ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Град Пловдив, 10.06.2008 година

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II отделение, IV състав, в закрито заседание на десети юни две хиляди и осма година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева като разгледа административно дело 1095 по описа на съда за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.297 АПК.

Образувано е по жалба на юрисконсулт Станислав Пенев, пълномощник на кмета на Община Пловдив Славчо Стоев Атанасов, против постановление от 28.05.2004 г., 04.04.2008 г., 11.04.2008 г., 21.04.2008 г., на държавен съдебен изпълнител при Пловдивския районен съд, с които на кмета на Община Пловдив са наложени глоби за неизпълнение на съдебно решение 514 от 16.10.2007 г. по адм. дело 988/2007 г. по описа на Административен съд Пловдив, влязло в сила на 15.11.2007 г.

Взискателят по изпълнителното дело, надлежно уведомен за постъпилата жалба с изпращане на препис от същата с приложенията към нея, не взема становище.

Мотивите на държавния съдебен изпълнител при ПРС за оспорените негови действия намира опора в разпоредбата на чл.290 АПК. Касае се за незаместими задължения - издаване на документ, при неизпълнение на които органът по изпълнението налага на длъжностното лице глоби седмично в размер от 50 до 1200 лева до изпълнение на задължението. Тъй като срок за изпълнение на задължението е бил определен със съдебното решение, който не е спазен, се е пристъпило към принудително изпълнение на задължението. Въпреки новото отсрочване на изпълнението, в определения краен срок - 27.03.2008 г. - отново не е изпълнено съдебното решение, което е довело до налагане на санкцията по чл.290 АПК.

Административен съд Пловдив, II отделение, IV състав, намира, че жалбата е недопустима като подадена от лице без представителна власт. Длъжник в изпълнителното производство и адресат на постановленията за налагане на глоби е Славчо Стоев Атанасов като физическо лице. Както казва разпоредбата на чл.290, ал.1 АПК глобите се налагат на длъжностното лице, което изпълнява функциите на държавен орган, т.е, глобите се налагат лично на физическото лице, което изпълнява и функции на държавен орган въз основа на избор. Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че юрисконсултът на общината не може да представлява Славчо Стоев Атанасов както в изпълнителното производство, така и в настоящото административно производство, защото представители на физическите лица по пълномощие пред съд могат да бъдат само лицата, посочени в чл.32, т.1, 2 и 5 ГПК (която разпоредба се прилага субсидиарно в административното производство), на които условия юрисконсулт Пенев не отговаря.

Водим от гореизложеното съденият състав намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на юрисконсулт Станислав Пенев, пълномощник на кмета на Община Пловдив Славчо Стоев Атанасов, против постановление от 28.05.2004 г., 04.04.2008 г., 11.04.2008 г., 21.04.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при Пловдивския районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1095 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

Административен съдия:А.Х.