Заповед №РД01-268 от 04.04.2018г. (лист 13) на министъра на труда и социалната политика (МинТСП), с която заповед на Зорница Димитрова Русинова, подписала оспореното решение, е възложено да изпълнява функциите на ръководител на УО и договарящ орган (ДО) по ОПРЧР.  

Предвид посоченото, оспореното в настоящето производство решение се явява издадено от компетентен орган, по отношение на което обстоятелство и между страните липсва формиран спор.

Според Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР “Процедура за подбор на проекти с един краен срок на кандидатстване BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” (листи 524-597), е определен краен срок за подаване на проектни предложения до 20:30ч. на 14.06.2016г. Утвърдено е Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” по ОПРЧР (листи 598-720).  

Сключен е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) /с №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/ по ОПРЧР (листи 20-38, 505-523) за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-0138 “Подобряване на безопасността и условията на труд в “Пълмед” АД”, между жалбоподателя, в качеството му на бенефициент, и МТСП, чрез ГД”ЕФМПП”, в качеството му на УО. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на 264 586,00 лева, от които 264 586,00 лева са безвъзмездна финансова помощ (БФП). По делото е прието заверено копие на бюджета на проекта (лист 504), както и разпечатка на бюджета от ИСУН (листи 39-43), според която разпечатка, 85% (224 898,10 лв.) от предоставената на жалбоподателя БФП са средства от ЕСФ (Европейски социален фонд) и 15% (39 687,90 лв.) са средства от НБ (Национален бюджет).

Срокът (периодът) за изпълнение на проекта е до 31.12.2018г., считано от 01.08.2017г; договорът влиза в сила след изтичане на срока за обжалването му, като договорът е последно подписан за бенефициента на 22.05.2017г.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на Решение за верификация на постъпило искане за междинно плащане и за определяне на финансова корекция с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/4 от 30.07.2018г. (листи 64-67) на ответника, с което решение, на основание чл.62, ал.3 и чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, на жалбоподателя е отказано верифициране на средства в общ размер от 14 900,00 лв. за отчетен период 01.08.2017г. – 16.04.2018г. по бюджетно перо ІІІ.7.1 “Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1, Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4” поради извършена финансова корекция в размер на 100% от стойността на направените и допустими разходи по сключен договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-01 от 29.01.2018г. (листи 74-79), на стойност 29 800,00 лв., с изпълнител “ЗЕД България” ЕООД, ЕИК 115815517, във връзка с констатиран конфликт на интереси; извършена е финансова корекция (на основание чл.70, ал.1, т.т.1 и 9 от ЗУСЕСИФ) в размер на 100% от стойността на направените и допустими разходи по договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-01 от 29.01.2018г. на стойност 29 800,00 лв., с изпълнител “ЗЕД България” ЕООД, по договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-02 от 30.01.2018г. (листи 68-73), на стойност 29 600,00 лв., с изпълнител “ЗЕД България” ЕООД, както и по граждански договор №2 от 18.09.2017г., сключен с Й.Т.Ш.(неприложен по делото), на стойност 6 560,00 лв. Размерът на финансовата корекция към искане за плащане №2 от ИСУН е в размер от 14 900,00 лв.

По делото не са ангажирани доказателства за наличието на висящо производство по оспорване на Решение с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/4 от 30.07.2018г., поради което следва да се приеме за установено, че същото е влязло в сила на 14.08.2018г. В тази връзка трябва да се посочи, се според нарочната разпечатка от ИСУН (лист 57), на 30.07.2018г. в 14:56ч. е публикувана информация “Относно проверка на искане за междинно плащане”, която е с дата на първо отваряне в 15:00ч. на 30.07.2018г.

Според решението, част от което е оспорена по делото, в ИСУН постъпва искане за плащане №3 за отчетен период 17.04.2018г. – 25.01.2019г. (Искане за окончателно плащане и технически отчет от 12.04.2019г., според разпечатката от ИСУН (лист 56)), извършена е проверка на комплект документи, след което е издадено и процесното решение.

При така установената фактическа обстановка настоящият състав на съда намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, противно на направеното от жалбоподателя възражение, че “административният акт е постановен в нарушение на приложимите процесуални норми”.

На първо място, предмет на спора е неверифициране на сумата от общо 26 800,00 по бюджетен ред ІІІ.3.1 (всъщност ІІ.3.1, според нарочната разпечатка от ИСУН (листи 39-43) и бюджета на проекта (лист 504)) “Разходи за специализиран софтуер, необходими за осъществяване на Дейност 1” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г. (листи 199-204) с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, на стойност 26 800,00 лв. без ДДС.

Според чл.1 от посочения договор, възложителят (“Пълмед” АД) възлага, а изпълнителят (“Инвиктус” ЕООД) приема задължението срещу възнаграждение да предостави услуги за “Разработване на софтуер за управление на човешките ресурси”- 1 брой. Като доказателство по делото е прието заверено копие на Задание за разработка на “Софтуер за управление на човешките ресурси” (листи 214-220). Прието е заверено копие на приемо-предавателен протокол от 21.12.2018г. (лист 212), удостоверяващ обстоятелството, че предметът по договора е изпълнен, съгласно заданието за разработка на софтуерния продукт, в съответствие с Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г. Плащането по договора е направено по банков път, за което са издадени фактура с №356 от 04.12.2018г. (лист 500), с данъчна основа (ДО) в размер от 13 400,00 лв., ДДС в размер от 2 680,00 лв. и предмет на доставката- “разработване на софтуер за управление на човешките ресурси”; както и фактура с №366 от 20.12.2018г. (лист 501), с ДО в размер от 13 400,00 лв., ДДС в размер от 2 680,00 лв. и предмет на доставката- “разработване на софтуер за управление на човешките ресурси”. Приети са заверени копия на платежни нареждания (лист 86, 92), потвърждаващи направените плащания по фактурите.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на Ръководство на потребителя (листи 221-488) на “Софтуер за управление на човешките ресурси”, с търговско име и марка “Пълмед ЧР”. Като доказателство по делото е прието заверено копие на Лицензионно споразумение с лизингополучателя на софтуерен продукт (листи 207-211), според което споразумение на жалбоподателя (лицензополучател) се предоставя “възмездно, ограничено, неизключително и непрехвърлимо право на ползване на Софтуера (“Пълмед ЧР”)”, който е собственост на лицензодателя (“Инвиктус” ЕООД).

Съвкупната преценка на събраните по преписката документи (лицензионно споразумение, ръководство за потребителя, скрийн-шот на екраните (листи 489-498)) предпоставя извод, че е извършена доставка на съществуващ уеб базиран продукт с ограничени права на ползване, което не съответства на предмета на Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г., така и на описанието на Дейност 3, етап 2 от проекта, а именно “След разработването на задание, в периода от 9-ти до 18-ти месец, ще бъде възложено на компетентна външна фирма и разработването и внедряването на софтуер за управление на човешките ресурси”. Предвид приетото за установено от фактическа страна и на основание чл.57, ал.1, т.т.1 и 3 от ЗУСЕСИФ на жалбоподателя се отказва верифициране на сумата от 26 800,00 лв.

Според чл.62, ал.1 от ЗУСЕСИФ, междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта.

А според разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗУСЕСИФ, разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно условията, изчерпателно изброени в 7 точки.

В случая, според разпоредбата на чл.2.2, т.3 от процесния АДПБФП, една от основните дейности на проекта е “Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, с оглед по-лесното съвместяване на професионалния, личния и семейния живот и удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и разработване на софтуер за управление на човешките ресурси. А според бюджета по АДПБФП, Раздел ІІ “РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ”, ред ІІІ.1. “Разходи за специализиран софтуер, необходими за осъществяване на дейност 1”, е предвидена част от бюджета за посочените разходи в размер от 29 600,00 лв.

Доказателствата по делото предпоставят извод, че процесният софтуер (“Пълмед ЧР”) на практика не е разработен за дейностите по проекта, чрез чиято реализация ще бъдат постигнати целите на проекта в съответствие с целите на ОПРЧР, а е направено плащане по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г. само за ползването на софтуера, без за това да е определен конкретен срок, с което се цели оправдаване на предвидения за целта бюджет (макар и в по-малък размер). Казано с други думи, разглежданият случай е равнозначен на това, да бъдат отпуснати средства за закупуване на моторни превозни средства (МПС), които да се използват за транспортни нужди на бенефициента, които средства бенефициентът да изразходи за услуги за таксиметров превоз. Очевидно е, че не е такава целта на закона, нито пък целите на ОПРЧР, поради което сумата от 26 800,00 лв. се явява недопустим разход и като отказва неговото верифициране, ответникът в производството постановява акта си при правилно прилагане на относимите материалноправни норми. Респективно, жалбата е неоснователна в тази си част и не следва да бъде уважена.

На второ място, предмет на спора е неверифициране на сумата от общо 27 750,00 по бюджетен ред ІІІ.7.1 “Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по ЗЗД, неквалифицирани другаде” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г. (листи 103-109) с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, на стойност 27 750,00 лв. без ДДС.

Според чл.1 от посочения договор, възложителят (“Пълмед” АД) възлага, а изпълнителят (“Инвиктус” ЕООД) приема задължението срещу възнаграждение да предостави услуги за “Разработване на система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда”- 1 брой.

Като доказателство по делото е прието заверено копие на “Система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в “Пълмед” АД” (листи 113-190), утвърдена от изпълнителния директор на “Пълмед” АД. Прието е заверено копие на Заповед №45 от 08.11.2018г. (лист 722) на изпълнителния директор на “Пълмед” АД, с която всички служители на акционерното дружество са задължени да се запознаят с разработената “Система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в “Пълмед” АД”. Прието е заверено копие на Анализ на човешките ресурси в “Пълмед” АД от 20.12.2018г. (листи 723-724) след внедряване на “Система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в “Пълмед” АД”. Прието е заверено копие на приемо-предавателен протокол от 07.11.2018г. (лист 112), удостоверяващ обстоятелството, че услугата по договора е предоставена от изпълнителя на възложителя, съгласно клаузите на договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г., и същата е приета без забележки. Плащането по договора е направено по банков път, за което са издадени фактура с №346 от 13.09.2018г. (лист 502), с ДО в размер от 12 875,00 лв., ДДС в размер от 2 575,00 лв. и предмет на доставката- “разработване на система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда”; както и фактура с №358 от 12.12.2018г. (лист 503), с ДО в размер от 12 875,00 лв., ДДС в размер от 2 575,00 лв. и предмет на доставката- “разработване на система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда”. Приети са заверени копия на платежни нареждания (лист 83, 89), потвърждаващи направените плащания по фактурите.

Прието е за установено, че процесната “Система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в “Пълмед” АД” не притежава качества и основни характеристики на система, тъй като в същата няма формулиране на ясни цели и планиране на конкретни действия, етапи, методи и ресурси за постигането им, както и ясни и измерими показатели за отчитане на резултати. “Системата” съдържа общи статистически данни, обществено популярни теоретични постановки, част от които са неотносими към спецификата на бенефициента. Липсва всякакъв елемент на иновативност, задълбочен анализ на настоящите системи за управление в предприятието и евентуални проблемни страни. Няма направено описание на положените цели с техните конкретни параметри, нито е определен механизъм за полагане на цели в хода на прилагане на системата и конкретни действия и необходимите ресурси по изпълнението им. Не се идентифицират визираните в ценовото предложение (листи 106-109) основни акценти- “нови практики за обезпечаване на човешките ресурси - планиране, подбор и наемане”, “подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, за управление на кариерата, за учене през целия живот”, “оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията между длъжностите и организационните звена на различни нива”. Няма яснота как са изпълнени, нито как би трябвало да бъдат изпълнени допълнителните елементи и целени резултати от услугата, а именно: “Съдействие от страна на изпълнителя за практическото внедряване на предложените мерки” и “Предложени от изпълнителя подходящи мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот, както и инициативи, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот”. Посоченото до тук е в разрез, както с предмета на сключения с изпълнителя договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г., така и с описанието на Дейност 3 от плана за изпълнение на дейностите по проекта и сключения АДПБФП. Също така, първоначалното възлагане за изпълнение на услугата е извършено с посочения по-горе договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-01 от 29.01.2018г. (листи 74-79), на стойност 29 800,00 лв., с изпълнител “ЗЕД България” ЕООД, за изпълнението на който договор е издадена фактура с №7632 от 20.03.2018г. (лист 499), с ДО в размер от 14 900,00 лв., ДДС в размер от 2 980,00 лв. и предметна доставката- “разработване на система за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда”. Според извлечение от банковата сметка на жалбоподателя от 23.03.2018г. (лист 82), сумата от общо 17 880,00 лв. е платена на “ЗЕД България” ЕООД на 22.03.2018г. А според влязлото в сила Решение за верификация на постъпило искане за междинно плащане и за определяне на финансова корекция с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/4 от 30.07.2018г., спрямо жалбоподателя е извършена финансова корекция на стойност от 14 900,00 лв., представляваща платената сума по договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-01 от 29.01.2018г. Съответно, общият бюджет по АДПБФП е намален от общо 264 586,00 лв. на общо 249 686,00 лв., а средствата по бюджетен ред ІІІ.7.1 “Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по ЗЗД, неквалифицирани другаде” от общо 46 900,00 лв. е намален на 32 000,00 лв. Следователно, възлагането на процесната услуга на “Инвиктус” ЕООД с договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г., на стойност от 27 750,00 лв. без ДДС е направено при липсата на финансов ресурс за целта.

Предвид приетото за установено от фактическа страна и на основание чл.57, ал.1, т.т.1 и 3 от ЗУСЕСИФ на жалбоподателя се отказва верифициране на сумата от 25 750,00 лв.

Очевидно е, че след като по отношение на сумата от 29 800,00 лв. по договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-01 от 29.01.2018г. е отказано верифициране с влязлото в сила Решение с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/4 от 30.07.2018г., е налице липса на финансов ресурс, позволяващ верифицирането на по-малката сума (25 750,00 лв.), представляваща направено плащане по договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г.

Следователно, жалбата е неоснователна и в тази си част.

На трето място, предмет на спора е отказано верифициране на сумата от общо 3 331,89 лв. по бюджетен ред ІV.9.1 “Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта”.

Прието е за установено, че общият размер на всички верифицирани разходи по проекта е сумата от общо 177 227,14 лв., а според бюджета на проекта разходите по посочения бюджетен ред са до 20% от общите допустими разходи по проекта или до 42 426,00 лв. Съответно, по бюджетен ред ІV.9.1 допустими за верифициране са разходи до 35 445,43 лв. (20% от 177 227,14 лв.). По делото не са ангажирани доказателства за размера на заявената за верифициране сума по бюджетен ред ІV.9.1, при установена за жалбоподателя доказателствена тежест да установи наличието на условията за издаване на благоприятен за него акт, съгласно чл.170, ал.2 от АПК, поради което настоящият състав на съда намира, че следва да се приеме за установено, че от страна на жалбоподателя е заявено искане за верифициране на сумата от 38 777,32 лв., представляваща сбора на допустимите за верифициране разходи (35 445,43 лв.) и отказаните за верифициране разходи (3 331,89 лв.).

От една страна, по делото не са ангажирани доказателства, оборващи констатацията на ответника, послужила за издаване на разглежданата част от оспорения акт. От друга страна, при служебно изследване на въпроса за законосъобразността на оспорения акт в тази му част, не се констатира наличието на основание за изменение или отмяна на същата. Ето защо, жалбата се явява неоснователна и в тази си част .

На четвърто място, предмет на спора е отказано верифициране на сумата от 8 677,29 лв. по бюджетен ред ІV.12.1 (всъщност V.10.1, според нарочната разпечатка от ИСУН (листи 39-43) и бюджета на проекта (лист 504)) “Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта”.

Посочи се вече, че общият размер на всички верифицирани разходи по проекта е сумата от общо 177 227,14 лв., а според бюджета на проекта и съгласно чл.59, ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл.7, ал.2, т.4 от ПМС №189 от 28.07.2016г. (обн. ДВ, бр.61 от 05.08.2016г., в сила от 05.08.2016г.), според която норма при прилагане на формата по чл.55, ал.1, т.1 ЗУСЕСИФ се определят максимални размери за разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта. Съответно, разходите за организация и управление на проекта са до 10 на сто от общите допустими разходи (26 400,00 лв. или »10% от 264 586,00 лв.). Предвид посоченото по-горе обстоятелство, че допустими за верифициране са разходи в размер от 17 722,71 лв. (10% от 177 227,14 лв.), то разликата между бюджета по договора (26 400,00 лв.) и посочената сума (17 722,71 лв.) или сумата от 8 677,29 лв. е недопустим за верифициране разход.

Аналогично на изложеното по-горе досежно пункт три от оспорената част на процесния акт, настоящият състав на съда намира, че оспореният по делото акт е правилен и законосъобразен и в тази си част, а жалбата е неоснователна.

Също така, настоящият състав намира решението, част от което е оспорена по делото, за постановено в съответствие с изискванията на административния акт по чл.59, ал.2 от АПК, предвид направеното в същото посочване на фактическите и правни основания, послужили за издаването му, както и редът за неговото оспорване. Вярно е, че в оспорената част от процесното решение неправилно са посочени бюджетните редове, по които е отказано верифициране на претендираните от жалбоподателя суми, но посочените обстоятелства, макар и да представляват нарушения на изискванията за форма на административния акт, не са съществени нарушения, тъй като не препятстват правото на адресата на решението да разбере смисъла на обективираното в решението волеизявление на издателя на акта, с което се засягат неговите права и законни интереси, нито пък препятстват съдебния контрол

Най-сетне, настоящият състав на съда намира оспореното решение за постановено в съответствие с целта на закона, а именно средствата от ЕСИФ да бъдат управлявани на основата на законността, доброто финансово управление и устойчивото развитие, както и да се препятства тяхното неправомерно изразходване.

Следователно, като издаден от компетентен орган, без противоречие с материалноправни разпоредби, при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила и изискванията за форма на акта, както и в съответствие с целта на закона, актът, част от който е оспорена по делото, е валиден и законосъобразен, поради което жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена.

Предвид очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя е неоснователно и не следва да бъде уважено. В полза на ответната администрация следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата (64 559,18 лв.), в минимален размер, определен по реда на чл.78, ал.8 от ГПК, чл.37 от ЗПП и чл.25, ал.ал.1 и 2 от НЗПП, във връзка с чл.144 от АПК, или в размер от общо 250,00 лв., от които 100,00 лв. по чл.25, ал.1 от НЗПП и 150,00 лв. по чл.25, ал.2 от НЗПП.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пълмед” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №61Б, ЕИК 115258559, против Решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане и за определяне на финансова корекция с Рег.№BG05M9OP001-1.008-0138/5 от 25.04.2019г. на заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на УО по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014г. – 2020г., в частта му, с която е определен общ размер на неверифицирани средства от 64 559,18 лв. за отчетен период 17.04.2018г. – 25.01.2019г. по изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.008-0138 “Подобряване на безопасността и условията на труд в “Пълмед” АД”, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР, процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-1.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, както следва: общо 26 800,00 лв. по бюджетен ред ІІІ.3.1 “Разходи за специализиран софтуер, необходими за осъществяване на Дейност 1” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-06 от 10.08.2018г. с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, ЕИК 160051420; общо 25 750,00 лв. по бюджетен ред ІІІ.7.1 “Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по ЗЗД, неквалифицирани другаде” по Договор №BG05M9OP001-1.008-0138-С01/Se-05 от 08.08.2018г. с изпълнител “Инвиктус” ЕООД, ЕИК 160051420; 3 331,89 лв. по бюджетен ред ІV.9.1 “Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) общо за Дейности 3 и 4 – до 20% от общите допустими разходи по проекта”; 8 677,29 лв. по бюджетен ред ІV.12.1 “Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта”.

ОСЪЖДА “Пълмед” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №61Б, ЕИК 115258559, да заплати на Министерството на труда и социалната политика, ЕИК 000695395, сумата от 250,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:./П/........................

/Н.Бекиров/