Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                                         № 1676/02.08.2019 г.

 

                                                                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

                                                                                Председател : Здравка Диева

                                                                                      Членове : Недялко Бекиров

                                                                                                       Александър Митрев

 

при секретаря Р.А. и с участието на прокурор Г.Гешев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 1829 / 2019г., взе предвид следното :

Производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1 от ЗАНН.

„***“ АД, гр.Пловдив с пълномощник адв.В.Т. обжалва Решение № 774 от 18.04.2019г., постановено по АНД № 1266 по описа за 2019г. на Районен съд-Пловдив, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 36-0000042/01.02.2019г. изд. от Главен инспектор в ОО „Автомобилна администрация“, гр.Пловдив за наложена на търговското дружество – касатор, имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.42 т.3 пр.4 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средство, на основание чл.178а ал.10, пр.1-во от Закона за движение по пътищата /ЗДв.П/.

Решението е обжалвано като незаконосъобразно – постановено при липса на мотиви, с твърдение, че е „буквално преписано от решение по сходен казус, ведно с техническите и фактологически неточности на преписаното решение”, без да са съобразени конкретиката на казуса и събраните по делото доказателства. Поискана е отмяна на решението с отмяна на НП.

Твърди се, че вследствие на неправилно описание на нарушението и дадената му правна квалификация, дружеството е наказано два пъти за едно и също нарушение – с НП № 41/01.02.2019г. и с НП № 42/01.02.2019г. С НП № 41 *** АД е наказано за нарушение, изразяващо се в „допускане извършването на периодични прегледи от комисия с председател В.А.Н. със стенд за измерване спирачните сили на ППС, който не е преминал задължителна проверка за периода 29.10.2018г.-07.01.2019г.”. С НП № 42 *** АД е наказано за нарушение, изразяващо се в „допускане извършването на периодични прегледи от комисия с председател А.П.Т. със стенд за измерване спирачните сили на ППС, който не е преминал задължителна проверка за периода 29.10.2018г.-07.01.2019г.”. Посочено е, че липсата на премината проверка на стенда за измерване на спирачните сили, независимо от броя на комисиите за технически прегледи, в които същия е използван, може да обоснове осъществяването на едно нарушение, а не на две отделни такива. Заявено е, че идентичността на нарушението, за което са наложени наказанията и в двете наказателни постановления, се определя от пълната идентичност на фактическите рамки, очертани в обстоятелствената част на постановленията, от идентичността на субекта и еквивалентната, макар и неправилна правна квалификация на деянията. В случая стендът за измерване спирачните сили на ППС е преминал проверка, извършена на 11.09.2015г., валидна до 11.09.2017г. , като с оглед промяна на наименованието на търговското дружество и подаване на документи за издаване на нов лиценз, се е извършила предсрочна проверка, извършена на 29.10.2016г. Стендът преминава през проверка на две години, като предвид валидност до 11.09.2017г., проверка е следвало да се извърши на 11.09.2019г. Тоест, до момента на извършване на комплексната проверка – 08.01.2019г., стендът е бил с валидно премината метрологична проверка. От друга страна, още на 08.01.2019г. , дружеството се е снабдило със Свидетелство от проверка на стендът, изд. от *** ЕООД, на 08.01.2019г. – преди дата на издаване на НП. В тази вр. се поддържат предпоставки за прилагане нормата на чл.28 ЗАНН.

Към касационната жалба е приложено Решение № 530/19.03.2019г., по АНД № 1265/2019г., с което е потвърдено НП № 41/01.02.2019г. – за наложена имуществена санкция на дружеството-касатор, за нарушение на чл.42 т.3 пр.4 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средство, на основание чл.178а ал.10, пр.1-во от Закона за движение по пътищата /ЗДв.П/. Допълнително е представено Решение № 1408/24.06.2019г. по КАНД № 1360/2019г. на АС-Пловдив, с което е оставено в сила Решение № 530/19.03.2019г., по АНД № 1265/2019г., с което е потвърдено НП № 41/01.02.2019г.

Ответникът не е представил отговор по касационната жалба и не се представлява пред АС – Пловдив.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Гешев предлага решението да бъде оставено в сила.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК от страна в първоинстанционно производство против неблагоприятно съдебно решение.

След преценка на изложените в жалбата съображения и като извърши проверка на съдебното решение, АС - Пловдив приема за установено следното от фактическа и правна страна :

1. НП е издадено от орган, административно наказателната компетентност на който произтича от упълномощаване със Заповед № РД-08-249/15.05.2015г., приложена в адм.нак.преписка / I, т.7 /. Неоснователно е възражението за липса на компетентност на адм.нак.орган с довод, че не е упоменато към коя институция е главният инспектор – в НП е отразено, че гл.инспектор е определено длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 ЗАвт.П и чл.189 ал.12 ЗДв.П и е посочен гр.Пловдив, които данни идентифицират структурата на областен отдел Автомобилна администрация към ИА „Автомобилна администрация”.

Според обстоятелствената част на НП № 42/01.02.2019г., нарушението е описано така : на 30.10.2018г. около 9:34ч. в гр.Пловдив с посочен адрес на управление на *** АД, „като лице, извършващо периодични прегледи на пътни превозни средства, притежаващо разрешение № 1155, валидно до 21.12.2021г., извършва следното нарушение : 1. Допуска извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства от комисия, с председател А.П.Т. с ЕГН…, като не поддържа стендът за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства тип : Mikrobrake 8000 F, в съответствие с изискванията на чл.9 ал.7 т.1 от Наредба № Н-32 на МТИТС от 16.12.2011г. Стендът за измерване спирачните сили в КТП, не е преминал задължителна проверка след 29.10.2018г. до 07.01.2019г. включително, като през този период комисията с председател А.П.Т., е извършила 175 прегледа за проверка техническата изправност на пътни превозни средства”.

Според обстоятелствената част на НП № 41/01.02.2019г. /л.27, дело ПРС/, нарушението е описано така : на 30.10.2018г. около 9:21ч. в гр.Пловдив с посочен адрес на управление на *** АД, „като лице, извършващо периодични прегледи на пътни превозни средства, притежаващо разрешение № 1155, валидно до 21.12.2021г., извършва следното нарушение : 1. Допуска извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства от комисия, с председател В.А.Н. с ЕГН…, като не поддържа стендът за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства тип : Mikrobrake 8000 F, в съответствие с изискванията на чл.9 ал.7 т.1 от Наредба № Н-32на МТИТС от 16.12.2011г. Стендът за измерване спирачната сила, който е монтиран в КТП, не е преминал задължителна проверка след 29.10.2018г. до 07.01.2019г. включително, като през този период комисията с председател В.А.Н., е извършила 232 прегледа за проверка техническата изправност на пътни превозни средство”.

И в двете НП е посочено, че описаното деяние представлява виновно нарушение на чл.42 т.3 пр.4-то от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средство. И с двете НП е приложена санкцията по чл.178а ал.10, пр.1-во от Закона за движение по пътищата /ЗДв.П/.

В производството пред ПРС е прието Свидетелство от проверка на Стенд за измерване спирачните сили на ППС, тип Mikrobrake 8000 F, като видът на проверката е обозначен „последваща изтекъл срок”, и срок на валидност до 08.01.2021г. Свидетелството е от 08.01.2019г. – преди издаване на НП, като възраженията за срок на валидност на свидетелството към дата на проверката не са основателни. Факт е, че свидетелството е от 08.01.2019г., а АУАН № 260089 е от 10.01.2019г. Посоченото би ориентирало към възможност за прилагане нормата на чл.28 ЗАНН, ако липсваше констатацията за извършени 175 прегледа за проверка техническата изправност на пътни превозни средства.

Съгласно чл.42 т.3 пр.4-то от Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средство : „Лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС: т.3 поддържат материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в тази наредба;”. Текстът на приетата за нарушена разпоредба не поставя съмнение относно авторство на деянието – неизпълнение на задължение от лице по чл.16 от наредбата. В случая адресатът на НП е правилно определен във вр. с приетото за неизпълнено задължение от наредбата, установено в конкретната разпоредба. Приложената санкция също еднозначно определя адресатите – чл.178 ал.10 пр.1-во ЗДв.П.

Изразите в описанието на нарушението са идентични в двете НП, като изпълнителното деяние не се изразява в допустителство, а адм.нак.орган дължи яснота при описание на нарушението. Съдържанието на НП е дефинирано по закон и не поставя под съмнение необходимостта от пълно описание на посочените в чл.57 ЗАНН реквизити. Съставът на АС-Пловдив счита, че не е допустимо съдът да пояснява в какво се изразява волята на адм.нак.орган, тъй като производството по ЗАНН изисква яснота по отношение всички реквизити, посочени в чл.42 и чл.57 ЗАНН, с прилагане Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011г. по тълк. д. № 7/2010г. на ВАС - неточната квалификация на нарушението в акта за установяването му е без правно значение, ако нарушената правна норма е правилно посочена в наказателното постановление.

2. ПРС приел, че нарушението по същество не се оспорва, а е спорно дали отговорно за допускането му следва да е именно санкционираното дружество, дали нарушението може да се квалифицира като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 ЗАНН и дали в хода на административно-наказателното производство са били допуснати нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита, респ. до опорочаване на производството. Възприета е правилна правна квалификация с обсъждане показанията на актосъставителя и данните от преписката, при което неоснователно се твърди липса на изложени собствени мотиви от съдебния състав. В частта за възражението относно ангажирана отговорност за допустителство, без това да е изрично предвидено в закона, действително ПРС е възприел идентично съображенията на ПРС в Решение № 530/19.03.2019г. по АНД № 1265/2019г., но това не отрича наличието на мотиви / „Що се отнася до възражението, че в случая е ангажирана отговорност за допустителство, без това да е изрично предвидено в случая, съдът намира същото за неоснователно. В действителност при описанието на фактите, в които се изразява нарушението е използван изразът „допуска“, но в случая следва да се приеме, че се касае до израз в житейски смисъл на думата, а не до посочване на форма на изпълнително деяние в правния смисъл на думата. В този смисъл възражението се оценя като неоснователно.”/.

По отношение възражението за нарушаване принципа „non bis in idem”, следва да бъде съобразено неподлежащо на обжалване Решение № 1408/24.06.2019г. по КАНД № 1360/2019г., АС-Пловдив, с което е оставено в сила Решение № 530/19.03.2019г. по АНД № 1265/2019г. – предмет на спора по което е било НП № 41/01.02.2019г. Според мотивите на цитирания съдебен акт на АС-Пловдив: При извършена проверка от служители на ОО „Автомобилна администрация“ гр. Пловдив по отношение на пункт за проверка на техническата изправност на ППС, стопанисван от “***” АД, е установено, че е допуснато извършването на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС от комисия с председател В.А.Н., като не се поддържа стендът за измерване на спирачни сили на ППС, тип Mikrobrake 8000F, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 7, т. 1 от Наредба Н-32/16.12.2011г.Относно правната квалификация на деянието, районният съд е приел, че същата е правилна като в случая отговорността е ангажирана за това, че е допуснато да се извършват технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС със стенд за измерване на спирачки на ППС, който не е преминал през периодичен преглед, съответно без същият да се поддържа в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 7, т. 1 от Наредба Н-32/16.12.2011г. като спор по това обстоятелство няма…. Касационният съд намира, че изводите на районния съд относно това, че не е нарушен принципът non bis idem, са правилни, но на друго основание. Действително по делото е прието Наказателно постановление № 36-0000042 от 01.02.2019г. издадено от Главен инспектор при ОО „АА“-гр. Пловдив, с което на „***“ АД с ЕИК …, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 42, т.3, предл. 4 от Наредба № 32 от 16.12.2011г. на МТИТС, което не е обсъдено от първоинстанционния съд. Същественото в случая е, че от фактическа страна нарушението, за което е образувано административнонаказателно производство срещу „***“ АД , произтича от идентични факти, респ. от такива, които по същество са "значително същите" сходни с фактите, за които е реализирана вече административнонаказателната му отговорност. Като в случая фактите са същите и правната квалификация на нарушението е еднаква. Водещо е значението на фактическата идентичност, съпоставката на съществените елементи на правонарушенията, които се изследват от гледна точка на конкретните условия на време, място, обстановка при осъществяване на нарушението. В конкретния случай и при двете НП с №№ 36-0000042 от 01.02.2019г., Наказателно постановление №36-0000041 от 01.02.2019г., се касае за един и същ деец, осъществил по едно и също време и на едно и също място противоправно поведение-допуснато е извършването на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, като не се поддържа стендът за измерване на спирачни сили на ППС, тип Mikrobrake 8000F, в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 7, т. 1 от Наредба Н-32/16.12.2011г. …Това, че председателите на комисиите, извършвали техническите прегледи са различни, не води до извод, че са извършване различни нарушения, за които трябва да бъдат образувани няколко административнонаказателни производства. Но в случая няма данни по делото, че Наказателно постановление № 36-0000042 от 01.02.2019г издадено от Главен инспектор при ОО „АА“-гр. Пловдив е влязло в сила. При извършена служебна проверка от съда, се установи, че Наказателно постановление № 36-0000042 от 01.02.2019г издадено от Главен инспектор при ОО „АА“-гр. Пловдив също е оспорено по съдебен ред и не е постановен съдебен акт, който да е влязъл в сила. При това положение не може да се приеме, че е нарушен принципът non bis idem.”

            Към дата на ход по същество – 12.07.2019г., НП № 41/01.02.2019г. е влязло в сила /последица от произнасянето на АС-Пловдив/, при което с аргумент от възприет в цитирания съдебен акт на АС-Пловдив идентитет на двете НП №№ 41 и 42 /фактическата идентичност и идентична правна квалификация /, следва извод за нарушение на принципа non bis in idem” в настоящото касационно производство, по отношение НП № 42/01.02.2019г. Посоченото в решението на АС-Пловдив по отношение идентитет между двете НП е обвързващо, при което изходът от спора е отмяна на НП № 42/01.02.2019г.

Мотивиран с изложеното, Административен съд-Пловдив, XXIII състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя Решение № 774 от 18.04.2019г., постановено по АНД № 1266 по описа за 2019г. на Районен съд-Пловдив и постанови :

Отменя Наказателно постановление № 36-0000042/01.02.2019г. изд. от Главен инспектор в ОО „Автомобилна администрация“, гр.Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател :

 

 

       Членове :