ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, XVIII състав в закрито заседание на десети юни през две хиляди и осмата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

разгледа докладваното от Председателя ч. адм. дело № 1167 по описа за 2008 год. и взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 75, ал. 2 във връзка с ал. 1,т. 1 от ДОПК.

Постъпило е искане от Христо Захариев- дознател в сектор "Икономическа полиция" при ОДП-Пловдив с правно основание чл. 75, ал. 1 т. 1 от ДОПК. Претендира се разкриване на обстоятелства, твърдяни като данъчна и осигурителна информация от ТД на Националната агенция за приходите гр. Пловдив, с оглед нуждите на досъдебно производство № 960/2007 г. по описа на Сектор "ИЛ" при ОДП-Пловдив, което се води срещу Крум Иванов Стоянов от гр.Пловдив за престъпления по чл. 210, ал.1 т.5 от НК, във вр. с чл.209, ал.1 от НК, във връзка с чл. 26, ал.1 от НК. В хода на разследването е установено, че на 17.04.2007г. е бил сключен договор между " Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив, Булстат 115178230 с управител Стоянов и Маргарита Петрова Костова, съгласно който последната предоставила на представляваното от Крум Стоянов дружество заем в размер на 15000 лв. и които е следвало да и бъдат върнати не по-късно от 3 месеца, считано от датата на сключване на договора с лихва по курса на БНБ.

Искането е направено от активно легитимирано лице по смисъла на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, има за предмет данни, представляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, поради което е процесуално допустимо.

Съдът, след като се запозна с данните по делото и доводите в искането, намира за установено следното:

Искането е ОСНОВАТЕЛНО. Твърденията, на които се основава са, че с горецитираният договор търговското дружество със собственик и управител Крум Иванов Стоянов е получило от Маргарита Петрова Костова сумата от 15000 лв,, който е следвало да и бъдат върнати в срок не по-късно от 3 месеца, считано от датата на подписване на договора с лихва по курса на БНБ. На следващо място се посочва, че Стоянов започнал да връща на части / по 50, 100, 200 лева/ получения от "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив заем по договора от 17.04.2007г. Разследващият орган в искането си посочва, че Маргарита Костова на 21.05.2007г. получила сума в размер на 200лв., за което се подписала на документ за дадените и пари. След като изтекъл срокът на договора, Костова била получила сумарно сумата от 1000 лв. Предявила искането си пред Стоянов за остатъка от сумата до 15000 лв., но същият и заявил, че и е върнал вече 20000 лв. В хода на досъдебното производство Стоянов е представил копие от РКО № 47 от 21.05.2007г., издаден от "Афган Цито Л" ЕООД-гр.Пловдив, с който Маргарита Петрова Костова е получила в брой сумата от 20000 лв. Твърди се, че на същата дата сумата е предадена на Костова, от която 15000 лв. били лични средства на Стоянов, а 5000 лв. са получени като заем в качеството на физическо лице от Радка Минчева Костадинова също като ФЛ. Приложени са разписки за получаване на сумата с дата - 21.05.2007г. и за връщане от 09.11.2007г.

Искането е мотивирано като е посочено, че за установяване на гореописаните движения на суми в и от патримониума на "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив, Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и Радка Минчева Костадинова, ЕГН ********** е необходимо да бъдат събирани доказателства за подаваните годишни данъчни по ЗКПО от "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив и по ЗДДФЛ за Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и Радка Минчева Костадинова, ЕГН **********. Именно тези факти и нуждата от извършване на процесуални действия е обусловило и подаване на настоящото искане. Иска се предоставяне на: ГДД по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО за 2007г. на "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив и годишен статистически отчет на фирмата; ГДД/ ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. на Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и ГДД / ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ на Радка Минчева Костадинова, ЕГН **********. Изложената фактическа обстановка се потвърждава от приложените към искането писмени доказателства, а именно: копие от Постановление за образуване на досъдебно производство от 30.01.2008г. на Районна прокуратура -Пловдив.

С оглед изложеното и предвид обстоятелството, че е образувано и се води досъдебно производство за престъпления от общ характер по чл.210, ал.1,т.5 от НК, във вр. с чл.209, ал.1 от НК, във връзка с чл. 26, ал.1 от НК, съдът намира, че е налице необходимост исканите данъчни декларации, ведно с приложенията им да бъдат приобщени към материалите по досъдебно производство № 960/07г. по описа на сектор "ИП", при ОД"Полиция"-Пловдив.

В тази връзка е необходимо да се разкрие данъчна и осигурителна информация по повод обстоятелствата : заверени копия от ГДД по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО за 2007г. на "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив и годишен статистически отчет на фирмата; ГДД/ ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. на Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и ГДД / ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ на Радка Минчева Костадинова, ЕГН **********,*** за нуждите на досъдебно производство № 960/07г. по описа на сектор "ИП", при ОД"Полиция"-Пловдив.

По повод на отправеното искане Съдът намира за нужно да посочи, че обстоятелствата, които представляват данъчна и осигурителна информация са изброени подробно в нормата на чл. 72, ал.1 от ДОПК. Именно по отношение на тях, в конкретния случай е поискано разкриване на информация, спазването на която е предвидено в разпоредбата на чл. 73 от ДОПК.

С оглед естество на образуваното производство, съдът намира, че срокът за разкриване на сведенията, съставляващи данъчна и осигурителна информация, следва да бъде два месеца, считано от постановяване на съдебния акт.

Водим от горното и на основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 75, ал. I, т. I, предложение второ от ДОПК Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, за нуждите на досъдебно производство № 960/07г. по описа на сектор "ИП", при ОД"Полиция"-Пловдив по отношение на "Афган Цито Л" ЕООД-гр.Пловдив, Булстат 115178230, Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и на Радка Минчева Костадинова, ЕГН ********** с обхват обстоятелствата: да бъдат осигурени заверени копия от - от ГДД по чл. 51, ал. 1 от ЗКПО за 2007г. на "Афган Цито Л" ЕООД- гр.Пловдив и годишен статистически отчет на фирмата; ГДД /ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. на Крум Иванов Стоянов, ЕГН ********** и ГДД /ведно с приложения/ по чл. 50 от ЗДДФЛ на Радка Минчева Костадинова, ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за разкриване на сведенията, считано от 10 юни 2008 год.

Препис от определението да се изпрати незабавно на сектор "ИП", при ОД"Полиция"-Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Й.Р.