РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1584

 

гр. Пловдив, 19.07.2019 год.

 

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:           МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                   ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Б.К. и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от чл. съдията ТАТЯНА ПЕТРОВА к.а.н. дело № 1453 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т.Т., против Решение № 47 от 19.03.2019 г. постановено по АНД № 58 по описа за 2019 г. на Асеновградския районен съд, отменящо Наказателно постановление /НП/ № 30 от 04.06.2018 г. на Председателя на ДКХ, с което на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, с ЕИК 115514729, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Г.И., на основание чл. 53, ал. 1 и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 31, ал. 1, т. 11 и чл. 108, ал. 1 от Закона за хазарта /ЗХ/ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Общите задължителни технически изисквания на системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване (обн. ДВ, бр. 58 от 02.07.2013 г.), приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Иска се решението на АРС да бъде  отменено, а издаденото НП да бъде потвърдено.

3. Ответникът по касационната жалба – „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, чрез процесуалния си представител адвокат Н. счита касационната жалба за неоснователна.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

ІІ. За допустимостта:

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД, с ЕИК 115514729, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Г.И., срещу НП № 30 от 04.06.2018 г. на Председателя на ДКХ, с което на дружеството на основание чл. 53, ал. 1 и чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 31, ал. 1, т. 11 и чл. 108, ал. 1 от ЗХ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Общите задължителни технически изисквания на системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване (обн. ДВ, бр. 58 от 02.07.2013 г.), приети от ДКХ на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 от ЗХ.

Обжалваното НП е издадено въз основа на АУАН № 001130/030/30.04.2018 г. съставен от Ю.М.Ч.– главен инспектор в дирекция „Контрол и правни дейности“ в ДКХ – гр. София. Обективираните в акта констатации се свеждат до следното:

При извършена проверка на 16.03.2018 г., в обект игрална зала, находяща се на адрес гр. Асеновград, ул. „Марица“ № 6А, ет. 1, в която се организират хазартни игри с игрални автомати от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД с Удостоверение за издаден лиценз № 000030-15289/29.12.2017 г. на ДКХ, е установено, че в представените дневни отчети за 15.08.2017 г. и 16.08.2017 г.  организаторът на хазартните игри е вписал стойност нула (0) в показанията на електронните броячи за игрални автомати с производствени номера № 150209-001 и № 150209-002. Стойност нула (0) е записана и в показанията на електронните броячи на игрален автомат с производствен номер 150209-002 в дневните отчети от 17.08.2017 г. до 23.08.2017 г. (включително). С това деяние е прието, че дружеството е нарушило чл. 24, ал. 1 от Общите задължителни технически изисквания на системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.

За направените констатации е съставен Констативен протокол № 006526/16.03.2018 г. с приложения.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета и възпроизведена в спорното НП.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Асеновградският районен съд (АРС) е отменил атакуваното пред него наказателно постановление. За да постанови този резултат съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП са допуснати нарушения по чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН. В тази връзка е посочено, че е налице неясно нарушение, неточно посочване на нарушената материално правна разпоредба, несъответстваща на описанието на нарушението и съответно неправилно съотнасяне и към санкционната разпоредба, въз основа на която е наложена санкцията. По този начин административното обвинение не е достатъчно прецизно, пълно и ясно, което пък компрометира възможността на нарушителя да разбере за какво точно нарушение е ангажирана отговорността му я оттам и за какво точно му се налага санкцията и съответно да организира и реализира защитата си срещу съставените актове от момента на започване на административнонаказателното производство в пълен обем.

ІV. За правото :

8. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен  съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно незаконосъобразността на оспорения административен акт. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

9. В допълнение, следва да се посочи, че е налице и нарушение на чл. 18 от ЗАНН.  В случая са констатирани две административни нарушения, а именно:

- в представените дневни отчети за 15.08.2017 г. и 16.08.2017 г.  организаторът на хазартните игри е вписал стойност нула (0) в показанията на електронния брояч за игрален автомат с производствен номер № 150209-001 и

- в представените дневни отчети за периода от 15.08.2017 г. до 23.08.2017 г. вкл., организаторът на хазартните игри е вписал стойност нула (0) в показанията на електронния брояч за игрален автомат с производствен номер № 150209-002.

Административнонаказващият орган обаче, е наложил само една имуществена санкция в размер на 3000 лв., с което е нарушена именно разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН. Съобразно цитираната норма, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Това императивно изискване на закона не е спазено, което само по себе си е било достатъчно, оспореното наказателно постановление да бъде отменено. Допуснатото нарушение, не позволява най-малко да се прецени за кое от двете твърдяни административни нарушения е наложено въпросното наказание.

10. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материални, нито на процесуалния закон. То ще следва да бъде оставено в сила.   

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав

 

            Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 19.03.2019 г. постановено по АНД № 58 по описа за 2019 г. на Асеновградския районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.                                                        

 

                                                                                        2.