ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VШ-ми състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни, две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

като разгледа адм. д. №1094 по описа на съда за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Т.Г.Т.,***; се жалва от "сегашната началничка на ОС Земеделие и гори"- гр. Хисаря, директорката на ОД"Земеделие и гори"- Пловдив и министъра на земеделието и продоволствието", че с престъпни действия първата изцяло нарушава Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), втората никога реално не извършва проверки по наши жалби срещу действия на първата, а министърът е одобрявал действията на под­чинените нему служителки.

Констатирал нередовности на жалбата, предвид непосочването на администра­тивен акт, който се обжалва, както и липсата на конкретно формулирано искане към съда, с разпореждане от 30.05.2008г. съдът е оставил жалбата без движение. Съгласно разпоредбата на чл.158, ал.1, във връзка с чл.150, ал.1, т.т.5 и 7 от АПК, на жалбопода­теля са дадени указания да отстрани нередовностите в 7-дневен срок. Съобщението за целта е получено на 19.06.2008г. от Алида Тасева, за която е отбелязано, че е съпруга на жалбоподателя. Така направеното връчване съдът намира за редовно, при условията на чл.46, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. На 23.06.2008г. по делото е постъ­пила молба от Т., с която "изцяло отстранявам нередовностите в жалбата ми", без в същата да са посочени конкретни административни актове или да е формулирано иска­не към съда, съответстващо на правомощията му по АПК. При така описаната факти­ческа обстановка съдът намира, че нередовностите не са отстранени в указания срок, поради което жалбата се явява нередовна и като такава ще следва да се остави без разг­леждане, а производството по делото да се прекрати.

Предвид гореизложеното и на основание члЛ58, ал.З от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Т.,***, против "сегашната началничка на ОСЗемеделие и гори"- гр. Хисаря, дирек­торката на ОД"Земеделие и гори"- Пловдив и министъра на земеделието и продоволст­вието".

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1094 по описа на съда за 2008г.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:Н.Б.